Опубликован список самых востребованных профессий региона

В Калужской области один из самых низких уровней безработицы в ЦФО.
Елена Французова
11:38 30.12.2019
14 19054
Читайте KP40.RU:

В Калужской области один из самых низких уровней безработицы в ЦФО. Он составляет 0,39 %, ниже только в Липецкой области – 0,34%, сообщает в понедельник, 30 декабря, пресс-служба областного правительства. 

Численность безработных на конец ноября составила 2136 человек.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются водители, швеи, слесари, овощеводы, повара, трактористы-машинисты, врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры, полицейские.

eyJpdiI6ImJzYlNNdUQ4VFI0MVlIMEo4VVZTOGc9PSIsInZhbHVlIjoiTUlWMlNHMlhIVms3SkREZzFKc2hoSmdFVzA2QjZsMUVDY1BCOWpTQzhKQlR2TysrV2dJZHo5WUxIZWVKd09qaU5IZzFsNjVwaVI3M29ONFRmQlVLVkJEcklBNjVrbk5yaXpGMUlqMHB1YkdMbTVadE5kbGxQWVd1ZDE0U2dzaWJoU3h4T1J1YmZROVBycXBudWRxVzd0K09HVUxpL1gvM2Vzemx4Q2ExSUFHaG9KaGx4MkY2MTRsUUJyM3VocnBqNWpheHdPVGFTbEpEZzVHZHBGM2FpS1dxc3lyWnJlV2k3WjRkUEdqLzFqb3FyUkZGOEx0WUU2QnVrYkhwT0lFekFZNU5zRjhlVEJRc1NLTWJxQWNhUCtJUnZrKzZ2Uk1vbkRSamdZa0pCMmk1UmxqUVhWRmtreSt6dzRoN2VtdHkrRmpjK3VPZTFTZDg3RmFaWllsclgyYWxRODlZbjVoY2p5bE4wV05lYlpINnlzTE5scEVZam95Z1NrRVQwdzJjQVdna21FLzVuc3lsa0pjdzN6RFNndlJoSlpuUE5JZmt1dVNFT2E0MXNiWXJaa0lwSGVwbjkxV0lKMDYxbm9odit5OGU5Qy9KLzZPZ0lIeE1uMWNxZURBd0ZDWkEvVmFlR0dZZTAvL2FaT2E2RnArcTUwRnZzTU9tZTgrcUVsWFRBMWU1ZDc5TXR4VU9PdExoWjRldTg5TW1HVUFhY1JBUWhJeGNSR01TZjJLLzFRT0hlYXBBVjdvbHpNU1ZUdXlBUHB4VlVEcm5sOHJydnk0U2FEUlFabElYbktONUhaQ1hTNU53STNjbkdIVHBibWhXZjh1K3Q1dEZTT20vV0lUL1YyK1JaWW5jK0pHOVYxL0lqQXVob2czeGJCYlpsNHg5Q3hMUVk5QXJpTEdPOGtjMEFOZ1pvSmtvUTVzMHp5TGt4MzAxSEs4bUF2RFpCRHZ3dWpIWU41Y1p2U2c3MDFodTJiR2FiT013bXhwc1M2NGxvajZodkdKcjkxUzN2R2ZtIiwibWFjIjoiYTBkNjAwYjk0M2Y2NzBhYjU5YjJkM2JjNDY3MmM4YmNiODBmMWMzZWFhYTEwOWMwNTRkZmMxMTA2MWFiYjZmZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkpqTTlua3RIZ2ErSERERXJ5VUFwVVE9PSIsInZhbHVlIjoiOEdnamF1akZHdVBycXUvaHBEUEpuT3hiTXdPVzVwb2NjVm1TMmMySHFCNzlRSDNBUFI4S2lWaDBkbndzWU8vWGdBVEZkOTBkTGd5Q0k1d25zcVhMeEM4RC94TmVlM2RxREF5S3hjdUFNWks4TjExWUE5M1FKNHMzYVMzdXRwUStzZHdObFRYeTloZ1dOdnJ0MGNiZUx1S2NWOUFMOU5jdUV5d1NDUGs4ZDFPdVR5LzVkYktPS2hkWXZMU2x1WkJ6YWJWOTJlNitHakZNUTFqcVVjOU1VTjd3QUV2SGkrOHBsZUNvZ2ZjTDN4R2xZSXdSSm12M0Exc2IzZk1HUFJkT0JadWxjWlFEczdkbkFLL3crYmpRZUQ2N0tiM1gzclhEbEgreUZUaGd5YyszVnEwWG1SRzRCOGptTzM2TS9MQzdONVFPNWxqS214ME0xRVlGazEvRE5ialh5enFydU5TaWk4biszc3NKK01JbjVtV2VyNGxUMjV2NXhpZVM1MGJFL0EvU29rNlh1azhzc0JoMU4zZUthVVovcFdFRUhmbkdrUTdLR2IrV1ZaQjdhcTZJSHVQMzFpSnU0ekdBRXNVUUVXbDZ5U084cVZWYllPQnlITmd1aG54UFFWQnorU05jMGdiMVpmYVp2YVhnampaUkFRSmdLMTRLU0hjb2J2U3B3c0VPYXVXa24yV1RrOEZLaGV2bEpoZFBKN3Z5RTgzL2hhd2JCMCtQSnVBZnluVzlyMFYwSmlEN0d3SWtKQ3NLejlIbUhGdkFxLzY1aUpzTkxONWVudnltTDl5YjgreTJtV09DUFhEcDlkbldVVFRCS3Z4MHRIYW5xcm5PSXk3SW1xTHVBTlkyTWIybTlESjVsWjNCWFI5d055bS9YVlNMSGZvdnFkZWp1NkxJelJLMGl0OUJJdHlYcy9uNXA0MXhuaUQwUWRtUmltZnY1Q1RjdEFuZnV3PT0iLCJtYWMiOiJiMTUwZWU0OTczMTRmNzg0MWIxYzYwOTUzYWZmMmIxZDJjNzdjNjE1YmFmYzE3NjE1OThiNzkzZmYwZmExNmI3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
103 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 14 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlsOHM3RDZUR1ZVd2xXQVdWL2hjSGc9PSIsInZhbHVlIjoiN3p4R1pub3JLVGdYeXNMd3BkQWllT1ZBN3ZyQXhuaE1CWDJTalU2SGthK3ZjVE4xZWhLbFdqZTRYWisraVVGWlJQUVFtQkl0Qm1QNVdDQitJQStyaGV5a3N4d3J5Yldaeks0cDk2SGtBc1NPSHFOQXBHTDhIYUJIdzluWGJkUy9QcDdybGFkejdMV2RyTXVTMFFzRW56TTNSY2d5aUp4YllGNUFxa0NiYVpzM212M1hZUmdkaENnbUs1K0N4K1Y1c25mT0xrQVZXOVFzSlB5ekF5SnZUdVpnRGxReFZjUmtaY3dlTnJUTXV1MXZ3RURBNWcxOG9rUmh6WXNDYkd4dkF3SXJ4d0lKeU1WSWw4ZEE4QXJwQXBRRGpQUVlmSUZpOHRXaG8wMnZBQzluaDgrbm5lZDZ0ZzJyUjVzZndaTENOYVFJaFZFWUIwelJ1c1FjSG5RNTJrRzVPcHdjaDg2L2tVRFcxMUVvN1lIb2VDdFhSNW9sdUxocC9iVmMwTys1VzZrSW5ZYXVtM0wySFFxUUMzY1cwcVVZTTlSanJ4LzZBdXlUaTBrdDgrQVM0RGJoeGZSbG54aTFUZ1RVVmcvWWVSRlJBQzZ3TzhLcmdNZ2UyNWlKNm1ITzladGJwY3lMV3N0TmFlWDQxeWc9IiwibWFjIjoiM2I5NmYyMzdmNjI4ZDU3NTgyYzk1ZTU0OWU5YjE1Zjg5OTg5YmM4YjZhYjVhOGNiMTQxMWE0YWU1YTc1NDBmOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlNVTVJrVitUbjVGUk9LejEySDNRalE9PSIsInZhbHVlIjoiVC9VU0ppOHc1dVpxdkF4WSs5dVdBd1ZpaUY0Y2phUHNNbmVMQ2RCdTA5VXRoUUFtZE8zRkFkdlMvT1REN3lkVGpJQkRRTTlXZ0xLWkxncy94M2orWFpPcGNXVDBrLzJmU1d3TXVrMy83QXVLTnpiMDBaSFB0cDNBU3JBaHZqcUhyWURCc1drWSsyanFBbVRFbUdWWlZZUXFob2taRFRJTXZxdlIyV2JKZlR3c1hUYkYwSWF4TXdsdjdsRVVQcENVMkZ6bkM3TWxqQ0kwRzZCeDR0TEx5TXc4V2tqd2FuYnF5VVU2SDJHQjV1WTlNLzZua2ZLbFdmdEdjd1E2WElkR0dnbkZQemgwRTAwWkFIREVMWkt4eStFYXpPclhOamE4ZXF5WE9iODBVNlM1dDkrR0ZPcjZsMU52bkp1b0o5QmRNU09teDJlaXZ1RHRHOHg2NWxSdkgyc0JIZDgvbUlKM0M2L0tlR3ZWRXZMQWtjNDkrMDVJL2JMaVpLSmJSbzdjTzl3ZDRZMEY4REorV1A1Yys5RUZCSDdNN0dXZ1YxQ2svR2xYU2UzeG1lWjBvanhYM0RGRisxQjFZZjVJZnJTdTlGcjFBZVdEZnExWWRDVTRGZjJGVlQrbGJvN2FvajFuQXRyZGNvR3dtSGc9IiwibWFjIjoiMGYzNjFlNGYwYmNiNzgwZmEzZWY1MzgxZWViNmU3M2ZiMDVmYmYzOGIxNzA1MTQwMWYyZTQ4MGNiNGRmNWZjZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImlUNW90YUUvcnQvWUc5dEVoSURzb2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ0V4am5zdVBKMGJkWksrQVdlZmlsMmNFdzhMUm1UWVZvd1kxNXRNc08zdkxtT2o4RHVJNXBNVUF2OCtwRDMvQW03QzFiaVJIMmFhMlhmV25oMUl5N1ljRGNKVmlzZExrdDVBSGEzdG5nbFlwQ0M2YTFOWXpRTVhCNC9wZWRhZ2Z0Q3NuREdtNEJCVzZtU25GcGJkcXQrRzhUaUxyRHp5bVl5SFhCc2h6Uzk4bWJXSHFDd1VGWjU1ZjFyTEJuUFM5ZWZCRUV6d3Uxa0JBYTVjZzk3RjBxSC8zQ09DSVFGWHB6dG9TbC96OGR2TU1aOGFhRUNFeExFdUVVd2c2Q0d6OGRxMVBMVmdxQmhMdys5T2pLQ1ptK1VOeG5UTkpRQ2liS0ovbXRYblpyQnlnL200eVNkVlB1R0ZSUkp5WjlWN2VzSDRUOEYwdHRCUW1tVCtwMGJCeUZBNzZSMjdab2ozMFVDaWZrZlFUdVJieFB1cHl4OUEzRllScEJlc2dQd09rQnY5SDlUUFVpQ2tmVWZIcjZkNUJ2MFJQblhxV3EwMlh0QmFDNWhFbzdsT21EVGhtSWlXY1VqZnl4aWdiZ3NCMWErUzlsZlcvUmZ5Y2dScWhPV2hYa3FFUG96UkkrN2NOYlZCTUZnc000RzZFM3FndnBoQTREYTltaFJGQVJicnZzY0lSOVdLUDU4L1RQQm1qY1V0M1VOMmYxR1loeGpjTDdOSlJhTDZJcnd2MWRxdjZlVExRUDdtMWs1WDhPb0h3Q0F3RDlqQm9tenFyYnF5dC9xNGR6cGtuVUV4VDllbDlIZ2V2ajFRN1F4S3JNZUNleE9sOTNWVDY0NW91cGFWZiIsIm1hYyI6ImJlYjFjM2IzM2M2YWVlZTcwYjIxYzBjMzg3MTViNDNkZjk5MzhjNDhhYWU3NDRkNTAwYWQ4Nzg5ZGE4MzBiZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IllwSEowVnJnRE5vd1hyYUhVdW5DQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiSFBreHd1YVVIaWNTbnhCd1lZY2NPNGk1eWlVM1NYZTJRRGtkNWUvS3ovd1M2enRpaUZNc1BLZUZyWTIvVUpqa1I1VzJRb1BpdTludVo0WlcvWkE3bktRMEpkaXkvOGo3aUpwMjlFRy9XNkI1SndlOFVSTXZXdlBibGV4dTM3eUxyWDFUcHM1Wm9aSU55MmNXRWhtajFZVmNaS0hVWVQvYkUyMHFXNDc3c3VRTmhGbDUya0MrcmFYU3Nxa0hZUmpZcDF3Q0Z6Z09PT0Rjeld4d2h5YnZ0MEdsUVBNamV5UkNaUlA4U3lyVkF3dWFPV3FLcWt6dkJvSWhBZjJoTURRMGVKZ2RYZXhtY2dMaGw3TmttSU1qYjNIZnQ5V0tCckVDVDJBb04zRjRwV244NjNUV2IzQk1tVmpFbUtEdyt3aWdVQUpOREVqZzVWTmRXcTVYb0Q4MXVsZTZwN0VabnYydnJWWS9KcVc4eUhkL3hET09VU3ROYldyUXA1eFNFc3kyZU1DUlVTRTFDNUd6NjU4ODE1RG90WHlEbnNyKytwSEttc1l5OTNCUGlyR0FJQUJ5VVRnTXNDV080N29VMGgzOXYySWVLaDZTdmdQbXFyMS93L3Zac1gxZ1NmekFpQXZ4ZFhiZE5hVElqdjZ2YVpET0JwRzB6bkJOMDNvb3EvbmVLV1U3WlQxaTJyNFFpU1JnOERJZWxNcDVVUExXMnZVWjFsUEVZaFhyZlgzaWZHUHJOL0JnVWh5d1piS0NqeWZvNW1oK1UrY2xYdWF6cURoNzhJSXc3R3NmOCtQeUFPdG9HV3U5UFJJeUlqb2x3aG03YVpSSVdGU1JmUkxRSVVubFZDdkxmL0t5L1Y3MzdwR2FOVGM1MDlpbTFRZi9KMEdrbkpQMERLREVwMUxRL2tGMmZTTElXanJDUk5JRUFUNHMiLCJtYWMiOiJhNTQ2MGM4OWE5ZmExZTA0MmI4YmFhMmQxY2E5MjBmMzAyZDVjYzc1ODhkOGVjMTE1YmFjODFhMzZiNzYzMzVlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImZBWnhMY21zK0svT0FNazFRQVBxd2c9PSIsInZhbHVlIjoiZnRhNXRuZXRPT2E1QURFc082SXBWbzVhb3I5VVFOTlZwWVpEVGowK2Z3Y0IrRWFnbHR4Z0xNbzQzeHNlbUFLNmRLUVRTRFlhU1JpbHg4N0dBTjJodmp5bWVkM3A2NTVxSWxhbTU2eWd2eXRtbG9lYWwxRVQ5ZjNJNVZURktDdHh1WHVWdVhqVFd3Mm5DSDl0MFB1bC93b3c4NklRZVVTSEVVM1R1WExLY2x4dzdFVHZlR0twZE85T0NrT3cvTEtHUDVCSTJNUXBML245T1R4STYxZlRQVU9Ed0hObFJ2WGRpdnc3Q0paTTRkbThMSktZdDVMMXNBWDdhTDhORGF1dUFaVmhmV1dGVk5vcWlmeGxSQ1l3QnRYbS9ERThXbjd1Sk91VDFCRlpLRzF3UG5hQ0VvaGJiVEN3YUxxSWx2YmFDdG9JNzVFYjJLekdyZTdSd3RUeXFpQlozRW14VUJZY2Z1VW9PQzJySVg4WFpiU0NyTy94ZUNmWVExTE5PK0U2VnpRQjUxWTRoSDVna09ZKzdVeXkydm1pLzF4QnNmZTgzS0V2RWF1dGw3cFJGMVh3YUtwZVFySDBLeDZkMUVqbCIsIm1hYyI6IjUxNzkxNjk0NDQ0MmU4ZjgyZjY0ZWRlM2VmMTRlNjE5MzhkYTE2YWI5NzU0ZjBmYTA1OWI1NzQyZmJlMTFhOWUiLCJ0YWciOiIifQ==