Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 апреля

Правительство опубликовало новые данные.
Дмитрий Ивьев
09:51 20.04.2020
16 20578
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, утром 20 апреля опубликованы новые данные по эпидемии коронавируса в Калужской области. Стало известно о смерти пятого человека. Выздоровели девять пациентов.

Правительство Калужской области предоставило информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашем регионе. Эпидемия затронула на данный момент 20 районов, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:

 • Калуга – 74 (+14 к предыдущему дню),
 • Обнинск – 42 (+6),
 • Боровский район – 32 (-1),
 • Малоярославецкий район – 20 (+5)
 • Людиновский район – 16,
 • Бабынинский район – 11 (+1),
 • Козельский район – 9,
 • Думиничский район – 8,
 • Жуковский район – 7,
 • Тарусский район – 7 (+2),
 • Кировский район – 6,
 • Перемышльский район – 3,
 • Ферзиковский район – 3 (+1),
 • Барятинский район – 1,
 • Износковский район – 1 (+1),
 • Сухиничский район – 1,
 • Ульяновский район – 1,
 • Хвастовичский район – 1,
 • Юхновский район – 1.
Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

eyJpdiI6ImFVMmVTakExTkxRUEhpdFBDMHZtVEE9PSIsInZhbHVlIjoiRk9PNjRwMUNMZkhUcStLaGIrSG9Sblc5Rmx1M05vU3llVTN6eXRsNjRiQkVDdmY5MzdVQkhwVHFqcytjYVM4bFZHWHFjeG9lQXhXNER6TVk3eExGNXczWTBkQmF4TXNoWTdiSW92dkRnOW5UcHBqZzRjZVQ4bFNTOFdhQ1JLZy8xRitmZDZ1cmRFaElBT3VpZ3RwYWtvZ3VTMEdzd1BsYXU1U0o3eVhDQVh0TkxLalhPYnplWGgzSTY2UFpZZFRleDFsNktDQXRxTld3MzljS3BraXlCTUIvNHB0SkwxSkZxWVQzQjNzT2hqN2E0d2JPYnIzNEpzVDIzUVFad085Ung5V1lVbWRsSHQ0dXVhdUdEb0lSMVBNT3l3akYxSGFVaGxZcW5iNUkvVTNjanhVU1VTc1FUcXlFSVdMOFd5cG4wN3ZmZXRWQWJiSlB1ZEZkUGRXMnFIRWNyMWlqV000N2NKcjBMcmdING9pZUt3K2IzaWRBNWtldzRGNUxtZmNSS21VK0o2YVVRaHczY09ZeDB3ekF4Y3R1d0ROcS9nU0s1c0k5WWNSTjM0ZVA5WjQrMWlCS1pNcmNmTk04N1hhTmZQQ0c2dGlvb0V0YkUwc2FURWhnbHhPZFFCVXhXNkcvNzFYWHkvVjRxaC91S1pIM2pQYnh4WFQxdmhvaVNadlJLb3pRejlacGVjT2JycTJ0V2FsMGR1ZlVuYXhZZ25yN25pMVdVWUw2TGxha0kxZjIwR1dOeVlFdHdITEhuYnRjNDRqTEkzRzdXaTRIMjNLdHRUd2NxNVVTZE9SbTZLQWlGakFsaXpPeGJlSjQxRUk4SHg2a1VUNWFDL2ZQU0drWCtQcm9PLzFpUHIxcGtUczFqd0t2M0JIdGZaZTVucWNEZ3hEYTlJejlMT3VzcE5kdS9TM3NIenZVdVlhblJ6T2U3cE5BYXF5elh5cGpsaFhaSDJOWHBKdjlsdERSNkFQSXYyUEJXKzdId1VmZjJyZ2NCTlVtUVBRMzhiUGVxaHp1IiwibWFjIjoiZjVjZTlmZTA4YmM4ZWVjZGE2Y2NhODJhYzRmNzY4NzM0NTY1ZTlmNmQzOWRjMjE3ZjRlMTZiNmZmN2RhZDhlNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlVsTnRWaCsrTmpGQTBsM2JJc2pUeEE9PSIsInZhbHVlIjoia0IyRWJlRW11NHFuR0tyTytpYTB5NURwczFweER3MytVajZ3UEVBdmJQTUVBN2VZUVpOYnAxbVZZaDRabnhBVDhhZ1phalVkNHNvUDVuZFdScy9oOTF2ME9tWTNKTFdUUVdkWE8veS9tWHYxVUxpZDY0RkZKdG5YSmYySTliK3VuZUNwSHlLdDJucjNHcksrdzREcGhHTnBLTWpXOHBsMThkWnl1QjdRQWt3enFodW13U2IwNGxOZXlucXhvZjBvNWIwWDN3bVg1VVhobkJjMFgwdlBBU3JCS20veGFBbDc2Sm9ESHlZdGFZZldyYnRnZEM1TWFJZWJGVDNYZHFYTFdtc1JKKzZrR1h4V3lNWjNqWG1uN3JkVDdydDAyeEpzbFRqQkpsTVpBQllZRlJ1VDRGbWZxRFZlNzlmc1Q1djVIbVRHY01mWDVQbXQ3aStXT1JqS0ZQY0ZRUzZTMitzQ0VlWXgzaWVxeFdBVmYydGtUSHRjN1dORFY3cW9PNTJoNWJVU0ZKT0s3bzl2NWJYWjlyYnFIV2J3VUozVVZwTmk0ODc0MEM3VUpCeEFXUWZNdmEzVXZaUXg3K2hVcVcxQlJWcXo2RUNtVGNLcUVOSXp1bU94VktoZnk2VGM4TkQxNnNnWUN2d2N6bHNoc01JSjI4YmZzR2htZG1pb0hEcDFWL3lWaEFuV2ZpQW1LajdGdFQ2OWd2ZW9uVnZTekN2OHdwaDdUNUx2TUFsVGR2eUthTHRxRm0rUWNiTUFoS2xCbnI1WFJRMHRoWUtBRkcwTmNRQVdGc2EyRzRyTHY0cFB3SUphclFISm1QSDhVZlpiMzFKdjVodlVsZXlxVDdwT2FqUzhMQlFldWZQc0w3RnIvdFEwRC91TEZ4c0pQV0FYVkpES1MzRkh2OThnRGsxb0hpdHFZSG1WeEE5R2lnMXJXTmJzLzN0SE0rbEFnb0ZhL1dxQ3F3PT0iLCJtYWMiOiIwMzlhY2U5N2FiY2MzMzllN2I1NTlkYzZlNzhjNzBhMjZhOWM5NTg0YTVlZjNjYzNkMDAzNjJkYWZmZTYzYmY5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
246 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 16 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imd2dmxieTJmYldxWEtzc290WWlzbUE9PSIsInZhbHVlIjoiNmFycmFCUmNSSjl5dE5MME5scVBZYWs5MG5QWnF3V2E1K3VlbkRJV2tDYlA0eVVqY1lUZ09JN01qUis5cThFbVh1WmNrOGRLRkpqaktWaENsYzRrNGFGTUFMZk9Fb3BvNVdOZkFRU05Yd3BiU3JuK3JhN3VuZTBBQUpzYUxacm0ySE02ZklOSk9vcnpzN1hPLzlIaHZ3Zlc5UU9FblQvY0ljbGxsN1ExMXRFcU9SOFl4M1c0S0NEaXZ4ckwxb1pBUjJxTllCM2RLNmNrVW5UOHR6eXVxTzF2dVZRUW5SVThzdDZoTmpPODV5L3lvNklYWWZvK2cxYmN6Um0xY0RJVTFtY1VJZ3o2QnZDY0NLM3ZWSFRNZjRVMDU0VDRPYWFMWFdndUp2MjRZdEJ2UWNobTdrdG5mSERWWktPcnF1RXdZWHRLRkxiQzFoWDc5WnJvSG1BZ1p4ejdadjBFZXpRTWxaa1FrK0RlanZUNjZPTHI0NXZWSW1YeVJQMWcvRlZJUExWR1czdFYzM0xXbnRZYzhzK3JSUys1MDFtV0lyQjNNQStXaWJCdjFzS3NpdmcwbEtiMm1VYkJKNUxmRlJRSzNBaXNOME5FSkJoTDRvS2ZkV2pINndFOVJudndzSXVRa3ZrZzRMVUgwNk09IiwibWFjIjoiMTM4ZjA1Zjk5YjZjZTNiODkwZGIyMDk2NTk4NTcyNWEwZDQ0YzAxYmRhMTQzNDA3NWIzZTMyMzMyYTQ2ODAyZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRsV0IzbXRLb2lJOVkvOVpWdHErdFE9PSIsInZhbHVlIjoiR2k4UXd1TlltWXpwTmlzSjNOeEJBeE1XbTg4alNySXUvMWRBSU1hWExBZjlGSG5KY0dMcnFlUFY4bFROWDl3UXV1RlJvTHZPeG1MaW80ZjFhTTFJR1p5QXBDQk1NbWR6bHJCVkRpV0V0S29vNjIrVWpxSm9FWlkrdnhURFozY0VFckV2eDJNdlRZLzhlSjAzQlEvN2hzT2lRSGNFUzk0SzNyVmFjTGNaSUM4NW5nLzJaMG1XWkpYdHNVakxLYVNrMTErUUlXMEtKM0hlSENmWk1RQ2xzbDdad3ZSMXJ0bkI1U1FocHRUV1AyS1dBa2lEREE4eTY1Um1SSVdNN3JxQks5OWFiK2QvYkxoNlhhK280K1VUejhOTFdnVC9NVHFiQTFqRERiNkhFSmVLb3hydmRFYVpaSjZKcnNON1hvMHBpV3RIeDMydlV4VkJOVHE3V1RiMENEK2dCZGZGZ1ZKQ0tnZ2ZQSE9hMXU0YXBKazI0MTN1UUN4azgvMGd1b1RxRTlqeHg3N1c4dnQzZStpdGR0cnhITWlIMHlrSThOcWRybGpsT3Z5YlNWRkxJekxRdHNxNEZtdytwRnk5MVI0REV0ZWpoUHc2RGFTNThvQkIwbFNQWElWUDFjdGxjYXNLT2pQc3RIS3dvTDg9IiwibWFjIjoiNmI3ZDdmOGFmMGNmNTVkMTZhOTBkOTcwNTlhZmFkMmZiMzQ3MzE1OWM1ZmZlNWFlYTI1ZGZhMmZmZTIxODI0OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhRcmVoQzZhWTZTZ2FpRWRXTWtHYmc9PSIsInZhbHVlIjoiVDU5UGhDUnNSOVpudnZVSW85UTNJcEJHMk5zOGJoeTNES3UvaW11OWNtTHhiN3REOHBrUnZ6U0JCYXhMejNJdnVrUUorR2V3MkhOb0IxYVVSOWRHK3hqNUVxc3g0b2hVZVgybTkwRllhRjFMbzFubCtqZ0czcVVWTEZHMmlpQnJJNlV5N2sxaWM4S0xxSHlSM21hUUtySkZ4Y3NMYTZWRTdFRko2V0lZdGRuL0ZkWE1sU2FCQmwyay9sV2JzUXJCN3cxbHhNYXNqZ3FnN2V5VkZTdmk4d3ZKekZQVmFzYTZLalc2OGFVWUUwY285UEdOL2MxUllqeU8yQ2orN0ZBQkJsVEF6a00yOG5Yai9ua2QwSERUSFJnUlhobU9rWjhNRmQveEk0WjVpeSsrMlY2Wk90UjlDY1VNZmhwVE1GSFU1SGFQQjA2VHM5WlN0MDNlMFU3R1VuVFh0TjY3L0xSQUdGeDErUmFiWU5CbWl1Ky9NTFlJeVFzV2FXTk9XdmI1MmtJTlplekVsUVp0VUhDRm1IOWE2aUFwUUFhbVJsV20veHB5dTkrT2NvM1JsY0swZGRjUy8zK21xVUxUaWV1Vk50QkJKYkJRVGdQenF0OEVYU1lUQURhNEs0eGNUZHpSWjVGRm0rL3dhNXJSZE5QUjNLZDYwSEFCNkNmUnIvcnZsU2JxM0l3MUF6NndwUzk3WWVMbzgxVDNoZXVkaXRKVStxaE82eFhSMUFLNW9FZkx2QmR6R0JveGRPTDh6dUVkVHh3cGYwVE9LNWR4WUw1U0hZUndJajJrRjBCWTZIN3BRYkRicUdiUWRNci9zZkJpY211bnQwdk1hNjVMZ3E1TSIsIm1hYyI6IjUwY2I5YWI2ODU5Y2Q1OTBmODc4YmRiOWNkNWYxNTkzMzgwMTY5OGUyZTllOTg5Y2E3NzFlMmI1YjEwZmI3YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IkRWNW45QUlabjFOS0JOeW1NazNVZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiZFVxWDl4eWRkMUJVbXhLR0V2VVVRSTBENTVsd2I2SkNDOUxtK05jeURWMVYySTJlVkliMW1Fd3hxYkpYSFJsK2I0UFlHZGYwYXlNNVB1TCtETFZwemJFeCtRWFZoVUY4WVBNZXNwTHRQVkJOb0JnVVlMbjM4a21vNm5LcVRVUzZnRjZ4NThzRlpmblN4aVJEQmZvL05iN3E5Qm5HZVpxK0FGZGhZNWdDTUZKOU8vbFZ5Vi9WZy9pYzgycmVyWXhJcWRROHRoUWk3MUFYcTJCTjdFcU9aVEJ1elVwSmYrR3lQeDBwSnY1RUtCMjRtbTNHM0xRcDY5dmRkWkJNN3lUTHJzbTVMRjdVaVlrRUtXOVcvYXAvaktJaWs4bWRLOCtOejZpSmZlNWU3c0NLVm9YclF5ancxYzdyYnVhLzFZUlNFK1duSFFVU2h2WU1HcTFTZGVWcmdlK29CaWk5Zkd3czBFdGlaZG9lTUNkQkxrMHdEbC9BL24wMWVZVEk4alZ3ZU01QWttMVBxaXA0enZ5bm9vT0p5ejErQ2NBQU5EbGIyYTNkd3dpOW50dmJ0RU9mMC9rV1VzK2gwRkhVTDBTSGVxaGczV1JFRU5YSzBNUUpSTHBHNjNGc1MrQ0ljeFVpVEY2RHNSUWNrQ3EyenFVT1B5azhwRDd2YUJRMVlDajFKM3EzeWVpYW5YMDE5TU5qd1gzYkNrN1ZJUEppSlh3Q25MSWdlbkFwZWx2alZIUFJBY1lNd09yRGZSOVlPazFSL2ZWbGM4VmdGTXh1dG93dmR2MGF3MGxYdi84VE9tcUtuOCtFTE1WVUNrdnFmRXZoRTNtSGh6UW5hbEluMDBKdXBwSGtIM2xyN1ZmZk9XQzQ0bTl3RFBnUVRneFZsS1VaVE92NkVKWGwrRk5GNGkyazVDVEp1OUhMd25EajFheSsiLCJtYWMiOiIxYTY2YjQ0NjE3ZjRmNDQ2YjFhMzVhMWU5OGMxNmQ5NWQ1MDQyZGZiOWE5ZmE0MzhkNjkwOWM5ZjVlODZhMGM4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJmNnlmcGdMQndQcXBrc05WZVlCZGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ09aSFBKcGpzZFhERDJwOW9JSkcxQmZQczlaZ29EVnM5U1JxeG8wSzV6eHA2dTExTC81M0JCanJnRWxiVTR4NFE5TjNrVFRveXMzdGFFUUhLejFaVXovS2F4OGpFamhOM0Y3VE8yUkZFSXJ6VjB2Mmxla3ZCTzQxY3NaNkNUcjE5eWVyNFhCS0dKZmxVOFY0OWEwa1FmbTVOdUtlZlNLWi9Cd2s2TnJ4ZHhXMVZTMVNqUE5nOE91dlF4bTZ0UHRvZEVETjJsaWVJV3VXeFJLdi9aS3ArS2V2bE01bzlpdU1HNjFYakxkMUdUWUkxbFFqeWRycGxsMUlaUUhHT0JCWFE1TFV6UE9VeWRuTjNBVTd6ZXV5T0hmOStUV2sxTURjTElON1dWN3cyS0hxZkdYekQ1dUk4RWwya2ZESll6Zk1FMmVoKzREakdtdE9HVS9COTZuYTRhTGEyeGwwUSt6NHM2ZGlOSk9QN25DNWdMVHMwNGV3aVc0ZzVzalNwdE1wVE1XUm8zZFJxcUljbXc2ZlQxMmNyQmVGK2hwdXBPeTRjb2ZQL0Uwcld6M2RVZ1ptUFdLSEpBN3NCWklJZitjcyIsIm1hYyI6IjY1MmJjMjkxZTZmNmQxNDkyYjljM2QzZWJiYTM0OTYzNDUyNTkzY2E3ZDhkNjg4N2ExMTZkYTczMDdiNDVjZTkiLCJ0YWciOiIifQ==