Калужанка сообщила о бомбе на борту самолета Москва – Краснодар

Оперативники проверяют аэропорт Домодедово.
Дмитрий Ивьев
14:29 30.11.2020
3 5358
Фото: пресс-служба аэропорта.
Читайте KP40.RU:

Утром в понедельник, 30 ноября, женщина из Калужской области сообщила о минировании самолета Москва – Краснодар, вылетающего вечером из аэропорта Домодедово, сообщает ТАСС.

- От неизвестной женщины из Калужской области в оперативные службы Калуги поступило сообщение об угрозе самолету рейса Москва – Краснодар, вылетающему вечером из аэропорта Домодедово, – говорится в информации агентства.

Сейчас оперативные службы приступили к проверке информации. Также устанавливается личность женщины, мотивы поступка и ведется ее розыск.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе аэропорта:

- При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImJzUW85eXVjVHB0eGFoaUJ6SllvZVE9PSIsInZhbHVlIjoiUEg0aThqY2tFa240b3FGK2xOdEFBSHhZbkhDTzlHTzFwalJVZWEvc0J3clFHbnptaFYveVBKdHE3eExCeTdSbEVVVFRpS0RTNXIyV2lIWjBvT1ByUkFaN0JRUDZBaUE1YlBVSFVjVk5JcHNkQ0RrMTBwcWVDWGp5VS83ZHNIbGpYVElsYkN5TG01M1FMbXR6a3BWWTBZamx1RXBRWnU4N1ZXUDZHb2pBRklCaFB4UUpDZFBRQzNDODZuY1d4OTdUTmRzTGIzZWxJMGlBUzg2SjB1azErYjMvMDJoT21nMDBFcURQTmFjNEdVNUJQeVFlamNUUXFVOWRWN2VkRUZWNElnQnUwRVBGakRoZGxzSUhLSmZ3bDJrQm1OZkMxY3YyRzQwK1Ivd2s5Vkt0WmJ0OERIYzJuc1llbzkyNkdKMXltWXVsMWR3UE5FRDgvK3A5R0NFSXdjZkoxRGpLYjJKMytBK3NpRExHRnlZd00yUFNBTGc5UlRDNGlCMldhMEJTTmFRbzk1VWl6bDN6NU82Z3p5amh6ZDR2NGtyRVJySjFOSlEyQUN0MmNTUzF1a2llazBrTHB3UGZJZk1URWpJU28xdzdxRzM1a2Eza29DWjFVbFIvVkMyZ3Y3VGtvc3hSM1ZHN1pNUlNucTRSc3NjSnlDY3BudDA3QmFwTk5RSVBuVWtRL1R2SzZZTndsSUdhVUpWQld0a3R2emJVODdCOEtuSmlzVHVKbXZoZ3hCYjZic0VhWTNXalJYVXdsZ3JHZXNKaE0xOGc3RjkzQ29DVDhkbi9qTDBrSFZuZFdLZGZnWmxiYmpwODNweVFiMk5jM1VYRmZ2bGVwd05PVFlKck9meW5ZV0d0aXhycmtwT3FCTVFIOFY5Vm51bXppbjBOWGcwcjA1M1lZTnVySm8zdGVadkJIR1FCV0FERjd3dnlVTGxhOXdSWk1ycHBkY2tYQ2tRUjZuVkphZEQwSWx1bFpzWXhoN1V2M09ibkNZcktVV3lZY2lkQXJ5MlJ2Y2hHIiwibWFjIjoiYmJiMTRhZTc5MDUzMDM0OWM3YmFlYWU2NjFjZTI3NGRmZjhkN2ZjZjA0ODA1MTNhMDQzODhiMDVkZjFjOGFjNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImZvRStrQWIwclB4TE9hNTh1Y0ROOGc9PSIsInZhbHVlIjoibEg3b243Q0NQbE5JbldiUVJoWkpNWElQUHdXMU5zQkZqK3VHcDFTUHcyQVYyVXorMlNucGo1RkRwZzh2czVJc3BtWERvMTBtaVBQRXhnWmF1VGVLVis5emVkZjdaenluRnk5VVMvVFgwOXdMQ0VLeFV0OG5wVkJuQTk1YUNQb01rdHpMRFVYMVJvdStKZVZxaGJUZkphRkc4VjZtSW5aQTZ3UmI5Y3d6cldiQ3lmR3RZUEdXQ1FtWGU2Nk53dzIwWVR0THJXSVJTNjhiWlVLYzZDTlo0NTdxUnZPS1V4cU5yRVErTG1tUm5XODl6Mm9Dc2pZd0ZNRFgxd0xvOHhTb2pUWklJRThORFNlK3VxSzlwWE11Q0hWSnU3V3RQOXA4anRDdFlkRkIyaXNyS1U3cXlRUCthNFhMTjljZmlDeDlXKzY0UnBpZWhkVlpZaVpJMFZZd0FaTWl0VUd6WHZidVBOSUZicEtlR3Z2Y2hDNjZNZDExMDBvSUZxT2JFZmJPTW5hMVRPTm1jNlUyUFdpUGhGVnRlUHhkT1NIOXdnRWlYaEMwSkJ2cjF3NGRkZjNER2xiVGN2Um5LWHhlS0E5RTZEYmo4b0tPZk1obWVKTlE2SFNPeDVlU011Q0cwL28weFl6L2YwbHh0MXBKSTVmNWpQTGIvSHp0b01wWU10SWZNLzJpMmNGRmx2WGlaTWkzWnhVL0diUnFsMjcrcitsVGZPcTJERkRxb215WTZscVZRYkhWUzNjRHVhdFdlU1UwUzVVUmIyWGZQSDhxUWErQ0JyWFhWcVM1bHZ0VEZtYVRMR1hrL0xxVTA5L2tBNU9MNzNaY01uMjBOSExPc3NNRTh1eHlsWjNIdHFzUk9DNUx2RG1ZQ0Mwdk5Ma0p2b3c1RVo0TmIyWCtITm1WWHI0RGtEUDhmdmtNaGtkd2x5QTBvRjVWaVVSdTdJaGJLc3gzR0NrTGR3PT0iLCJtYWMiOiJkZGVhZTgxYzZmY2E1NTZlOGY5ZWUzYjc2MDRlOGUzYjMwNDg1YzZkZTBmNWEwMDcxMTRlZWVlYzc4MzUxNTEyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ0SkJ2bWNHWElMVGVnWnVGZTVjU2c9PSIsInZhbHVlIjoiU2Y4dVkzSXNhLzYwakdDbXlVVytWN3l5K00xN3FhYzd1TUpVSmZMTE1LVUlKaFF6MUoxRWpwcjNrOEtnTjRPcFYwNjRyUXd2M0l2Z1VQcVluUDF1bTRZeXNOb3RjaDBhR1Qzdys1R3lSSU9vaHhIVk1HQkc2NGxLSWN4OTZhOEdKUCt4eDBIUHZjSGQyNTR4UVpJaWVoRGVhK1ppT2ZmZEhKUUhHbk55VGZoY3Boa09EaVVvY0t1c1JjZ0VhWjFvR01YTkt1V3dYdjlydS9XTk9xK1JBeXFZY1ZMNm0wUlhvV2hycVZ4dm5FYU1qc1N5bTBMMUFMZUtrNXpjeU8rc1M3UE5Ub2RVeTZOaXNmSzJPaEtqZmlweGplc2xxSWdxTGY5SGRhWmNTanRIdkZlaG5Sb1hOY2JtVVQrT1d6T2V1bk1IUC9QcDZYY29GSFdDZVhudlAvVHhJT3hSMWZxWG5aejdZL2pLa2F0WWpwRHpsdlJTWVNaVkRyNURhcGhYamdldmRUQStYd3FjWmhjYmJYNFdsZFNCb0ZTY25PK3ZEZEtLSWJYYUd2cFFVdXYvY0hrU1hSV3dhYkVJcnpaM3E5VGdCMUdkYkVZeXZMTHh0M3FPTDYxZFR4aGFscm1XVVpnWkphU2UvZ2M9IiwibWFjIjoiNjkwOWMxOTQyYmFlOTZjMDQ3ZDM2Njk4OGYwOWZjNDdkNmUxMTViZWM0ZTE1MWJlNTZiYTI4YTgxZTcxYWVmOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRJd0I4am55KzJWNEZHWkxJWGJja1E9PSIsInZhbHVlIjoiNTF3SkZ2dkhZeEtIVW9rTHZoVUx3SnVHdlBNUXdKNEFRSzAyWFd2aWR2T2U1djlSRnlMN1pXbmEvSEZsSW9BT1FobExqd2dYMVBUSGJ3b09FNjJwbFNsSlRGVkwyWDZUY2lQdUhyVW9JQmFaY1BtelB2ZlFaMVN0eDFIQXJCQk8yWXl1dzNqamFIWENvOUhIdE5jV1dPVHNMK1N0MHVZT1NsbmUyRUxweVo5TzQ0eGN1ZnNoV3lLSXNYZ1VUTjBJLzRvaTZ0cUxzL2tlNUVPb3BTeEcwWE1iQzRtYXZSd3pNbnJPTEcyeStNTUFBemFJMGd6RTlsVE01R3dCVGtXWWhYK3BjRnJzV0ZkcHI2RnNpUi9EZ3RDSFlWM3ExNUp0UllyVWlMbWlQOGY5RFRWSkxpdkN1UVJTM2YxaGpkODB6WlFuaHFtN0VQMm5oQ2lEMzN5TGcrODV4WVNSYk53QTdrKyt1a2RRWHk5L2xFaGU4NGhwZngrNSt3NVVZbGNJU1FZTzRiYStMNUNPbW5vNDZzclBzN3kvNmtKSWQ4R2p1dUpxNm1MQVo5UzJvQVA1MTFyWnFyMGJyZFRRbGZzckVFbnVSM3B4NzN4bkxPWG5hK2hzdVRtTnFudzljaGgrZkxJeis4aERuRUE9IiwibWFjIjoiOWQzZWYxN2U0OTJkOWZjNWMxYTRlMmI0NzZhNjMwMTk3NWE1NjgwOWQzYWJlMjMwNGVmZjAzM2Q4NjE3NmM4YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNmYlQ4UVp1amlFODNURVhBOUFpWmc9PSIsInZhbHVlIjoiclpNdjZSeGI3ZHBBUjFnRlhwVWtaN241M3QwUFR3NDBHQ0xwMmVnMkZTMmQ5MlBsQmh6LzZvT1ZReUY1QTVWOFBRTE1wdUdNeGFQazdLaXZIZmdnalk1RVdEbHptYnczNzRFTUZvU0F5dmljdXpmaEIwK2l4R3Vid3dQNytLMWZrKzBGZUV2RXFBbkYxUCtmKzlGREJZQko4N1pzMDlHTUE3cTJxeUY0TXovM2V2VjVNNzY5Wm9Dd2VuRmc3QkdYZGdZNXhyWWVJdko0R01KU0xUZDZrbXJjcGdldS9SbE5oQTdZUkwrOG5raysrTGVGQ2NSUnYrQ1FWOWNwRk05cEhBSVNtb1NsUi85QlRqS2gzRGlhaGFMdmx1WXVGVG8rckx1OG9QNHUzM1h5bW16cmdUUEswdy9Wd0tYM0kyS1ZKdlNlYmM5TkdaUFVBYjFRYVAvQ2lVWFFYRFFxQko3SUJ4NTlXOE02VXJLUnE4Nit2bnVhamZHWWxJeENobHM4VFcvcHNIMWdReUFXNjl4N2R3cFZlcm9lM2tEQzVmTEFmSWl3ejJMSzVyREpZTHpnbjZ1ajU1TmxZOFl4N1UxRzBXQitnWXFBc2F3UU15SitwTlNjWVdQbFZmQlN1ejJiUnh4bnppbUNMMFE3NCtkNjJMckJvU21ycEY5V05MUFQwVFBoRXRaWCszYU1CWjRxQUJkTm94Q1plVXgvSlAwMVFYYTNoTGZHb241bkdacmtnQ2FVTU5oNXgzejdiSW9lVHdzeEVRRDhzb1BSaHNON1k0Vnhnb2xOUTByL1BSMEFHTlIvVHpuSmRGWjU4eGF4eEZpb0JGbFY0UVQxS0cxNCIsIm1hYyI6Ijk5YzQxMGY5ZDYxOTgyODgyMTIwZWE3YjZhZmYyMTZmYmU1NDgzZTk3OTAyMDhhOTk5YzYxNTkyYWRiODlkM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImRpOFcvTFpibk9aOUM2S0E5OGJlRWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ1NWUENDRG9QNjRlRFFHekpEUG1hNDc0aisxTyswdWtlRDZQaVNEMHVxVVlRMU9FUmRYbTBNMG9GRnRIdkVIei9SK2VCUUFBVFc2MHFVdFk2R2xUWmlDMnNweGp3ZW9CZHd4K1hRdEF3UGlpMEYxL2FId1F3RmhrSDRPZXJTcytIaWtMQ1ZZMndXLzlrb2ZrQVBoeUo4UVpMc2lYYTdhUlRDeXJVTjJCUHlXdllhZkg5cVJhYlRjbG1zVmxTcmd6aXpCeStVc1RkWU1xTmI2eUplVjNjWktMRnNxQ0pGM0VyODFBZkFCV3d1dnNwdjMxZEx4TTRwZzBSVDB3RGdWam1TZGFJUTlrZGdCUUpBbmxiKzJVaFVOaXd4SkIrYTRkTVc2OWJ6emp4ZDZ1cHdiMUxMQjBJTXlOMnd5dm9jcUpHVjhHK1NRVXcreHpoU1hBVHVZU1JidHJzMVFYbi9UUERsekdXVGZRb2txeVNsUVlVRllQWnZzUVMrcGhUWmE5TjBkcCtSWWIxTDJ3dkN1aHh1OTg4bU4zK2J0dktQVXpJQlRqWTFHU2UzNDBpNkorS1dPK3BkeFJvRU94RUxwMk5QS2pIUFVKWGxMVzBPSGVBRFFUeGtlWWh3d0FoZmNSZXpBd0g5OUdQMlZYalpNKzVEeTlBdm5RRFNnNFFiRUpmc09rUEpKL09HbzI1eFNKeEoyaUt1dHhSaU1TeXJmRm5BcUNQOGNFWW5wMDNSaGNITlJBVHQ2amRnUWJiNjJTYVRNSDloaG1QWmdJM3R5bldYdHR3ZHdJb0tGM1JCc095WjJXZFJZdEVpQityalJSUEdFVnAxVEMrTjF6dGNlcllOcGFzc25xS1VybEpFQzdTUlc3ZFRudFU2UW5GblNFMDRJWmFReS92b3V4ZGx5b2c5VEtidFd1MEZMUDlUUG4iLCJtYWMiOiJmOTUyNDNjODRjNjFmMTY1YjNkZjM2Mzg4ZjFjMDIzNmY3NTdjOThjNWJkMTkyNmRlOWQ0OTkyM2ZiZGVlNmI0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjJmZmp2RXhvWEtvTThSRmtta1lsQmc9PSIsInZhbHVlIjoiOVRJVDdCWGZXZUVYcFl4SFpFWTc2STJlbnlDTThpNjFTeFJuUGl2d3J1NG1sdkJXUjJaNU1KQnRmY2FqYkRBdHBxVXBnMUJlbTkvaFhYOTJzcFBmclNxR0IyUTBQYU9lWXdiM1B2Z01rOW0xZjV6VkVQeWZ3N1BiY0tHYzNyNHV5WDFNcHNHcU5EK1BFeGZXeUxtT2Q2ak5LTmsxaGxicjZZcXpybk1MN09IQjNNVlJpRitXWGhpbExXUTNRUkpiK0p4aEdFMHlEQ2JNcENOU1JpeGIrajJJNUpRUXVkM3JHNUJxekxTOTVuV1M0S0I3cU1hN3BXWm9pdERSbmpQZlcrY21VZjNXS0RwdURvMXM2OXpiL0J3dDVWbE8yKzZtSGtJUzg4Mkt1aER6aFZZMkdzL1NNc0pJV1gvQjIxYU5Ta3pNM3hKSmk4TWV2U2RmNnZpYkd1eW1wd1RzbDFDVFJyanREOXBsVk9CQVpURHRHb0I5eGlwWXRvRVQ0Z2RVaGE4aE9CMTBjTnpncG5BWmZGaDBySHJ2SStOeFpuRlIySW91RUxObmRQQWpmKzFFSjBqMWlSV0w2UlNQY1JGTSIsIm1hYyI6IjFkOWFkMTg2MGU2YWY0NTdlNWNhMzEwZGYzZTE1OWUyNzE2NzcxMjI0NjBkNTRhYmFiNTM4YjViYWJkNTQ5ZDgiLCJ0YWciOiIifQ==