Русстройбанк лишили лицензии

В Калуге он работал на улице Театральной.
Дмитрий Ивьев
10:45 18.12.2015
1 10754
Читайте KP40.RU:

Центробанк России в пятницу, 18 декабря, объявил об отзыве лицензии у Русского строительного банка.

- Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также <...> неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, - говорится в сообщении Центробанка.

Банк входил в число 150 крупнейших кредитных учреждений страны. В Калуге отделение работало на улице Театральной.

Русстройбанк является участником системы страхования вкладов. Когда начнутся выплаты клиентам, пока не сообщается.


Новости по тегу
eyJpdiI6InA0ZTFCaUNYbmRDWDB4amxaVEZkZlE9PSIsInZhbHVlIjoiSy9SQWhjRWJHMmJvblZKYUxEMTNIQW5VVDcwbXVWWkRIWGtpTHFwVTNOSDVaWi9sMXVVTEpRVTBEcWw3ZE0xNTYzWWZiOGt1bmQ2RktNMEdjSzhNZFpNbnAreE9IYWlkU1ZpbHVLN1h4MHVSdVROd3Z0U2RkcWFsQi9GdTkyTi85cllRQkM1OHlJd3VmWDdBUDBwVmZVUVZDRWt0enZtUUd5ZWM3OXRuZTU5WWxYNTR2RHpUZHoxOS9nWHU2M0hxRjdscTZqMk4xWmQ3Wjg3VStpNjVlOHdHMzFOSFcyajhndlpMQzk5Zzc4MGFWcTdJL0JKblF3WFRNU1VtT3QrTnRtZ2R2OFgzRVlDbEZOcGE0Y0I2RVZqTUUwQTBpRENuZ0wvL3pHdmo0M2tIb3NubldYbkVPc2p3cmJSbEJKdzV1ckdOL1RCM2xDYU56eWxTZFd2NHB6TzE0MitzZ0hNbi9sTU1MSnRWYmhXNkhjcUU5TStsUWdCWVMxT0JHci9GSXdZV2U1ZzJhMElmTzdyaDQwN0ZwcWdiVXlVUFRJaTl5WHhycUk1Znk4aUhjbWlab0d5b3R3dUw0a0ZxdHRRKzNOQkJyRVpUMkJuNjFHS0wyWFMvamlya2xRb2I5b005LzZXTlZzTkdxWFUyVXFiTElTN0N0ZUs0eXl3TFFYT0pLUVFxbUZFRkVsVjI5c1d3UnBTaDZ3QVU5Tkwxa25KZzdkK1JDWCtsUXJkaVFUdjVpem9KNDI4bU1QcnJPMC95OUJTa3o0VFhtc1pyb3pvOWVGT1o0SWJDNlE1SWY5cmIvMllRNEN1dFZuOXc0Z1dYQjRWZ1ptZmk1THlKaDUyTmRDMlBSbUZjQ3ZjclYyNXdvQTFYcEVaSDN0bk83ZnRxVmpqbzFYZFRXYXgxYk5hNnhzVFFQSk9NZzZKS2NSWngwOTBTaGdnb2o0YlM1b0ZjNFN1dzRzTEFYNnZ4YlNTNTNlNzR1Y043dCtVMjFCL2hVcG5NMDA0dWlzYzl1NEliIiwibWFjIjoiNzE1ZjJiODcwYmM5MDhkZWY3Y2I5Y2RhNWQzNDc2YjkwN2VkNGZkNjk4Y2E4ODQ3MzkxNjIzNzA1YzM4YjkzMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkF2VDlyWXh6c2FmL3Q3MnRiZVB4NWc9PSIsInZhbHVlIjoiRlBIUW5YeUttSWwrb0c1Tkd0bVdFdUhBOE9qblNQTDk4YnRTOVREWTE1MlRmS0g0UGRwSnQyb2ZvUlBING1zeWswTlM4cDFaekZObmlpTXBEYW1zSldnK0tBazR6MWRtVk95QnRYbFRmeWI0SVBOU25lbEs5eFRNcmNsT0ZtYXl0cyt3SVNrcVVySk5ZM1poT21COUg4ejJVeVh2ODZZc29FbTJZUGYvZkg3UyttTGNuRWVnYXN3YS9NSFpCTXlmT1I5d2x0ajgvNWxnb3FSMTM0ZTRoNEFSS09BeTQzTFFoSURlM2NSc0NUSXJMNGN5TFJjSU10NVF2cGRoTnlFRndHSHhQWFUzWDdOZDJMMDhEaXRnR1l6d2xVdmJyUkk1YzFsOG9QbFllTXhoVDdrL2k5bHN0Kzl4VVkwdnVyLzBKdmNxbHpCa0FYWGdsdEd2bGIvblU0WUhHZWkyY2JLM0tFemFuTElHTXM1U3o2bk5jMkZtbDlRZ29WU3JQNGc2K3FxOTArSmtkcnlOK3VXa28rTUVnbVB3OGZTeHI5YU8yYUZtaSsyaDB4bWdIc1haS1BSS0RRRndWQmhQY1M5NEdQckJ2dUdLaFRiQ3A4UzBwd1pZcUlmeTVaTmtYYVVTSSt4YzFZT2F4ckNPVmxnV0p3TG50eXNIVTR5NVE2TDZ0WXRUU0RyWjFCQTVmaXpHVXc2cnhQanZOdkcvSFNVeXVldjFjdzZMdnFKNkw0VktjcDNwWElCTXcwMTM1ancyQVFZVmpoQ3JLd0szdy81RlhsWi9TbzEzYk5WZ1ZVcloxdllyRU9nemNsVVB6Nm9NM2lOOUdqcnlkbjRqWjBHVW9jbDAxNkorVk1aUHQ3ekNkT2h1ajBFLzFQM3RoeDhsQ2lHZ2U3Q3Q5SmRCTk1jL0JNUTk2VVdNdGp1Zk1JZDRsLzZhVWlaMWZiQnZrYThoUjdIbWZnPT0iLCJtYWMiOiIwMDAwYWRlMjQxN2FiYzc3YzM4NDVhOGY5YzRkMzYyNmI3NjgyMDY1MGQyMzA0YWMxM2NkNDk3YWFkMzI5ZmIyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
23 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtUY211S3NDVHFJbUd0cGpKdmNZUFE9PSIsInZhbHVlIjoiUUY1c1BrekhYK0p2d3I1YU0zVFZVb3ZBUU9iWVV0Qnk2R0pvb0RZWkFydjNvOXlyZWpZeFJDcnB1dlRLdS80cHgvdW5TcCtmSGhZdmlSajg0NTYwR0E1SHhTNndhb0NzSU9ybkVGOHc0MFdzWUVXQTBHMlFSMlZrdUplamc2SThJUnFDT2l3V2gwdkdUakxSMC9DMmZOUFc4aFlHazdsKzhDNmtsK0pmSXpIeHlHQUxOTkYycGtjY2R1QjZvSWtHQkhuSVZCYWdkZVBMRTR3UkQ0YldyeDVkdmhnZVdJT0RKQ1FuYnFtOXA1NmhVY014RmFWRlMrdjNrYnZmWlhzL3U3NjdhOUF4M29EcVZkcnV2UWhMZjBWeWYvQThKaXhBSkdDR1N1NlRBeHdXVksvUWRRbWZEMWJRNTI3cS9senNROFlmYkpkUmpONG5JRGhwQlRZdGJrZUFYYzBRV3FjZUFvaGpackRvdlg0UGtlWlV0V3Yyb0I5T09kSkJ5cUowSlVORERLYkhZMjl3MHBsYzA4NEt3bWlNRlA4YnN4Q1Z2ak1ObHNXV3ArYVNSZ1h0ZUlZUkkwMjlxWVdYYnZzaWtwaS9XSmxoQUpJQ1hkSVFzdmtaTjBhOG5kdU1JWXd2NGh5OGdUdUt3eHM9IiwibWFjIjoiMTQ0YWFjMDA3MDc2YzBhMTlkNDM3ZDRiOGUzMTZmNWQ4NjA5OGY5Y2FmMmQ3N2NjN2E2ZmY4MDU0YmJhNWU5NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik0zQ0w5N1VDb3lMZk9CSnBRSmpSK0E9PSIsInZhbHVlIjoiMjFtdVl2bHcwcWFTTW02NHdSYkRWTUU5SmRSUElmcEdrMWhuTzFsRUFoL3F6TVBiZkNDT3NtNlJWMW50MGp5Q1ZQdTBxZTY0K0xZVFdETEFOKzNkYXVBY3N1K2pQUFU4eWRWQ1o2YktyMVc1UVRYdWxhMU12M2JubTBVNVk0enQxcVZPKy84NVhuek96M1RkZzVncWNxMVVoNUU4VHlIMkcyQkpCd0t6UjdGcDhHTzBlVTJhME1FN0RRTCsvN0FQVTR5WmVSUHhoTGV1Uk1vUlBpQmNtbGZWT0ZMMU1WbitPNHRGaWxEbThkVDdReEFoRTQrV2NUQlh5bWlNQkR4WEpCaXZZSGRBYmo3T1FQTnV1eUwySmowdzBFaFdSQzVOOEFNQzdZUkVuL3pQY2ZtZkYyRkRaalRlMDhWVCtWMm1qNjRwNGd1MHVudlRiQjZnL1BZZW5oNWh1VFJNalJiQnEzVUs1RDRCTTVtaGMzSVJqcHE3VG5TbjBpM29HUlNINDZ5ODBlRTlEWE9mZG5Qd2NpUGRGMDkrdm54L1hrb2tPT29hNE45SDZtR2IyQSs3bWRSaUkwT1U2QmVBWUtiREZZaVVOWkJRTHNSYy9YY0VZbWJBWXVWTmZwWnFieFd0by8zaTVaVHR4a1E9IiwibWFjIjoiYzA2NTNhMDNmNDEzOWI3NmQ1NDg2OTdlZjY0ZmZhNjdmYmFlMTA3ODBkZDllMTljMTI0MDIyOTdkZTg4YzdmNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkR4YzZCNlNCdnYwYnlJbWc0MzYwN1E9PSIsInZhbHVlIjoiZjZNUWNHQ1IwTEV6VlFncm9tSm5lTktjbmVrem8yL1JHU3dOdmNUYzl5a3hnejcwT0pydS9nR3kzTktPTFE5bWZyUmRJcmErV1UvS1F6OFFGT3BBZzNFVDZtZEh0K05qcjVYaUV5Qlh6SWFQVk9yaFdIWWFKa2V1cE41TFN1aFA4bUFpakVXdnF3aThHNC9SZEM3OTUrNnBpZERnRElIbGZQd0IwOUZVRUhEWFZxUXBSZ3RqOElZOUVlWGQ3TjYzNWJ0MVlpZHRTUGRTZmtSdy80MnhYRVVxQnhQTHdRczJRTXBONU5LTTV3UlVTOTRlRXJSZXoyaWFjYjkrQWJmOE5SdW1xL2t5b0tHd0p2VWxIdjA3SHJhVFE2ZXM5aEJSc3FOMW9POVY0STJzRXozQW5OVW1vVVZxdWR4VS9zNTIvRUNJVXoydWY2WFdjZDNRS2tBdHdWcThFdUw1aWpyeFdTcUp0M0Z3K0tTb2VSZ2pUQ2pXNHVjdzFISDZGSWplZ3FWYmRGR1NZdWo1aERyOXNyckNTY3MwTDFXWXNxQXgvZkkrck5xc09LdnR6UGEzeCtNNUdYYWZGRUVpbDErc1dXSExHTGZVYjVtVmttUWo3VnFxaEdJSFZjMHRuS0wxdEtSYjU4TnAwNGN1bTlDc01nRHNPckVscFpiNTA5NE1RT3NuWjlrUGlZSUZvVGpKSHgxOUgwWmRUYVByTXRkSVVBbTBPeW9MWFB4MTJVOENidmF0SnZ6VHhoTG8wNUduK0x5WHQxUitQREtjY1lGU0YxRjhndUNwUGVhdmdQSkRhZHhGaVJvMkxHK3cvbzA5a2ZndTZHMU9TbHVOaGEwdyIsIm1hYyI6ImU5ZDMwNzZlMmY1ZWFmOTMxMTI4MGVlNmMyNjdiMWNiNTUyNDlkMjdlOTRhMDMzMDY0MWIxZDlkZGQxZTFiODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6InorS2dBa0JYRzFzYks4UzEwY1FNdnc9PSIsInZhbHVlIjoiWlJ4OVBXeUxmbW1oc1pwMXkvK0UxbG8zRmxERC9KNHB6RFFscXd0QVozbHVwWTNlb3Fqa3BHUzQvWmZESktBSTRpQnhaUVQzYTBJQnRmUFoyNmVxSWs2TmsrNVJHWVBTNWpFa1VwaEdxYlUxcUhhcHo4c0RHOGJwa09Pb0hIdEkvTzBqek9INGFpV3FHTlZ0L1lmb2ZUa1RFQUIwRXRab1NUSVJFdlkwcU5WazFFaHhhcjJEbm9zbVd5a29DQSsxUHQydGNSclJaNFRVMUdtUXFEVE5raUFubmMybGg1ZU1BdUYxc29ZTVJ3cytYa3UyK0hDbEZpRVRjclM1NHM1c1NxU2Z2Y2VVQnpkVHhnTkJYZXRRL0VsZG8yaVZzMEtYV2lDclE5VzJpTURtUWdRVS9YNDZ3RFNkb2VsdHZ3clJQTkpVYTVhUXVEOGZlUkpTeE9GaTdNTU4zWXNVZExXcyszTEpxandMSXovMEdqcHVKVTJmS2E3MUdLRXcvZTk3MEdJcjRjRlhwNHNtTmcyT1J1VEhSWi8yUno0aFB3TFBOQm1CRGtGcFVRRHVseC90akVHTGhyQ2hOdEx1azJsVGFrcWJEMzUyTzJGUXVjOEF4YjRzOVNZbTJBbGNCNVlNR0YzV0wzcmFHOHl6b29GTEl3a2Y1WTRGTHROb25jZTI5QTdDSEFENFZ1M2NzUVE2Y0JEVDZyNlZ5eG5uTWhDcGNaa2lHRllXSGpnanltZ1JxUlh6dTArSTNyRGdCYU1wSmw0R1A1ZzNESmZXUVI1eWJWaURyQjJwUXRCOFBOcHBDZXFxQm1IbytvSXhDNmxVQnlMNllPSFRzcTNEdW15QUJKNDdibk1JMU9LRTFEYUtSSGFGM3pTb3N1cS9GcldHcGpzUksrMHBHTGUvaGg3V0s0eDRJcmw5dlpXdXhzQWgiLCJtYWMiOiI4YTYzYjcwYzhkY2U5ZDRlZjE5Mzk5ZmJjZTM3NjZhMTBlMGExMDFiYWQ3OWZiNWJlZjViNTQ4ZDM5NjVkZjVjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im1vSGg3aCtWelJ2MWdWUWM2dm0yNVE9PSIsInZhbHVlIjoiNWlOSTRvTkx5OXJOY0N6ckxreUFaLyt6SUp4R3FRYmwvUGYrN0I0bVpyZDBrVG1nbFd1aWcyY1hOOWVMdUU4djA3Z2lPRTV3Y2l5QTIvdFczbDN3Y05ablBqR2FGRjc2bFgxVHljbXRaOE9jQ0Z2aHNuUjdZS1hKdFhwUUVtRlpoalZZdWZ1UWRkNlc3L0Y2cmtBQnhTWDZWUVFXOUh4Y0doOTA3cnVUOFBNVnJlV3EwcmdUM2dTbGw3OStuSXJ6SVlVZVFuVEsyRlF5TWdYWnhRMHRVcEcydVFTb2c5UVJ3T29RZGJqZ1U5U1l6clN3dHRFbllwRzI2aVNTSWNMb0lTVjg2cWx0cUYwRUVSV3BaK3F1cUtWZ2Uvc2gzbkhTWHEvYitjUmxjN1pkaDlWOVVJWkJCSlROM1gwem5hd0F3QVkwYlRvZ3RaNzhoSkswaDZadmgzU2M5UUJ5YXpOaWQrVGF0c0wvWFRSRytuWmQxaHQxK1R4eWhPSW5sM3NvQ0dSdU9FcGdKSU85a0xBeldHcGh1K3RlVVFrYzNKd3RSOStjSW1YZGF2REZGNmoyQXFvenUxaG9TMi9IdDNsYSIsIm1hYyI6IjM5NGFmYzljM2YxMjFlMWMxNjM4ZGU5MDBmZmNkMTUyOGIzNWE0MjgwNzI3ZGE3OTgyMDdhNDc2OGM5NWU4ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==