Калужские студенты убрались в нацпарке

07:03 20.03.2020
0 1644
Читайте KP40.RU:

Студенты 3-го курса Института естествознания КГУ имени Циолковского приехали в Березичское участковое лесничество национального парка «Угра», чтобы помочь в благоустройстве территории бывшей усадьбы Оболенских.

Убрали вырубленные деревья и провели аэрофотосъемку для создания плана усадебного парка.

Студенты также расчистили площадку между руинами господского дома и местом прежнего нахождения беседки.

Правда, сильный ветер не позволил поднять в воздух аппаратуру для съемки.

Фото: национальный парк «Угра».

eyJpdiI6ImtTMXJHY3ZjQWZqZzhMa2wyZGUwYnc9PSIsInZhbHVlIjoiTFFsR3YyeXNzNkdKRDMxRmJZU2xoQzVlT05FNXM0a3hWYmxUUmxPOEd5bWxSYlpHTjROR2JvMXBlWWw1bTgrUnlrcjIzR2dGc0NiT01sY2FiOWRLYnFRbFlWYWlIWkozMFc3MUowamsrK1J3Uzd6YjZ6V1VwNmtrbkFncTFobWJtWS9JNkdXcWl3SVNhT3lUR0dpY3NZVERwYkZzTGp0MmZHQ0ZncmRCRUZRYjdmTDFPdWJJeFZjc2ZQejlpQkg5WWxhZzVvMlVnbnpFanBweFNWbHNla2NES0FMM2ptK2pVeWJkZnlab3FldXZkSHZjb0F5ckhySGdmOVQ0emY3aEt3NWpsRUV5UDJ4RVIxMm4rc0xkZ0hqVWxCSEw3d3lNalRkQUo4Qjg5Tkt3Z0VTOWNiRGZUYmNSRW1Yd015VWtsRm16b3dMeHhGYTUzUVg4bXZ1QVU4TVVicWk2WU5WSDRLbWVmMjl0UGhIa0ZkWDdKTUw3Z1FuL2d6dlhTb3lOckxzNVJkUjU0eDBMWlcrMDB6Y0Z3YTZta3dlT0dsazl3MmQ5V1dMOE5nbmNsdE1BQVN5QkhKajY2U2dlRksveDMwOW9WdVhuSDRIY003bGhyOG1tdG14K0swazlUQXVMZktNSzFmS1oxaUlSeXFOQzNpOExZdk5BdEh2VEF3dTd0YWZKdDVZZ3RaaW5VTDlxbk1rZ2ZqUC9TbXNRQ2pYUFFacmJwdmZRQkxkVnp1MFJIRFZqbzlEY1dZZXUxa1Y3cFYrMXZ6REJuL2h1Mmc1c290V0hiWkxwNDRITyt0UWpaY3VyaStQZHlYQnl2b3pxNDBOVjIzSEVyU0wza2NFQzYwMzNzNFNkMkxJSHU3WlpnMnpZTGdrOWY5SVlLc2FDc0huc2hIRFZTSFdBZkYxR0lkVzMwV3FJc0ZqaDVtRXlUOHNUT05QMlViL1hHbDhXeDRJV2dkaTlNZzVNWFM4a24wNWZPRXJyZy9KQjAyNm1INWlSSDR3dVdFTHVPb29IIiwibWFjIjoiMzk3YmFmNGJmYmNiOTczMThiYTA1NDRmOGRmYjc5ZjUzYmIwYjM0NjFhZTBjODNmMjQ1M2FiZDcyMjBkNWViYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkVGc1R1L3JWelc4MVpXdStWWDFmemc9PSIsInZhbHVlIjoiaW93SWVPbG03MlMzMWhDTldPcy9sRzNQTnlVaHRDdEt6akt1NDVOM2d5QklxS2lhaXppZ0lkTUxKY2lHZlQyRUFOSlNmL213WDlsK2luLy9Ld20xS2NMMGlMNUZNSlpHSkN3RUJjclZIRHlmRFhuVmpHTmpoSFljWnFDcUF2RTB1aHpONnVUSllKOGxkb0xzVjRzNEMvWHhtTktBN2lHZ3BGZEVFRTVpVXZSV0grQmcyYko4SFJWV1doRU56T21obzJhMDZCL1U3NVRFQjRhNExZa25ZV25BYXdHVEcwY216NmtJNlV5UUF3NHdYazRZYVkwT2xWVTNWOERkdHZ4M0VBeFltdzFNRUsya0xYc0l6dXZaYlJiTmQxYnU0WEpRcGx1cFVEWmlvSkZTcjkzWG1mN2Y5NUZKazI4VFNRV1hZaUhid2doc2ZMYTRDNXlLM3A0NFh4cGFJYWFjWjMxRUJGN1kvTS9FdGxQWW1qS1dsc1RObTUzNGoxSWVUYXNEY0NkU2I2VjVUdTZmeklNSEl4UnJEVWxRamRySis3eGdtdWNFUS9tMEk3VVdnVEVCWUdFMVlMQmRWUVdITXg3QXNtWXdudUVxUTI5eTNRYk5yZjRmcTZrUWRVem8rbDNUcVlKNnFWdGhsRng3cEdHMEtkaEorbTN1Sk9MendqbGRCYTQxOXFzT0ZibytDeGp6N1BqVFRHd1lZYmhYQWdQVlJIbkU4QVYwUWRyZC9iK3MxMkN2QkJDbldDQnpUTDdHbXFYNEJKN1hLbUlMbnZlME1aVVpzVyt5OTBFN1JJK0Jhc2E5R2RzSWZPQWljQjQvbUpnUDlaeE9YZzgxcmN4U200bjFBbjZqQkFXd2wzbTI5Nm5WNWZRVndVNjQySGJITmxGcVNFYjhnV0xNQkpvWC9mMmUybGliQUZDcHNGUHVhTzlBUG9rNDVWejk5RFhaVVU4R1FRPT0iLCJtYWMiOiI1ZjI2NThiMDY3NzljMGJhOWJjZDI1MzFjMGQ1NmM3MTNiYzBiMTljNjc2YjBjYTkxMzg0OTE3NDM2NzZhMmNjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
3 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZPdTc3aXAvcHFpV0YxU0hza0E3Z0E9PSIsInZhbHVlIjoiVFVlRkc3TzNrS1QvcGZCUzFpcCtYWmpsMHczRUIrU29uOTNrbHgxSnVnUW1wM2JNcFhUNTBJNzhMWjNkNXFDK0N6djNtWUE1NmRxanNkQ3oxYWhLUVNseFh2RitDdUV2OVd0UEF2NmNoaXpHelF4SXJmY1ZzRUhtdytTV1RZU3ZaVGdULzgzQ3pVWXJzelJmQk42NUNqYXRxVmVBeFM4VWltWXpIRGhpWDFhclZLdmVuR0xCZHIveC9PYlNxeXJkSUhvdnF5S01ONjJqOW5ZNk16NGhyNnJ3VUNEMEpUYzdjVlQ0WGRHNjZDMWVtVy9QZFEzaUt3VGhxR2U3bTdxajRKZDQzTUZmdG5Pb2VPUjdFRHdET2E4RVdHTDB0bmkxUERxUFNMUGNJQ2R1VWprM2Nib2pWWFBSbldTczJNRUtaMWVmTVg2U1pEU21WV3UrOTBjK21OTTR3MVd5SkhaSEp1T0QwTVdmTk5jTGsxSXpSaDNoUnNNU0krL2YwbXQ0YnVmZ01VVEg1VXNEVjNuR0RLZnJxUXN5YUp0WlNYQWFlQ25vWW1KQ2x6OFVjVy80U25nc0tOYlAyMEFnN2RBMUhWYjBXRnJNS1VDdk15bjU0cHBhbjZpL2JTeWJkWnNJcGowS0lJam1NZ1U9IiwibWFjIjoiOWZmYTM0OWQ4NjA2ZThkN2U2NzZiOGFlYjQ3NWUzZTk4OTQ3YTE1OTNjYTU4OWY4OTEwZWJkNzhkMGQ4ZThlMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRqVnJsWTdwcVhzV21QS2Y3c0p2dUE9PSIsInZhbHVlIjoiOHBSb3RlVG5VckdWMi9wNEE0T28rL1VHQXI0eC82T2FLQkFqSFA3RmZVNGg1WnZ4K2JKOUJXNVVnNW1pb2xpVXA0QU0zSXBIcWxlYzRxZkxyVVdSOXlKek42L2g1Ty9WSENQOXpBWTUwVEg3K3V5WmZWd2JWM0lqR1ptZHNaWWswZkp1QUdUYng4RXpvQnJVcURpMGR3dkRVVFFhNjFjUklSTVFPM3NKdU1YNlBMSzU5Tm0zeDNYcjBsaW54RVVwaVJBcm5acmJVQzZUVVdEVG1abDAxRjVWY1BJS2swVFBFd2J0MjVvWnlLam1KaWVML05PMFVLOGx4bEZTL3B0cTMyb0NPNzJQVGtDR0V6YWZ3MW5Qb1FYdEZiYi9EMXdkcEM3T09sY0IrR3FWQjhLKzFMMEpkbWVjY2NwLytiUDVjTENsSFZRQkVJdkpNVFpKdjJmWExsMUgwRkFRRVNhTG1EV1JOSzd3SEY3Z2ozamZacVRJZ0I3NzhGK0VCMDU1eVhsUVA1V01TZVZVV284K09Oemx4NlRQQnpuL3lhT0xZVk55UERJU2YweE1rZjhVczJsQUsvZkVFbEcvQk9raHJ0a3FmMEhwYXN0TjNjMkFGNWV1TXZSUVZFRU5MZjVjbUJiQWp0WmIyVG89IiwibWFjIjoiYWMwNTcwOGEyNGE2NWI1ZjQwODJjYTA2YzhkNThkMjcyOWZiMzg2OWU4YjE1YjU2MWE1NDhiZDZmYjhkMmMyOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImYxRnhYMXB2UnZMdzl5MGFDTytsY2c9PSIsInZhbHVlIjoieENhcy95SDY4SVFXc2taSGwwSyt3ZGM1cGUvOWp3K20rb0p6b2YwaEZSbnBIMGc5c251K3NodnlRd3MzaDQ5em0zRTE4cWNaSGdabHR5WmpROFY1NGFISGYzWldFSjJVSHJGVGlFZkFFL1l5K3V3bTY0V0t3ODBmUlNTTzBzSnJNcXRUNU04RERSc1JtUVo4UW1jT3lIMUh1MUxDdWQ4SldBUjlqR0RkajNwUzZoL0gwbk9uM25QdkM1REhtWjFpR3QwZlIwMTZyL2FIRW5iWTZpanZIR3ZZQmV1NXAzbEU2b21PSVNBVXVra0d0KzRwbGkzVU5MZDdNRm5LR2wvcXRFcUpFNTdsY0xjMFJRSFdacDdudTlGU1hCWFEvWGZjODdzTUlnL3p5L1hwYTgxK3hRTXVWYzgwNGZCTzMxSTFEMFJycVgzMGZiMzY2QktBem01ZnFqSlY1QkJYWEtPM090RTU4dXpjMFlXcEZKQUVzV013djZlMXVJWWo3R1Q0S3N3NzYrcE5iZUxOZXpsL0NYbWZZdmw2ZTkzOWtWT1hiQ1hVWnB6UG04MHB3UUpGZWVHZGFDRkcvNDJWMzE3MHNoamdsZlR3ZVpwd1NJZXdwMmZvTmFqR1phWDZnMDZRdWRUZ1g1RUswdllnak1sakFrYndVUENUZHM2WXFwR0NXNzBmbVdvWXZtNzBWOFRqdmF1dW53T1cvY0JaR3VpR0svRXl3ZlhUK3RET3R1b1NBMlRKcjAza3FJdzNvYjhZWm1yS0owUWhNY3hkbkNLdEVLVXhaZnMvWGRsbk1zU1prZHRaNUdjNWh1VlFaWEtkQmtBV3IxaVRha2RpSVZrYiIsIm1hYyI6IjcyZmQwMGNlZGE2ZjBiM2U3MDc2ODBhMTJhMTQxZDE5NmY0ODRmNzc2ZmMyNDRjZTlhNzgyNGMwNjcyZThlYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjYxMFlwejJlbXVtRUhaaDhUcWhRZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiZkxlMG0wb1hZell4bDI4RWhYLzNOYnNNOVBMS0t4ZlRMbVdDZEUzSTBKTVJhRHI2WCs0SjFaK05BOW9PQXhNYTVzK0poLzg0TWVkU0FINFhxc09mamxKbm8xV3NzSjZqTlZUWUdmcE15bjdKRGxqNjhyUkIwcEh3T21zVExmUE05SHJRNjVJNGpMUXdZRjF2Q3FkTFVNbWUwQ3BRRUlhNVRjeVZOdWdEeEtHUkltbXUxM21jMVlKR0JlcW9CV3dUaEZLenkzY2UveDdobFNZZ040UGdwTTZlZW83c3VCdThjQ3pXUzV4R3FHSVlIZ3lxNURXU0xYQkJHYkdQRUJvQ212QkRCUWtsY1RReGY4N05iL2UvRE1OVFk0QVNGbWRSSUducGhmY0RwbDdtb1l2ZjlQdWxPTUpGWC9UR0QvcE9mRUZSRUU5M0ExU21CRWNyUGZqU1QvcDhCQytPckRDWkhERjJNYytQSnBWQlMwQ1RaczFMU0pKbU5nYjFqSFRUY0h0VGQ0ckYvU3JCSFBhdkJMenNzVVE5Y0NubkxRU1RwNjVkdENRVjlyN1dXU0FoSEJOUU5WUFAxaGpHRExnZG5vb1RKNFl6bXdXQXZ1NE0yMUk1ejBONHBnMDhvVGlUbU9GbWhrTCsyMytBSE1rb1lhR2M5VHdzRnk5VTF0VjJ0a1V4NjFuMHZ3K2MrNGptc2tXMkFvTUY3K1Z6Z1N5bmJmOFNpV3JjMWUreU83RDBhRXFBaDJDUmx6bVRxbnF3Rjl3ZTBUbmJhWUhoUnpYd2p5N0V3UGYrU0xKWkJhSmFLT2xmMTNWNnB2SFlCc1NJY3ExdjJUYWVRUVZvUlNxL3NuVVNaTEoxSGQycXVOeEZXd2xibk5GT2hnRFFVWm15ZUFkSUVBY2lzMjZ0VDdGRkNZR0ZndVgwdnlXNTNuWnkiLCJtYWMiOiI1Njk0ZjhlZTNkOTMyYWExM2ZhNzU3MDExMDBkMjllOTZmMjgxYjZkYzQzZmYyY2VkZDFjYzAwNDlmZjIwYWZkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlRjaWpTSDRBallLZWpWSE4xczVxQUE9PSIsInZhbHVlIjoiKzJVODM1R2JweitqbHZBcUVzejBYWHQ3bVcrT1dzWWJDTGVZSzNidytHYWU5cmpjUDRWS1ZYcjhnd25qSHhzMXBGdmcrVXpkeWk2N3BpTk4zWTV3SjE0OWFSSERKKzI5NmZCOWl6cEhXRm8zcWMybFE4L3diL1UreUEwRlUrd2ZiMGFVd2FmSFlFcTNGL1M0endOTW96b3J3bVFuYXhVRWdGZjkrN0ZYVjllNENpOHp6VW5yUGdJdzkzMXE3QW1IdGJ6QWMrbUt0bzVtQUltZkFJbG1CaXhGM255SkVBcTErZk15MFN6NnBEM3BKR1JLM3BVbTJFMngvUFhWOHJlcFFXTnJLaU1oaHp1aUd1b0ZheWluRGpRQ05pZXBTRTBaaXBqT2c3SklyWkQySkw2ZUZxLzNiVmpaa2JYTndzMzJwWG45em01MTNZZm40T2dNNVFLV08rMFJUcHZCcjdVMkhUSlNlL1Z6Y0FUeUo3QjRsay9ybjVOZ3grMmIyL2MwR0RJaDVjRmIwbFJEOVdJanpBSGxvTGNJdzgydkpSci9sSGR4dmlUQ2lKQlIzT1gwWnc4RHRNeXEyNEtXWlpEOSIsIm1hYyI6IjhkMTJlOGZiYzVkZGFhMGU3YmQ0MGEwMDZkYmM1NmU3ZmRlZTY3OTc2OTAxNjM3Y2Y0M2Y0Y2ViZTVjY2Q3NzAiLCJ0YWciOiIifQ==