На пяти улицах Калуги отключат воду

Публикуем список адресов.
Дмитрий Ивьев
16:18 22.06.2020
0 6227
Фото: из архива KP40.ru.
Читайте KP40.RU:

Из-за работ по замене аварийных участков водоводов во вторник, 23 июня, в Калуге не будет воды на пяти улицах. Список домов опубликовала городская управа.

Отключение 23 июня с 9:00 до 20:00:

  • ул. Максима Горького, д. 56, д. 58,
  • ул. Мичурина, д. 17, 28, 29, 30, 31, 36.
  • ул. Вилонова, д. 23, 24, 25, 27 (Детская городская больница), 31, 34, 35 (Калужская областная детская стоматологическая поликлиника), 36, 38, 40 (котельная), 57 с 1 (Медицинский центр Евро Мед), 2, 3 (Эндохирургический центр), 4, 7, 8, 10;
  • ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23,
  • пер. Салтыкова-Щедрина, д. 27, 25, 46.

Коммунальщики обещают организовать подвоз воды.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ikx0TDN5TDFRZmJaSFRWT2xJcXcvVmc9PSIsInZhbHVlIjoiUm4zd3pOU2dMMVdkMHlTVjR4NUl1ZGsvL0FvZk9LbHo3VUVvVGZiUHFwRDlxYXp6S01uK3MxeEM2SnFpTnFjam9oTEVXakgwcmpPTkQ0cEEwUEU0bzA3TFpCVUFROEtCNGs2SHhGamRIMmdBd0tiajVubjJEWTZQaFFDVFdhWUFmL09jQkdGVWlHc2JjVTUwb1RxcnVkRmNpOVBtYktkTHR3U0k5a0xkQ0JlVUF3bVdWV3hRaTlkUHI3c2R1YlFyWHpnU1ZEakJ2QWZ2UDFoSWpsYmQwcHhPVU9ZM2t5SGt5N1NIdUlFczEvZk50Q2h6My9WSWpkd2lEYzNPZC9VTFI4SWdtMzZnU1hWVjV0ZVNsS1Y1bWdGUnFobmRmNU5CTzR5bkZPYUl0WEFpK2Y3M1Y3VHpTcC9PaHlCQ05ldnROQnZNSFFYWUdlcjQ5WlY1ZlNGbVhEaVZLRzU4N1BvYmJTUFNtSFFPdTJ0WUxuT2YxcUZ2UVVhdzBOcXBGSjlWQlFLNllFdGJreFdEa2FwNHVmSTJITzFwaFlGV2RRanNDZjBwUDdTcEFBcnRkcUM0R0pMNzdRdmM3d2xMdVl0VVBIYXV3bkdLNEhmbVpBeVAzczhTRUlqaUxvZkZEN1pqMm8yeml4VE81OGFiZFB5V1ZGd2dYSHAxWWFmYTNhb1JpMGIzOHlZNHRHVG9HUmpKcjkxdkROazlvSk5YekpUZ0w4VTR0TlpVTGFPZXhicmF2am5FUHdTREZabStpeW92RnNLL0lRZWpOWUR3a3NleGp2eURpdGpvN0VKRWo2S2d3aFA4blUraGRFSXhyMVRzRVpCSnMwaVNyUE90Qi9jMFA0blBDVURrakxpOHBualJ5N3l2d1VDOTQrUkk4aWN5bnhnS1ZiZ1gyanVKdGkyN2lKRllBd1lZb1VGZi84bDFxOVRyZ0laY3RTUXlXcklNWkFFS09nb1dRZG52TkNvbXlvVzhxY0JtWUI1dVlIQ3V6TkdxUU9VUFA1cFBjOFplIiwibWFjIjoiNzRmN2FiODU2ZGVhZTBmNDUyNTVkOTE3MWFlZWU2MjA1NTRmMjlmYWVkZjRhNDgxNmUxMWQ2OTQ5MGVjYzk5OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InA2NC9CNzBncGk0aXdEQjJkRHEzeFE9PSIsInZhbHVlIjoiZU1tZ0VncVd5NzhaRzBaYUkwYW9NeG1JUVN2b0VtNjRmUzNEY3M4UVRVZGVXN3NiQjlvZGhkbC9sSUxUdjdxQ3BWRFkxK0dTdjZUZVkzWWgxUTRueTFuSHlGSEZBSzNEU3BBbXZCK2M1LytTRFpRd2kzQTBFUnRJNlhKZnZUYkR1aEhiSlpOclFYYTlmM3NveHVnWEdmK2R1Z1Y1c1d3UTdEV2dxck5BMU95LzZTeUdZK3BhYTNScjJmUmt1MXZNc0Z0SWRoYzBnSWZNQzkwMlJyM1VJck9zdFVVbjhJT0dKZWo3N3lFa0NiMlhqM0g2eU94eXRQQ3FkNG9xZy8vZzVnWlVjeHB4V0JVNGNUaUtHRnE0dzdxSzRMclYwVnFZWHpuZGlaVXhDTTZkUG84MERyRDJsN2lqcm1KNEFPZW1VVERDeEQ3MUwyY2QzdXdjZ0J6NGQydklNOHNtSFRtVFBXOS9BbzZBMXlJZEE2MDB6WmE2eWdMVldSRWRnSjdtUjV0YVpRZ0ZnQTRMYUlQaUg5QjRNbUdNQjRFaTI0dTRRcGlhNkpZdy9JRDVhbGpVVDBlbExaTDZ0TDJwV0tFTitmS25tWk9nVktjdHc5REdXME5JT3hFRFhQejdyMFpXcnUvV2s5ZW5Kek1DWFBVQ2x4YjIrdHV1UlVrTDh6YU5TK1FGaVNpQXl6ejdkRmdFb0ZNTGRhYWF5bldHcjgra1R4OHBpSllzMm1zWjJMS3hyTmpxTHRHRTJNZjVJbFVLajQ2a0FzVUl0V29NMnROWTlFZnFCOWJCV3dLM3ZmSU9wYk42bHhFNDhVL3p1Q2l4SVBZSFZuM09ROEtLUnNvTUNxWGREQmlHaFZQWEtHbFpDM2lHdVdQekt6dUJ6bVRFQ1pJL3VPN0VCMTFza0Z6c2lsK3pUS2tWWmN3aUMvZG5vZTE0cFNDeVR1dXJKVjdrdE9wbGFBPT0iLCJtYWMiOiJmNmE4MGNhODM0MzIzNTAwYzFhOTMwZmQ0MTFhYTRhYThmNGE5NmQxMzBlODhkNTQ0YTUzZDc5YTczYWQyN2RmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
52 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZ1V3dsblcwajBTMGYyRFo3dHFra3c9PSIsInZhbHVlIjoiTks5TzRZVHRIeWpHdkFiczhsQWhqTUxiVW1RZjhWZ3JEYUt3UFQ5dUV5SkovSG1NUlBtUmJ1UUZKeFQ1bE1hcys0TXFvbWJUM3lvaitUSE5VRXZldkJnOXcrOWQ3YlZwVXF5dFZXOG5nQjZ3RjRGN2ZmRE1DQWhwRDhYbE92aVltdllIODhHSzlQL1VGc3RoQzBuY0xOcVdELzNSSDlwL0Y1KzRIRFFRT005b0ZKSllFc3MvSFJzdXpVNzZyQlUyaTVZcUg4ckVBcE5MRXNJeHdXN2dVb2hTOW9uZW1YNUlUeHgyRmxrMHc5Q1EzRHh4bVFRWTNpb0pyMk5GMTM1czZ2WHF5Sm4wMWRXb1p6d1dGTGR4OWdiOEJqaE9SYXg1S2YyZUYySHRPWTc2YzN2R3cydHUzUW82TUhBZUJwR3BvU1k2SFE1d3BwbFdSdVZIZzVacytIQ3RlVE5jWG5KK0VFUVVmdGF4RVNLQWFLU1VXNXFVd3A3RmJmQ2h1YUJVT3Q5dW1QSGtYSkRHU0Y1TXVnWTNEbnB4ckVYYmdPeUhWM3VjbkJ2aklISmZuekRLdlYvZTFnck9NaU0wdmJjdDg5OW00UkUyTFA4eFVMdzFuS2Vsb1ZNUlhDVHBvdzg0TFphempLVExUV0U9IiwibWFjIjoiOTZiY2M1MWFhN2U3YjdlN2JiYWM3NGIwMzJjMTY3ZjUyZjAyYWYyYTFlMzgzYzlhNTdlNWZiYzExNWE1MTM2ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IndGK2JzL0h1Q05iblNVZmorYmpqNHc9PSIsInZhbHVlIjoiK3NYN1VrM0Fyem5Cdm5HWWtiakRSc205SVR5cTdQVUlZZFpiU1VmN3pMN1loKzIrc0NTYjRXMGptSzNCblBGd2g4TndmNTdid2s0ZUZsRnU0YkluTTlVZW9iWmxSVlRWVEk4MmkvVFp3YzRIWVFFdUJPbG53MGVXYUhnMk05aHhJMkdNQUI1TUhxbzhDN0NGWG5SOW9ZNDlWTHNOeVJqNGZkZFVVa3NNTE9hSlp6SnJFVkdqRDdCckE4WHlPZU52aHBIc29HRkxIOTJzdkxRZjNwYmNaRmFGRVJ5aFgwU0NKYllVWHV6ak0xUzdGVG5oN0luRTRLQklHbHVFTmRPbEF1dmNkRXZ5WGlNZGRZVzVvV2tVT09WbTBGR1c5S1FnbDFwcURObUtZZ2JiQUZmYURkbVNZWlFpQXByU2RERytEaDlHZUhKeXhoQTVLTzdLbEVjdzEvSFVHRDZ5YUpjTXhGWk56N0hzbVBXWkdFemRGOXY5RFpibFFiVkNCM0l0SlZJMnVBbHVuUXhzV1JXRGtxVG1DSHdqd0lmbmk1SUdzV3BleldpSDVEZTdKeDNST1ZEMWRJSS9ZWVBnalFHS09LbUZBZHVvNUtCRFRaaFhEMXkrdFplbklXMHBLZGtvcDRTV0NUZ1UwS2c9IiwibWFjIjoiMmExZDY5NGVjNDAxMjYzN2VhZWZiODRjYzkyYTIzMTA1YzA5ZWYyMzA4YzA1NzU2ZTIyNjdlOTYzM2MwZjQ1ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxMNjVLOXJMTHA2VnpLVk5Lb2F1Zmc9PSIsInZhbHVlIjoiVDFVenhaMVlROEpDUXF2L3pwdTVGTTM5elZ6NEJvYjRRd0M0TUg5V3QxQ1hJL0lIbzgwQnJaeGlDMFlMbVo3djI5ZWlTUlBXcXY3Mk1oSFBxYXQ5Y0lrZWlTeTQzeVRQZytneEo4d1QrMEgvSTVEYitWQnk1M3o4NGpIL012KzRRZHpwYVUxb2FGRHJEcy9OVis3QjVOOGhGNlBOTGlLMHI0M0lIQnlVOEVvMGhTNkhGelNmR2lXdm5wS0FCampmZ3VNeC8rQXovUVlnQUo1UjNZaGVIMkJwRnZUeUdtUnVaNFRscURJKzc1ZGFWUmdLV2xVZWVXckVUWEdjZ2hsaytJZnNnZjgyM283QmM4MTV6cnVEREJVWHptVEcrK1pnNDUzUnNWaEZ0OVdWWFBZUzdrUWNUakJoY3NUUWNoMDgyNmw4eXo1anJ3YVVmaVZqYktqSDlMdlJxemVNbytPOWMySG52Z2F6TjJ2NE5Hb1lXMTA2anFESG5jM2hHb05XRzM4dmZXSkc1K2dRVXlnbkZRaXozUkw1akRYSU93SmZXMUg2YVFJdVNPaU5uRTJweVQrSVBFY2tjb2JFL0ZMUHV6b05WbHFrdjQrY1lkRldzOU5Dc2E4SmFQTEtZbEFRTkliT0N5QnpoT3phV20vM0JHOE5FZ1VMZEZOZzZpeFZ1dkUrNnVTSG1CbE5pMDR6VjNiZW9IN3h6ajlOUk5oZHBEdGRCQzFmNXMyQVNpQTFtb05ucm9aUUhkY1RPbWw0R3VUVGI1TjMrYng5VFpOT21RK0RLWWFpalRoQThKTmdjSjFuaVlaQ1A3TUJBS3FSV2Z0MXE0dWJsQVJBSGc3aSIsIm1hYyI6ImEzZjllZDIyN2U2YmRhMGY3OWM3ZmIxN2VlMWFiMGEwMzRlMjVjNjAxMDI5NjA1YjAzYmU4Zjc2ZTNkMGQ5YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6InczZWhPdjlsenk3c0EzQy82elNOUWc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3BkbEJCQ2ZtL2RqR0tKT05oRmM5NEFpVFpERktBc1JxYVVqOU9yVkwwR1ZvMmROc2M1VjVkbjFUZGRVdVZlV2NsSnZhbmtmWFhwWXY0U0pWdEZpbWxUemlCaEJ6L2tWRGZFZUIzS1I1ME1lK2R5U1pldHdTeHRrS3M1TWR0TnpiMS9VWTFyK0Jkd21WVEs4NngvK0xZa08xeEpyUUJtRXJHdWVzYzdDUFd4ek1VMitJOUJIMGJXMDhBRzVXTklOTzhicUdwcmIySHVNMmtyKzYyemFmdmZyRkRvaXEyRVV0VDZuaEJuSnZLdkZUSk5TM3ZmL1dmNXdrU2tzQnV3Rlg2dHIxeUE2WDUvUGNUdG04TnIzdHNGd2pvYXZ0dHBmMmVWL1JpZXVXNXNKcmVYa2d5QklGN29kNGx0WlRXY2JINjc3V2dVdHdmc21PYzhjZ1VidUZxb3BLSHVmK3doaFVQbGdRaStqV3VneWNIZVIxRFZ3b2d2Unlza0lDRk1wUEhDQytoRGg3cHZvbHNNT2dRYXg5QXh1Ny9xZXdpQXFRY3FML3E4NG9sR1pNVDBPSmpXSG5xNjVWODZSUDBNUUN6Z2Nka2FTdmZGK2pUZlhXQXNwU1VpTTRMT1hZcW1NUlp4S1QwUXJCT3ZnWVF3RGRDVTBORVZmYVRoVS9nYWpNMm9xbE92c1V2NThqZG5Lc2psNG0yTEdGQkVFejZjeEtkc3ZUa1cyNkdNTjhtSHIxSllRMEJybHBhcjFJK2dCVXdVNVNlcGFlNytmUzQ3ZXZjOXk5VWsvVjFGME15S0Rjd1ZrZ2pJYVZIdFFxUy9Eb1ovd1k1dlVwQUtMY3BnNWpZR3RXcFFmWG9FN3JLa1drVW8wblBSMzV2Z0ZwK21USHF5VGRvblMzeEovOENidmp4T2tXSTk4Q3ZBQitMbloiLCJtYWMiOiJhM2E1MmM3NzVmODBlNmI2OGZmMjhkYmI2NGIyOWY0NzM4ZTliOWQ5OWM4NTMxYWY2YjU1ZGUxNDJlNWZkMjdjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImtScldRelA4Zm5JOWlaNHdmMXdJb2c9PSIsInZhbHVlIjoiQWtFMXE1U25IS21ENXZOcFN3akM3VWUxc3JTUno3TmRqKzliR1I4eDU5aWxWbHNLak1sckZwOEZCb2hCc1JEQUlVNjg5NE11cXRacVcxNWx4WU9iTkJZU3pQMnlMUnJYNWI3dVVlTkpheTQ5Qk0xdk80QTVkbWpOc1k1QkV6NTlCVHZHR0gvMG9JRXc3RXc0STVJSEcwTmg4VExYSkduU1poeXlYM2Z6a3pnajl0UUhkaldPdWI1YUdHdmlSdnRybUwweHU0cnFaSGc4SE1mR1NROERWQ0tEYjZRRzNkZGJTQTRTSmF2SWl2aW0xV2lIZEJVYU5oNzhvODhCTjFiSEN6MmJuQXFibWdPNEpvdVlsK2VYcmFGbzVGcnoyMFN0OUtMaitXbFk4VzNER3h4MDBSRVhnVkxjU1A1d3VxT2lGaGROZU9RVStkUUo3YjVhWk56YUI4L3VYVEsyNXl2ekJpb0IrbTNqbmZaR1lydU9nNVJtZVkrVll6bG1NQTZtWmc2YnFKTCtQTzFCcGpxRFVqM1ZHcFc4ZThYbStKdmNXTjdsZHB6ZTVmZG12NGtBRnRlUitYeEZCYXpGRkYxSiIsIm1hYyI6IjhiMjQwMzBiOWMxZGRhZTY0YzAwZjRlY2E1OTZmYmM4ZjYzZWJlNGNhZDJlYzc3NjgyZWNkOGVmMzJmMTVhN2IiLCJ0YWciOiIifQ==