Скончался благочинный Калуги архимандрит Донат

Сергей ПЕТРОВ
12:12 29.11.2020
27 11972
Читайте KP40.RU:

Пресс-служба епархии сообщила о смерти настоятеля храма Жен-Мироносиц архимандрита Доната (Петенкова).

Родился отец Донат в городе Калуга в 1948 году. В 1977 году окончил Московскую Духовную Семинарию. Совершал служение на различных приходах в разных уголках Калужской Губернии. Являлся инспектором Калужской Духовной Семинарии. В 1993 году отец Донат был назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц. В 2012 году стал настоятелем храма. Многие годы до 2019 года он нес послушание являясь благочинным города Калуги.

UPD. Стала известна причина смерти священника.

eyJpdiI6ImVNYkRnY3c0RG1mV2QzMURLbzNRZnc9PSIsInZhbHVlIjoiT05PakxhUk1QWWRhN2ZxR3RSamVPb3NZeS9hTHFSc0Y2cGRqMXIrbnU5OFhEZXVZanI3Q3drLzRodFJVbzNtWlFLaTMxY3M0cTdNcG5WV1EyMk9rejJQSzdBei9oejNibnhWeGpESy9EQVkvVnZnOHN6YlJ3Uy9zR0wxd3ZZZ0N2ZHhtalhDTW5xM2EyLy9zVTRvYXNkK3JNOG5XWUJrd01MNmdqOHpaOTErZG95emZvOXhib2EyNVJiSFZWVTQvcDhsOWtwZyt1bVRCdGh2SmRiRTFxZXd4Q2RLWjZlc2lBUDVRNjYwMW9XS0NkKzdqcTl5TmEvMUlDbnR5a1p2QXN2MHRmL3AvSGJJYy9Sc0l3UXNVNjBhMS90Rks4WDQ4TkZrc3RFaXdOaFJrUkg2eVdNQmVsb0tMbW0yVS9UTkhrK2ErUnpwOXpFSDhYN2xEMkxDYXZnWFl0M0VSNk5EMHVNNWx5dU1sdno1b1VWQzN6ME9Kc2ZRd0pxUklOTi9PSGdrT2lxSVBtaCtld2JtK0pudHNvMk43S0NPSjdmeVoyVGlYM00yUzhkbTVjWnRQbGkzZm9uc29YbWh4SStSNUFjaTVrdW1yaktjQXJ2MVMvb3ZKTDNYYmdibTVQKzJobEhlTDJZMzNPQjUxaFA2U3hhRGtQeGZDSXVxWWZJbyt5dVBEemtiSENSb1Y3UUtSUFNuQjhRUlBNNkFXSXdhQ2lQb0k3VzBwcm91Tk9rMmtqT28yRDdrbHhlNFZwNDNrUHRJSWx4a1kxWHN6cXpGQ1FScnRxUnRmRGtLV2FTOFo5YSs4V200UFZoK2QrVHZTd2d4eTdjeGlaOXNqbyt6V25LUXAwYXNVUW1US0k3ZnNuNHVkcEV0cUdMbldBRmNtRnRxL2I3dUZJeEhkaFVxL0o1UGFhZDRBeXJmclVlN0hsTk1jeWxGMzBnN0k0TFhwSG15dWw2STlib2x3c3AyVmJ0VVFxTjRyYUhlUGp2UG1kZWZsTFFSdTU1MnNVQ3FrIiwibWFjIjoiNjY4ZDNjN2I0ODU1MmY0NzMwMzZmZGVjNjkwYjI1ZjY1YTU2MjY5YmQxYjY1NTY0ODBiMzJmYmFjOThkMTZjZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjdNVTN6b1hmOHhNZTRyNWtHNlpaNXc9PSIsInZhbHVlIjoiTzdReFZ6UlkvNUk5TlVPTkRqSXg5MUhlYWQxVElTL3lhNVR5dndMQ2ErNkI3SUZmUUxMUTJQYmJoTnk4NTZPV21aWUFWb3cxYkhTdklQZUVsZ083Tzg3VDBUODQxdlJTQlVLZ2x1dzRrTjJkMzdyM29UTVdHeDd1dGliTUFMbmFpMnRSUDAweE95ZEJENjd6WHZqYjZSMzYxdGo1L3c4L29NUGE5eTk0MFZ3VjFPY3BUbzU5djZTQnpxOUlZSHN2eWxGcFZLQktzQjdBMzBNUkdtMmNTc09BcWM0SVdSV3prRDFUdHh2aHlmRUpyZXNiNzBQdkEwM3h6aW43ejNlUEJkVmlDcHg4dmZSNWZBMmxpYmsyT0tpWklXd1djdmlFRFRlYzVvZXZzam1rdWZWWXc0VStGMGVTWjlnOEl5dFdDdE0wZGZ6TGVLSEZ5QnNHUm9Rbk14VklBTGovdkV0OTZEZ2VtS1dCWlZDYnJydzVtS2NpMkQwMkt2WXh5U1krMXo5NzVJUC92R054djRNdlJSTUpESjcwcTZPSkNUbmhKWm1iUU5wTEs1ckpSSkhjYTJSejVVZ3cvcGlncDREQzR0K1J5YWM2ZVJVTXNJWXRjcVBCOVREaXJCd3IydGNuKytqTmZETDFkSDdwYTZmWHlQbVlYU3BjcTdzU29SWUFRTVgzeFZsUGx2b2tleVkxZk0vRWQxRkxYdXRJeFkvNVhqVDBpRkZRSC9HcWdiUGE2SGhKbi9jclJndE1MY2ZFcHhUSm5GeTFpZmpTSlZGdGNmUjVhTUxIZzhkN1hMWmlXRnNHME5QSjQxdHZtdWFPbG9MM1Juc2VPREF2ZHNWU0pkbGJXamlDa0tZVFY2ZDVEYjdMVmtuL0YweFFpUWM2RWJsRG10VDZiQ3BId0thRHhWS05GNFY4SEVFalJtbzIySk5sRHJOWERlbVV4T3dBdzFvaGtnPT0iLCJtYWMiOiI3NDEzOTg3M2UwM2Y2NmI0YTM5M2JkZjNlN2QwY2VjMGFkOTAzYzkzYzI3NTRlOGRiNjE2MWMyODViZGU1ZjlhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
148 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 27 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZScFgrWFg5ekVaLzFtVFRyV00zdEE9PSIsInZhbHVlIjoiYWx1NFFFQ0NYNXh6S2wzZTNDRXJ2eHg4SGRGUFVPTkdMN3ZCemVJWVBMdHpTc0ZoQTBCTk0ydDhLWjVWTUJ2ZlRYbDR0WTMzZldZNWxwVElEcDlzYnJCWXNBYVdhNEhsdjlNU0JWVG55V1NMTkd3T1pWMEkvQ2tNdytZU1FPY1dVN3dXcnJHWkVjNDNRTnJHWkFXQSs1UFY2NnM2SWNCSkpoeFlUN1NRVXFWdmdSSTU2UU9vM0Jrcjd5ZXBMcFgwOEF3YWxYSkhQSGM4SUIwcDB3cUlyYnJFNld5WlFvNHdsV0IvVlJrODB5VHV6ZnZzZmFKRzNPRDBVYTFQYWw5Q2Y4VFlZSXJKeGN2RkwvOFN3Uk9NNSs1dHZKZGZXaVdhTVJ1U0M2S3BybHZjV1hoYjVlbC95MVhuYzhCMERIczI3WmxwSEp0VHhjclloNHZoTjExWml5MHpPaElBbDlMT2ZqdEsrc2gxNjkrUm5WRlRSSngyYnoyT3RZaFlJNWFRWTJWck9aY3E1Y2kwb0pJOUhoaEVXUHVwSUFQZThMZE1IcG8wWFVKUThhQm5Da2JpUXlQWGo1N0RkeDNMZmh1L1dEbmtibmg5QzNnTndYZVdoM0ovSGl5dkExdVdZN2tHem5KbG9ZNzVqVWc9IiwibWFjIjoiNzk4NGU3OTY0OGY2NGMzMTljZWYwNGE5YzRlN2NjNTgwNzJjMTgxMGFjNDM4MTMwOGIzZGFkYWVlZjA2ZGIyYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlpnS1dTK2ZZNSsxUm5WSGJzWnp4NkE9PSIsInZhbHVlIjoiVkNRU3ZiUFlFd1pZcWNFTm1vRkgvSWRZVDNESnc5eVVhWTV2RHNQay9SbDdEcGFoTm5haTJTak5TMkttRFpoOSs2L1IyUGlBcnNId29oZisyNG14VWxvVVFJczB2YS9jaXNrT1p6aWs2dUxNR1V4MHVuMERFVHFocUxWb01uaWdqWXMwbnMyVTUvaUFjS1hXSDU3VWlTbTNaK1FRNlNOSEFhTlNzdzhoTlNFeXR5UDNsTEdSSXhuN3NLdGVFVzBrVGVOUC9KeGZjV3UvNWdKTEtNYmZNR2tIaUtVZlZxeTIvbHA3VUV5c0hJVWlRU1NjZ0dnL29iZkRqWjZWK25ldjlkcW1mL3VaT2R4OURUVElLMHVvMTdaa2tnOVM0WUtzdk9Vd2NJK2pXeWd0UkhLa1ZOTUtleit3czdzN29JUHNycGNTTlRJSzZ6ak45TytLc3pMSzBLTUdUV0VOQXlpd0tXWXpLNXUwU1dTTHZEMDM3N1NMZGJHNWQ2eG9wQThJZktqck9ha0o3ZDh0KzJBeG1ObEVzZ1V5WmtVZDNmUm1uamhUN1hpNEVZcmZiNUFzNmtlS3pheGthSE5pU1BENHRKSXJIdTgwenp5WjExWHYvMWFkelRyK2t3RTlyUlptM3pTRUs5VzFUajA9IiwibWFjIjoiNzU5MDAzYzk5NjU5MDNjNjExYWE3NDJjM2U3ODVlNTFkNTk5ZDEyYWFlNDRiNzI0NTdlNjc5NGUyYmRhOGU3ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJ6SnVkN3p3Qko0ZlZ5UUJweFNscHc9PSIsInZhbHVlIjoiU1JyTlpqaWZoc09UdlZxS0RoR0RLUHBZUVQ1UE1EUHExRWVlM3hQZCtBQ3Zoc2ZiT0w3UCsrRWlkaU91eFdLbldndGR5d1ZobU1xd29KVlpzL1k1MVJxNUk3Q2JJZ0ZJUXMvRXU0ajhvbys2TUZjcjZlekx0QkNubFRITHZoOXVXV3l4K0pySWNUZmhjL1o3TmlPUXNRd3RlSy9qV0U1REFvOTBpbEFBa3ZEUVE5cXk2UWpSV0x3V3BUT3E1bW1zVGZTRU9LK1hpcEd6SnFqL1RvN0tXN2xOaHlaZWpvbmV6WVhseDlST2hpS3RPUDA2OEs1NkgxMXhoMWt5SlNBRXVPMDNpTDV1Yll6d1ZHYWNjdUVDL3p1cU9pcGhLMm9oZ3BmMlBoTTdRRlNENjZ5VkE3QnFzMlcvQ3ZXMzAxTmZaVVppOGpXcmkwRjhJRHdSU21FWmdPZ3hBZFgwTEFiVjZYR05GVWVySUY3OGZIbkl1Z29mZWpHeGUrWkpZVjkyZGR1alJpSUxDbjkvc2wzYUFBbHorRDVra3V4QkFqTTdPMmpYZTQxTlYvdU90clAwSklDdnZjVEl2S2J4SFFTUndMZEoyVTFneXp5MkdEaEcwa2hPeWx5bDh1NENiN3VRNDh4ZXRIR1VoemUzRTNVU0NmNGN3T0VjTUF5bzNpTFB3WXZzRS9ZVFJ3SS9rQVgwcDhnZDRJUVp5SFd5QTJWbjNzT05WRURISUF1dmpYOVlsMFovRHR5My9LaG85U0M0V0YycHVsazd3UExxS0pVdVZyVnFxSVE5bXZEZHdLeDR3NGhSOEwyMXlraFFlaWtNY3MvWE5GTnpVeTlieG9YTiIsIm1hYyI6ImQ4ZmY4NDQ2YTY0N2JjYmYwNDU1NzlkZDkzZWE2ZTIyNTMzZGE1ODI0OWEzNTM4NWUzOTg0YWQyYjY2NmJhMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Im80MVJmVUV0bFVwaGxicnpseWozTkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1Q2U05yUmlpTlp1RkVmVlVoVGo3QTFDTjBPSmFwd2Ezbm1HamwvTTZtb21QRkdDbFdLRUJjUytvT1N4aUlXVzR3MXVwd2hSS0x5LytSemlTTnlnYTBBY2p4WGtCWDRtcVgzbUhJci9vbGRieGdqQkZHWnltekF1Tmx2ajdRZGJGVUVqcjN1Y1lhRmhlUTZzV1B2MnJHeW81c1EzTnJLUDJUVzZDb3lqc0RzODl3YmZiOWI4VjkycFYzdmdVK21iSCtrSm5RSE54Vy9XdUF2alVaU2hXTlV1TWNRMHNaWEtGdUlTTWx0em92VVFiTHFtZjMzcHNHWFpVV2V6WTNJYnB3UGdVaXZ2SzJRV3A3NWF2QTRhRlIyRmVHREp3RWZuRVRkQ3BteTJXdlRvZ01wU0RMc05oUHBjakdMelRJM3NNZFdyb2IxYldtRHBLOHd4ejdaY2szRXE4NTRra2U3U2NBWksvTkhZQ2s0OVpVdHo1QVRwaDU4NzRnMFdpdkxqZDVkcGJPYUhrS29ZbmYxcGtHY3ZPUVZMYSthOHFrR1pvQlhBS2VpOHM4S3U3UjZ1SHlodklNbUQ1SFhRaEcyQjExUHA4alc4dmZmSXA4T0REWmNsTTZza2hBckJtR3kvUDFITzF6Z2s0MnhjdmROUFFFWWc2a2dLSU44VzdKMHJLVFZCWU90RW04U010bldENXlDT2QzSnNiWnYwQlVseVAvenRYTWZqYWV0eG5jN3NGVElQeUxQR2FhdHNGWjRCbmVsaHpmS05iZzJkeERIem4yVU1zWUlRUTI5OE5MRWlXamRhQ1dHanh2UDZvZU1hMStCbWdqVkY1RjhONjY3Y1ZHbW9VM2ZXTm91azB2SU5UL3R3SUMyaERQak1QSEpnYUN3M0VQMmZUMmxjeTdwTVRnVHV1aDUyU3ZmWlczUVciLCJtYWMiOiJlZDc3NjNkNDU4ZTE3ZjI4ZTQ2NmYwMWZmNDExMDM0NWE5ODA5M2Q3N2E2YWUwZGEwZGIwNTI4M2JmMmRhZjQwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IloyWC9xV3hXSE04Ui8zSGRwemR4Rnc9PSIsInZhbHVlIjoiT0JRMERyUUYyNUpUU3lHYUFLUGZpT0RTQVQzUHVSeXlxWTBvemtiaVk2RlN5N0w2K1EveDk4RURKMGhqWXRGQU1scTJac3hXNldHU3UyaWxIdlp2RkVXbzloaUQ0ajc3Y2V1OWhkN0ZnL0F4cFpqTFB2cU9qdFYrWEo4alJFQzY2RitDSG5xekphVlRtUVBVYS94alJKck5YYUtaNWR4VTdHMENGLzBCZi9welBqS0hKM3EvZ3V6allnampDc1NnUW1DZy9pVjNucm42NGVJZ0dkdGdxTmZtQWlWUlQ3WFhtRTA1dFdxYjRXcHNWRjFhc1RHenhwRDFmTUw2b25DY1p5a1hNanV1Smo0UFpUb21lampBNVJ5QTh1c1ZrREFmSlVPTGJDalJ2RHcvYXRJMTgwU2I0RktWSUxoYTU4eFZCSU9qRzhTMGtPQzhTUnUzdWRFUGI0YlByZ2VsQVRLUjgwWkFFb2RMUVhzeVdhWVZ1cUo3OGhDbFNKQVJTSGFnSFk3TnBOOEJ6d2ZxWFpzT09EN0RDR096UXVNWVRKZ0kwQ21pLzkrRWlXRXlLTnprL2FFblh3ZkhuU0F0R0UvZCIsIm1hYyI6IjdjMjM3NDE4NTI3NWRjMWIxOGI4ZTFhZTg0YTZkYWUzZTNkYzg2YTUzYjJkMjE3YjcyYzkwNTg0NWRkNTM1ODkiLCJ0YWciOiIifQ==