Должника разыскали в Беларуси

11:50 27.01.2020
0 1399
Читайте KP40.RU:

Калужские судебные приставы при поддержке коллег из республики Беларусь разыскали должника и взыскали с него уголовный штраф за использование поддельных водительских прав в размере 35 тысяч рублей.

Долгое время после возбуждения исполнительного производства судебный пристав не мог выяснить местонахождение мужчины, который задолжал 35 тысяч.

Когда правоохоранители установили, что мужчина находится в Беларуси, калужские судебные приставы направили в союзное государство поручение об оказании содействия в его розыске.

Должник выплатил всю сумму.

 

eyJpdiI6Im4vaDdDN2lHUzRqV1lxR1ZJVmd1OGc9PSIsInZhbHVlIjoiWUVNWmIvU3NSNW9pZ05sL3g0c0ZVTG9nOGVGRWNPaVZvbXNvckZyenB3STJIT3ZvKytoRzRaRllqd3QwYTZwdiszQWl4SlhIbVE1ODlhRWJPS2IrZFI2TklPZHVOSVczMElmeGpRYWQ2YUlqcWxiWW95K1R5YXNaUW5GUWlHc0dVNGVPamZ3YnB5Q3Rhc3lQRUJFa1RwUG13aG5yaGhNZTViS0pINCtzaHc0RnFLY0N1Q3VuNTV0NENkSGNHVFltd3RyTkovTVBxeWRzbUg1OVh5ZjhjZEJpSVdkUm5lN0xuT0FWR0ZvYVJNbEJndmJKTUw5dUNuSnlZL2lYUHhqU25hRFZQZHpiMnFrNGhSVHFnZU5IWU4ycThkcW8yMjYvYUFWM040UjE0S1RNUjFQblE4aGxVdEJITUhzZDdHZ09mak1PbUk2ckdUN1JnWUdvZ0V0MFd0ZVJWSW1PN0J5SWl1TFYyeSs1RE5YQzM2cGJOZVlLTjhCS25WcXY2RDcyWGZPY3hmUktpSEdkSmFCL0R3WWs3a1ZLcjVrc1ltOS9DRWtvZGM1bTRKc0lERE1mVnVmQjVRSTNldFZCalhFeXZteHk4ZzArNUc5RjlWRythd1RpVUxHblovWUNidEV3S1RRQXRQSCszbjFPbERlZXEyNzMzZE5VT3JKLzI2ZitON3Qzd3p0aitQZVgrSGptY29OMy9zVmd1RlJjNEh2b294RzMra09xU2RTanpSKzF0ZmxURDNvTmU0dWhJdVhraVNWQUpQQ3JOOTlncVdmUVdmejdwRk5UTS83VU55V2JzWXQ5bmNlbFgzRkMyUjhLQWdoWUZzM1I2MmlMT2pwYUMrQnJ0dDN1SVRsdERRWEpvNnA1MjdBMk5YR0pnV1ZMUGgyTUdNYUVjOFFMcTZ6bUFFb01nQVYzNFN3eHR6NUs4cUFPNzVRcXE0bGhHTjhBSDdnVERrYUxLS3ZzZlFoYWJnWHJsMGNxTWJtTStZT2k0UWhaVFV6NGlBZTNMTHdPIiwibWFjIjoiNmUyYzgyZTAzYjI2MDNjZjllMjgyYmVhMmEzYzc2NGEyNDc0N2EwNzhjYTE3NzRjNGJhNDQ4NmM0MzhlOGQwNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxwaEQ4ZVU0cVd6OFkzMW9valpBQXc9PSIsInZhbHVlIjoiRnpEUElrK21xYVpMd3FFRjJYcEhPMktDVDFybGhQSnN5b1E3YlVuSm9QUkV0RXIvaHEwaGI5RXJUL0RrNXFLNUpmVms3STZJWDZDMjJVRnhUVzIrcFdESHFRK0ppdTQxb3d3WXBUSVp1QWpkNWE4Y2YxeE9ESnJVVnJPdGN2VlFiNDhpR2hpYStUL1FqMEJTZzNydDV3RXAxMzhYWkFqM1dmNjJXaHdlTmgwZDdqZ1E0dTF1dmZvVUZmYVdrMWVoall0TVdEcjJWa3dLUzJhazNqVlU5V1lkaDRLcjZ1cHdDS1FEdncxNzBYZHIyZE5WMWtaYmE3eHZ0TE1saDc1WHhBZ0o4L0tIL3RqVnMxTThuTGdmUVV5QmFZOEJlUWhoeC9zdG5hQTF6VWtUZDMxd2ZadURNSlJsTHBOTk1hRVZ4S2ZTY0RqY2xydVJuanMzV0F5YjhFamZOWVFQN0lnUUhBcFIxbzd3b0FyTE1aWWlnM081ellaUjZWaEUwRDFTemlTV3BUOGRBOHpEVUlsU3l5V2FBbThGODFBRmFQbnBpd0NSMmtod1VkWTRiTVJiMER0SDQ4Tk14YXhpNjNEdkNZVVhudUF0a3VHMHRPZll2VlNEQjJtaGlKQkRoUm5UWC9pbjJKTk1RMkM0ODA4OURPWVJJN1BVREtRSU1YaW9CZVAzNm5XdndvT0o4Qm9CQy9INVM5b3FKa0NxSGs5alZaLy90SWFlWEkwZ2gzYU5hWGRmUmRGZHhCWk9uQnk0M1NLMjMzeTVFKzZFZTJSTXo0NzBWanNFSno4NWRwT2doUDU2R1VIblg1YysvSDdvOTh3SkxaaXVyd0t4dmRMWEtLZWtBdWhtQVJtaWE1ZnBNYjREcFVNeXpYdkdydTU2am11K0NpZ3VOMVdra016RFVYZ0lKUmgrLzFjcnRxZGxtN2t4MW9xenpNeVk5VVVKRDZiYk1RPT0iLCJtYWMiOiIyYTRlOTNiNGEwN2Y4NzFmNjQ4MGQ3MTY1MmY0YjY0MDEzMDY0ZmU3MjU5YzIzM2RhYWYzMTliNDE1ZmQ2OTM3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFjUXNkQTFCUkh0bHI3U21SRDNoMmc9PSIsInZhbHVlIjoiUG8zNUJlQ1NQd2RiaUpubS9GNWNzSHNnbzhkT2UyTXJvbU9FLzh0eER2VGhYd0hkZ0VMMmw0TUVCcjlEQUJRbCsweEtGWHdvQTBnZmduZ2JINW01eTlpQ0lwbUVEYW1CU1VFTmRjWVlFTG1rQWVzMm5TMndvNk1VZFRJNHdLWlBVcmFnM3ZrU2E1QmxOYzVtUmVUNktWVHkrbGFXa1p0WHAyTXlrSVRUeFIrNVFSVkpMbGIxTE9sL04wTmRJSkU4TWw2elZCSnhIeFRaRHJDY1JFN29OaGxVSXlmMUNCK2MyY3I2TStIUnVDTzU1d0ZjZEh0OVo1SDNFWXRmQnIyMS9CUVFpM094NXNOOUlteHlMTjFXQXRJMXB1ZWU4S0VMdVFiT0pKTGxrcHkzQjJrbFFPRys2NlhOUGd6eWZiREdETFI3YTlhdDdqV3dsZmYwUEgvT1orVlQvQmNuUmt6UDduQmlLMzVCZVhtYWF2MWVkaExjZXlCU0w2VmY4QjhaaFgzQVd0QTRhbHFub2U2NkNPbW0rMGVCcGlsU1BpcHFFTFpYU2NFU1J5VDdZNlo3WUVoR0FBVHVUQ1d1eFlOVXhnWEtvbUdTYXd3VXFicE1oR2NSSUZZZENwRWRjUlRkN0FkMG5XRjNrbmM9IiwibWFjIjoiNTIwMzM3YjUwZDMxYmU1ZDQxMTA5YjUzZDQwMjIwOTAxZmUyZDA5OWM1MGI3ZmFhZDAxYzM0YzdiOGFiNjJlNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkI0T3pCc0ZIMlVYNmhRcldlRHBVWFE9PSIsInZhbHVlIjoicURGSkJ4U21qZFlYZGlIVlhYMjNvYWFBVmEvZ2RYc3BBWVJ0TG9ZTDBiTk92STljSWhtR1FvVlRDRllYd0IzWUJtRU9FM0NtQkxjRDd4WDNjL1BDZjAvUlM1aFZmb2phb3ZSTlM2VHVkZVZMNWJMVjAxRHZDSGplSkttQ2NnVzZIVHlGNW1keVlHcDlvZEw1NE1BTmpoa21GcDZhSVBkQ2hha01vVml1WWFuZlc5ZXc2Z1lOeUg3WHlMMDdmbG1zVU83b2hNbGJJSzNJV3doclVTMncrNlFUektudWhhVFR0UVZ4UDFTSkZtbmt1OTZoMWNad2x4VTlmNFVGV2xhNnlodWszbkhYWVJncDU3WmFyNVprT2RRSXk5ZTFPeVpJWlZKa3FOZENhS2RVQUNTMDduWXprRVp1YnFlZ3ltblFFWnV6SG9sQTN5clBMR0hUNmhvQWpmeERvL0FYc2xTaHRxem5UZnpQTmdhdTQyMDRQT2FrQXdocStaTk42aG9NUksyWTlMcFZIaGVqN1VKV2ZjMmhLNytTVm9YRHA3QVhqS1ROK1JHQ2RVYmd2Q0ZvVEdUU0lUa2h5ZHBTS2RycDcrREFzSFB4bGJYenZLK3NUbFM2WFRabHRWbENtS0NRQUJUL0xTVVVEVWs9IiwibWFjIjoiMGRhZjg4MWM2NzE4MWQ4ZTczZDIwZTkzMjc3ODgxNTQ2ZmVjZTQ0YzM5M2ExZDFiZThlZGI4Njk5NmIzNDU2OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjgxbTVVTkQ4VU5mMVN0aG81RnNyeWc9PSIsInZhbHVlIjoiZWVhUTI1U2NsREQzeXpUeVg0akdPMkNFMCtvclRVeWlCSVZRWmtJaDNTMWlZREN5b2VDaHQwUVdiRlgzUjNBWjN2aGt5enJydll0MUJmSlBTT2tIVEYyKzQxb3RVUFNyRnV6dkExOGM3QjNWTXl2QUt3Ni9QVmRZbGR1ZlJhN0ZRdk1VTm1IVEMwWmNRTW1CSHZWTDRJYko5cUV1eGF0NWh4bzFtOFF6OEdlTmp0Z2lQbEhVc2w1UkpabUJFS2pkSXFTeGF4REJvRWpCS0hNUzRCSzI4bWdqNkRjNHVsRTdMcFdobjQ3VzhmQ3hsb1BmaitwQ1QxVUJMekszMVZDTHBiMHZmVlV2MDZFSUdTckxGaTdxT3ZwQWZ0NjF6NWJSZmo4Zml0eURMK2cyTUllVnRBVkNaTFo1RVFpUzM4bGlxTjNheE8xc214eXl2NGw3ZUsrOEJvQmlaQ09pSGhVOWFmc0tPWnl4M1NXWDQ5TUw3TldpemlKdGhVeUVPdFEyVGdPZGhOemtDK1lZRTBLVDFuaTdtTlJWaVphZjZzOUZnZ3p2VHNaK0NGWVBVQkh5UFVPWVd2dzUvM3UzMDh0YjVjeFBWbDRLWmxrNDFHajV2QVExNGs4QlF3MUNhT1dyd0ZsWUtTbk5mVU10TExMSVFhTEZoOWxPcVd0RVhUbU9vQllhUmQ5Mnk3dkhrRUg0cFJTcmY2My80am0rb1ZCTTNNLzZwR2JrQk1YNE9QYnJjaEtxNkNyQXJleWoxQnBCN3l2Y3NFRE9tWVRLek9CQ1NRUG9adjAvNmxGZkx2TE5VY3Bialc1RTVOUkwrLzNENGRwd2JVN3lCN0U3YUxTZiIsIm1hYyI6IjQ1YjJlNDg5ZjIzMTQ4Y2M4MWM1NzYwZGRkOWMzMWJiOTQ1OWVjNjVlZTJhYjI1OTdiMzI5NGJlYTlkZjQ2ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Im1scndmL2xTZHd3bDA2VVFrY28rc1E9PSIsInZhbHVlIjoiVmJDRzc3a3U2RHdZWWtZWWFFSlNYbkN0RkFYNHF2R3RwQ1BuSkFlNTM3OVhRdkEycDdCQllCWElYdS94aENVZGpZc1IzUDJPS01ESnI1L1h1WUttR3FZbE0wWCtQeklkREVTNHJLZ24vUDdkc29jS1VyL1BCS2lnYlkyTUFoUUtMeTJBTWZFY01zOCtHWXlzZ3dWbjRWVk8xUDgvQmEvYTZ5ZUxvK2YrN0p6Ykx2L2RwV0JwemxFa2s3WHZDVXpFWVR2bjVqZlNnczQrRytSYWpwRWtXbkV1N2wrRXBPbHBNQUhwMTdpenpabU5tSXBBa1lVaDNKV05CTitDamVYVFhYcUprK0ZpWmNtN3ZremFoa2hITFZYU3VlRE5oempPWFNhemJWekpKVitLRXNPU3k5SkJlSGd5Y2NhYlRtVEJvTFZpVTdsQnRIalNOTGJRMGg5cGRsUFZsYjZvdDFia1FjMDU1cy93NktlRlVwTVVVK2paYnAxdWdLVVVHWUxwUUtUbGJvNldya0tkMXR2bHhwSnl5QmFZdmhNbGhxMDk0T1dCQ0N4T01Nam9ZTG9aVU9MbHRKUFlEbTk1NitCUkxlUjJRb0FCKzF2b1lQOWd2aXJpWWN0V1lPdWNhbXpvS1pDZkQzWnZIS2JQVUlCRjV5UC9jVm5qMzJsWklkekhUTjZNeWl6QjN2cnpGdjhRTTRxdTVoZlZpZ3k3TzQ1VE00ekxMNk5oL3BFQXhNWFAxc2JyOE1oZ1ZTS2tmcXZVVnM3ZEtlSVNkcDFBSXBtWmRHd3BHS2wrRGZDdlhJMGFsMzZMTHJIbEhNUlZLR1dYK2hTZDNKM3AyT3ZLWlV0d3B2eVpmdVpiNTc0WkxLektrRkxxczhZLy9oNWxLTVc1NEFTbGhicHZqQTkrTzcya2p0akJoZ3d5b2NwSXp6Rk4iLCJtYWMiOiJkOTQwOGU0ZjNhYWI0ODQ3NDYzYTQxYjViMjA4YjYwYTIyNzgwNzRhOWFjYmYyMDM0MGE5NjBmYTMyMzg4ZDYzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjdZTXBRVDhpQThUNzlhN0NUWUVqZnc9PSIsInZhbHVlIjoiWXd6WTU0SkFMTDVySU04QVczcmNhNUNKekFjVkdxZVlkbi9xY1J0RUZsMGtoZzEwbnFvTlhGbkptaVU0WUdGdytaTGxObVF3YjFsejhvTzAvU3d6SW1WUHhkWDJwOWpQR0ZKdVludkhSVTc1ZVdueHFNZjFQMzlaRjlMdzJrZHM0TWM2NTZRU1FDaVJxWGg1Uzg4SHllNTdRNC9UZnNDWXlYWW9iSVRnYjQvTitPdW1OQnRyRmhNYksyeWRRMldGdnN2SEYrV3RyM25QbXFGRFZ1blhRU1IycVF2TVNZa3FKdEhMaWg0WndZODQ3NVRzN1VBbnBYZXJ6dGdQOXdUT2NMNG9GM09HZVZWM2ZydkIwNGFKbHEzLzU4VUJCbmt5TFQvRlE5YTMwZ1FJbGx6UzByWU4zTkJCVE1YWGxmY1pCZS9uZWZZZzFNM2x5dUU5WWxrNUxmYzFsZzRRR2JkbDlhUVIvdnpCN2l4ZHY0YlJQSkhPTzMva21RUWpzQkVHLzRMQ05adHN4MGVvRDJWWkM4RVM5TjhreFBVaFRhMXlFdXdQcFpmanVlUlpKZmx0V2Vpdm43TDNUdGVHQnBsZSIsIm1hYyI6IjliNWE5NjZiNGQ4MzYwMzFjM2ExYjViMzljYzAxZjU0NTU1MmNlMzIwMWMwNTRmZWVmNTMyNDNhYmI0NTJhMDgiLCJ0YWciOiIifQ==