Калужская область приблизилась ко второму этапу снятия ограничений

Коэффициент распространения инфекции впервые опустился ниже 0,8.
Дмитрий Ивьев
12:06 22.06.2020
19 19389
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 22 июня, коэффициент распространения коронавируса в Калужской области впервые снизился до 0,79.

За последние четыре дня в нашем регионе зафиксировано 232 случая заболевания COVID-19. А за четыре дня перед ними – 293.

Напомним, для перехода ко второму этапу снятия ограничений коэффициент распространения должен быть ниже 0,8. Также в больницах должно быть свободно 50% коек, а количество тестов в день превышать 90 на 100 тысяч населения.

По данным Роспотребнадзора, на втором этапе снятия ограничений смогут открыться магазины площадью до 800 кв.м, детские сады и уличная торговля.

Коронавирус в Калужской области, новые случаи за день.

Ранее, напомним, в Калужской области разрешили открыть магазины внутри торговых центров. А врио губернатора Владислав Шапша заявлял, что ко второму этапу снятия ограничений мы можем подойти к концу июня.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

eyJpdiI6IkRpV0R0NnJ4K0xUazFjay9LSFB6V3c9PSIsInZhbHVlIjoiV1hvZ2tTb0drVnJVZW85Vlk4R0FGOUw5Ti9jRTA5TllqMTZ6cFFHQWNzMmtaMWFJNWhlUnY3SE9TMFUvOFkrZmVwMmpQWE9YUGdvMUtEREJrRDVjYUpvLzhYb3pXR25wWWNiWU5INnpmVDR0SkNUUXA3ejhjb2VZbVhMMTNJWU5xWFZrZVNraTJzaVNoV3d2U2ZKNzhvdys4ZmVwTGc1RjF0dW1FUnZKc01tR2c1V0RvVGt5ZjJwTWsyNWN6cExlcWg0T0ZlVVdOL05aZ1Y4UE9XRlJMMkFKdmpxbkFrU1BMODNzN245YnNPeFM3OXIzR0xqWlVIcmp5aEQxV04weDc4cDlOSG9oQ0hSQzFTTVJZZDc3c3JHZThKTWxKZUVtZk8xSVM5aXllTXA3WjJJdkk3WXZUL1lSME9ZSUR6UVNQQWxabGhpaTlSemFTcHQ4ei84MC8ra0FFTkFTUGZlbnRNSmxCb1JDbTA3RkhadkdIQkQ0cTZ5dk9LTElhWXk1bnVIbTlGM09VejRya1gxMG9NVjBENmNGck5UME5rTGgrMWhOZDZheTJrNjFVeTZkcHB1RHdmZ1hTOFhPTFh6SU8rRWlGQmwydFNOQktTaHZNSnJBRU1id2JGZXNIWGs4MGZnbnFiZjBOQ0hVQlR1R2M2dHpsT2xNNFFWVzJPTDNSaElWVjJYazIyUjdIV0JvUUVmZFZXRXM4SlVpWlBjUGo4TG9SMXRDWWtEcUxvaGU2Q2k1RXBvVWh4eXVySGtxMEJsb3ZXdDlROS9VNllaZFltNDB2RVg0ckV5cWJ6QUU5eEJNbnpGdzM2TUF1bENGcTBpeWZHK2s4RXdJVE1sc3pVVVRyNjA4Wnp3amVPQlpnQjU4TjIxSVFwcTk1MjkrZHNjUXE4Z0F4YVhWWmFnMTRKWE4ranpJNHd2TjRjekQrQzZIUFlZdjgxNHB2cnBHakhFRlZEWS9NdUFXV0I5d01OdUdrNnQrNmY1TUtPYlk5YnJ1SG84dUZoNExwa0lIIiwibWFjIjoiODAwNzBlMDZmMTJiMzk4MWJiOWY1MjAxMGNiZWNiOWJiNjc2YWYwNmQzMWNmY2FiMzlkMGRjZTRmZjAwYjVkNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InJqdW1XZDZWeUxjSi92L1EvY2RpMXc9PSIsInZhbHVlIjoiLzRjQTVwSFF1TlR1ZWNzcGJXSEFVZmFudlcrcXd2cHE1TVkxeURyU1A3NFc2Q3hjbzdrY1FGRUt1SUlJckc1cFA0cVpvS0l0VFFWdUgwcUlSUTRkQUJUOUtXd0I0L0d5MW9SOHBuRTczWlFwQm5BN3pSOThBdy9XU2twNlZVbXpaZHgrY1pLSkVqUDZEa3UrQmNmWDRneHNwVXk3b2t5V2VkZ29OSVVXRlFuTHJUcmV1WWh0c1FDV2h6NVRwOHY1blBOQ0djNzN3c2RTYVI5WnNHem5CRmdmeUtGYXBZL1hpME51WE5BSUZUWmY1S1hJV053aERia2g1Q3d3amdCWkM1b1hqc29OTjZxaDBSVzRzMzYwN1NSSStMNnBLb2pLaUNlWUdhN2VwZCtaNjhXMFgzUkxqYjhLV3ZPb2ZzbTQzMEhCL3pQSmJ3eGpKY0prYXpCeDZuNTdRdjBlcDJCUnlwOUdwNFRSSzdsaC9Bdkp6eC8rZCtRdnZITzVTVGl1Q2RaNllLMlp2Y1V3MytOZ1p0aCswRWFBTEd6cXlvVkxtNWs3TjNxV1paOXUySVpXNEtUL2h6WjVJR25tckhPVnlBWERwMkNEVWZCNkhDN0Y3KzAwQVFRNURSWWNybExwRDM3L0hUSXRQaXRSWjR2MHBrT01oYVd0U2ZNQWd2ME9jc3Rjemtuckd6dXJUTGN3RVQzRzZ6bzFyVC8wdVRJSDB1T2Nmekg1Yit1K0FGTWw0dDlGcEJ0VHFIM0Jxak1DU1ZkaHdaSHFiL2ROWSt3bktvenB3ODlzY1VLZXpTWS9EUXphaExLeVZOdDNONmdiRjlMa2VPMGQva2RLbURmT2pZMEZqRnY1bEpTQ3ZTNitncW4vaXdVVHNVbWtrVEt5WnJtdXdSaEEvanBMYUNtb0xoTUpSclN1N0psdE42RWF4MmMrRVFpanE2ZEVzMmpObFdwdkZnPT0iLCJtYWMiOiI0ZDAwYmMxOGI5NjQ2ZmExNWE0ODA1YTFlMjhkZjljYzUwNmNkMGYyMjk2YWJhOTA2ZmY2NDg5MzYwNTE0M2YyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
232 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 19 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRVdmh1MWdqd2IrZkhVM3RiZ1pJM1E9PSIsInZhbHVlIjoialVLaklEUEpYdC9XL0d0T3BqQ1F6TWl3cEs4dWUvM3RYbnhwQkdCVDRhN2toWVYwK0ZPVEZId3FvNlJOVmxzQTI0VDZXUUxqTGpTSHlId1M3TSs5VFBSTzZyT1JxZ01GMTgrVlFTaDdUNDlzUDIxakNIQUVEc016bzJRa3lyV0I1T3YzbEF5b21aUUFxV252VUpSVGpTYitWVUJXc3hTZS95aC92UCtlTHhkQnhzWmRmSVVHVGdtNjFEVGg0TDdMV3AySE9OZnorMFVJeUdFbU1hOFRGaDdPOEdGR29qOXJsaGVCZEFYUW9uZjhkR3kzbVVaRVJxcTJUazViYU0zZUoyTEIzVXk4T0FwREc5a1NvbC9CZ3U5azVmQjE1NjYyMjRFMGNCeXlRSUxPWFFweWhnbnp1T2Y3Z3dSTkJ1OXZodjIwQ0I4bTU5RTYzZG5HQ2tIamxoK2xOSkNWdWlIVDVCd1lna1dqTU9DY3doakdzcWw0dzRaSkIyTFV6RzhDSDNOZWxGeEN1ejR0ZHZrRDdmdlkwRzR1V3lvR2g0Q3p3eSt3WmtBdmZCTlgrTnNrZlFFNERkQ0dxRzA3TjViWkVrZHAza1E3bTNZSVNYbFp0QWNZczdjQ2NoejdmY1NraFp6TG93MWtWV2s9IiwibWFjIjoiNGViNjQ1YmU5NjQ5MzU3ZGE4MTIyNGM0YmUwOWNmZDRkYTk3ODE2MzgzOGQ4NjI2M2Q5ZTU2MGUzZjM1MjVjMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijl6TGtsZ0REVGkyM2JHbFhiMkFpN3c9PSIsInZhbHVlIjoicytvOTcyMXgvY05FbjczRlIvN29vMStkWVBXeGc5VzA0S1NnMFRreDBLOEZoUERRaFhWdFlBZWV3MVpaZGJxazhOdVAyL2ZIcWowb0VhWDU2Q21GUFhkcmpoUytpR3ZHYkhBYlBDSzNnc0VNT2dvQ3JXV1dYSzNNN2dEMWlvWUh4KzhMV2lleVFSdCtTaHBZNkQ1cHJtUTV0TjArdHFjTEpuU2lka0xyOU9SYWRVcDRyYWtHVkZZR1lhazhBdVdKc2ZLSGU5a3pHakllckd4ZW5XbHNNcTZTZnJBNzJqRWM2b1h1QVpZakJsdnBoQ2FtWm9hQ2Q1bWpMOU1UejRYSk45V0wyUEFoVjRJSDlwK1lJZiswNkpNQVp0NEVuSWFuQ3dGK2xIemVzd2NlcFBXSWF3RFlhVWgxVGovcWhPT1F2aHI4REMwb2dSd3pROGZzWHd2MFd3c2t6OTBPcDRxdlJRYi9oenFPU1NhRXowNDl2QnEzbjRLWDlsTDJ1SVJQMkhsR3hwNjIwOEhmMHorTmtFemhLMDF2Zk91V0VCODEzaUo2RE5Oc2NOeDN0Z0ViTWcwUEFTTEdPczRDNTNrd0VFSUgxZlk4c1Z6M2c5UzZHYjFseW1DTTFvOUJDTFIwdE9WdzZROEZWOHM9IiwibWFjIjoiZjdiYWE5MmE2OWRhOWI4YmZmMDU0ODQyZmQ5ZWFmNjcxZjVhNDA0M2NmMjY4NGJhZmZhZjc2NjM2NjA3N2M1OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFEV2xpZmpQaXRqUjRXN2pTZ24vSWc9PSIsInZhbHVlIjoiNVIrQVJKL3lSeHdGQ0VNa2FaWE1YSlhvZ1FwYk84QWVmQjlWS2FpTVNJQXlld01aWVphU2FuT09yR1lrQ01IYlB3dGg0MEREbjNoNHpnWStUN2JRZHUrdzQ0ZTIwTjg3QlhUQTJiZUMyNWJtSnRrSXBtUHNzZS81SEVyVHNPL1laejBNNENrMEg1WGRycXNXYVZjM2x1S2xOdU8veTNMelBaVmtsQmVIZ200dVUxenRJYkhGTEFXVUxqQnNnNG9OWFBuM0VpdTJSSUgrSHJ1bXFaSmNiL1IvcjNzYnp4S2R3c0RTVE4wbXlXaHRnQUV0bVhaRWdmNThSODBxZit4aE0xRmNld0FDcUp4ajNselB0aE1Tbzc0RUV2bUZxM0xPVVdtWStkdlRVbTJrdHdjaTRkQkNicCt1Nll0SVZMV2Z4M2VvTllEWVlXM2NNbk9aSTVKSjQ3K0FqbDA4d1FUQyt5bk1OSWtoU2FRaTg3Ukt5aDduMTg3SWd6N2lka0VzOTRRS0pOaEtlOEFxWm1yclhWT1hxT0xLK0M4WVBNU3o4SlFodm1oQnBjSWlrWUNvUklISzhMSWNhYzU0YUZqdFkvQndSRzQ3MlRuUjEyQUxCdFJESG5PMzZXMjZ5emFMdlU3N1YvbUhJd2ZCSncydmo1T0hSSjN5WmdVNlNJUHpHVHZCOWpoUU1EcFlSYnpmY1VRWkIrWDhSWHJ3MWsyOFg1MTUrbHhGb1lRdkRGdFR4Y1hUbktyUjRMdVhjVGo0UkpjY3VUQ2oveTllb1AyMU9ZbWtEUll2UXNaV2JjVXhxTGNKQ2NPYVFmS1lkYzE5bW1vZmx2b2RhVzc4TkNRQiIsIm1hYyI6ImJmMjYzOWUyNTU0ZTFiODMxYWZhZTM3OTU0OTZjZTUxNzNmMGJlNmQ3ZTI3YzQwODBiNmEwZTk0Yjc3YzM1ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IitxRmtXM2J0QytHTUhQUGlkUnlEVlE9PSIsInZhbHVlIjoic2o4d3ZRaXI1K2pTUlVkRk9KTW96MDVMNkZXV1QrNUFoMXJRR3JjVlZDT3BGMFZZaXVVbVY2bDJGeXFwQWJOTGFVQ3h2bHkvRFNZRFd5ZEQ4LzhDRUdiQmNQd29iWGhXWlIxQ2RONFIwRmcrZWM2V3g3M25sQ3R5bWtmd3dqZzhNVVEvRFF6Z3dOK3IzMzcxdVI1K1N0ekVYeDlhUTNrbmFscEZqOTZKeU5hamZqaEpYZnNyR29FMnZ4ZDA3ZTVlQ0o0Z0UraXp3a01WK1R3WnlIZHUxZjFtSUVUYjVUMmZvalNMQUJYTjJvanVLRFMwQURMNnp4VzJKZy9qbjVROTczdDhDdERub1d6WHpsVmI1UXlDajVueVdzeGZPTjJaYjcrWmlqU2pwdEtiM042YjZJc0hSaHY1ZDBxYS9IKzA3bTFmR1JtSWovdllaUkNHYk9nc0ZUVG9GZDh3cmZXWllUZTNESlZERjJUczg0d3ZEZTAzZ0RrQ3NETUVvVEhYQTRXL2dCOFFYUlFpOHhJTEl5M3lHKzJHc2YwUjZSQkZJcG9tenNEWkxoUGhwNE56aytBL2pPcjBnNHc4Z1hOZFd3RVlhRnp3dHZxM2EvbGxsVXFuZGRrWk80dktwTE1pSTdMeVZuTnNNWWNkaTcxRlVnMmlZL29WYnROM2lDZ3VJaWZIV2pCZTRrUlZXcStXaGpONDdUZFpQZjA5bVh3cGxtZTFndHlDc0FyTDN6UGQrQ2VDTFNGaUo4a1Y3OE41QytxUXNHb01kQm5IWmpqTTZjZlUzdW5BV0loUEprSGdQTmZnbENsbkY4S1lQb1A5NHdmY2V5V0h0ZlIvVy9PQ1had2dMMTY2b0M3dlAwcUF4Z1VmZml0SzhEY3JsYzV5eVRKanhESWgyekY4NDljN2hzZWFOcGhqTy94bjgxeUwiLCJtYWMiOiI3NGVlNzZjMDJiNDhhYTViMmI0MDhmMzYzYzc0MWI3OWU1YmFhOWJjMjJkY2EyMzBkNzZkZThkNDc4OGQxMWQxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImlJQkV3VzlYMlVQMEVlRDlISWc0Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiVDZVZk90OEYyZTEwK0s5eHpzSHgwQWtVMTNYYmdRSEhBbkFRYTVGUjVHWXBEMVpDa2p5NGMwQ0REd0lkcWJpQUJiNVlZUU56dWEwMllQc01FSWZqVVdpMzYrdlU1ZVBzVGhzb3NrZTN6MXF4NUhJQ2RXMVlXMDRDN3cvSThJbmh3QlFzQVdQSDhIWStiRE93Z3BkSXBVMnRqbnVQQU5VMG1QMVIraER5azhoNS9WR0JacElhTmVyVjBkQTJkZWNzRXNLOThKcmIrS0wybm1INUExOEpXeGE5RHNCRk5vNlhCTDk3WTZKM3FJczdGSWFONWRGQzl5Y2VsOERJZitHWE1PR1J2cUtFdkZOWE9MVTBwa290WmRIb3JLQi82Yk9XUUltSUVuMlMvUzlhRFRsY0ZNRzcySmpzRm5BRVYxRkUzNWRLbWtUdkhrRUxmWWJxbUc0aXlzUExnL1BUNVpxaVRCeFNOWkpuL3M5TGFjeE14amVhZEVuUDcxUFh0dFgrKzkyRlRZUkU2WEMxUG1oblR5Tm5uL0RiR2crZVFwc2Q1TENlZDI1eGpKejNVOGZYOE8rZ003UHBhajQ0U2NyZiIsIm1hYyI6IjRlOWNlZmE0NjM4N2ViYjczYWViNjc0NjAzODc3MGYyYTczOTQwZTJkY2FmMjIwNzQ0ODA5NmU0NjI3NjNhOGUiLCJ0YWciOiIifQ==