В калужском кафе продавали спиртное из-под полы

12:15 28.01.2020
2 1585
Читайте KP40.RU:

В полицию Калуги поступила информация, что в одном из кафе города торгуют спиртным без соответствующей лицензии.

Оперативники отправились по названному адресу и провели проверку, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.

В помещении обнаружили 66 наименований алкогольной продукции, общим объемом около 100 литров.

Продукцию изъяли и возбудили дело об административном правонарушении.

Фото: Pixabay.com

 

eyJpdiI6IjBaZDFzYzdBbkRrdVBSVEd4WlRCdXc9PSIsInZhbHVlIjoieGxRcFVuanBOZVlyYlpiTlpLL2dqUkJRVUppVnk3MXZsREJyZzQ4Z2hCV1ZmMURGUHFSckJMSEMxdStCUzJLYmV2WkVNelZ3bWhYU3hmN3BNV1liUHVJNXpmczlRaDlSWWdwZEZ1Mk9wTXFwVjZuVnF4OXZkVzVVcjZaS3JvSVZkaGhkOGo0eHQyL2JhbnAvY3AyampFd2lscVBaQ3JOaEtTeHBtR3MrbGt3dENQWGVrY3hoRHJEd1NIVEJudVQ4Tm9xNDZodFVQcDRZV1N0V3dLbkY5eE52NWJHU2ZFQnExVGh1ZldsZ285K1hnalRUOHBLUHVLeWZrYkxHWFV6b0U4NzFsdU5tbjZvNVpqL1pLaTd3SWhOYmxyakFyRmZTVENWTnUyUTJwemlldFBJSkc3dTJqdE5ZYmVGQy8ydFFLMDNCdGY2b3FFc29wNHpKRmZuTkV5UVg2NGhWazlWdUxMSTl6c2dNeW5CdDM4UVJsbmtWTUtMTWlVcnQvancraStKdEs5Z3pldkJlL2QyekVSREtZbEIyTVFlMzc3L2tNS0tiQzVUeEp5YU1YTHFuMjBNa016T205UE1QQTlGd3VRTXgvejVTYmdGZTZ6b1c1THRtOEhqYnhxdlZhTGQ0V0pBQWhhYStQVzNLYlpDSElxeUpnTFU1UERGTVFoRkozU1psZUVwY1kwZEF3NmNNVTNOQjRCRU0yeG1RaWh6bEhBLzA2UllBbUxVdC9zckZ4RnFaZ3Z4VVEzb1RPUkQyTHEwUkFPbVFlSHlRY0RicmE2ZUhxYUtJanJpd1o0WHhUU3ZtdnQzYnBLbit6UFBXSTlKV0duVFMveWwwYWk4RWlGcndGQ21pTWhubFdwemJJRkU0MEc4K3hJdE9icHZDU2hJSHZFT1pMTGN2eWNjU0xaUlFwMHlYbVd3WUlMK041Qmt3M2dMZElxSm0zL0dKcC9TeHpmcVNsYzFFOWtwV0NZRmRycmYyY2FLZzdlNm9CZkxlT1p6M1RnUlFVUy9iIiwibWFjIjoiZTAzMjIwMGVhNDFlNGM5ZjQxNzQzN2UwZWVlYTQyZTJlM2Q1ZjcxNTQyMjY5Y2VmMDFkYjU5MWFjNjNkMjZhMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjE1ZFJNNEh1TTJrSDdSM3czTTB4Nmc9PSIsInZhbHVlIjoiRDVZbGJ3RURYaUV1VHVoMTZUR0kxMlAzeEwvSkNXS2dBdjNmOXpRcFJlVVlubGNiVmZlYkZtc1djQXdUalJBSUhuWDVJeHl5NmEzaHRsL1hpTGVZTGFDOVN2cVFlaWprcXpFdUJJRXJoUTV4cmhneWNYcjhVZFlyTG1jUFpONXZrYW82YzBlbTVpZXM2dzZSaDF0aVNxYTBEbWVMY2Q3Q0dLelk3QnF0SmQwazJQZW5UU1c0cm5yRW80Z0JHNXNiaDNhTzlaRlQ3ZTJGVERJTEZaR1IvNlZwNUJhUDR2c2tGbWZ6RnQ3WUptK09qVE85cTJHMHdBMGJialBqMjJBUDg3VHpEYS9lMGZzbWxtV21uR0RXVDErNFRsUDdYSjZjYmN3SjIyVmlIbjZKV2YybEF0TG1nS3g5eUdhdkY4eVNlMjR6d3dMVW9Mb3lOR054WjF1VWhDVHZrQnFmWGJIT01XZEVFMmpEYzA2VUpKNHRUNi9Rbmo3N0lNNlJZYmR0ZkU1RWppcE56R1lZcDlaMGYvV3R0REtlOXBDS2JGQlNVUlBmMXhMK2VsdU5pUVRpcnRIT0NNNmtoWDRVeERmSUZtWmNhZFRaa0pMTmFSbmxUc0Y2MU5WZjY3RGprRURZWk9CaDd6VVNlV0F6TWJycFlsN2p6RXBuL2hwaEY0VWxxbFlMWFlmWnI5dWx0Y0dteUl1ckVUV2ZKYXlRVW4ycTNMLy9QWGhKYStNeHV2RWpET3pBQnJ4N0VYdjR6Z0RVMGJPWFNpQ2tZb2d1YWJHQnpJL0NCV2hRRU43WGFreUJzRG5GRG9oK1NmbCtYZGdZUFFCRXlzYkxOdW1na2t4NVB1SlUzUlp2SVFEb3llRHhvdEovaEZwbU9lNmNCNkFzTVpDV2t5elBVbW9GWFo3dC9ETTJFRVg3ek05ZXE4UENJMjlNRnBMNUNWYmtPaUFiQUtKNzVBPT0iLCJtYWMiOiJmOTU3ODE4NGEwNzdkMmUyNWQ2NmRhMmMyY2E0YmFkYzdmYzkzODg2YjJmNGQ3M2QyMDJjOWZjMTRjOWNiZmMzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhwV2hLMitwQ0lJbVRra2s3VzRncUE9PSIsInZhbHVlIjoiVU5mTEhUYWRhVkdIazhFajg5UnliMjhWUHlwNXhWbWRUZ3psZkl5WTYvME9MeVRGSzR0OFFtQ1dUWHdPeFNuV1YwT1ZvWkErUEZrTXI1L2c0ZWVVVTBCU0dLQTFMVmNZY2JEbDI0N1pEbVdMcGpsbDFPWDBIZUpENGtlRmVuQXNLcGpjeThWdnBHMzVCZ21SY2VEVm5ob0hLazlDcFZjdHI1ZkRvZEU0Mmt1UVJFSEJFV2lhZWkwcCtWZnlLUm5RNzdHK1V3bEs2cmZxbVlXeTJSNWdDc1Fsc0VwcysrTkU4akd5cWd4OE1WY1JaVVhoQU9lMG9pU3A5Qlp2U3FHZ0dWNk1rZ3V4bU1WcWdZaWMwdW1xMkRHeWpod1VQM0Fza0J6YUd4UnZrMUlXUERQcEI2ME80L04yYkFxR0FHYTF6TE1ZL2NUeUhNL3BtYmxIVTZRMlM5OUJuK1hSTWx4YjBna0RLcHR3Vmo2dVYwTm9tZW9TTng5UE1nRTY0UlBjR251VENSZHQ1VGorVzAvTkVEU0RjRnhka0V6NXRRc0RnbTF5UXMrRUR2YjBuTXhveXlwTFFOYjQ3TVpRVTFiRTlmVVJSanVDVWp5VXNZdEJYV2tUSHY4TzE5L1JtV1NjaWEyMXNYVk15QjA9IiwibWFjIjoiZTQ2MjFjYzU4YTc5NTViOTQ1Y2ZkMjNmYThmMmU5Y2FlNDU2OGZhNDc2NTllZWVmYjFiZTZhMDMwMTNmZjA3ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkptQmdWMlovUDhRa3BzZ3RKdkYvVEE9PSIsInZhbHVlIjoic1A2WVRtYXBmUHB5eW44T2ZsVTA0L3V5OHBHd3l4QkVBNGpTalBHNkdwb01NNjYzTlVFQjd3QkYza2FUMnY0SU10eC93RENjSjV4NTJ4QmM2eEROOHlwZlVESUQ1WCtBTzFFQjU5eW81RkFiL1F3STJYelU2Q2E0QURoVUM1Rkl1VEZ4V25zeXg0ZXFyMG5BSHI5SVM5SHliVkY2MG5wVUFGNDZKY0FoQ2lxck1ueUU3REJ2bCtkdko1ZlJiazNoNmRMMlQySFFlR0ZjZVF2aEN4TDNhRnZEUndleXlzbmlNYzRsL040dG83QUJVREpXemoyMkJQL2U0UHRUZU9lL1lobE1zaXVnK0ladFpKL3lhMU45bFRPRHFlK25FM25WTGZTSXZjWlZmNXV6Y2dwNkFvNmVzeEUzMWVrdnEvb1ByYlNhSk5lQ016TUlFSUZFR09FbVdHWW9zaGMzcm1JWURSNk1RV2dtaWhxa3E2RlNqTFJGeVV0anprTnNnTmxENTV3WEN5U0lsZ2p3UFp1QXViZkxaZE11UXZJQUNXQm5qUEN2ZmJ2UEJwdXkrTmplbWF6RFN3VTAyeWdva0dRQ3JXb0sreWV0dG11ZlBTNDVSUXFGckxCejlXaDlDZE0zeWtmWmwxR1VraFU9IiwibWFjIjoiZjgzNDMwMjYzOWExMmM5Y2FkYjVhNzRiMTk1YWE2ZTA4ZTc2NjRiZTMzZTQ5ODQ5Mzk5MmE1MmRhZGNhOTdjMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhvMDJsQUhSNEpEUE5jYjRxL1NpZXc9PSIsInZhbHVlIjoiT2FrY0dVOVlRUjNKUFRwNTY5VlhUd21XOHlLQm8vTXR1Qkp1VGZvNlpBUmpTenNGU3FxamxnSnc0TVhBZmJlWmx4RVVJVEdxYWlIU3VUZU9NYXNuVkc5RUM5Y0hkT0tzZjhsNE9TM1VDL1hCcFBjU0hUWFRvaDRBZGNjRjFrNnJDRWpzajZnRHpmQWtGdHZGb3pPakFvMjM0empWRDBudnFtc1JhVmpuVkJTaXlmcUxVZjdudmdpZkNxZHd1b2k0VlN2c29Sa2RDazJiWWVMQkZWanRqSUlodG5pcFZNNkFOd08vQ0NDUnNvcEVORTZKSHpCTzlRdERrU2gvWXRXMUZqMHNCV1BDR0loVitUakVCNXlhOXIvdCtCV2NvUDNuSFM3VHJ4YnRqU29CakJ6bG1kTDRYcnZENE1adTljRW9rSG1uWHNmRGZVK29hRm05MXVXNjlKNmtLVitsUFRHTGp0SnVqSGhseC9RaUdaR0xlQXpSaXQzZ3JMUWRVc05NRGlNcDMvRSswQ3pZRHA2YnVqbUJPTFVSQkJkajMvZ25nMUkrZXdLZ3JoekYxNFhITi9RTkM5eE1ZVmdFKzBjbkxJNjR5aUpTWVRNdHk2Wlc5SGdYVHVFeVcwRyt4L0ZRQjJ1b3ozQWVDUXVoUnNicVNrcWczUjRMbVNRc3dENnNOeUJodVRqN3FqMFNvTFBWcXo1MnNtTERBVS9UMFA4SEpmWnJNd28wOHVpLzJHUzRSNmFXcHV3TUgvKzlkS3orR1Azd0RwRG1pZCtnSnV4Wk52SkVPRjNzYmJDMnUyeHlJSnZWK0JPNS93U0hPbmNRcG5qcCtFOW5uL2xOVEc0aSIsIm1hYyI6IjM2MjA1ZjBjNjk2OTNhOWQxMTM2MWYxNjA5YmMyZThhZTgwMGFkNmE4OTBlY2FkYjQyODQ5M2NhNDMxOWJlYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IlNZTkpwTjU5eWp2ZEFTcXlpR0QySUE9PSIsInZhbHVlIjoiMEwwT25CQkowUSs0UHZPa3lzdFBnTDVhUGZZRldLNU5QOUFyVE0zUWpqQ0gvMko5Y2NZLzVQWjk5ZGFLR1NMamRZNzVDUVZ4MG91eDk5SCtMNHpkK3kwZXR4dXQySTFCOG9KSVZvR1psczB5TFJmSU5DOEkrR3lSbE83alNMczU1YWlidmpyQUdFN2o0a1RlT2xwU2UvZjFpMytMVTlaMzNlQzBBandVRFQvZzJrZnNQdzJWNS9qd0c0Nk92SmtGQS9Mc3RQVjdLenFRN0VzR0JoSS8vT1lHekZuN0JFKzJiTldFckxMYVBoZHplMVBZVGtHMFU5MnFvY3M1UVJYeHUyTUpZUnRpbmZrcCtyNXBGMGRFYURKdkVrRHkyRmVWc2EvNHNCL0FuWTVJeFVoeHc1dFlLNllZVFpmcjdKQmtXZkdkL0VDM3RBUXlsdUVNejYyL2d6Wmx5RmI5TU9Db2tlZ2h3ZVhvN1Iva3VWN3o1aUFJWlRRTVRDb2lHU1hqeWJtMFI2anRYMGFPTjRkVXk4czFFZ0FFVjYzRWpRK29kcU1UKzRGUGdScDlwZWJjVXFkRythVVUxNXpjYWNRNXRLR2xDOEdsZnpYZUsxY2lQZDMxWFVOdzFNKy9SQmdsa1JIUHFRbUVxa0NFL3VpelpCVlcwQ3dUOG9UMFZ4L0tGanJxTVM5b01TMmtjdHhUOU1sM21DV1BKVENTS0ZuOEd1UndJTFJZR293dUppdEVWQVgrY3pMVXNLM1kzbUt5NUI4OEI4K213bjByeTljUS9RRE9hS0pSNEZMYVRzRkhtamY5NTFseHNTaHA5b3ozVGNZVFdBdVlsZGxyZUtKOERENk04bjZMNmVxV3FFRFJGd05lbVJ2NExHUCtKRGN0S2lVbHlPbjNkcXRuc3VkQ1ZBYURtQ0FxNzZyY0Q3MnciLCJtYWMiOiI3NTI3MmYyNWJiMTI3ODI2N2U3MzA5NTg4MTdlMjVlNTQ3NDMyOTY4OGM0YzU3Y2Q1MWY1MTI5MWI1ODYzZTRkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImtOS0Z4VE1sUDNGWExOM1crMk8rSkE9PSIsInZhbHVlIjoiZk9ZTURyMk1rOGxjR0VHamF4OWdaUnFRd3JaVmRpeEVxaXFPKzVQMVVuK0luaDBrZzE5K0FZblUvZ1hrbkF0YklzWE9lWkYwck1pZ3RTN2x1VWxtTms0NzJEMldkK3BTbjl0aGpBUHVwUjZJUEFPTGRGYTgvVlpLdytGZDFKS2NMSFpNbHVNdFFQRWtsS3VjTDY1RjlZNTNVOWhNbmZuS2I3OE5aTTJXRnBlUjB1WHFrUzZXUWJuWEsyYnNCdmYvRmZBSGtUQ2pFQmU4cGlCV1lrMHA4V3N2K0ZUOXJneW11eG8rWFgyNjVBMFA5clBlNkxoV2h5Sm84ck54aDFSZEd4a1FmZStWNUJzWnhSV3NUN2s4bERycS9hbEYzUWVENVl0SEdaRWZTazVReDlPN0RUejJvNG82YlVqcTlQLzlpTmk5NVZiOXBBV1QzWmhJeVhjMFRGazBscHNjT2NhcWloa2lLQ2FHRVFYcnBFcE5oR0dWTHltWkdrcUVhNDhpR29MZ0hZUkhHUHRuODdNeG1WR0FiQVNwUW9SQlFZaDZ0eUxKdWJGa0I1ZFR6Y0RXclgyMTI3RkNyYzFnY0o5NiIsIm1hYyI6ImFjZjhlZmJhZmI3ZGM4NDZmODE0NDI3NjcyZjNhMDQwNTc2N2ZiMGI1ZWRiYWRkYjFjMWI4NzlmYjNkNzEyMmMiLCJ0YWciOiIifQ==