Прокуроры призвали к порядку директора школы

17:04 24.01.2020
1 1977
Читайте KP40.RU:

Жительница Хвастовичского района письменно обратилась к директору школы по вопросу приобретения дополнительных методических материалов.

Ответ женщина не получила и отправилась в прокуратуру.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 января.

В результате родительнице дан письменный ответ, директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области

eyJpdiI6Im9sMUY1djBQQTBtcldVM3JwNHhCZXc9PSIsInZhbHVlIjoiYTFYMXZZYjJvY3UxL1pHMlhZTGd4N3YxQXZpNExzUjRhaThFTXBpSVBFdzVsVjJGRUtvUlp4SEc3UzJtdDFITE4ycWNFN0NDUDdnVG5vM0FSVlVlVWZnR1R3bWhEN2lxK1BGYUljU29XYWV5NkZqOWkwQmxONWlmN2NhaGI2REhYZ2Z4QzV6aFJxb1cyVVhwQm5IbGhFRGRTbUM2TDZlV2FuVjZyZlRpT1BKVFhvb1dad0ZZdjhqMHZpMFd4WnUwQ29TRFlUL0g2Vzc2SkgvOCtkNlJyQ255S2c3V3M4T3owZ3ZCNjZ4RlZSaEk0SmwwR1YvQys1QlROR1JvR1dxeWppUkRabVdpL0pVcm9ESjdxallTQzBuYXhweFh4NlJ4V2FzM2JyK0tuM2NwbnhEY1lWSG0zSmRuaHY3VytvQllZUFh3WGFXK0x5elVJRlpEVkNJT29qL0YzOHZTMmlqOHA2NFcrK01PVlZEWHVXamtJa0xZUGRLeFpwR3I2ZFA0aGtiVUZXL1EreXUvTkl4WlFLMm9RbGhzdklINGVydzFuYy9DUm1wNnZlOERVQTkrU1RxQkpnM2xYNzh0M1NidGc3ZkRxMitBTDgrSUZOTjI4NWN1RG83V1ZYRHFDaFF5aEtvU0pWUlZxTlBidC9FS0YyUGZJbHlZL1h5R05FdkxzQ0dETVEwV1N4WG55YWErYTJSeXFCd2VqaTdiczFzSHQ0OWlRZmVsZEErZWxUVzI2RFFOZFZaREtKN1JMd0JneE9IRGYrZzhyc1FlWlJNWXpHV1RTU3dvQUU2MW5Od3RHbmhqV2RFNmJtdUNJcmVOM2VTTURpcTA3VzRaWXJSZXZYMDQwdVB2TmRwd0EzYmg4YzdBaDEzbDBaNkVTT2xsbmlWd05JM0lwbTVPT1RERlBRVmo1UGNhSXpIeHJsd0FURkt0bzhmNmlkUk5MNlB6T0FCaFVNT2o0ZjQ2MVY3bUxTUndpeFkrUjFlVzNVQzdoV2ZwMno4UCtyT0VSQ3lrIiwibWFjIjoiMzM3OWQzZjNmOWMxNmQ1YzA0ZjEzNWQwMTRmNDU3MjExOWUwMzQ3MzIxZDVlNmRhN2RiMjVhYzljNzk5NDkwMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJiNVlQRElwK05KakNrNFBLY0xEb1E9PSIsInZhbHVlIjoiVFpYM2d2VEFMdGZDUVE5QUFibFd2UGlnS1IrQlM3ajEySzAxcWZCQ0Q4QTRwd2FNYllySTczTU1EQ0hyZ25lUENyZCtjaDY0cDBqbHc1bFlSZEpxUElyRFVsY1NZWXI1T3pzMmhtbTJDT2g1WEs2aHFDL2t4dFlTMDh4aWNKS24xTXNKKzlBZ0JVNHdzK0ZKam45S3VtN1Rld2RJU0Rvd3dLQ0loSFUrV2wvTGQzSTNuNXVBWVdGandxRXZVbEt1Q0lreTJQbEhjcVluZnNuS0NPcEhENm9RVkJ1UGVsTGFEcXg2YmNTN1kyUjlySDUySHJyeDloNWlGZE5WOVZIU0J2NXF2SWEwUFBJbjNKRFcwYVlhenBXWDZkcUhDKytXUEVxZ1hsTXZQbGVkMGR4T09scjdNQ2R6L2lteUd2MkU1MFVKbUFueWJaZjB2WGFwTTA3b0Q1ejhaR0RuWGl4NEE3UWszQ2NFWHNpNHNWK1l5QVZiVXF4a1ZnWEIxdVlaMGxBV1ZISWJ3cHc0NFhSdGFOOHIrREJxS2FiZ1UrdGxiWlpvOVJoV1RXSllBVk1KSytLdVBjQlZzYk1WQzdzQmJIenI0YUJqZGlNaXM0VFVyZ3ZpNytYSkhhUnhaSWY2L01nUTJ0WUVQbEFxWGIzRnFBZkFSYTBIdkUwL3c5T3crMmttK1FYT2dwT21EMXkrRVA4SGhhMVkyNFZzRTgyL09sSDhXdmM3NFhFb3lOVmpJRUpSaFg1TDg3MjN4WkVNY2JPRkNnQ3h3UkVlbDYyZzdhemtxeWtqdVRRM2ptWWREQ3YydTRMeW9ReU9DZVNvb3N2ZzZKZHBNaTM0VW5ESS92UTh3dDRIWEU5b2I1NzBtdFJiNlJvWUZaRW9yaVNQSklKYnQxdVBTc09rUmFiNGlVZGd3YzlpeDhsY2RZUlhaTnJWZkEyMFVKUzFBNmY1d0RXNW9nPT0iLCJtYWMiOiIyNWUwM2UyYWFiNzIyYTFiMTk0M2Q0OTY2YzZiMzc2OTJkM2RiMWFjM2VkYTZkMTMzYWVmMmU5MDAwNWJjZjBmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
3 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVsNjFIMlhVZXFnbEFYQ2JvS3JJNFE9PSIsInZhbHVlIjoibWUxRnJEOFkyQnV6bzcxMUpieXB6ZlRRVkhkQittTVJySUdXNE1iWWNUUmdGM3BvSHlEV3paaHNZZDZ6TC8vMXZJZ01HV01BeUtPM3FtY25RY3REYU1zbEEyNHZQKzZ0QnBsY0NjQVZra0pZMXRwUlJUUmltVytaVjhsSlZoQVVkTzRGQVU5bCtHMGFQQTcxRzRheFRWZXlmTzU5QUdka0dlZ0MwNERGd1lTZFJtckF2akJJenJHS1h1dHdWWDBaM21NTHFNSldIK0hpbW5nUlBscmY1b3kycE9weG81WSs1M1RHVUgyNC9wekkrTHFEUmc1QXRUOVJmbW5TY0w5bzlMTEdvbHZSOFBVNEhtUHZxd29WUEFuMFJJK0dJSDF0bnZ6TG4xNzByNnpGWFl3ODNlbWdLU3hlUzNpaEtzWDhoSlVWNnVTM0RHQUlpMm5kSVFIQkNOWE1CVE9DVHplbVF5eVNkUWpVNXdOeVlUNjFpclFZMEsxUjg0SWdHZGNudDRvOXNzTC93K1ZCS3ZZUVplS3NrS0YzR1FjcXNZWW10dmJ1MEFTZC9DM0RFRklkdjQ0Vno1TWg1cFRFU2JNdnAvazVScTA5Wm10NGgrNXdBYUNYVnFONEZVTWJHdkNuOXIwMTJvNXdPNTQ9IiwibWFjIjoiZTQzNGM3NDk0NTlmNGMzOTFiMmNlN2ZhNTAwNjFkZTNjN2E5YjZlZDZhODhlOTAzMjllNTJmYjk1NmNiYzVjMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IitwWmhoR3dFZUx6VkVhZ1JOeHBkNGc9PSIsInZhbHVlIjoic3p4dTZOWCtxS01aS3YrN25LcDhMWkd0TE9kUGtRYXhyZVY2NERmT2RTNDIxb2NuZ0dhZmk5S0g1ek8vc3R4STFiZm1ScUFWdGRVaGE2TXZFSkxUaE5lRnFleDVaV0VrR3RUdStXM0hwcEtvQ3pzclJ6VmdscHAyQ1FKT25uRngxc1pLS1ZXM3FGRjE5aE9tVDR6bnBxa253RWE1N1ZUNElZbGgvSjhnaWlaaTQvSEFaU1paMGhXSnFVMEY5WWlQT0tKdVlXRjhBZ2VRQkVWUHhyY2ozWjlPNHUwZmRDak1YMmhTZ1BoZ2xjU3N5d2JKRndVUTVRb0luV2gwLzR3L0ZxeVQxa2VRZ2VNMHFzalU0RS8ralA2NFBhVGE1ckhDaklGdkkwdEI2OVA3SFZZNFdhbGZBQVRySlhQRzVIMzF1R2NSMEhoU2M3Smd5cjdtSmpYYlFRb1dGbDA3Q2x2bzdZL0JVMkJOVkZqVGhOQVJHQ3RyZnA0NjJ3R1lRSmxadTJ5ZmMwVGlvWU92MXl2dGN0QWVTTEtWLzlZUkxHbHRzRXRlTmlpbkQ5dkVqZG5xNUNCelhKVzd4M2FMQnJUR0VNd091MnNhR0VGem5rTlZrQU1rSFpNbks5V1pmYzVRaGRmRi9YWDZ2L289IiwibWFjIjoiNTA2YWUzMTM3Y2JjN2RmZTYxMmVhYzkzNDI5MWJjZTk5ODQ0Yjc4N2E0OGE0ZDc4ZWFhNDY2YzM2MjA2ZDhhMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9IS2wzY0JEOTZDS3dyZEFMdFNENVE9PSIsInZhbHVlIjoib3g2dnAzT1ovcHZaYk5PWTVvTmNkKzRNTk93WU96dllXSDZXNHhlYllzV3BSSGVXdTF4b0U1MzNYSkhLSXJua1Zrc004c3FoU2llVE5udGU4M0oxZXlPVkwzSTN1c2VKQm5yaUoxNFRvbnVRQmtlL3lyY2tzaU1hSXlWWGhkSzUyamdnWWNUdFVtZWdSbG5ZNDhrVEJqRUpXM3BqL3lIVE5SclFqY2hEeXpuUjBISmZOOWJVZjAzRkFIVm03WTgwZHdEUWtyWUJ2cEpZREJSdm1BSjI5ZEJsbGNhK3lKVXk4UWpXOFd3eHhqMitld0tEUkN4NnVrV2h6b1hnbTdLbUIxV1drdHlWclY5MVVsZkJlSVZ1R0lRd2xhT2M1V1RINm9mMUN1c3JOSm90Ump6am1ESzR0QWR1RkNMcHdiRmxrOE9lYlZZb3poZ1RpTGtJYzZHc3hOWS91cVdHMVlXV04yakRydXpoaHZFd3U2bm5FSG1lakY1RjhNL0MzNHJwa282K1VPZFFnTVZGSm5NMUY5OFhuWm1Bc2pzQlhKTHJVOE1VTXBZdWZlTllkM0NSMlFnQUIwSk9FNEVJY1pFbitocUVRSk1xazNpaGxPS2NlOE9MUkozSUh2S1Qzd2NrQjJhQ1BIYU1jVmtveXlwSmhaWm8wL2dOQlZXUDNBZVhDRi8xMDFoSEVJTE5Yc0RNcXp0YklvalBDZXBTMnRsaUNReGFRZEQ1RzNGSytyMnhCQmxyV3BqVk9LT0RKSDlhVUNPVEFDa1RQZjYwN0xwbG9NSm51WlFWdDFKZ3laUHN2ZnZZSzRqOHVOb3A4NnhsNTRlYW5yVTJpM1F4dHpOSCIsIm1hYyI6IjJhODIxYzU1MGYxMGI0YWFhODQ5NTA5OTdlMzhkNjRjOGQ3ODliMGExYmEzMTM3NDU4ZjJmYTdlZDE4Njc0YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjdBYkYzL0pWTVNZOVZlVHFGV3BRVUE9PSIsInZhbHVlIjoiaGZsejZnaUlKb0p3VlFGMFE4ZnRqcVBxWFV5d1RVaXI3NE9yTlY0cXJhTkpIOENHNnlNODBXUEMrZk9oaFZPR2NKeHpKdjJ6b2dlelpLdFVyOVZMTjFFWkZyZ2ZlRDdJOTVOZE1PT3BIVmQ2MXlNWHhOelpOb0NrZGdFMDQwT1BoNEtHdVZkMDRuWldmZUhJSlNNbEtvMkZKSUVNTEdsQ04raTBtYW5vVnZvRkxvQml2cEx1WDNjUkNqMUVpMC9zMHdJWTFWY3NZTkxCQk5ybkZsa1Z0bUVqdHAvTDBYUTkvK2NXUU45YURqaS9oY2JKcWZFNWlIRUFMS2RMQVRieFRwZDI1R2lKb1NLMXZuQm9JODVCTHpGYkpqQWpwVjBNUThyNEtvL3haWUh4NVVzVGt1WlhvYzdOWnI5L2dYSXRZKzFVWXBpa3lhdXB5UHVuelFVV24yajFFbVpSYWtabGpmSGh5TFZPd1NQYkp4RVo5S3hHQ3AvMEVoS05UaFhZaFpDU05Ja25sVUF4SHN3RGEwbWU1RWwrQ0R1ZCtkd2JpaVBPVXFZc3h4K3FYdDlFRWJ0Q0JPVzZiT2phbFVoUStieWFoNmJBMGpUbnpleFVwclgxQVFTTmdONVNFR2pQdEU1YnVWSFRKbTgyNDdqb3lhMkVvalI0VFVjaFYyUmtUL2VjVGRRNG92ZTJyaWJDeUMwbE84bUQzeHc3eGQ0VDJvUk4zZVRPM2tkQkduV3VwSTlhTkVRZFRZKytFcWhYM3FCcE9WVjhhUWU4Y2pnNFl2anlTRHJ3anFoeE9ic1NVZzF3MDZUZW1kUzVFS3ZWMHBmM20vRHZLSGZaU0tmaThOSVJ5UXc1dVdWbG83Rmh0VHc5N3ppbXZISURoaGM5dlZLTC9FTDNiVnArNDBoYkNZZmJ2QUgzRzN2b0o4ZW4iLCJtYWMiOiJhMjA0NjM1MDk0ZGQ0ZmZiNGFmMGEyMjgwMzAyZjI0ZTdkZmU1N2ZmZGY0ZmY4YzBjYTljMDY2MzI3NmZmNDQyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjF5MkFTV09SUWl4TEIwVE1NMnJ5ZGc9PSIsInZhbHVlIjoiVFhEZUNuQkF2L1pBd0I3dGVBaHdTL1NzemxoVjkwdEsrV0ZQcFlIL3pTSWtnR1lvMDAyTnJlYmZBeFpZYzV3Q24rZXhHVWVuODY4Y0RPakRoK08rcVRPcUVEeXU5TzZLQ2xtUmttK3IwZnl6MzVsc3VtZmlDWDRFZ1k1MmdNU2Q3MnRiekNWUmF5M2hVaFJHUDl3clFTQVdzUlVKQk5HdThuejdFSUJraUpVMWZreUhUK1Z1ZlJqSWNpUWMxMy90N1lZYjZna1l0bkF6TG10NmtYNHkwaWJFWTU5NXg1RGpmT1hjN1VnaDZ0aFk2NDBTWGx5S2pjYWdMRSs2cWJzTjdZYzJBKzVsYVFoMUtSSi9NN3Q5TXIyMDBBN2hkUUdhNGNTTjZJdmRjQVEwbnpTQ05NODBqOEpsTE0zLy9pRzMvRmExMElVVkRuWGRSa1Q5TUt1T1F3Zks1V1lrTm9GTHl0Z1pBTFNMeHdoNFFLZTZRZy95MFZwUWgwQk1KWGdVT2NpVmZreWlLc2RhRVR3SzBZS0xYVkl1NXUxNkZQNWNwdjZaeFBVaUl4NjFUTW1HL0xJVS9WdTVCYlpEVUFSSSIsIm1hYyI6IjRlM2FmZGI1YmExZmRiNDc2M2Q0OTNlNDdkNjEwNzA3NmFiNjFkMmI2NDE5ODgyMzBhNDA4MWZlNGExODc4NTEiLCJ0YWciOiIifQ==