Михаил Фролович Лисицын

В 1944 году в возрасте 20 лет был призван на фронт. Служил в пехотных войсках в составе Карельского фронта, нёс службу на Кольском полуострове в звании старшины. После окончания войны вернулся в свой родной город Юхнов и прожил там до самой смерти 10 февраля 2008 года. Он был очень скромный, не любил рассказывать о тех днях своей жизни, когда была война, ему трудно было вспоминать события тех лет. Поэтому в нашей семье не очень много знают о боях и сражениях, в которых он участвовал.
12:36 22.04.2020
0 573
Алёна Новикова
Читайте KP40.RU:
eyJpdiI6Ik83WFlDMStiUkRQQjM2cG1uSHlCNUE9PSIsInZhbHVlIjoiZks4QmNwN01jMWRqRVlQTVFRQjBUaStmcElXejcybGFwamsvL1d1VUdqNnE1MEhxVHc0WHdmMC96K09GYlNlQ2kvVFFRUUR1QnZUc3ZabHQvZGp5eWNxbWQ2L0trWWYxY0NtdUhPWUlqZy9NQkN5YTF6dlBoYStXNnpaeDVTdVZzbmtuclFQQ0tHblRuMnRTRXBxRE9uOEZHWTI2UXZIcnB0SnZGdUVaT2NSc0dCYlRnc3lMNlRXNWQ1VUw0YVd5UnZ6NU5FOUhnY1hhRkRzNEVDdGZ2VWJ4cmsvSFI1YTltUG9lSjRLNW1IZTJCV0ZUbkJoU21Nb0NDMFlKdnFLbjN4KzF6SlZmam1OWGhhcnJja2dSWGkzNzRFalcxZ09sL2VaeFBxclJrcSsyeDR3TXNPaFJuVHF5NUVBbGNOc2NGN2tLdkN4azR1M09OOXVsTEJhRHAwV2xOSkNoTi9sRTdiRnB2QUpvVDlEQUFWS3JSaldCS09EbEk0bkV0Zm92YzFaOG9Yd3B5Wm0zdnlyNmFUMGtQUzMwM2Yzb01QcndBMHZxalJ0cjNNeGQ2RytvaXJuVjkwWnl6YlZlVXdsTHNlOG9SdFNLSUxlZi9BQTNJU3FmajhYdndOeUhQcis1Yi9oTk9FTk90WVBreHFZTWpHYXpGcmpWenN3VkQvb3hDM0tKZG9nY25PVkpGbkhkeUZXRkh3Tnk2d1J3eXdudkJpZlo0RnkwdXhYQnRxbGZuRW5PYWVzekIrc1dwNnJGTk1rc05qVjVOMktiN3h2ajROcmNML2hNb3FHN0VpekVZL2xIcks2ZmxIbVJSS0hydmlUNjR1dVpSNEU3VmcyY2NkbU1vVE9VQ0g2cU10YjRCSWQxcUc1azE2SXhXRGFHaEZzampySVpRaStUaDZoYzhvQXNYT1NQUGN4WVFYYjlBOWcvR1k5WjVMTUpGeE5XS2xDYWxWbGJGNXlGWTl6WkZGa3F0MEE4MUtEaTZUcm5qbGZyRjdWd2Q3bjdsL3l5IiwibWFjIjoiNzRlYTI3YjI0NGRmODZmNmU1N2VmNTA3ODljOTUwM2VlYmY2ODEwZjQwYmMwMDliNjE2ZWMxYTMxY2Y4ZDQ2MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkpOaDRtYTZJTkx5MmNkektHVnpBTUE9PSIsInZhbHVlIjoiOEt4ZTZCRjdpQWl3MEhLak53S0xSQlA4TW9BTGU2MTRLUXFqOXc2MEl6eWhqU0hheC9IdU8yNVJ4TktsM1d4VTA5aUdteVFjMFUycUxGUGZxTlF4QVZFZDZNdlZFenBjUG9WWEFxN3pMdlpXWWp4OUIwbXJqbW4zbkpmQk1WaU5WS2Y2UnFXVHVXOXBxU3BIUStYTzFRRW5RQncwL0tvaUgzSVNsdERKaHExWE5VNGdVSklIZ2E1WVVtb2lUM2lnQzdoYVZ5d2dMRThuUkxJaGZpV09WYVR0MzJ0TFdJWGNjcWRmMEg4S3NSV2MwUXQ2NXlmWjIvTkxpSld5a2djV05aclJ5d2tEQjVRU1NVTnVWVlFSNXYvenY1dk5xLy9RK3JxSDZaRWVaYXdiTFBDUU9XblV1Q0UzYU9Ua1F6bnJIU0pod1lWWHpvN3FFVlk1bmloSjU2UHo0Tmk3VHp2eGNHN2N3R1N0YkxIVW53akcwdjdXYXVHMXJvU085NE1EVUI5NXRGV0NPcGl1RnIvc2tIditBK3VCOUJPSU5oelVwczUwNjFUN012b0VhamJQMzdlNlNBR1l5aEwycE8zTUNvUU1WWWdwR09WNDdNOEUwNXdkYi9NTXR6aU9xa25UMVNKMTlmbW0wUWhyKzRzWG5jdEJJaVdBSnFGMkdOVDNvK1pVWXBaWGVxSk5nQm0yN3ppcTdJZHlYTkl4bGFZaWF1REZPWUtUTzR2U3k0eU9YTWpRUXdoTDhOSWIwTSt3QUYvRnVYMUZiNTgwbGJ3aktGbDBrK1lBbjExRWVZRTBYNE5tRytxRGdYMHYwb2kvT3I1UTBSNHhZdWFKK25LanRNRGJPbDY2TzlYM21jblJNRVdNOFVNcSs1UDc1NVJXYUh5N2F5VkRQOGp6S0V5eXAzOGVHNS93cWNjaExDTGUrbXY0VnMyYnV0THdZZU5lL2N0RndBPT0iLCJtYWMiOiIxMTY2MzNiMjE3YWFkMDc4ZTIxZDY3NGUzOTNjMGRiZWZkYmVhNTNkOGM0OTJhZjdkYjk0ZDI0NGJlZjlmNjBhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5lV0g1Yit3MGJ4YXQxMXlaVzBiL2c9PSIsInZhbHVlIjoiWGZ3ZEt5Q043aFh5VzUxUVgxT1FmV3hpZXVrVWtzdS84anhqQm5GOE1Bc2xwaEpBYmE3WTgxeE1EN2tQbEphZGRObUZPVmZRdUt3Z1d3UUpHazVwLzQ1WXpMNzdEcURyMmduK0JXSm1TWlhTWmdGNHZwcHVybU4ybnBQb1g1bDNVaFJrR2VIOE9FNE93RUZUaDVyNUZKd0loRGRSR1VWNHRQV2k2dzlHdzJiSCtYVlFlLys0UVZMaG81TExWWkpNaFlXNmtLMysrcWZtUkxwMXREc3dzU3M0bHE4MVpncEltZ1lqRzVDRFY4bzFGeVBQVExRamNHNGtHSjAxZ2lmWG1EemFnVmpmcGVCbEJ1MGZPTE5icFlCRUlqR2lSU2JuajBwaHFmZWR2cVhaYWFYb2RXalJOTmptcUNuMlQxNzh5YkJQZzRWaGxXV1J6aWNUbGRueUVKYlVoZFAzSjBVZDlDZjNFQ3BFNkJwNjB1NmZtM1drbERiU3hkSSsxNTRzWmJKcnQ5RHo1ZWVBMlNDaGNHdWxHRDU0Uk1oQ3RvRSttRHFGdkUrZTYycHpRZ3M0MmxUTnR2YjlUeWlZMXhKRzA1THBkTzhpMG1TTlpSYmcycDFCWXRwaFdLUEFmMS94cEVQZ2RMY3A1OG89IiwibWFjIjoiZDllZWZhNWQzODY3MmNmZDVkNWExOTJhNTU1NTQyNTc1NzZhYTFjNDI2MzRmOTg0NWMxODc1MTBkNWJhN2Q3YSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjBnVlcrSVBXOUtUQWhNRG5NTG1Xa0E9PSIsInZhbHVlIjoiYVFQSnYvYzA4UjA3cmFTdEZkdW1BU0NaRFlPVCs1dzVVajQ1TmVzL3MrdzVPWjdPZDVXRHgveTNaeHVDb0ExMUwrOFNJd245RzJqVzcwNXdjME5BWUN4SUxrZUwvTFk3SnVJeEhUV1VRZ0RmcHhkd2twQ0ZLYW1IRWJma0o2dUFBQlhXODBZQ29vY1RWaGdLOFcrQXlBR0RZZmJGZlduUmFlZFl4dmJIMGQzUEVlYi9xZWd1R1EzdnR4RkJqeWVreHNXM29FQ2ZnVUw2SGk4dFpZZWhFeDlYaXhrMWRzVUJ6ZldSWnpzMUtNWUUweEQyWVlvOXFzdFo2Z0ZFS2kyRzhoS0JPQ1RUWHMzZzVHVldia2w2Q2RnRE0zNGJELzUxdHBaanlqcFgxRzhTNGxzK1NlYkNkbnpCVXFRaVB5SGdpbU95U2J6NkhUWGdtMkdMSGYyMzc1S1lIek81TTJ4OG9POEVtTDlmcS80Y3hUbzN1UkZFc2FOZHpJQkJRYWQyTVZZMUNwTWV1V1VNYThxY28ycHNiU0NMQWljMDZOTmlBdllBQ2dOZXhGSEt5a1FTc2gxdS9kYlpFVU05T0ZITHBwT3FsNlAvSzk4QUEwcWlDV2ZLU0p1aHQwUVE2S3lzSkVDTEJOeUhkbjg9IiwibWFjIjoiODBlNWY2M2EyNTVjMWZlNTE3NGQxMzQwOTI3OWMzZWZjMzZkOTFjMjA0NWJhMTJjODM5ODgzYTJlMTk5NDMzYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkkzWlY1QUg1OW5tcjlNeG9pQVgzdmc9PSIsInZhbHVlIjoiN1VhREozUjdhcGZhSlJGSm9JcjZpNDZ3cklIVFRla1ZOZ0lkUFBLZVVweEwydk1YYlYrNzh6eXQxSkxBZzV2QUllWW8vY3BjancrN0tmaS9yalpRMXpUK21Iam91cVpJN2FmTmQwSFpZVklpbkVoOStubGxkZ0VMbUhJSFFIK1NKTEY0QVJjRlB2QkVzVFJ5RzlOTzRESFkrNjZkY05PbHlaKyttT3hLbzBUSU0vZURuemJOSElwam5EQmZ4a054QXJtdmZZL0ZKbDJrekhTTGFKVmFodDkyUDIwc20vV0RpTGczT212TDFSR3liWExXdzBvU25oUlpDQWFIVkFzUDhkeXowQm16aDRmMGJjV3cyT3Bxd1l3Si9kRktueFcwMmR1V2x5YnIzUHhvMXAwa3RNQk92ODdpUU52VzRpVUtiL0ZhR0diV3FqSzFhZnp6TGNySlowWTF4c3FOZEh2ZnJ5Z2dGbFJta1ZPRTQ1WUNhME5UdFJvSnBhUkdBVHBBMWljVFpGUUpNYlRMdmhLODFYdlZQQklsOUtUeFhTU29DMFhJMXFYdyt0YVRJYnprcFJzNWZrZGc3RENuQXYzN2ZsMDk1U3Fjb3hoMDNMRHJrQ0FrZCtPT3dEU1JreHhucmJSMmJqWndFVFFMUzBLaG00bHp0ZTNzZUc5S2hnZitVYXRzdUtkN3oveVd5U3M4cWZSYUgweHE0WC9vNC9ZN1M2SnV0M00wdTZMbytTMXR3WmRvTGdJdmJPSFNkUmh1MUQ2ekhZNlVRenI0di9kR3hFRWFxTWRhVzEycHI5RGRMMmIzUDFSYXc3YWVFdDc5MTFZZTAvb2JIMjJwcFhqdSIsIm1hYyI6ImYwYzdiYjA5MTRkNTMzMGY3NjUzZDUyZGI2ZTFjNGYxMGZlMWQ5YzlmNmE5Njg4ODBmODE1OGYzMDM0NmMzMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlBaNjE2MVIxMlZIUEVGNXNGRWQzRWc9PSIsInZhbHVlIjoiUHFyZ1lVQ09naGdXZWE3d1RvMXd3QTJHWUhueVcvbWtabTRzMWNNekNOUGp2d0NyaHZuMmZXNDJ6NWNDOW5EZHh1Q2FGUGpqM3puTHVlVGF5bytpWm84dkhRS0ZNTktIcHRCVmZWL0o4YzhpVm4reGN6aE5tSzF4Vk5Ock93S2N0NnFaWFFLZ1hVWUczYW9KYjBHYjhJYVJhakNjZG9MejJJbHNwVXhqVHI0MkNTbmt5Qy9LQS9aTUlXakRja1ZJd3ZBS2ZwOXJ3ZnlWSVRWd1FxNjhDejZsSDIyTXVQQlFCRUJmSEZoTnlrRy9xMTNtdHdldngyMnI0TmQ5NFBWbllPTHF1dHBaVndKbGExQ21OWUhWd2R6T0phMFJsMTFsWjdRUG9EUlBDOU5JdHFrNzIxUlUvZU5UVkxZbG9pVmwvOUN6T3oxMHhpOS96Tno5bnBZTmNxOG42TDNkM1F5SzRlMVZLblc3cGZzY3VlVFFXTDcrbHBMMEUwcW9hZUVpNmk3d1k2NEhvaGVUMUtQT0F6V3E3R2M5L1pzdHNrT3c5Y3Vkc1dkNGNvTisvQThjYUg4ZWQ1eC9rNjZlOVJObVZOZHlrUWs3N1pmdzA4UGpib1pPUTVLb3c0TmQzQ2ZUaHlvVkJwaWNHMFQvR3JpTWxJc0N5V08ybGVxU1V6RVVabkVUZE5aK2xnclo1TVp5UzdReW1xR0ZqdWJ5dUxFcElTTjFwcTVwM1p4cjhoRGUvQVF0WWFvSk45bVlDa25FQitLOGxCWjk3ZTRhK0RPTEdraW5yeE53WVFTdHBIelB5a28vNlduS0dyeU9PZ2IwZEVKSDJTTzlIRnhpWEpYKzNPVjdhK3VUMk1RbWxjZlJDS2ozVGx4TWpFQ0QvaHVsMXlUeVdkMXp2eno0NktvZ0M1VFdaZ3g5c1RsU1NHR20iLCJtYWMiOiIyYzE3NDc2YjllYjJkMGQ0NmUxN2UwOWE2ZDhkMjBlYjU0ZjUwZWJjYTdhOTVjMjY1ZTY0N2FkNWVhOWVkOGY3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InZ5V011Sml0ZEhEMXVyNjhxWGtQSkE9PSIsInZhbHVlIjoiUEpIclVuTlhwZzBJS0Q0NUdjc2VXZzVxNzc2YWpMQnNFMzhFMndUaDREVXp5UUZSME5uUWl1N2VMNkh1ZEpoS1JNMm4rc3Bvczd0L1lsQzZ5cWRweXJQU3o4Rk5tVUlxbVROTmdCVnZpRis0RWNQQlljR200bzlOeGlzbHAxejA0SXFFdlJ3M3JmOTg1emFKbXhjQkJ1UFRBWXFUT1p4cmJMRW5YQ2lybWM3SEs3Wmo0NXBnVWY2elhrSW1iWlBCS25jbytuSldMQzZSa2NvR1JHdHJOUXI4RE9pbW83eFpQRnRPZm83cTd6OTZZOG5jRTkzNnA5WWFlb0p0c0h6ekdlbHpLcm0zZDF0YXFQRXNPRWVHWDJFV2xmZ20vK1Z0ZWw5V0tXU0UycmpPbC85ZmJSV1dSVXdFdDNKZnFQWVMzN3haVVpBcVk5ZFY1dENhRFhNVzI0cDZSY0RMenNFMzgvaWNBTzBWUHh0UTdpejBpbGdkWll4SmFkRkFiN0hlRlpoYjM4ajYvNk4zd2NEM3hvUHlGaC9sSDhhRmhkVUFwaHhKOGYyUXFieWo1MExZcGlyS1p1R1N1dnFheVlabCIsIm1hYyI6IjdlMjMwN2U2MDJmZGMyYWNhNWNkZjg3MDc3MzUxMWUzNDg1YzdkOGM4ZjhjY2JlYzgwMWZlODZlNzVmZDliMGQiLCJ0YWciOiIifQ==