Калужская сбытовая компания напоминает о надежном круглосуточном помощнике – чат-боте в мессенджере Telegram

10:24 12.04
0 1176
Читайте KP40.RU:

erid: 2VfnxxVUDb6

Калужская сбытовая компания напоминает, что многие вопросы по электроснабжению можно решить легко и в любое время с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.

С помощью чат-бота https://t.me/ksksmartsupport_bot можно быстро уточнить размер своего тарифа за энергопотребление, порядок заключения договора энергоснабжения и необходимые для этого документы, способы передачи показаний прибора учета электроэнергии.

Если для решения вопроса потребителям необходимо лично обратиться в офис Калужской сбытовой компании, то чат-бот поможет узнать его адрес, контакты и режим работы.

Чат-бот Калужской сбытовой компании – современный онлайн-сервис, готовый помочь потребителям электроэнергии тогда, когда это необходимо.

 

ПАО «Калужская сбытовая компания»

Реклама.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImFEZG1WdW9UTW5waG42c2VEbU5IWWc9PSIsInZhbHVlIjoiZ1gvbG9mNTVpWGVRUW1FTmpPMnlkUGhtcjUzeVRPNjBvazhlWUFEbkg5SkpGWDQySkxIS054Q2g5MVVadjFzZWpCa1U0aWttVUhkZzYzVWdKd2NkZno1Ukg3elphTHRIK0p4cVV0dWRnRE12a2FDN1ByYTlTRG9KMzVOemYyOHErU2IySXlXOUtJMnVHYUU3TEpUMFk2N0dNbFpEVnRGdE1mNmM3Rkg2YmIwT0tzTmt4ZTFXbG96Q0pRMTlKNzV0dXp1Yy9DaVFtY1JQOHJNTkgrbUdFQTJrTEpieDRiOXNoRkpIeGxDRnlWR2pFRGo2TEdKSGdjdDZPaExPZHBaNjljbmVCMjdLb0ZKY0VrODg2and3VTJXdGM0ME45R0dSSWF5TGRTNGVsQi9nM3FsaEs0cTYzbnBLeDQ2Um5odUpVYUo0aXgxMUVRZ0xHaWxOcVBQc2xFU2tHM0t0TEJacHREVEFaRlhEeTdYWWI2dnZ6azZuc2dPRVNTc3ZOd1FmQlVxaDNyYitib1BFd0ZNMU5iN1dPVmNEVWxEMm9STnFKaGRNNmd1RHM2Vk9pNG91UEp2UzNkaHNMOFJDWlJqaExweUtmNlVIZk10OTIvMHBxb2J6QVl2eWJodTNHc281ZllJMDZ5RGJaeUcrdU5nOUx3YlJ1bVRpWVFqV2hYUmpUNlZBbzNpaGVtL0szS2RkaG9qMVplQU93QVlYb3d6ekJ5MEtXNko2TDlzWjJpUHh6UFoyWTZ4SWlWTEZ0YS9LWTNMN0cwbHNCaEliVnFzKzZFSUEvRGhkNmU2a2xTQkZPZW9YQUxiZ0VIUGVhdzNBYXRKOTlOcUFXamsydmNjYVdtdFY4QzR2ZnZDb0tZUFBsajVRNWtaVThobStDa3B1amFtdkgzcmZpMDlOVGQvVDMwcWNDREphblJkWndjQ3JsaW9aOUthcWJVR1RNNHRrZzgzVkFSV1o5RzByWFBZVVExYnFlZVR0VTgxRUkzeEoyNm5weE9IcGxNWUtFOSs5IiwibWFjIjoiNGNhNTdiNWI4ZGYwOWYwMjkzYzQ2YTg4Y2FlMjQyMzgzMTQ4ZmY2NDRlMjM0YTU1M2JlYWVmZjU2MWZjNTVjOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImtjZnNxOWxQRUNybzg4ZUgxWTdRWVE9PSIsInZhbHVlIjoiVmZuay9HL0ZoRlFOMHMrNVdUb3YwWnVFOU1Sem43cWUwd3NWay9QQnZ2eXFzM2I3UEo1TE1zTERvZldLZm9DTUFmRGR6M0M1Mm8wMVY4enlaWkdIeTZVMDJlM3dOZVpXYW93SWpMVGpjeGcwVUJtcG9oYmlQUHRXeE05aWxoNFR2UDl6bmYrZVcvYVp2dTBTM2gwQlJYNlZFcmJxUXJxc3MyR1hGUUt0cTdxcHpmS01mSVJmMnRnUVFlSHROMWxuNFR6YkpFRmIyalFiK0hnVlc2WUxRWk13M0thc1EwRTFndTlicjhyMldxRmdPTlV3YUUxVVJGa3MyTExnQUhCZFllQ1hFZDRMZTZIUkU3L0JKNGwyWlUrNEtzeXVQMUtSRllkaEs1dzljcGF1S1V5TCtQL1FhL0FwNlBGdzFUbG15OVBzd0VIdTNOMFFsaEJqYVR1Sk96bVlnVXI1MHhGNXk0Ni9mcnljdWkvakRyV2ljUG4xNmg0dEY2V1JyMVZNYWJZTlBWelhhTWdNeEJHaTBmNDlDYzU3NVBMZnZqYkJNQ1dySHdFZndzK3hFcTd3TXJlSVYyWXIwa0FSeU9kWVprVEI5US82dHA5UVFXVXFibWVUWU5ObFhtZXFpZ0NBZjBYQnR1ekhUZE91QVpiZHRFdHdFalNMK0c5a0JCdXN5OFdIS3ZFaHg0RXZ3dnBqeDV4bDVITWxvdUVUb05GQ2ZIN2ljV3lwVFJLV010NUF3NHRzNDBvaG1PeElXWStCeDZ6T2RaMWFqZGFkU3lpRGYvQUpFTTRjMUdGS1J1ZTZiOWFqTnhwNFloZVd2MXI4cmh5NjRUSXlKaTd3dHA5Vnd0dXkwWG5yT3IrcWg0cTF5NUN3N05DcG5JT0xCRnhuS0k5dzk0QTBKcTFXdTJNQlRabEVHWlErMzlGd1BSb2VxdUpQOVZBZ0Z3UTlKd0h3K1NDOG1nPT0iLCJtYWMiOiJkYTk2NTc3ZmZlMjc4ZWZmMmUyYjQwMmEyYTVkMGNhMjY4MTkzM2NjMTMxNDZlOWQ3OGU3ZTUxN2E1NTdkZmI1IiwidGFnIjoiIn0=
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6IkhpdWluRjNxbGgzeUJZS25PY0M4NWc9PSIsInZhbHVlIjoia0dpNERoZjFCU2oyVi9OQmx5QkY0UmZITGtFSDZTOU5BRG82U08rYXBnVFI4cExaR0p6NUFvSzhWbS9NOWcrZnRhNUlMY1lYV0U0ME5EdnNWUjljUzNSR2ZsMW15Qmdyemx0ckhXanY5WnpKNFdHQzdMemJwcU5xZG1vOW9XNDl4TCtVc1hzWWkzZWpYOTZVZ3VTMWVjQ05hVmdUTlVpaDdyM0Nxb0ZUME9XbmlTZnlacmxxRDBvd1Z1R0JPT2t5VU5BOG80L0dsckZIWENLSXhMM1VRbTlEbHAwNGZ5Qm9ldm9LMjgxeDcrNzY1Y3g0ZmNaZGhhRzBFQy91L3VzVnRFbUtzUmRoWGdiK3VzUnBpQ0xoL1lWM0ZrOFR6bS9pQ1VOR09aWnhCcnlEaDJxbkQ2eC9xdWMwRXA3Z3dTWVpTaU44ZlpVSms2Tkk0emh3K3orMnNuNlVQWDNGYWNnV3MvelR5ME5yU2FVOU0ycmdJYmJjMDR6c2hVNGhCb09hK1dXTVFTd1NVdzZDV2FINEo3OFV3ZHV1NEZLS09kUWFlekxNb3U2bVQyb3VvSmQvSkJpbzhhb2RDYVIremJXdGhMbWtZYngwZ3ZkenpnNis1dU81Mnl6YWRiZG12cDU5c28rWGpSTlVvcWs9IiwibWFjIjoiYTMxNjdmYmI2NjI1ZGEwMDAzNTAzZGZiZjI2ZGU0MWJhN2RmMGIwODFjODczYjExMGI2NmZmNDdjMTBmYTc4YSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik85QkV5eWIwYnJiSmJiMFp0L24rRXc9PSIsInZhbHVlIjoiVXdGNk9vVUdhV3RwMHZnSWhqc0g5dHZBb0dBMmVFVWVoZEtUbFoyTlpQRFE1MDZvR3A4UkZjUEFwRlJnVFkyNUtjaEhqbFkvNUd3ZTFlKzgwZ3hBWkNpVTczVzlubCttV3lUUGN2K2VBcGhTWVZ1V0JZWTlaSlpZeFBHeTdLV3hxNkpyRnM4bHJRZDEvd2ppelZMNG42K3NycUZTT1J3UEVQQ2dHMHZUaEFnZFVHOThCV3pUMTlQN2hLbTVCMUlDZExsMjdwbjFQdE03NXkza2VKdmtVQkZlM285cytZWlFsc0p3SzRLdjQrK0QwVzU2elVheGNrWHZ2UXFVUHRJblREdW9URUY2NkJ1NkZ4dnB2bXBQaU9lWlhrZFhXSUNHdlEzd3VIVGhJcnlCNjl2OUY4eFVweUZSN2ZYNzlVV042RlZlT1dzUWdiV3FZV1ZPMjJHbVByQStEL3E4d2pSQi9KemZTVlliNnJJVUhNY3h3WndiUHFLNTYrZ3NkUTlqR29SbWJpMDBOZ0hkMXRTTXZOZHRIdHZlM2dzSVQrQ3ZWamhLUEQycGhUTkRDTERwT01lcFFBV1RSR0Q3UGFPdlJXUWVKNVo5Qzh0UXRQNlZJQjlLdnB0K3V4TGpvdUU5WFZyODBxNHU5QzA9IiwibWFjIjoiMTc5ZjhhODhhOWE4YmNmNDY2YjFhMzU5MDY3YzIxZWMzNDhlOTlmMGQ5MzFhODg3MTBhOGQ1MmNjNTYzNzgxMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im5wTHpoTWk2ZXE4Q3R6WDQ2MElsOXc9PSIsInZhbHVlIjoiV2RGM0FiT1pGdE4vcDNpOVNnellUcGVRblhxQ3RIU2F4T2tHeTZLR3A4Yk50Y2ZiZnY3SXNZMkgyRmlLQXRlWTBhVnhMSjRPNHplMFVmZWhETm8xSVRyL0NmemNoUTNBOGdoRCtZME0zMm1jSUt5cTNsVVVCRzNkenlXT1BPcElKcnNVSkwwdTNmRnd3eEhCcTlkSXFHanBtQTZ6dlROU2pLSlVIWFQ0d1UxaDhvUWRuRmE0RjFPUWhnT1J0U1I5M0VuR2pxbEl3Zm9GTmRyWGxKL2tFQXRYMVhHMTRoUXk2eTkxV0lJdGVEN010a0NJRncvd2h0RW1YNlpERFNvMWRXTlZNQlF5bE9TdmJQakx2M01KTTc3RWx3TmJIazY4TWFOUENybVNDN0tnLzFoMitUYnRjS3Y1UUJKd0NIUm5VaWxhdU96aGhMMGwxeXlzUTlNcUdHMGV0bWt2cXpESFUrRzhHZlkxVWVDREF1WnplNFdyaDRsSE1yTmloZFZCSE9MdU5PWTh0OFE3bVJkb2dLa3ozNm5jZkluNmN3UE10aDZtTTkvZGNFWnFwYmluMlRDeHEzdzU4ZHJtWTVudHNkYWFNMzVFMEQ1cWpnNjRiV0VEazR1Umsrd0ZLS2d1NUprVHFic2UybDlKUWtGTlVrNlhuNjdpM203UHJQaHlqSHlCWGkyQWlXd3dUYi9aclh1N1RqUURsbGpnT2JIT0Y0Z0xXZGh4K1FRcDkrVkJjSWxnNEpBckc2WUtwdFZIeWNzK0F5V0F1Q3JSVFBVbzJHMjRWMURyYXJiY3kyNlVrMUxQMUpTbldHTkJkUStWVUsvVXBoN3ZCblpFdVgvayIsIm1hYyI6ImMyM2I3ZjI2NTAzYmM3OTk4ODRhYTIyYTE3MjU1MzI0NGJlZjYyMWFhODEyMjdhODM2MzgxOTU2NGMzNzdjZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkRIanlTN0hhaHlvbEFVY2VuTU40Unc9PSIsInZhbHVlIjoiQ1RTUmp3ZmFxcGtjQmRpVEVoSVZwMFNWUHcyWmRqM2JKcVhJZDNKaHRSMHlIZXRtdkptT0tFVVZySVJOc1FYS0gvVnZMWHljczY0cWNhRXN3MkVra2s5bzQrdSs3WkVJM3phZjhHUFJ4MFhMV213YkhKbjZRVkNnT1NjMDZnOXRrOHhvSjUyUzFMdFIrWk9vTDd2SDRKYUFvVnZQcXFicE12TzB0TzN5MXJDV3hYdjFNQUFEUTh2WVdoRlhqeTVBUHRDdmwxM1QxZEVDdmdsOTVaZ0dMQzI2S1QrZDVoTlI0ZDBVWVJFWjg0RitKem5FUGNQS1VQYkR5bmVzRzFKL0lzSmRSeTZMM1BadGhkS214aTh3MW5sT2xseGZwOE1zRkVkWXQzMmE5NjhZYkJzUWxUWjQzVW5tRktpSDh1Rkc4UDF6RWd0YkpjSDhZdUttSVl2TWg1ZWVTVkVLSk1aYUhNb1d0NXFuTU5NWTRwdnh1VUZsNEk3YzdYZmYrODl5SnY2dFR5UHBCTEZlcHlPMEFOMWl4K1JuNDRsL0toMlE4K1QvSkJiaVFOVXBabXlsVlFhSnNZMHNXbmlwRGNvcUc4MDhOTDdrSit4NHFWQnlrUWJJRXA3YXdlckUyb1UwT3ZhV002TzRuTFA3V0tEZUIyT1ZOMXBQdU9rUGlnNFRHRjhXOUp1R0VtZXE5c0plZnJHcXNoMVJmTTkweXMzRTNCSnVBVUFWclR1YXNGUUIyWXIzUDBSVm1rTGhKOGRuMFRIRmFaMjNjYTNyWmNxWEFVc0w4VUw3cC9YUDdwWHo2Ym9jWCtxVUdnTVBCeVNPVVMyYi9ZOGJRamJRRkYvWVgydjcwUjNVaHZhUFJMdmJBYnB0Vlp3c3RVN095Wm1HdjNka00rVTkwaVFYY1dhSHJwUG9QVCt4UXp1TmZnL1giLCJtYWMiOiI3MDBiZWFlNWQ0ZWI2MTBmMWMyYTE4ZDQ5Zjc5MjlhZDY5NmJlMzM4YTZjNDM3ZGY4MDRkMzEwZWI1YmVlNWI4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJ2bXFkRXpEVmU0U2pkbC92ZGVLMWc9PSIsInZhbHVlIjoibTdLVVhCaEpqV1YrbU9qU1FjUHhoU0lINjI4Z0JoTlB4RlB0UjAwOG9XVGxjTTZKVndmUWk5eCtGcGI5bHJTMHZhWFV3MnJ5c0FUaXNnUHNBNHZDb0dCcDA4RHVNclk2bSt5clpscytEOU5XOWk2YjJFZkowYmJKNEVNdTFkMWxhYnBIRUtEM0dSQld0RHh2QnJRVkgwL0NGL04reFVlR2orWXdlODUvZnYxYmUrRFY2N2c5OFo4RVlHbnowSVdQaTBGbnp4RXJicFF1SkkrOTIvY21SYVp5eGxodE5wNmxNaUVyR0tOYWNGeEZRaEovc2krUE5IaDIzU1pLMStMR1UxK25hTlJPVWdDZ2J6cStNVjVJVTBhQ3JOZ2ROL1FBa2drZVRJcXJsT09JQ1d1ZHROQ1M4UUJlRVBldWlvYTk1Z1l2WFZodUhhK2lVNVI1ZW9EeFp6QnViSU1pRmdxemVpV0FrSTU1VEFnaHE0YWJ5dk5HbXVycFhvOXd5NURaU3ZIZWhHS1hGUW44ZDlmK3FnenVvOUFScTVWVWJIL1duNzhoSUYrTFZ6RjBEZkZOTjRrQ1NLOFRCR3pjZExpYyIsIm1hYyI6IjIxYTFiMDFmYTNhY2YxZTlkNTk0MGFlNjYxOTA0ZmNjOGQ0NzY0NjE2OWFkZDhkM2I1NDljMWQ2NGE1NWIzMTkiLCJ0YWciOiIifQ==