Продавец незаконного алкоголя в Мосальске попался на взятке полицейскому

14:45 20.03.2020
0 2811
Читайте KP40.RU:

В декабре 2019 года житель Мосальска приобрел в Беларуси немаркированную алкогольную и табачную продукцию, находящуюся в незаконном обороте.

Используя отсутствие таможенного контроля на общих границах государств, злоумышленник перевез эту  продукцию в Мосальск для продажи.

Когда торговая палатка, в которой обвиняемый осуществлял продажу, была обнаружена полицейскими, продукцию изъяли.

Чтобы избежать административной ответственности за совершенное правонарушение,  злоумышленник передал сотруднику полиции, действующему под контролем оперативников,  67 тысяч рублей в качестве взятки, после чего был задержан на месте совершения преступления.

По сообщению Прокуратуры Калужской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

 Фото: pexels.com

eyJpdiI6IlJ3d1B1OXNUYlFSM1k3cnVBMnM3TVE9PSIsInZhbHVlIjoiT0JhdzJpR1lNWU5mSHdyb2VhNkhjS2dIZnNhZ2lERm5LUGlScWpCNUxGTnZtVTViWVowM05LaG81V083dEZLU1RmYkgvd0NTZVFLUkx4cUVjVUlmOFRFamw3cm9Cd0htTGFidEJDQi9ManhZVCtEeVhvR1VJUU1HQTd4TTFGUXNmR0kzUmdTMC83U2ZUbk5rcWR5R2s5b3g3NVJUMkR5RUFPUDNMLzVOTytnY3J2bHM3R3VsaXpFV2c5L2pEcHNVSVprVm5HaGhBRzgrOUlTdm5vRlAzWGdjZEZIMHhialJsYjJVcWFiMDlzODRuNGhiZUxjelgyUWh0ZDVwSWZpNTJTeVlsQVVqSDg1MVBxb1Q2b0FUM2RiSWtnbXhDeWhlanJHVU5nZ05kVEpTQU5sMU93YzFPbVdLNFRWQ29kK0M4NEtOZTk4MU40dEd4akcwaDNqd0NGc1lGSXRuVUNJSUpjOWxJakhWMk1nWEs1cTBwUGgxRTBZTnVlNVN3WlNidkxzNjBFVXc3NnFLRUd0TC8yWGx5VHYxc2FHQXlmRVdSSzNteTZ0QkJXbVdoMEViS0x5UFA3SEtnVm1SU3pyMnVEZHFZQkdPSkJoaUl2WWh6a1VvZS9vZnRrQnhDZTZ1SEowZ3RRQ3NOT3NTbk9NMFhkWEs5aTZ1Q0xkVk5aU2tMdW42UlIzcDlJYWhyWlVwcFJKOE1EblFiZUhuM2w4WG1pTGd4ZEszTy9OQzRqWVl0Y3psNW9vUDVyTTh6WGRad0lRNmVrb0Vrdkh3UFFid1pPMVlHSkNRR1dJV2YvK2ZIWTNOQWxOVUdtZyt2L0M3SHVLM3JoYmcyVjNKTDRkSkFHZnFaNFNtS29yNklKSWEwUGJKYnlDTzRrSVVpSkdlcVNyOUMxbk16ZHJZZ3N6TU5jenVHd005V0x6MGFOZllZQnU2eit3RnZ0K05TK1M1OUhOREhac3o2RGNIVy9mbHRDbEZJU0VVZmcrd1J1OG9iRm9UN0loaWJUUlcvSmczIiwibWFjIjoiZmEyN2RiNDBjMTc3YzM4OTIzODc1ZGNkN2RkOGYxZmQxYzZhZGQwMDNjOWVmN2E2MDQ5ODcyMGIwODgyZmI4OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1mMWtqZWlmOGVTNjJEaU1tdkl4ZXc9PSIsInZhbHVlIjoidnVmQytycEYvZksrT1cxT2JROHBjeG92cHA2WGRRUzlvR0N6UkpGTUF3R3g4Zy9YSmFJTlcvVWtvTVVYcGVWekFMV3crd0FCQlRKODVzRmdSODlmdGhwdVQwc2pYaTJvWTZZUzVWeGxHdU92SEkyWkN5eGQvR3Y4UG95SFZnZVBoc2svKzhSejJTVUo3bDZIV1dtZUVKWXpQclJrVytPa2NmTHFhWXZJejFRRVRqdmdLR3hsNmNGT2wwMWNMbm9YUTNGWktQZjNhN2VSUWNNYysrUis2ZkFRbzErTXJ3eUlMWk5LcGhpTVlUZHkyVXdBc2tQZzdjSTdHYTBVUDZIcFNjQnNaZGRMMWkxSk1IeHYveTJRUnF2OGpwOGVPd0FCNUhXVURjMEV3ZDJYWUx6K28rdWNQcll1MndLZUtJcnM1SUVRMnA4TGw0MEVuRWtUajRSbzg4K25mZUN6MmtxQVBUKzhscnJxcittS3FUUlU5MVczUHY4V3ViM2dQS1ducTROT2xKbTNZVlJvbmF1WnozdTk1d3Y4eGpzVlZhMVdzZE5xNHByU0U4bzVTQnE4ZExpMWxPQ0JoUFJ4WTZ2ZTFyVVc1b0NqRm1jaTZ5TytVRHBWZC8yL1FXa1BEa0xFZm5PNC85dzdsSFJ0RVNibG1jcFR3ZTBxUHM4UlRlVGczZEk3Y1NWSXB2ZWpZcXhReDlsSDJ0eXo0clpRMGc3QWoyb1pybUFIWWxsMmgxb0p4K3I2d2thNlJNMEc1LzEzYTc3R0xUMkF0cy8rQ2dLQW9qdmo4NWJrMkhoZElkTGs3U1pNWGl1ZnJHbnlWUm8yUEJWdG9xNXJzdUZNdFZCY2NKZWwwTmMxUjFNNU5paGpROU1uMmNubGVxNStIZE12SjN4T2VpdkljRExCT096OG90Vjg5bWg4UFB5aXRZcDVoNzZlaGhKTWNBVFZmalpXNVVsVk1nPT0iLCJtYWMiOiI0OWEwNjg1NDIwNDg4YmU2ZTQ0ZGZlYTNkZmNhZDc0MzQyMzA4Y2FiN2U2Mjk4M2NhYWYyMmE0YWEzODBmMDQ2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
5 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjN6WFhjRW9Tc29BMXRaK0g4a2NqUXc9PSIsInZhbHVlIjoiNVQxSGJVVnIxdGhpQmpjZjkxV0t5aURVSS9ncHY2dGVTYTRxOXhMTnBYMFlmVXJOdUZUTFVRQVVIOWZZU0tsL1JIRXBMbWtTY1VVYmx6ZndxdlZyM2lvcWRJY1BXSWdwZXZnM2FJcTZiaDBoTkZvR2RvWloxODE3TjY5STlLSkJwUUc3QzhvMHpJMHVTRnQ2NTF2RkNNNm91c2Y4Z0JHVXhYQmNHc01VTkNXYW5uRTJwRitPMWVpc0xtZVg0MWpDVVdtL0xtbSt3Y0xNanJET25xWGRwbEw2bmtWV0ZOVWZwc2hsM0J1eUFleDZBM1ZuS3VDWnl3RGxCcjRpTk9Id3d6RlVkSnFyVk9RS3I0bHlaL2ZnekZnNzlpRUhxZnQvRGcvY0FtZ055cUhLeFA4bktFWlllMVg2bW1uVm5sQXhnVXIzTzc5QnRMTFZvd0VxQkU1dXRGbVRoeXBKOWlPblFhYkxVdmdpYllPSkRxSzN0eFd4U1J1eldwcGVLVGkveHhZZ2s4dkhkSFdKUWJqRlo0em83U0pZWWoxcjJ1YUJTUC96SytJcVU2TWF0c2RhdWdvY3hDdzZmL1VCcDV2R3hxK2tZNGE1QUJQNXFNR0pZbVhtVVpUVSt5WTN5SzR5TXFWMjVCVDAyZFE9IiwibWFjIjoiMjlkY2RlOGNhZWQ3YmVjZGY3ZTEzOGNmMTRjMzcwZTBiMjBkNmQ1M2QyMWFmOTAyMmI0M2ZkNDUxZmZmYzMwYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjdOSWhvRnhmTWdlWEZjeDVQdUl6UVE9PSIsInZhbHVlIjoiV3NUMXVZUWV0aGpFQnhSVmpaWEtFNldiU3h2dllBZ2NPWVBGWDFjalFyZHVHY09FTDJHKzdPZjdjV0w2ZVcvc21zaFYvcFpSL2pYUkN1RkxLN2tvNUo4Uy8wZE1rZk9wWlpqMkhaMTMxVWNWdGJyRndnOTVuWjV2US9MNzlhY3BhOVIyVW9NN0dSbmQvMzRqUjRVTis3Ukg5N01xK1hBTEZGR2RuWnVhb1hEa2hSbnNqcmJuN2RnUTlJdEd5U1lhNmltNkZTeitodjRPV0tXQmNIbm9lY1k3QlJrYldBZlpWa3VqMDRtK09XNHpkcS8wbUFCR24wektHb2NGSHhlWHlIKzRkNWx1enhRc0RrQ05EZDVKYXhkV3dZcGMvMVF6SlNVcTJJUlgrUEo0M3pKREgzMmI1dk5nYzNCM1JBK2d0MmxDTDh0M25LNWVPSXVycnpCb1MxV284eWE0ZDhGT2xVK2F3R0ljSWNXeSt5UkthS1pLbVltUUd6MC8wV2VhVjZBck9lQzdCRFlUcGpTbHhxSFZTTkd3dmV2UFBBUktuV2VTa0RvcUF5TW5NaFdpaGZWVlhVK1VmZ2RUVUYzd05GOFpEWGdkcFh6ZFBaKzBQWEpSTWhwdlZNM3FSZldidmxsb3BRd2FhT289IiwibWFjIjoiYWFiZTVlMmQ4OWUzYWQ5NDg2N2U5Yjc1ZDFjZDBmMmQyOGE3MDRiODYzNjI1NDAxMjAwNjVmZWExYjFhZDlmYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IktZUU5rUFlPQ092ZDJpaUFZMldUdXc9PSIsInZhbHVlIjoiZkhYaFhvNEFmT1pJbEVlTmZycWlSVU9RSEorM2tFblpnK21ocHVndExCWUNaQ3h2K2YyYVhJaHRlWEhWM0tHNEhwaGh1QlNJYXdmL0l6RnJLenJTSHNUWFJreWxJbENYL2RsenhUbkFUSTBMditlUnlIa3hPUnJPTVpUcmRWUE82WGJhT1VOQkhjQXZydzg3Wnc3bHBsSmNBajB3VU5HdW1rNlpudysrWjRISTVXMzZ0OWpuZzBnb3NsY2FtdkhpaDFjRDhkU3M2aWdUUFdUVER0UzF4MVV0dmlaN3VsK3NjaDVBUFpnVldtMUJXd0h6TG9HRXdQQUpwSmFsbWVCcVd3N3NTakpUV3NFRW44VDhCYytyeDVWWFNWQ2pQb213MlJOalNtZzNRYm1wTktnZlg2aHY1azBxQnphbmNoaWpVMjhEeEJpVXZWc3JVTXQzN0RLWnBqQVlVd21MbEZYVnBpWHdOZVRDNUlwRGUyekYrbFhmdUVnYnNqbnAwQUVJay9JR2VSL3UwbHZtcGY2K0JyN2FGNGlNQ0hBMVJGU1l6TFhOeWVyMEpIOUtQckhHZGM2czF2WFROZ0lqSXF3eEdKVkhTb1Bwd0VYbG8yOTRuYXVHR0k3bm9KYkszYlB5eFJtbW9tY0F0VFpZbXZXZzEwWkRFUFF6WUhuakt4YkRrejlNb2czVjd5UEVpZExETHlOamxkR3RpN056MG9hMEpRTFRwN1hSamlMNnVBTTF1UXlYVThlYWxhdGZzUmJMZ1k5VjdZTS9WbUdpYnFjQXpuQ252Ry9LdHhOWjY5ZGMxWUN2Q1luY09ZRlBZWTJMTkV2b2hkai9iQkViay9uRSIsIm1hYyI6ImRkNTU3Y2E2NGEwYzc2YjgyYWNmMjE5OWVhZjk3NDg3YWQzMzZhNmViNDU0NDgwOGM0OGQwZTgwNzk3M2UzM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkFJZm1vZklOc2FNcnVFd01XZ0dqemc9PSIsInZhbHVlIjoiNlIxWDFIQ2NXbmlwNUpQNlI0cCsxWGlDUmlaOXFnWFkzb2F3WExCTGFHTGhzZ1doZjMybXd3VHNuMjZWZ3BuUVUrR2l0bFdib2d2NmNOVU0zSEphbUw4MUY0ZkdSZ1l0M1MzQktiM1krZjdHaVJNclhmbnZRUVBYUjdzQm54QUJZR1IzSG5NamthVUdzZ1VHL0RkMm9yMm9EYzNaODZORjZRUHlTZzNwSTBhRWhFSU40YzJITldUcjg1NnExaXpSOGVZZGx5YlNac3RXVDUxNEpwMlVSZmkvbzRxUTBhVEhZM2ZlZTl1QkZHMGVNR205bmtCWG1iM3QwaVVjSmlXclpMb2MzcnBSeGNVcVZONlNNbitSSTF4RzNjNlZvVWg1ekFhNVp2elhJNmVYckU5R1puMURheUV2RHkrYzIvYzJ3NS9zNlArTFhVMmRsWHhYL3R5Tk1iYkI2WTd6UC9ZRjlmTXBoMUpkSGlnN1FJS2hyUm1aNVFPdmtOb1VLVGZqSEgrSlZ5Q0NvTmtjTExZMVRWc1VVVk9VSU80VXZaSXprb3BERlVseVEwR0dTUWMwTS9meXlGOERlTE9ZK0wyNC9iVWwrL0dKbENHazVPSzAzaU1DdUlybVhvejJON3U3ZEMxZE5RZmRMcHRFSGFkayt1blUwZi9VNXRyN1RBQ3I2YUZHaGtVNm9pUzIxdTZLRTRmM2NmdlVKQU1XelNFYXFzUVhzZEUrWkRzZUZzamxpamU5VmRKNUtxZVpYWHA5YStBdlNJM0o1b2NFcG1ZbWZZWC8zZ1QrZ29lZTBTYlo2Z3BoNnJOazQ3a2d1Q1ZzVVIvWHFZNXJ2bXZ2TjIycE9Fck1xbVhiR1hQemx4L1V2VTR4Lzd2cFZjYlBqS1VpeXlVSXlwK3lQeGlFWnZTeEhnaTA0dUVXWjR4TldYOU4iLCJtYWMiOiI1N2VhMDE4ZGUzMDMwMDYzZGY4MmE4ODQyOTM5MzM1MzA5YTcxZGMyYTI0Njc5NTZkYTExZTQxZTEyMWJiMjhkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik56RHVQQ1hHSXVhRkYxbzJOdlBjYUE9PSIsInZhbHVlIjoienJBaUU3dzJzZ0Vnb0lNS1ZxRDd6UCtqOVNHR1ZOT3VMMXA1WFhQbFh3VGx0R0FKdGJycW9UQXBSRkdvM09YY2huUi95MHZYQnQ4bzQzMDdaVkg5Wkpic2d4YUpPdFNucnFaVlVJL0pDb0hNemZLeG5rMU15M0c1aEl2Nkt4REFWTGN1T3JUWVk3c1JWMFZSUTRZeHdjclN6VzdtMHVaSmZMYzlsdmhYbjRWTkVXcldKZDllaDN1OStMd0pHRUozQ2pSbjR5d0R5L1BaaG5uZzVuREhJblJXTTluVkE2WUZKRm5hSUFtVjFrWkRYaWhwWk1PUG9BUHVuYVJYWHpMYUJSbC9pMnY3VVV3bDdLWmVvOGpGUlcyZnUwaEtLOXozNi9qSnVMdGFoa01ScmFwTFdQL0pVUXJrSkxqaE9wRWFlREQ0cW9RL0JpYzhlNTY5TTU2Q3RibThDaWEwVGIzQWZBWTFtc1ZUSTRQSUNsUXlyZmFQdlhYZ3h3SEZPdjRGcmhvQk94UEdVcG9vUEd1cSsyakxHZlFPeEVlTkFEcTVXeVFqSEN4VzREVkhVRnpHV1VmdncyR0p2eXZJSkY2WiIsIm1hYyI6IjIyNGU0ZjE4ODYyZDcxYjYxNjBhMjNlODBhZjA0Yjg1OGNiNjU1ODQyNTkzMjM3ZTUzZjViNmQzNWJjZjEwMzAiLCJ0YWciOiIifQ==