Студенты опять будут помогать колхозам

Поддерживать сельское хозяйство в Перемышлском районе будут помогать студенты Бауманского университета.

16:32 14.09.2007
0 3957
Читайте KP40.RU:
Калужские студенты буду помогать колхозам
Поддерживать сельское хозяйство в Перемышлском районе будут помогать студенты Бауманского университета.
Сегодня в областном Минсельхозе было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничество. Свои подписи под документом поставили руководство аграрного ведомства региона, КФ МГТУ, Перемышльского района и  предприятия «Галантус-агро». Документ подразумевает взаимную помощь всех сторон. Студенты будут в летнее время трудиться в сельхопредприятиях района, делиться с аграриями своими техническими наработками, которые не первый год получают золотые и серебряные медали на всероссийских конкурсах. Со своей стороны, Перемышльская администрация готова предоставить студентам на время прохождения практики комфортное жилье и создать все условия для трудовой деятельности.
Анастасия РОЩИНА.

Автор: Виктор
eyJpdiI6Im1yRzRCY1B5TmJuV0g3WitoZTlYWFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2VMYWMzLzJtQklrTUZZWCtLU0l0MUxlYTVhRFFEZFFveVhBYStsVU15OS8xWm9Vb292YVF5Mk9hcytPeG82YURwa2FRa2NUT3hRdjB4N2FzRFBaUWVVR1p6R2xYNDZrd202Y1FNUnV5dTM3SmdZVkZtRzVqUmgxb1puOWRIY2NZYXpPZUlNUzdRSkIrTXd3QVhUOEV3OGFXODVWVzh2TWNhNjBnRXlZUzdGeEp3bUNZZVNrbmhya3k5VUhNUWNGajZ2SlZqaWhxRmFqNmwyU0wzY1MyU1krMTlKQU9Lc0wwd0REQ2puckJudzZNYTRSeUZoUmNBR1A4citiNDJTZ094cDlJN1lxeGczM1l1VWJFSXFXb3pPUVU3UlJOTzZkcWZMRC9aWWh6eHMrK3AyWHgxSjZnV1A4U3RsWjRVclV5ZWIwT0hOb0FIeEsvQ00vVmpwMkt6Y05JZnMzeFk5eEFkUmFCbnlnYmxSVktiSkxCZFRmM2MxQlFxNUhTSFBaWGlMN1Vlbk1sYUxEQW8zZTJxN2F4N1NleU4xbnA1RHRVdzMyc0V0U0l6Zk12RHU1b3M0Wmt1R05qWU51cG15czdVVDVFRldodEFkSmNaeEJNbUdNenIzWmkwNFF2Z1puSXJ3MnVIQXlCUlNKMUQzRUxrcjYvUGJ3SDhYZXYvOU5jb084WnA3Nml4cjR5NndDT0VhaXNieE1SenV1b2dRMEs1RUNmZjdMMlZhSG9WMyt4TEczMmpvYVVpWitIMVhKVzNVUk9WRlVJdHJLVGFtUW1uUGs1VVdJRGo4Szd2SDRBRE1ZY2JGeFBVYTVqNHZyeXRQa3VoYlRZUy82WG9xZXBxV0RqeU9EaWRBYlZwdW1XN00yMnk5cWpSSEdvMGNyakx6RWxseEw0WC9Od24zTTQzYkxZNTU3SFIxVVJqWnpHVXhTbnlTMk1zTHBnbDlZN1h3eDR2SHpBM2VqZjhhRmdWQjRwZ0hOa3FMUC80VXdSam1HbFJMcUcyQ3gwcnI4IiwibWFjIjoiNDRiMWM0MTllMjAyY2UzYzYxZTJmYzQ0OTU2NDE3N2Q3YzkzYzMwMmQ2NmUwZDllYjUyMTEwNDIzNmU4M2ZmOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik50SjVnaGdnU3pjRjQ1N1NYeVZ3SWc9PSIsInZhbHVlIjoiM3Boak9RSi85eTQ5TFhlTDMzYm1LM09keS9na0FkSXYvNUt1akJINmJpZk1tV2gyaEJld0xrV0tFZHhxVGkySHc4bzlNbVEzb3EvQndRUWFKZ2ptbzVRbEtQWHhDUjdTSEdoY1pMZCtUUUhsQ2s0S1Z1djhvV2c2clNmbkhacHo1SUNUYjRzUDBRV0NBWkN4bjFieFIwK1VNcWZOSEtrcWJKWHIyRUUxTXlOU3lZSlFvZFVTVGQ1Q0l4Ynl5L1Jmbzl4UDFqUVNSV2ZyRW1kU0hia1RTTlRiVC9FejdwV0grby9PdGZtK2JiU05YRDJJRDU3b3ZBbDd2REFmOTFMRjdWbzFnNGppNk4zVU9JZkYrSm0yZFVROTlOK2l4RHRSdWNzLy9VL09rOUNta2tnd2ZQVVkvZFJDMmNvQ09NOHFLOUF0aVNTSXNoWElpN2dlNGNVYVBwZFJVYWFKaUdvSW9LT1ErNjJIajlhRjlMajJBLzhTb3lnQkt0L1UxTDQzNkJrVjhpTmtLaUNXY0t5WXk2UTN3Tk5wd3BUQXRBVHFTTUptamhIWTNxOWYwQjhTYkNGQmdvM2J3SlQvbjNhT2VRblUydHM5WDlYNC9LaGdYVy9Nei9TbnpzQyt1MlZ2OFl5bXdnK1Ivazg0WVgvK0xzdFhRR09ISmtwb0Y2QnZsVzZBNWNCQVJxaDUvQzFiRWVuTUNnaExDOGRRd24xOHoyREI4L0xDcFZqUTJaYytYcWJxODBibTdmYkRTcjV1M1pkbWQ3SWN0SG5WMEpjZnpxdU83STZHbjYvT3FROHJ2MlhuV2RoZGZBMjB2eGovRDNIbGpibHFxd2FITWdocTF3R05uVE9FR3pBektDSG0vVHBjNm1MVS9hbXEwcjhwOUFreVNENFEzMFZQZGVBUURiMUR1Ti9yTnN3RDA3aWh3R0FBQzZDdGJTamlqVWtOdXNQbWlnPT0iLCJtYWMiOiI1MmE0MzhhZDk4MTM1NmRhYzYzOTgyZDY3ZWFhOTYwNGIwOTY2NmNiNzQ1NjFmODYxMWFkZDEzZWRhM2YxYWU0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNIcC9yQlY3YXNneE9acnphdmVzN2c9PSIsInZhbHVlIjoiblh2VGJuU3FaUE0yb1FDbWFtRm5DZ3JQRDBJMUJpbXc2MFhZeHgxWXVOSnhsKzAvaFBPKzFWUGVmcy9SUWhleGF4NUZVVVFzSmxncUZZc1E5eDh0clFHTmJ2TWsxelg2ckpWaGd4QjZJUStSZ00rMnE2QXYxZTZzUHV3RnRsOVpBaDRuODY0Yko4TS85SHE2bzV3clFCZlh2RC9jcUVlLzN5Ukw4MFFuZC9GNzJPWk91a3lZQXZxOHd2bG1rZmM5WkptRWd2V2xueG1Pb0ZYdWppVVV5blJzK0VzQkhjTFJMaSs1RlltU0NiekFjOEl1cnVUaUVSd2pRZ0NCUmorRkUxNmp3V1Q0Ym8rMXBuVFVWdVNJcTFvd0hkNzF3YmxlNVdUUHRrYzJKSzM2VEFFcEFSUG1GSGZGV3pNMVlMRmJnbFBvUW9rWmxRM2l3aFdScmVwYjNpcDNtRHgrblhYeXg4WGtBblgvbU5QSjZsN0t5ditaM0o4VFd3VXpRRk81OFRWdE0rdUVLWEw3UDNOUEkrS0pTa0FIaHFScURHWXZPTlhINS83cCtwMlJZRWVseVVpTmhTdVN0UzdoVVd2VTdIVGw2eFJMVE9mR3dtbzkwVTc5cXlLazBXTEVHemdqZllRRlpQQ0FaTEU9IiwibWFjIjoiYjZlZGMxZGE5NWNlZmM0Y2IyYmIyYmI0MmZhYzQ2Y2U5NDgxYzEyNWJiYTA2OTRjYmViNGUzMTg0NjY2ZGM0NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im1aODhpanRPN1NXV2lwK3c2K3VmVHc9PSIsInZhbHVlIjoiMm9rTTZTcFlndTFPSS9GQmVTVnFFcXFvQXRuRjBFa01oTUwzY1JpSGdvSklHVWVEOXpHeFp2aG9jWlhXWmxuL0tVNEk4dkVsNXJ5SXRYUm5IL0pTZDREWnZJaWR4RW5uRThaTnNyQmp6L3JRSHFZd1hIL3hxMyt0aGhrTU1NVENiZE80bEFOZWxWM1lQSUJncUZXY0tnbldOWHdGcG9PTTR4Zm5jL2l6bWM5OW9STjJEMk5tbm1RTFlJOEdRVlhGUjRUclBTanl3bStQbUcxQ1RjQjIzMGRobzdjbUJaNEZaU01MNkdobmZINm1BQ2lDekErUWxSQW1PVWVNMGZCSzBOaVdOUnBveWNIaExtaTVwSGJYWHNLeDMwYnYxd3crL0s2VDJrT2FSMmdYSEYzalRlQkJMcmF5bWFXR1dNaGRiOHhHV2FlTWVhRmFIci9BUjcvbzhoRmx6TU5jMVpnMm1YMllOYklEVVFNUUVXSDQzYm9FZGFTSWE1TmlZRzQrZmdhZVkrdWhDS3FtdWJCK3VXOFhIRXJORGQ2OFNwZ3E0VjJDTmpJOEZLVlZidE9KcWJTeTUzSnMvU2NrRTN1eXFldVdjV3YvWFYzRHA0NUZNNUxYSGJpcGhvbkRLUmxZcVRMcnNZR1NiSmc9IiwibWFjIjoiYjZjNzBkZTQ5ZmM2YmFmNjFiY2EyZTMyZDNlYzQ1MTVkY2FiMTM1NTdhMTZiZTY4NzkzOGEwMmEwNTkyZjlhNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9ZcVJ2ZzIxS3JISmJEZytwZVlnZFE9PSIsInZhbHVlIjoib3lMankraHVnc3ZVZHlaWWhERWlidGNLM1FZL2gvQllNcVJ5T3h3ZzUzS2J2Tm5NZldRWHZCOE5KbVlPc0gyNG9qbWNxcnRhcHN0SDlsM1RVaVlidGJIcDZMeHdzRDk0QnVvSVZCT1dBZWtqbjZLWm9jMWlsb05WZXZCOUFaQldkM1hsMjZIY1UrK1FpMVkrbTVObkpDQmpZN3ZMdkVWZFJaZFBSK1l5NmtPc1RoSG8rR0ZDRkhLVVU5YnluVFp5N3UydEZ5RlY5WEMyWlVFTzR5dE11T0VOZGhNTkdJRHBIclRLa3JuaEZXRGFTYzdtdnlqSld4Nno5Z00vSU5ZVm1wREtPWkNPQTE2MHJhZXZ0dTVwNHNZS0ozK1ZncytpMkN6ZTlnT2FLU1BpOFhKMFRmcE85U3UzYUt6WmZKSWY3eEtXV0tGTC9ZVEQyaHhQKzg4TnJFMnZGU2lvd2p4ODc2amw0b0hjSnVXczdCbTBVeDFsRWtYd2wyTkFEUUJMZzVqMUNES3N5czQ1YzNOV3Y5RGJKZUZPMVJ2V1VEU2RHSVhYclJDakVVRHJ0ajRlYzJBZnlpMGUvRmtRbjNlSlZGbmt0UStYTXRVa3Qvam9ubkF6RjlWZ0pncjJkRUY1YTZTTGRDOW1ETTg1MldVaU5GUnBZeEJ2TFdOYW1scGxwTGZBa3BYallGeS8ySTVJMk5jSXdBSjhPSDFPd3RqYlhqeVN5cWZVS1BDeisyNTZJQTlnTmY1NFB3VVpTMG1BQytZbi94Sm4vL213eWVyLzNpV3lNUldDMVh0b21IL3BkNUNQQ1Z1d3U1eTZ1cFNVNklNVzh2U3pweHloU216RiIsIm1hYyI6IjUzYWMyMDlkNWNhNmU5ZTRkZDRmMjE5NzFiMDBhMzk3MGEyMWQyNWFlN2VkNzRhZTg2ZjlhYjk5MzY5MzEwYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjNIdzBRVTc0MVJlZS9NSGtuWVhJVFE9PSIsInZhbHVlIjoiOXRmcG9zZGJ2Kzk5YkJ0czJNNzBYbC94eUQ0YXNhYVgzcUU4bkd1WlhFN2IwSkZhYzRHMjgxaUxZMHRaelpocFo4L2hPQ0Izbk9Wc2ZZZnFuYmJUdHQzTnlNNGpscHkxVnJlc3EyMkNrN0xxLzh0cjI4WmFRU0EycEk2YW1RV2hOVG42NVJLZXlSTWtwcHRTa1YrQXhKNTBLcFpHUWVtVnFWa0pvbkNvNVpyK29PYjZ3WXJESFRrbktlS1NSZk00aGVrSTRrT1BGRG5WY08xTklsMFFpa0VLcWJ1eG4yQlhzWkNBYnpXd3ZQZ3JXSnMzRVhUOWc4SjF5TFJUS1JScXU0Q2lwVmhwb2F6RGk5T0JDUlRUK3RsS0JpQlhWTExaSUJyVTVvS0NqUzBFbmpIV1crQmpPb2xwdWNsYTFSWW02aGxrUTYvOVVQbnVxLy9VVkFzT0YyajVwSG1wVFVwazJ4cVBiWVgrRHZ1VEVWZU9VQ1EzTTdEc09meHVlY09UREdpaFB6R00wL0VEbWlIUjMyMzJyWWc2SGFaY2hrc0Nwa3BxeUxjZTdvMzExVFZTZnVwM05OaE1rYnQrRUZ3Tm5PWTZxMUxETkdnU0dYY0Q3cFlLTEdrRnVxNkJLWE9yUEVkUnZKaGNhdWZSRitncDMxTGJ0cjlwWDBDWXhMSHJwSjZWTXFRQmVXYUZ3WEExQXF6aGNXaitFekt0ek5XV2xtaDdjbThZQ1R4dTcrNmdaK1k5Rko2bEZJM0R0RTBMZTlud3ZrUGlaWDZSR0N2cFhvWElHdWdKbTFjM0NzNTVGZ0JEVDMrTFJaLzA4bE5sUzNRaFhtMW0yRWMwbmxpMGp2TzhveFBUQkNsc2NlTmxJYVVZWjUzdFBta1Z4eDJHTGJDS1QxZTIvR1dSV1Exa3lQR0loSmd2WGxBRkc1NlAiLCJtYWMiOiIwNTdmZDFjNDAyYTRiMzlhNjQ3NjMzMGI4ZjEyY2E0MjBmYzg5YjhjNTVmMzg0M2QzZDQ2Zjg2ZTM0NTI1ZTkwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlVWN1BZMFNKSWVLNkJYbHZOVU1SaXc9PSIsInZhbHVlIjoiTU5TSVRsVFVjUW9hWWhUcEQvTVJYMUlNTDcxbkxkOE8raEJVVldVaVZLaS91T0VhVmhwNlAvTG1DSDdIT3JLS2xlZFVmVk5YSUxWQmxUTkM4WUs5VVBaOWNIeEdzc0J3dy93SWVjZUtSRXlIWGZjYWtOYlNuaW5yK2xCMFJmcW9qcGdJV1Z1dmRKUXZXZTBaVDNDQXJKTzZIKzBRZHA4RDVENjk0MHlCWVZmL3JoZi9mWDFkRUt4WENBdGt6VURDaDZVYkc5bk1OYXlTRDYzMXRNd1pLY2x5ZU95SjVtSkJwTEk2YW1ScnRYV3ZXeW12a1NrK2FkM0FoRW94SGdaZEg3cTR1Mk9pY1dhdXBHd2x1cG1OcUVmZGVUWVBCd1FpeU5ibys5dGVmK0xzNkVqN2Rhektrd1dFK2xvZzJYZ2pDazd0Q3FiSFJRNys5cW5tZ0R2YkUrci9iUktWZHpMZU1wY3ZzckRPNGh0MWR1Sy81RSs2Uk9oZnBJYU90N0tDYUJMRklmZXhDdDkvUVNCY3ZTZWtxRjNYcGViZG9HbjBpdHZFOS9BeFVMZ0VNd2NxQ0pLWWNYaVFsQXdNYlNNMCIsIm1hYyI6ImJlYWJiMzcyNTAxZWFkYjNlNWU3MGNkZTk1OWFjYmQ1ZmIxOWExNWRhODkwNjUxM2UyMTVlMzU3MzA0YmY1YzciLCJ0YWciOiIifQ==