В Калужской области провели 227 494 исследования на коронавирус

Направление на анализ выдает лечащий врач.
Дмитрий Ивьев
17:33 26.10.2020
5 3304
Читайте KP40.RU:

С начала эпидемии COVID-19 в лабораториях Калужской области провели 227 494 исследования на коронавирус. Такие данные в понедельник, 26 октября, сообщили KP40 в министерстве здравоохранения региона.

Там подчеркивают, что анализ проводится бесплатно, но решение о необходимости обследования принимает врач.

Больше всего тестов сделано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Там обследовано 65 046 человек.

В ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» - 92051 человек. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» - 26 412. В ООО «Клиника № 1» (г. Обнинск) – 13 709. В ООО «Лаборатория «Гемотест», «Ситилаб», «Хеликс» - 30 276.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

eyJpdiI6InNrZ0lTcWFXTFRXcStOc1N4MVRDdnc9PSIsInZhbHVlIjoidVlyTDNXSWtFNFBTRk8xWTVITWVva2RNdUhzdnJxU0tvYkNuQ1JPbllUZ3hkMnhoSmJERlNjQWtkRytVcUJYSjVDRXlqZS9FaWpFSDI0WmtpUmxIcmd0Y1VLa0E5b1NWSkJJVWxmcnNta0FyMlJWSjRCMVJaYnU0UFg5S2l3U3hMa1BQbXpOWkJ6ZXQ5cC81clZLMnd1WWVkQjNsR3RIMSsrZjJ1bllFR0VGODVIbEE5a3cyMWIwbTdYd3JuS0Q4bGEwa2JxZ1plcGZhSC9ldzFxcmhuZEY5dlQ5VkZoVXZ0VThGOVZNMHFyYjFMV2xGM2hpZUIrME4rMFN3SkFpVFM0Nkg0bkNuLzFBNUxoemxtNnRMRUFxcytuVWZSNHh2ZWNRc1B1cWh1bVI1YkdkekFTQ1Z1R1hYTUdPaUlnaFBoaE9kUGdxU1BzcnNtUkZQSS9kY0dHUDhtcktETHl3V244djhmeEVISmU3RytjMkZLUks3WEZGMzVidkpRb2txQ3UwVzdTMTgvazRxWjBiaWlNWHY5NGxnTSt1eEVDQldpQnFxaHloU2NDNk01STFzMkpFK1lUYXNjV2hSbVBMMXhSWkpsU2JUMmhwLzE0NnpYdTZ4MS85bUtzQmxYTFhwVDNOSUlLMUFxM21vd25YMUJvUVhjSWV5TFBDcE1tc2NVbUlsbVpZTXEvVXZwK3Q5MFBPQkEraEowL0d5aUxIdWkxN1ZEdVdDQ2JwWm5DREdRd0lYTkNmM2xSYzB4MlVNSjcxYU4yZnNRc2ZYeGdleEhaUVV5VFJ0eFVRUEZ4UUNaRm9OWlBnMVdaRHhyMC9acHNvYzkxZkZCS1QyWmJPWVI4S2dxK0NQTUFFWnpzSG93VlFsdHNFUzBwRjBuMjBybk15ZmlCWjdLVGdIbTZzRzNpeGkxQUhQMTlkYVlnNkJCekpYUExKanZQMWVmaHY2Y1JDVlN1Mk1JRm1mU2dNMERuNVp2S0xLL29teVcxa2I5ZC8rM1J4emd4TGF1YWJHIiwibWFjIjoiMDM2ZGEwYjdkYmU5MGVjZWY4ZThkMmNhN2IxMWY4OGZjOTg0MmUyZjM4NTE3YTdjMzdjNmRjYzFjMDdiMDdiMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5wZ1dDdmFKU3JiUk5MZ1AvV09TTGc9PSIsInZhbHVlIjoiNE1IQU0vbGZMTVZjN2c4UnZUZzJkQ3dCQm5YYmRJdDk2NUExVWs2TTF3SEtvK21hcVp4SnFrTEk3akUyRURod1hpTTdZcHBYR0hWMCt2NU1iZERtNCtLVWt0Q0Mybjlkd0dEZkQ3dXhMWDBqSys1VzdHUlByTStlYVNwVXlGMTVKaVduQ1I0bllIVldXOGNCZkk2TWVLbmJ0TUo1MnBOY2NPY1hQM0cwdWMvWnFyU2dWUzh1cGZWYVU3WGNmaWF0cHpLVm9sVkZxZEpXbVJQT2NHaVFmQyt4OXg2NmpuWGkya0o2Zkdqc0tORUZPN1B1UnlhRldkdXk4M1JQZmZzSkFwSWYyelgwM2ZLUFRoQUFqZjJuS1dsK3JPNFRtSWFUT1R2a0Qvd3NiTnF3em1LNlNDNGd6ZGdFTFNUT0plZENyTzk3bWh1Y0g4U1JoYzNBUk42a3pEQ0dYV1FJQ0tpQ00xaGRPcGcvazNEMVVBVzl4YmVCbUplK01kc1l1SFB6Q1l6ZGhTS2ZZZE81aFlsUDNaaGtTLy9MTnhFUk5XbXNPbHR4RlFXeEVLcDEyN2YvY3JrK29uM05sUVlEc0tzbzZEeTlDY0ZMK3JjNy9JVEVPaXBYN0NuZXJHbERaU1lwZ1g5WTQ2TEU2Q0VZTHdsTW45WHpjMFk3TDMwQWVKV2ROQi8vajJlWk9PNFI5UEI4T1kvdThnM2JaclpVcDN2U0JmbmpDMnNFU0VzSy8yYzRkSkNzeHNYeEhjRmkvOGpMbnpKV2RMOTVNaVF3ZVR4V0JTZTRDMUdWTVE1VFFyUDBFb2JKeFJSZmF2T1FGMHV3MWZVeTlyUUxBOUMvcjZIQ1kzc29IM010dVZDRkl4a0ppTkd4dHVzbjhCUFJuYVFGVHE1Qm1MeWFPQitCT0hYd0M0MUhod0VTa0dYSFhBY09vS2l0WTUvTjhhbmdidVZOV2hhQ0tRPT0iLCJtYWMiOiJlZjAxYzMwODVhYWZlODYwNjllNDIwNGY5ZmZkZWJmMGU1NDk5M2IyOTRmNDZjYmI4MjJjOWYwZmJmZTQwNzI2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
27 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImttYnU0Y2t5REt4ZTcxN1J1U0RwMGc9PSIsInZhbHVlIjoiSzIrazQ1M2pSWURQdFFGRkJzVlQ2WEY4RE1Yd0xVZk1BellldzBWeld4ZXFDQWlnOXlOYXNPczRHdW55T0tXVFRZdE9qQmhpV2RWaU13LzNqUTdJQ3lkaCtHbFF3ZFBkUDJTNWZJU0d1NUFtb05rVmZQYS9vQzJ1ZzZNYnJaN3Y3bTZxSnpNa2Q4MjZYNXF2eFo3WTlBOFZBRW1NQkdyWkRoV0VWVEtqZERRVEFBTnZ6M3ovS1FqcUhkSVdhVEcrR1J1dzcrRmhhV1ZQMGRid3NRTzFqVURJekhZLzdCN0phUVFDV01lTDEvZHRVNitBYXRkSVl2b21rYTU4YzBHZUJRb1FhczNQd3NOTHpGMzdKQU4yZTBvcUFnNEtsUUplbmhoWkUwUHd0TFF6NjZGNG5zajdzKzZZWXl5MitPNnBPRkVMWC9DaUs4aTYrTUUyM1JVaU00REFEQTRoSk1DbDMrTllGWE1McE5YdTZ4dG5yWVlzbUcyWEFGREpEbExORWVld1kzenN3cFFqMkpzazY1elBHTC9vRDF6SmJNNUxOU1p4emlSU2UwTFBmK3g3bTRtVlJiVEtHYnBsK1Bvb3VTNUFhQzIzYUxDL0k1VFBMR0RlYUhUTVBQaW9zcnp3cGd5S1dZNDFFdE09IiwibWFjIjoiNDAyMWI5Y2YzNzY2MTA4NTUzOWI4YTU5ZGRhOWU5ZjRmNjlmNzZhNjMzNzI3ZGI3ZjNhZDU1ZGRiZGM5ZGI3MiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlJFTjVBc212MkptaTlWNzh5Z29lK0E9PSIsInZhbHVlIjoiT2hOdUNVVnhrek5VU0VRSytOOG9US3lzN3Z4KzlyQXFZZlJKbmRZSjRPQndHeWlQMWZpbjU3UU92L0xFcUVpL2tjaldndUUzSkRGMWR6VC9QTEN3NEk4WG5HRTZOVzhDeVEyYXRaYzhwdlU4cGNsTTEwWW91Ym1WeWI4RThYV0E1K0d3ZTVCWDE5bUh5MjRwMldsVkJIV3JTYTA1TXd6U3Z4ZHB5ZXN2NlVsSkt6Ni85WWh3RklEM3BqaFF5elhqSlVtY2xvM3Z6UnpVY1Q1UTVQQUZKWmI2VDgwUVNEbUo3TnRDTUd5U1lxUUZGNlA1T01Lc2NFbFJ4QWNIM0laNTN1V1ppeE5CMWZ3YndCZlUzSy92K3BmYWo3WENWU1RXKzlrRW9vUE5NZTlSeVhzdGpKWmtLN29Jb3N2RTFTRzZOdE5wSUhvRmNwayszVk9BTERaNTJUOSs5dUFKMzVod00wY3JwVmpFdm16bVlyenpTZm8vdjdheitEaVRiSmZtVGJ3U3BWK21TbGFQVmliSmg1bUR2RjV5bmxWSk0xU3grU3Y1K3hheWdTQjNqYzlzeGkramJNWkpoSmdTMVp5RDJGUTBLQ0IwWTA1anEySHpoRmpqd3h6SFFsbmQ3anBiNFRIMjVPRk1iYkk9IiwibWFjIjoiOWY0MGFlMjM2MTMzOTYwNTZlN2MyOTk2OTI0MTRmY2U4OTdiYjFhODc4YWRiYWY0N2E5OWE1ZmE5NzcyODAxMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkU2R0NkSUxOejRyekF0eHM1c3BtMVE9PSIsInZhbHVlIjoibm83RGZ0cXB3ekVWUGxPV3BEMmF6MzFZUGQrSlI4bkc1eGVKNTIwclVITERJWmlZL1VMakZEYTBBVVo2SFlRYm5wVXU2R00rajA4d1RVZlE5d0ZHclJ1N29VTDB2aC9EdytpZ0I4eWZXUTlySFNlakI3UjdyL3BjOVdiUVU3OURjajZUekJ1TDFmSlhSdTlVaHZ2NzNuOUY0NjcrVXVnTlp5cFkyTjBwR1FlcGEyMlFRWW4vY3dnNG55bEdhK3d2VDZPcUxvQXNCVnBrT2NYbnI3cldnNC9CdW1KaXdWSVE3WHNjbUFGZVJXd1pvUzNWRm5YeXlSNnZGTnd5ZlowNGlrTEhXcGNHSGoyVVFJalE2bDdieGZRWUxzZjRUVFNKTzdEL01id0VFdDNwdlZuTkRCd0d3eHZhWlBHbjR5MStGWnpTYm1kRWhVaVNxUi9MWjhPcW92eHJCNDZzRUw1eGRKS1FlczRUTHhBUVdNY0dLV0dpMloxb2VuKzdMYWx5ek40QmdVL1hZU0t4VW13eTJ3cFhFR1pMSzhyOGhTS0NrS1dSaEFNVjh1M2cvSUhzc2prTTNiUjJSVmgwa0pTWDhRZHpsdHo3RzVtSG9MYXd0UVg3dWdJZVN5YlQwK1o5U2FsK2FVN0ZnQ3dDMG9zQW1QLzR2YWM2VWZzZWZuQXlFQW5sRFNDMnNEcDlVUWd4SjRpR0w4SDlYa0hyZ1loeThZWmh6NzFOZ3Q4T2MwN1FTeW5ncXp5VDJQb1VBSEpwMmgwTTVLRUFtSkgrNGMwZmM5ZjNtZzF5c3JJVk9zSFYzZzQzcjNjOTBHNUYrRWpTWGxQWlN0ZmZpQldFb1pONCIsIm1hYyI6IjJjYWE3OTY4MmU2YTVkMTVmZWQxN2RmMDYwM2FiNzQxZGI1YmI5YTI2YThmZjRjZDI2Y2FiZWVlY2U4NjQzNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImZSS0gzaXN4V3IvUFRjbHhROUszTlE9PSIsInZhbHVlIjoiT1p5NUgxcDdNemUwZUNRU0wxM0dCQU1kOFJFNWluV0Zoa3Q3bEtIVW9rczFRNUR3eVFZbUlHdVhMb0NhN001alVaTFRNbXFpaGIrRkx4UW1qcHhHODJWdjAyakw0eVJoZUpUMldaVGZPSldpREMvNkIyNStkK2wxMWQvL2lIZ256cFAyWis0NFErZUdhVkZ0TTBseUJZV3A1blFqaHpNL3JpQ01NK2lKbUJLQUROTTlwb2VRSis3L3ZUYzUzWkJPclptSnJzRVVwMm9DZnRabmRIRE5OZGdTL0o1VHlGZXpadXV0M3FyTEdlQjR0bkx6NDJQZDZrbUNqelZnNEJWRmxZcUt3Mm40MXBLR2UvNEczcWUyVDlyellIVkFQY2pObE9PV0pReUtCUzNMc05zM3dPRGwxcXlkZUlSellIUXZJaDRaaVF5MXNyYjF2ZmE3azM3RGN0TEJjdEl5aG5zQjFhVWRKb1N6SHR1blN3NkF2Q0xwc1FQdkFCUXdtWmx4RWVzajJZNjZHTXJIVE1RV3JNWTVEMjVGQmxxSndOaURCcnBpT2pSRExuM3phdU5oL3A3NWJMK3R5Y2p2NmtNVXJldHp2NExGTCtHZ2tnY2N0aHpzSUE5WmlBNCtpWE1iekVtYklGSHJpdHRFeE9oWFAvYnFickM5ZFhYRmRQQ25VY1U0bGNTTXVRQUlpSDJacmk0VCtQdExYVEU2ODlkWnJ3RlhJRTU4U0YzcnVWR3FyOG16a1liZWxmbm5uaGFHK0hzWVFzRHA0MVcvRTN4bDFjYXVkVFpFcWpneTdDWEdESVhUVUhoUWhHOS9UeFlSMStzWkVTdk5Yd0dXaHFteURLb3ZZMFZpTmw4cFp4MjFMQk9rNkh2RXlrcnlOU1Z5UVBsQUU5YjB1UWhvRTR2WDFSdXNYR1FnWCtWdHM4N3giLCJtYWMiOiJkNmUxM2I4NDBmYTg4YWM5YjkyZDFhMTFmZjBkMjJkZWMzYWQxOTY2NmI0ODVhZmM3NjdiMTQ4ZjJiMTk2YmFkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlVuWFdYS1AwRU5VU2ZzTUNYNExzZnc9PSIsInZhbHVlIjoiKy81WmJWMWZNUUpEWjRIYmIvRkM4ekYxZG1vV3oyK1czQ2ZBc0xEQk9OYkw3aitqMkQ5clNsRTNRY05tOUlMdTliZm9NWG9qamxxTVN0TDR1eVVRUC9STVlBcUxQSVRsM0d5TTVyT05MenNCRFNkYm12cDdGblJhY1haMSszaVNkSm5aWURENThVYURhaXZwRWlBVTY2ZXdSeEVMQTAyelk5dmljT3oxQVVvTStWNTh2Y2puMlhHalZoM2FRSUVLaUpRSUlXS25ZY0tnbEJzLzAzZHF4VVhUYWZhSElROG4yME5ZckN4elFkL2Y0VTNtRHN2K21BT0RmWUpVME5vekFEOERCOFJORWxoOEhPbTUvS0RjdVdYYUpmbmx4bFJ5T1hlcGxQQTJFZ0x4S1dCdTBsT1gyOEQ4Z29UK0E2WC94VDhubHJZdmI4dEdhNURuVmtTUml6b3RCVjc1Y1loUDVHYXJ6ZVh0NVBsU2M5QWhKWEZDTlhsQTBVaitLVjYvN0hpZEpwenBKU0p5TFo1VEFYcDJ1UkZtK0trcmFqZEh3bURqbkJDTlllMUlJQzJqdmxtYmFGam52SlBhc1ZwUCIsIm1hYyI6ImYwMDllNWUzNjVlMzA0ZGJhMTZjZTgzYTk1NGM5YzA0YTY5NTczYWU3YmYyMjRjYmYxMDU2NDdhM2ZkYjY5N2EiLCJ0YWciOiIifQ==