Сделайте полезное для города

очу обратиться к городским властям. Сделайте, пожалуйста, для людей полезную вещь: откройте переход по ул. Кирова — от ул. Марата до ул. Герцена, как было раньше
17:33 23.10.2018
0 749
Читайте KP40.RU:

Уважаемая редакция!

Хочу обратиться к городским властям. Сделайте, пожалуйста, для людей полезную вещь: откройте переход по ул. Кирова — от ул. Марата до ул. Герцена, как было раньше. Ведь приходится проходить большие расстояния до остановок!
А ещё пустите большой автобус № 42 (льготный) по маршруту «Красный городок — сквер Мира». Путь он ходит хотя бы до обеда. Он нужен! Только на остановке «906-я база» садятся по 8–10 человек.

Обращений по этому поводу было много. Проверяющие в автобусе вели записи. Ничего не меняется. Пожалейте пенсионеров! Давка невозможная! В Москве, я не сомневаюсь, давно бы решили такие вопросы в пользу людей.

М. Попова.

 

eyJpdiI6Im91NDJ2eUUyMzZJMGVXVjZxd05kSGc9PSIsInZhbHVlIjoiVm5QVytZTVlkbmhnV3lCL1hhQS9OVHFjcW1OZmQ1OCtMVzgvRmZEamFLekZlL2JFRnZlYkpjNTdoZlNwcVdHQjNwVzVRbHZEZkFVT3FsMXZZY1EvOFZtWjZjTjlvbjBmQWdrQjdzOVlBRmlVT2FzcFlmSThRTGsyZ1o5MSszR3AyejNyNzl1QXJ0ZTNOTnAvK2haeU1TTCtvVnAzNi9DYy9CRUxUcTRnMlBrVFFFRlpudnc0S0dRMjdnQzhwYmdreVZvMWIvN1BoSEphRHlCUVFEZHAzUHZIRWZod2wvcHhqMUgvWi85TzArYk1XVUJadHpaVDQ0SlVuRXEwekVNNUxIRlg2b1NKYXJSOXk3RG9FVjZIa0hxTTVtSzZoUGVTVEtoN0FsSEpiR2w0NDAwYVdwSjRVU0NVY1pKbVpsZGFDRGRRc1VSSzZYYjZqdWl5TkJQd2pjZjlFcEEzQ1lvK1hCU3BYQWMzYi9LdHVjY1ZmL285bnV6dDJzVks2ZE80YkxrYlg1a1A5ejBoMEl2TjlpVTRzV25ScUZJSzdyQ1VjaFB1VTlJdlFBOUplZkkyWEx2djZpY2JSdHUzWnJwSTBlMWk4ZExUb2dVYTc3YXd4U0JnelNDakdUOUdvMVMwZkNYNEhHMzc0UUdrMkNzOHF3N2o0MVZmSHdyb0FQZDBRNGVUQVlTeFZFdUpuYSt6eUM5cUV6OWpzd2ErSzRKNVdKSGtlSytSdTNmSVpJaFlYa1puOGREMnVZUmozQ2owbGlQMUFkNXJ5QmQ1SHA5R0FFcTlkeEM3TnZRMkxGamJzQnZ3c05sMXF0SVA0bjlrdStSakFPSTFzSzJacm1sVXFtR09GaWJ2NTVhajVrSTdtbFdLSjMzck5kT2wxWnhmLzRRd283eXdrYUNFUDlUS3BuOXVCaGNRNXJ3QXNqekNuSWZrK3BnQWlVMFNGRFYwYjZDRTlRVkdVVHdmMnBhQU1OdGtvMUpIY0tiS2pON1EyZTU3alE3MEJ1NVdvRUUyIiwibWFjIjoiYmI3ZGE3MTU5N2I2MWNhOTFiYTMyOGRkZDc5OTA5ZTJiMDJhYWY3NGRmNjYyNTBjNTRkN2I5YTc1NmRlZmE0ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlRqMU1RbFZFUG96M0dsMHliYjg2VHc9PSIsInZhbHVlIjoiYnJHZ2pvWEo2SHRVd3ZqVVhFMFhKWVFNNXlXcDVZN0wxRWU5NUtZVDU3am5TeGcxUlZWUWtxd1M5WWF2b2ZXK2FZcGJrSHNiL3BkK3loczF4Z0Izb3ZMUXd4b1JUTE5zWHZyVFJlVjRBUm0vdmtMeGFNMzg2aUFYV3Q3blBraEF5MGszZlVTOCtjS2lyRVZGZ29yOW9zbVlOK0hEdFMvTzN6S1lrRjNneis0Z2RXblJCU2NLQXlKSVlIMWM1d2ZEQkFrT2szMGtNSE5ab2RDZURDMzRCRmpYNkJvbVpRc3FIWHlLaXkwNTliUEh2SklyNmNOYXpoc0ZPY2dzdG4rVy9UZ25NSUd2OFFLZzFZaGo3Mi9BRGZwQnFaNlEyemJHV2xvKzNFVnAyUnkzWktseWtxZEV4Z2hRc055cHBKZkVyT3VDbndzWnE3dEswRE4wNkVERVFOaTEzenVzR3JBejlCYWFyc1RrdVpMK2h3YXpGaFhObUl6SDcwc2VpcStGcHlIV0loVUFPZ3VOSlpxM3k3MmJOZktOcGNzdUpCWjFENlVzOFhaS0lVOWNkaWNBbU82cTRHajFlVzJKQmxsV2dpTEFES0g1OGhvOEhmaUtrY3dBYlpjR2hkVllreUlDSVJOSVd0aFI4bWlUTm1ybTI5Q2dFblRiYUJpbkt5ODE5aXpaZDg2OG5ZWjFCOW5EeUJITGN4SnR2U21HaERtYjVUNnh2WjFpcGd2enJzRk9Zc2NSb3QzaVdJVTEvOEx1Z2h2RHFqbHkzQmNnREM1d3dYd0VBMTJSRjFud25Ic3hnM3VMSkJ5VlpmWjRlTkp3OVZnQ3VxSEZJNVkyVW9CdTlHN1Zva0lLSUlsSkRTOS9IbjlHTnl0RVBJR21RVXptRThaVllJWmM2YlhMbzNWZFMrNGRlc2NxQlFuMUx2T1l6T1pvSm01bVN2K3dOdmdraHIvQkRBPT0iLCJtYWMiOiJjZWYzNmZlMGIwYjdjYTg1NzNlOGI0ZGM1ZGI2N2I3MGZmNGE1YmQ0NzhlM2JiNDliNTlhNTQ0OGVhMjM2Y2NlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlUxbXE2eWZrMVRJREREN2hNRVE4Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiMTZObVNMd0xhdDJHYWVlU2t1TlA1ZmlVbE5mcmlTUkVIaUJrY251MndBMk5LRkVpcnJTRFdZT1BmOTg1RFI5VHlaRmVVQTg1OUF6MHYvK1RiUHJWSDVRUWhRQk56eWxJYUhmb3N6bStjN1FaRG1YSTg1ZjVWQjg4djR3dzJHdzE0NmkwbHBHUG5OdlZmcSs3Vng1Z1ZqMXVDMTJmc2h4aHBwdUl1WHRHNnFWcVJUcGloWGtrVERJVXNvZS9KYVVqWDVTcUoxWk5PZTIvS0VmMGVmN0k2QXdtai8zTjh6V3lxYmdFSFRxQUNqU0VYYTVKLzFwOW9wZnE5THVjamFCTGJ5N2VYYi9XY0FMbWtZcDJiQzdyZjlLOGw2Qi9wQVExT3YvdnlJT28wTlpWNWVUWHFSbGs5R1BhcnU2eWROZzU5NCttS05tOFhnbUhkN284QXh4RmtaWTZjeGhtYmxCNTU5UkhnaTl6bVBKQUhtQWpkelJYRnhCeUFaYTg2aWpGTUIxZDBkVkNkZTE5blBydFFFdS94RUErSytXRkJoeGxZV2VRcnJCNG9FUnNvSE1oMVpmbGlYb2l3NTR4SW1XLzY3dVhVbGtPTUtMQjNkZmJ6SkUvZlAyN2Z6VlRnaTJhLzUrQUZLb3FKZ009IiwibWFjIjoiODExMWMyMDQyZGQxN2UyMTNmZDc1ZTAzYmRmYzg3NGQ5NTI3NmE4MWNiYjk4MWJhMWRlZjUwNGMyMTFkMjJhMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkhPWjZCc05kRGJJRXRQeFJkQkg0V3c9PSIsInZhbHVlIjoiYlVteUMvSFdveSttZXRmQWRTYVgwOXJ3UjJtWEJ2S0FDOGJ4QW5OdVlVRWVIaFdrR1VSamQzOHZLaWlVNU5BRXR4N2VzUkFQTFpVVFQyQXoxSnUvM21DUU5Dd3NtZkJNWUpOcks2RlFTcnd6K3Y2WUI2bEwrazhFQnVOR2cxUXhyYU5qV1hQaUk1MERoMmxSRHlhenEvYnI4RUlRNzRHcDBtZDJYMmlCbjlRWTBKb0xNMGdVRllaLzJTWG5hVnJhSkRnS3R4ektWcm9FQzMvUnlFN1V1bWpYSXQ2bFhCYzhmWWRLa1BzMTIrWTNHdk9EUnloRlY2MDdoQ1E3SEh6N3Z2Qy9kVnVLNU9PeS9kK3J4M240OVovL1JQL1NrNXFkRmZhWmR3alpwdTFJUUQyUlR6cGpDQ0tKOWxOUzVOZTRvNTJOSkppQnNKakoyQ09xU012dkdWZjlyQ2puMm4yRE9JNkZPMmx1TUhSRzUrZzRiT2RvNXR6SCtaM1psM2NsQkNabG1OVlFYM0lFZ250ZGdsS2h4NDBUU01hdmhEcG1xZGN1WXFCeWp6V1Mvb0M2dUdsbERTUmY2OHN6NGdBd0VkRGlibGkybGhnb0FueStPMVhNN3FaVG5xSnFYdXpUSVdRcGdLSmxPZ009IiwibWFjIjoiZTQ2OGQ1MDE2ZTdhMjQzNjA4ZDIxNWNmZTJiMjkxNWVjMzkzYjVkYjliOTM4OTExY2FlYmExYTVhZDA2YTAzZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlXcE13QTk4Q2VwbDZrOGg3clUwb3c9PSIsInZhbHVlIjoiaE1mVVJrRWNlVXFjMis5UktiMGEzaGRPUDBNa2NRRnl2RzFPeGtucWxQMVl2Rk1pa3krY2hscDFONXVEUjQrTlpGclZycHZFc3RaS25KdU5GWjhnMTlYOHk3U3RnZnVkdTA2TnlHUXVxR0NpcnRudy92eDZwZVNmVEwwMlhvLzltdElhZldyVFBmcHFWM3pBc1d0NnVxclZhc1pJMmpCUksvR2NhQ3NWTzE1V3RVR3VlVkFhTHRWNUMrZXZlWjRiWlQ5K1dRdkxoekRWeEtyNWRFM2hCYzhyM2xKNWZzKy9jYUhueXpBZ0s0ZVFhNTBsc24wOUlxV0RCWEYyZVlPZWNLUmFWRHFaZFlGVW5XeWd4L1hSTkc4TG5aVWg2dUd1ZGtWRWlZajYrakxEdUZRdVRkbGFyN2pjRGVLbVJNckxQNTJDcGdIdkdlWEl2bTE4TjlSb0lHV3IzRzZ1WSt2SElZQzVoV3pjVkFMSFRjWVRTclRZZDhCcTlGTk1HSXRlNjRwc0UzOUZzVjJJRXp3cFVON25pNDJyRW8ySUhQR2lCVnZJYnlmUGhOSGhscFMvVlhReGR3aGRtdVdpNkFCVWJGYlhqRXdWTGFVdkhYNEFKSDVZL1c1eXpOUkxlbWgrcW9xU3dmT1VCNFRRcy9yNk5rZFU1K21tWC9jVHVNMCt2dXZiTWlKdk1jQ0wydSsya0VJMVR2VElDVGhpcmFVTzMvbzZsdnB0cFI5NVRrcTNxbnRFdE41YVZTVHhsQ09YQUNKekFyWU5KNzZaOXlOdWJ0WE84Zi8xa1lla1JOSlVMd2wvalo0NGlEblBrendTSjJyRjBDKzlEZzJzTmMxKyIsIm1hYyI6IjE1MTk2MjdjYTdlYzZmMTA2Y2ZmNTFiODc4NTk1YTJkZmZkMWI2NzZhZDQxZjY3MGU4NzQ1NjVhOTgwYTEzYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InJVdTkyNlhyMGdzUFd5SGRpYTVvbFE9PSIsInZhbHVlIjoiMWpiVnVjN0xLRm52QkdaM2VzRkQ2cGt4bHY2dkZwWkt1WlVORzRERE9ReVRaRTZUNkVqVDc0a0Y1bVpwUmxWMXZNdENkOXBoT2NmSlhwTmh3elFIVTlMMGl4TDVjVU9xcExFZkpTNHJmQUIxbTRJR3FlT1M1WUFXeXFPRG5nU1NmcUdIQXVvOHBHdjFwRmlha1hIK3pmYkNXWXZFNUZLRDh4U0VvRGtkaCtrUVRIRk9jT3RVSzR1cHdTd1UwWXRUeHZXTHBGY29EbUlsQVlqeWF5RjZTYWtxK3hTM3dYZFpTTW15OS9ZeXQwZFRpdGc2dTZLTmh5MmxYdnRXRVBzbTI2WGRwaG9KYWliakFoQVhCVmd2U3cra1JNYmd4QXhKV1JnNmtjN3p6Yy9Zc29keFNrd2tpOUhtVXZHdGNFVFNubFNsUGY1cWNhNkJOekc5WDh4Ti9RbjdKNkFLNEE3UHQxSnBnVkFuWmVXcVg1L1laeEFuRXIyMXM4K2dsK3dpM0lPMllVbVdUV1U1bmtMYlp5b3pTNStHcTlFTkNCdndBdEE1RVNNdllPamxxblQyRVJSdXM1ZWxqYS9qdnFJb3J4b3NtUWd1OTUvNFBDOERqakhsKzJoZG8rUEVDR3hLRXUzNW5xWmNRbzR4YXMyL1piVm1JWmpERWNsVUZ0dGgzYkpnTWpCYldLSEVhZ2doSmJMOXVhSFBjQlVRSnU3RGkxUHYwbjRYbUY0SExVNDNyWUQvQkFWZkV4NnhKS01WVFRSeGpXbUlyYTFGektoRVZ0WDR2dGZTQ1hQRUtVQTlhK0hOMERjbHBtdGp1WURGOWR5cVg4dUVXTytqZHd6UFRBTHR5ZjR0K0tEZ0ZYZENsMVF6NUhBa2p1dDRQdkdYWDc5NzE0d3V2M1hxb2JyWU5CNDNqVTNXSXh0eWdKazgiLCJtYWMiOiI3MGViY2FmMDFlZTZkYjBiZjQzMWUyN2IwZGQ1OTBhNzNkOWZkMDcyNjg2YmFlMTNkNGNlNWU5YTU5Njk4MmFmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkdlS0JmYXovV3ZXdjIvSmpxYlZOR3c9PSIsInZhbHVlIjoiT05XZ2tzcTFHblRTTDR5d0tOTWdINGtOZnZBZlRma0ZmOTBLd1FPb2Y0Ty8wOVkxYjl5dWZtQ1ByRUtlTWxnQnpiUHQyU2tITDV4ZU9FVEEza1RhSVFSN0gwVjF4Tk1HNkZjWFAySXUrVytXUUR4L2FkZk1RdkZ3NVRCNXFzK09YMVRETS9BbkFEeTdHWFdyaDh6ZWNHNXdXMFFTWXQxY2RtRG9kaTRpeFpTRklBbzNOVHh0R2QxMk9LTGNVTVlMTVNFUWgvM1lwdmtkWmVrUzNCUmpQeHZxN280S3hUQVAzTGp3MlJJV2o3UUR4VXdxL2xuakZxQ1ZuZG9HK1BjSGhiMzMwNGxnVWplMkxNdCtlemNKT01JdEJianQ3TDRLeDR3YW9CQm05d0NBYU1QUDFWczdUa3NQcHBBaWx4MDRkQUFkZXFSUDVibkQwcFhKRlhXRlB0QlA4NUNJTm5FZkd2b24xVngrTkZiSzI3V1BoS2ZGOVV5cXRJaTFPNW02RXRHWG1UZ3AvajBmbmg4UWVNRVFPWmFoNUtqbGVGQkFMd3FveUZIendTcERCeUdHLy9DVEtCQjJ1V3ZPdFlBVSIsIm1hYyI6Ijc0NGZkM2QxZTJmYTE3Y2RiNTM5Y2QxOWY2Zjc5Y2ZiZWVlYzVhMGI1YzVjYmRlNTliYjJhNTM0YzkwMzM1Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==