Обнинцы попробовали блокадный хлеб

12:07 23.01.2020
3 1234
Читайте KP40.RU:

Жители наукограда приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая дает старт Году памяти и славы.

Обнинцы написали пожелания ветеранам на письмах-треугольниках и получили листовку о прорыве блокады Ленинграда из рук добровольцев волонтерского отряда РСМ «Заряд».

А также главный символ акции - кусочек хлеба весом 125 граммов.

Фото: администрация Обнинска.

eyJpdiI6ImVqbXB3a3lvN2JrczVZdnRiNnpPdWc9PSIsInZhbHVlIjoiYTZyOG9ONFpUUWkwbzNnd05lRHJoaDlaWlZ2Z2JZbkVTUEFWcmp6N3IzUmdrYm9BRDRsWCs2cnhZYVlaYndzWXlrajYyalRNd0E3YTBZczdTNk5oZmg2eDZyWFNlRkNKOEVtVEcrRytyL0FiNktjUTFBNmQ5WHovWnV3YUlVTEsxTjVVaFM3WUIzMTFnSnNNQVFoeFR4L21MM2dhRTh6N1p2VGVjZ2kzc0lBS2xhR1VvbHZtb2xqVXUwSEplYXlmekVHRUFiWXNWUVQwcXBnZzhoLy8wZXkxTnZrTkh0aWNsWnNhNlVWZ2wzTVBxSlNLaUtxaEN1Ky9uZVRGcmxoUGxuSEkrb1g2NVRPNjZ0ME8rVTVydFFwa0hkZ2dMSmhSOE9nakViQStrQlhkKzgxb1VrWVg2djNDaGIwTzQvWGNJc1RwSG50SitYZlA2NXdEYm9pYThIMkxvU2labE4waU1ZTGdpc2tGMk9VT1g5NENtODR4UmVyOWlQWlcxVmpPenUvMEY1S0xwVWdMdnVYUGpzNW9WK0V3WEFqWXVVRmNuenZHME1HaUhGUmdja3FJeE9XRmhmQ09pM3JSU1RWeGN6bUpNemdUazBqbkxYQ0czejJSVWpZYTZvNHdyMTNrSElUTkVuK2lkK1dJREkrNjRBZlJTMFRLemdNRzJ4dTQ3aWdGUjBEdnFmdkN4ZWZocy96eUZRWWVobEdBWEVGUUdZbExaeEhQQW9rM0JyU3RNcWFtOVNwNTlwRGUvQmp4SVN2QmR3bjBnT1pQT1N4azRKVk1FNVdxYXBoWmhlb2dVL243b0V0OHR6WUNWMXVzVVlJTVpYM1Nrc3RtaUJKdXd0OGUrbTVvdXBzbmJMbXJZQ05QczJlS0tidnQzZDV6TXNMM2NuN1hQRFdiQVNMOUJCR1pDaDVBamMxTy96NjhQTGtJV0YwaTFMUmYydTk4bjgxNWF5NzBrUlB5bk5UaXlXaUo4YnBkUm1ldW5lSFdBbjlMMTlBbm56RGtXVUQ5IiwibWFjIjoiYTBjZTJkMDgzZDc1NjU4NmU5OWM5MGU3OGE3MGI0YTk3MTBkNzAxMmJmZGM2NTBhODI2YTc3OWZkYjNkYzk1ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndvckZVcTBQVk5pNy82MFdjUzVVYUE9PSIsInZhbHVlIjoiSllXN0JjeW56eXJxZ3JrbktYd05rWXM4R1hqalhSZWppZVRDSXZLcGZnbWZPcHZwWmhUUVZXTEdkb29EOXBpdVFGdmttRDFxZkZGUTRISUF4R01MdnpwM28ycG5pa2x5Ulp4NjYvMjBDc1FhQWR6Mm4xNXJYaHdWWHhKNFhTWmVrQXR5cGdwazQyWDVFdGZFdHZaOGpoZW5xcFlZMHJIZTFQZDVpTk90U005UDU3SDB1Wk5EV1d1UzhQblpGaklIMUR1OXVzdFlBUW1EQ3VXZm5URDdub0ViRkgrMjZJQW95TlEwbkhpWWEwQ2ZpM3JmemZPWnVxdE5qdzNyd3VwZDRtQzJQczZwLzE5KzVSZ0l2c0ZZeHRNY0VvVTVjWWlSdURpV3REeU44bEs5L0x6bkVaRldINEhiRXZzWmN6RHZiQVE5WmgrYTBpNGdLYldiRHpjTmJkRllKY213bXE0TFhuUjloZWl4b2JhOWdaWFRBeWQ5K1Znd2QwTVdwVk1TQVBpeXZrYjhJYmhFbi9vOGdFejVBMXgvN2hFSVdLdnJ3N2ZVVDZIcnR6R0lQblVFWXBYTlNPVEpPTURKeEVpeXVFaUpEMGY1bytldElEOU9TWHFVcHdyUjY1bHJzN0hGZHBoL1VHNk9zdnJpNWUrVzNsYjh1K0pDbXRuS3hkQngvenowMzlQTVNqNmQwOVc4Sy91cC9PRHc5VzgyU3RsUUFpZlhrRFlhTzVjTXpFZHRVQnFOZU1uVXVraUlEdjV3c2hna0hZMkwvbGk2SE95dXEyMVV0cEhucTV3S1lPUzZNN2k4a1V5b2MwdkN2NzZtaStYV3FXUTRZQ3B3TXF2Z21kbnhBRG1GbTNiMHNHRFZIRXozblYwSEpmUWFVRzVxNGN0aUFURlpvME1QM2l0RXZzT2NJY3Z6T0poNHBkWWVLQU5hRnk4a3ZzME1SV0tqNXFkS3l3PT0iLCJtYWMiOiIwZmU1YzlmMjNjOGZjZWVhOTU2Nzg2NDY4YTBmYWI4MjhmMzNkMDI3OTEwMTk4N2JiNGQ4ZjAwYWY3OGY0ZTJiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBGaTRBZlBwcUJUUk9hR2JlYjI3RUE9PSIsInZhbHVlIjoiSmNkSFRzSVRsOUVYc25ZNnVNaDVwY01IS2NRdjQyb2VpQnI3cUFCMUZKVG5GbFE5Q2prUUNDeWQ2UDJiMkxVNWtWTmEweUwwaDEvNkJQWWd3QnZCcldUajRUNmE1L1lmWHl3Nzg4ZzNLWlgrREJpalNDQzhhVEtxRUtyVVYydUVXcmYwcWg4Z1JLVitBUzE5S0JwQk8vM3NhQktjTks1NmxEbW1KMUIrcHh5eVZLWDVxQTcyMURpNlo3UWI1YTVmcmVjY1FDdDlTanNGZ1BkSERXVFpaSjhGMVZCYUVmS3RUbFZROUplS2VRZGVyVldsR0M2RGRRSjJ6ZmRuNzVYYm5za1dKdENaTkQ0N2NrNG9uMEFObjNuakFkOEd5eVJ1MVlMTVpIYkNEOHVBaG9XSVdsS3lTVVpSN0txemIzVCtzRUhJcnBWVDc0b1p6OUhVL3RzdlNhck5abk05V0diQUtMWVFxQi9lZFFFTysxWGJOckRucjBQUHNXUXhXelVVNzJTSFZHRVJZbHR5dFBRc2swaE5DU2ErV2l0SWdRazFKOVFPRng1Zisrajd0OGNQSHgzMzY0WnhBSkp3UTFrU2ZkUXJCLzMxRVUyUDdjbWZlN0tHZ2M1THdwNlJVYmRTSGxRZEMwOWxPVzQ9IiwibWFjIjoiNzQ1N2E5NGE5OWRjM2QxOGZhYjUxMGUwYWQ2MmRjMTY0ZTA2NjUxYzE1NWQyNTk4Njg0ZGQ0NmUwN2MxYTQ2OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ikp3NVVXcVlNTDRSUEljZGd4M1ZlTmc9PSIsInZhbHVlIjoiUTJQSnRSaEU3KzZwRWF4MWpkNEIyenY1V0s0VUgrZVFXUkFCeS96RWZueEdOYk9PVlRBU2FzbURtY3ZZeWxUcGw1NXhDN0ZicFJZck5ySjFQS2F4V1ppZCs2bnhDZllEMFhNVTZ6RGtTeUpYN2hjNit1anFucjFxQWFjbHNTZG5XdGhoRkZDa3hDNHJ0NmtaTmFrUVZ0bjFqNlpjd1RWUDE2d09KTm9HRXNEMUF5d0cvRnRNVnNmbmJhVll3MkNMWU5POGdQYnNjdHc5SnJpTWNBaURtN08xTFRIV2dHOE5CcE54U3dPZlRaMWhULzBUeWhWcm5BSDd1WHRjdWhjeEdSNUxEQmdlbVR5NWZRVkkwZGRtcE5qV3BiWjMxendwWWhXZ2U5K3FBSDhERDZsZEQzUTNwa2dKd290d2g5MkFsQ1VzYTRtc3B4Z2ZvWHYxZmFQcU9EVkdzS05Wekh1ODlUeDEzSGFFN3I1SE5JenhzeFRNYXhuV2ZxejU1ZDV5d1VKZUN1cjZkby9YTVZOczhONDVkUGZ4dXoweDZXL1ZsWjF4azUrVXgvRTVYZUp1OEtOdGM2RUpFOFpMRG1zcDBBY1BwYVY5ZE1tM2tSeTNDSmFuNFJHd25zT2Y3WDdTQnFULzczYWhEb2c9IiwibWFjIjoiOTg3MWNlMGY5OWJhYjM1ZDM5OGVmZmI1NzdkMjg2NWE4MDc2YWYzZmNkMzkwMDFlNDcwZjU2YjA1MmU1ZjRiOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNOMjE0T0xSZE1wTUNUUWdIVDZPaUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ09NSUMzS2dTVms0Q0ZjUDFxb0JIb21HazdteXVXR2Q5Wms4bnNhRFhMbFAycWZwNGVzUUNwUC9ZVTEreGlDdmd2eDA1WUloQThMb0FFQjA4aVNzdmw4RXkyUkc0eFk3bkpwNUROQkNsNmkzbktkOTFlSGRFdTdDYVgybTVpZUcvWEJEZ3R4TUU2aXpYN1dBTnd0NVhicGJJb2RmbjFrM3hhVEtaZTluN0RPYmg5S2tkbWgxZkxzUE80Yjh5UVoxQy8xcFdtc1g2REZGQVJURVFaV3hoT3N1T3Z4MC9WTG5PRzdHRTZ1MzR3NHF3Z0FpYkhlKzdnMHNSWUQwT1NDek0vZDM4bUdrOFJXUUNXMi8rNk1jVkVqYUVXZzFJeHJYb1E2QndwZlVTZU9RTGxCS29wYWpSTkUycDF6bWhSQU00SVNQVnRINVJtZklKZ3FWcitIWklydmp4djFUTDBHK1YxWXNMSmJtZytHaFM0RlJ6Y2ZCZDlMMVpweUwvRC83aGx2TE1tTEpQMklQanVUNytNUERxYno1Z1VqeHJLcXdUN3ZOTDNMb20zRlhNNjBnNUo1bmcvZEN2Z2xFUlVlOFJBWmdIekg0MzdmM1drRTJWZlFndG5kQkYrQ2xTdjJQeHQvU3ZpRE1GMktIWERMNUJhbXUvN3dyeUZvUjB2WnlER1Z4RlBOTEpkY0Y3eVJOOUV2NFZIMkVuZGNwNzQ2Y1lxQWtFL1VhSCtRZTVHS0llUHhBdlcyd21HQ1RZOFNqSjMvMEdmd3FicldzNGFQbjNsV3FGYjFRWVdrRk05eEZvVjZZT0l4ZS94ZUJWSGVmRzM1ODBTKzVaTFM1OW5BLyIsIm1hYyI6ImRiMDhmMGI2Y2U3OTgxZGU0Y2U5MTZjYmU0NzkyNTg0ZGVhZTNmMmQ3ZTJmNDA3YzZiZDU1YmRjM2RiY2IyMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IklrdjBSS1NNczZSb1NSWmZCUXNZNGc9PSIsInZhbHVlIjoiZzk0SGkzVVFpNlVNWTBGY1JMdEpkWHQxaEZjaFJ4SzA5ZWtzR2xtQzJkYVJZRG1vdHc1dmRlMjluVFc4bXBqVUFJWXliakx2WkR1SmZpdE9GaWxWOUtZRGlyNnQ0RzNvcDlEKzVBSW9PajFBdlp2bkxBR1JQOURqcUQwcWYyenhYTDUydll3RTFiYnZXZ292Zy9nZUNNVkdpNkVjUitEVmx0UGduMVlaa1llV0RxN2paSnhEcEVKekM0dzErTFd1WHVQVS9YTVAya0YrMFc2enlSSWdFQkVKVGIwRFlXZDZlMDVPYXAwQmUyZ0k4ZnlmSkxiVnFtaHNiOElXOTU4MTN5L1ZWazJCOTVpMGtsSHVkcko1cGFTdnRSWG4zRlVyTkhjTWdPNVk0cFhBVXhYaUZqMlA4K0U2UGRFMFBtMysyaGdjMWpTSTNJeEMrZTMvYVdPRVMwS2h0b2NLcUtzTzVEWERQZ3NUekJKQmZDZDIvUHJCd1RObCtYWkVGUzFRT0hzUUdXTVI5ajNUTzBoSmV6R29kMUc4OUE2YlhsOERObzlyRXpHZ2VwNytrYmtyM2FSWHFJMFRYdmRyTUdOTzkycGV2cHd4cVB5ZkVzbDZva1ZCZGhGN1I4b3oyTXhsMGJQamNERHI3dk4xa05tZEFvTHRUM1IvbGx0VlY3ZDlIcnhKWFNBdXJNNlJtMjQxaGtLSDZoRHhnYWZXMmxLSUhwdXRzZHZNK2diZm5JMXY3U1hzQVhTR3ZqNXp5YVVLMWpId3d3Q2pPeG55VGw4VmM3b05GWHVZVUd6aXN4Q1FvY01HTXNMaTlRWWdlV2ZQM2c3WE5PY3RwaUVTSjQ1OE1VeTVscG4yVjJUUlI2RlUzUHF6U3JhTXExM3RjVy9UcGVPaEN4WENVT1dJSldwNDVpNVozKzFNM3lwTm9OaWgiLCJtYWMiOiI1NWJjZWRlOWI3MWNiNjVlZjBiNDMxMzAzNTczZjkzMDUwZjExODE4M2JjNjJkZGY5YmM5MGQ3ZmNjNmVlNDhiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImZQMkx5NGpSRm43ajlVbVBrR01MWWc9PSIsInZhbHVlIjoiK1k0bmRaSmZpd3ZwU0hsb0M2Zk51OHlHRjNFYjZaTEZUNTBUWUhTUW9LNXpKWjQ3c0N6cytvM3N2TVA2V3NhakhucEFSZkVJRWpod1M4T2gwQXh2ZmFKa2k3bFRwU0FDMkJUM3loUStWSy83ck41MW1NaXpObHZ2VzR6RCtzNEo2Y2pJRkpqZG4vMnZTdys2ZzNyU0MzZnc0V3dXckplS0Qwakl2VkZOMC94NnJ6VEIvN1pFVFI0ZWhwNmpKaFkxMkFzV3I0NUN4SDlTdHQ2N0kyV0RESlQ4ZSs2d3Z5Mkp5eEZmaHdyRWJCRWJhSFBjb0tON0ZIQ2NkeGovbTJHYm1vSUl5aldlOExWYXRmQi9qUkNzMFY3WGpsMnRrN1ZaK25YczJZMzRXRG1paHFjTXdIMk5VTDBsY29xNG45OTJGaExIUHZLaTlMcmxPKytoamdzWll3U0FxQmFMcXVLVllsbjRlWnJySXQ4UjBPMTBoZnVzaERGQmdqVExyUUN3VkMrNTJXTnh3TU0zS3F3VnhrNlVOcFBDM2k5em9id0h2aEFmRWxWaGxGL1Y0WHR3OWptSlZ0VWYvYzB2cE5rdSIsIm1hYyI6IjA2YmRkZDgxY2ZmNTUyYmY1MDcxNTg5MDk2ZjZkMTNhNjg2MDY2MmFhZmJkNmEyYjI3OGU3MjE3Y2ZjZDE4OGEiLCJ0YWciOiIifQ==