Специалисты не рекомендуют купаться в Протве

15:13 17.01.2020
0 1749
Читайте KP40.RU:

Качество воды в Протве и в других обнинских прудах проверили специалисты лабораторного центра «Центра гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России».

По микробиологическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям для купания и отдыха.

По данным лаборатории  качество воды в родниках за стадионом «Труд», в районе городского пляжа, в районе Красной горки также не соответствует санитарным правилам.

Не рекомендуется запасаться водой из Протвы и купаться в ней во время Крещения.

Фото: администрация Обнинска.

 

eyJpdiI6InZNak5YVnFLYWpaMUZJWEkzVUc3WkE9PSIsInZhbHVlIjoiTWdVN1Y2bWUya1JzdDgyeUx2MWJ1YzZCa1JmallQVGt3eTlGcisrRGRLMU1HVXl3eXRhSGVQaGM1dGNYSjdXVitSZ0xjWG1lK2JVMWNaWU1ibGQ0ZGphY2JXUVYzTjlHbERhRC9VanFHcHd1eTN2aFMxV1hmRWtEeStURXo5UXdNdVVzQmJPWklqczhGbzdiOWc3Z0plL1ptMXhFdE9uWktpZlNLVVZhOVFYWjlkdW1QdUlpR3ZybHhIR3ZMMkFldmRaeXhqU2t2UU5wMlhPa0tCeTBGblp6RDFQK1RKS2Q1ME1zOGVQUzNNZmU4U2ltSVZ2dllkSVRHVk8rVjBmRlh1N1RQRjdUVXAvNHJJR3diNnJTQ0lkRmRQeGFCMTJyd2IzQ0lyOXNudXBaWU5aY29LN1ZKMG4rZU9xQUx1VUVReFNuWVdzaVZOYjNoZ3cwUkR5Um11UW5yVkJ4czI2UmVvOW1mK1JReXRiSkNDbURHMzl0L0dHOW0wM3FiVDV3bFFjMm1Zd1ZkOUZ6aUpZN0VobndMdUFrU0ZlNm80WEhCRTQxQzBIWC9QdjZHeWZROGM1WjZ0SWNGY0RrK2QzVVVnZ3pHcDI1RWJialNTMVN6aG4waWROQlg2RkhZNWhpY2lBZGgrMjRPQ2xjV01Zd0tyd1NYMys2NFNNaE02SzlTYkdJeW9WL09JQjRyZlBPSHRhRjhBZi95Nlg5ZlpJQzhuUi9saFZ1ZEZ6SzFxMVZjQXhZaE01OFlZT2k0STJDcGk2K2tNMzlaRUxuS1QyckJhSDg0VzNRcDE3V1BwazRPekNHanRyamw0elRsaWkxSjN4OE4yaEoyNno5MUhjdy9YV0V3N1I1bDd4SmQ4TnJ2Z1NuTEhHbjNJMWx4YU1tSzNxRitodGNaQjdrVDhaYnZuOEZleE5OZVBlbUpVUW5QTW9jZFNGenVFM3B5VG1aTkQzampFUExIdCtOZ0pZYjloUnQrR1ZkQ2RmWlpObjNHUms4dFUzbFVjRENpUFdKIiwibWFjIjoiZTlmYmYxNWFiZmEzMWNiMGU3YTdlMzY2OWViNmI3YmY1NmE5M2ZkODk3MTc3NDE3ZjVhMjMyMjhjNzNiNTQ3ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjJPNmJYbDk1Sm40SkdJRWdva3l1VlE9PSIsInZhbHVlIjoibm5FWlh2Wm01UThySzRKdjdtRk1UbmJkZnNtWHB5SWRDRjFFOG91N29Wc25XM3hxWFNkem5Da3NUd1NCOFA5SXZKNW9PMy8xc0tsK2h0SXVlT3dGcDhtTHowRVd5UHlOU01QU3FuRk5JMEJGcW13TFVlQ3Vxd0k3QWZ4bTRYVnNReGJtd3NJMGxyaG1HWlM3RHlRdkp6T1ovbjZjZXVMRWpMb2JFN08vOHJDZGJwdzVCNWNPWUdTMkVVVEtMYnVsRG9YMUdKNWJNdkwvSGNIZk5LZVZlRzhvODgwTkpGdkZjWU04c25KeVBhSzZEem5HVmljbTUyc2tJTlgydGs0ZzkxUFFDWVdNbzF4a1B1Uy9GVFNiU1JVeU1CbkcyYk51RnF1UFJvSWQ5aUNwclE4QzRqMHZ3THRTaXhSYlVrWVJsaURZYlhRbDRkblh1RVZaNkJBbVU2L1R3dm5yNldWVm9nc3NLWk85S1Z0cjFSVTd2anlUczAyTFVRQmVmSkUvSzRsQk8yb3FmSHpvb1hYVEhUU1lKTEwxYXR3N1J6Z0g0bCtKVThqL2RrV3FuTnhKODZPOUoyL3Y1akdxRmErSFdSV3dBcWNtQkw3WFJ2NENqalZqZlFUZVEvQUtaRlBISDhqTWVKd3Fsa1FNc0JEVnhTNUpLdCtMbWhxMHdOMUF3WFZtUkVyTnpnb01za0ZyY296LzV2SXVlZnAyU2ZmOVBDS0pNMTZYaUxvSExkVnNUK0V3cWhDbjI1YWhNS1N3YWxaelFSWi9zVVpSS3BITlpNbFV5VHB0bVE4OHN6TFBkSUljQ2Q3dFNXYjZwek1lU09OM09IZ1lZUmthY2M2cENtdnRjdE9FeVRKVS9wdTBCN25YTEtObUMyT1pZeEtIaVZpSk5obGZNUXh5cGx5b3BtdzRSQUF6aFh0YzdYSzBZU1RuTC9xYlpXaGptNGFvU2Y0WGhBPT0iLCJtYWMiOiIwNTMzOTFlNmZiOGQ3NjUyN2Q1NDU4ZDcxODRiNzZiMWMyZTY3NjVhMTY5NjkzOGI2MDJmMjg4NTlhYzUzM2E3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNWU0JGZUJZZ0NBT2Z1Nm5mUDljekE9PSIsInZhbHVlIjoidUFUSC9IZjZhQXJsZTNocXoxTXV4ZStnL2hqeHB2N24wNXVJOEN5NVpTcFdmcUJuWm1ZNzBDTThsVzJhM3FtRFlWQmsvVFU2RmpvekZQSWFMMWxMaGdqVzlOWmdZMzcyUnBJM2hqTy9JY3VHRXRQcGNETGpjcnBHOCtpYmhTK1dMd1M4NGFlU3Y2Y2hxOWpGREgyM3NTRmxuZVdKV05sZzF6VitCNXVNcnNmVXNKMytNM3ZMSUF4c2xyQ1ZPSDlleU8zTFd4eUdqdWxuQUNhb1ViZVJJSmFXOU9DaDNBdS9VNExiL2J2VzI0L1djOWI5VFpDWVdqelcrdnhoelZUQVZyZHhNc0oxM3U3aU45WkNZUDZkVFk4TU1oQlBBR3RIWjI2Y1YyNkRQSkc2NWxNMUh2c3B6aStuQmt4RjljZFM1dDRSUnVSQjAwZldEQmc3TUpSdlhaNWFFcHNJTTE4UXVlZXk5MzVpNnJCSEpmRTE1aHpRckpvNkZKdUFKZ21USDBScndldk9Rb0kxR1JNck1YQXo5Yi9pNGFEVHJNaEM2eitnT0s5VldQckNHdXZYVVl4U0FiRnRhM1lIZ1I3Y1loTjY4QUNnbGNkVENiVnNnSTVIdXd6blpuQkZtcXZRRFZmaDBYOE5qUmM9IiwibWFjIjoiNTM2ZDcyNTFkOWE0MmMxOTI0ZGE4OTc5ZjRmNDQ3ODY3YjFiYTUxNTI4Y2VlNWEyZGNlYTVkNDNlMGUzOWFkMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjBEUHJQckdiaTdoSTVuTmErOEZ6WUE9PSIsInZhbHVlIjoiU0crdTVxWE5rbjVmNDRvTlBFbnhrdG4ycS9GeDMybnNmU0IwVXE5QmFqZDg0YlBaczg4UmtyTjhKenJ6QjRGNk5uaHZBZmtiUEc1d2FEZzlMQnVQY3h6RFRRV3AyRExYUVpKVEFqaXd0ZFluUjMzM1VoVFQxVS9pdkU3S2pXRS9kK0ZsWWx2QmY1c0U4S1dMY0Q3bzVHVXNlQ0kzb29IWDFDUXdmSTRTRDFMZmN3TG56SGw1WnpSOWNUNE8zV3RUVERXRHg4SjgvdmJtWTdjTHBjczNpQ0NPTTFLTWlBVys1anBDdk03SHgweUFGdXprK0ZhSE56YTZQUmR6Y2pvVjk3WXJuKzdtWnJyOXh0VTg0eGhrSFIvYnY1dWhYeFFsREFYckVSS09wYlZzTlczekN3aFFGTkttM3VrRXo4cFduRVRrYk1lY2dCS2p5UUJCTWhwc29BbFg5UUZZbU12REZZQS9ZSjluRnEwZG96bVg1MjNGMFhEVzZjZkdaWWhTSy92bkRyZFlBTnF0TXoxOFZOMHpJbEdwUkI5aU1ZcDBWbGR6M2QwdEpBbnQ0MjMreURmRkdidEJwWGdFSHNLWFYyTzJwOG0xcW03K0h3ZkJtd0dTUzlLcGkwem9nR3JtdHRub3lCYks2SEk9IiwibWFjIjoiYTViMGZkM2YwYmFiMWJlYWZiNTZlZjI0YjE5MTcxZGU3NTQyYTVjYTgyNWZmZTAzNmQzNTdmMjkxMDg5OWJiNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVBNkxpV2FqdWE2b3M5OHZsVEpudVE9PSIsInZhbHVlIjoidWNLSmdaMk9mZjBkaXd4TVpFVnhxM2JxUDMvZ0xReGRmUDA5UjFESFZtRlFEcTUva05NL2NWS0phczdmMHdjbmxxS2ltM0NIRXpWVW8vSWxvNjZHTk9WT2tSeDhTRkdQMzg5VlV6UE4rQ2FJTEw3dnJiVXdjT2dMOEsxVnBPbzQyMGV3Wmo1SGdpa05zTk5UTTB5alhYS3JrZEN2VUI4QnYvS09vdXlQaG9FSW5EZktOMXZibklnd0U4OS9tYmVTN3pUL3ZtS3haSk5xNkNyZVNJcUxrYW9rNnpPQTJ3Sm54R3U5a0RrYzZ4T0dxdlQ0MytyYUkzdS9JQ0xRYitRR3djV0p5TkgrbEhHVUI2d1pCa0QvbllmUTJPU25GaEhVTlFaVThxZS9RQVlMNmVTWm9XNytOYzJmMGFmVzQxU0JDL1BGY1NzVjZERTV1M1RqemtwSFBOR0ZkVmpPekI2cTE4T08zMHF3Y3hRM1EzNnRyTW5ZdUNNNzQ5cjVENEJaV1g0S3pLRXpPN3MvZ3FUalhZRUxTSmRJNG11MVI5WUJCbjZuOUlOTzdmeGxhaWdzRVBvQWRVZFQ5cXRRRVlJdWpobGd4aStTODI5RXdVQWpueVJqc0g4emUrbmhVcVloRXFsa1VnZzNQSmdlSWw5ZWNSV1U0Q0FtUkVmaUVBYm8zYTNuMmVJSTdyUHpSUURPL2FqWlFmSkRsMWRubVN0MHZQR2xQVDFSaGhqT2s3d0FZWkIyTmNqOE5ZZnB1QVRSWndPM3VESk4yK0pGTzEzalJHMEZYUXBmTlVBMEdUWm8rTm9TaUNGbVpJNEZKMDN1akJoSVE5ckZOTU5OMC92OSIsIm1hYyI6IjIwZmU1MTFhYThmYWMzNjEzNTU0ZjVlODU1NDIwZjRjMzQ1MzIzYmFiMjkzN2NjNzI5MDYwMmMyYzNhZjE2Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IklCMEhEWUpaOHE3TUU1Smc3Nm9ldGc9PSIsInZhbHVlIjoiVzJnYWUyOXdHMUsyRjhGdHVubmxpNlRJYUU2S1FzZWQwK1lxTzdZdnZXRUsyZVZVTGRwaWdydjRrVCtramZ0RFF2VWY4OVN2cG1wb1M4Um5VN21FdUF5bFExNWlsVVNlRi9pVXpCbHpEaUx2QytoSFhTbjJzdkJHL2Y0UllPeTNGakoybG9qQzVmNnRCYmlTTUkrcnJZdE9rbEM3cks2SHZOYkdORjZBL25FQzJBZzdwYStOc3BuVFhocnBLLzNtR0hKd0tvZ1FLYVVLTmc0aUJ1SFFNNkFCbTJMT3QzWTVvdFZTR0hXWXIrMlJHcmxGMExxR2pSNjkzVUE0QXRTSnhoYjRDR2g3emI3QSthMmpVRGJXR3h3NHlMSkFQMkNWeHM0Tmo4eFhVemF5VnhmYWJzYlJkclBiSThORE9VZ0F2SkVmdU04QnlXMlF6NU11ak1zbXFRV2hYeXFRNkprVUR4S29QTUZ3T0RVUXdaOG5KaHFBMmZiaFp4dlp0a0QyVS9IVWg4YXZwWDR3TG04QXY5aFlreTdZS1VDZHpYSVFwQXpQQVJQVlV4UVc2WlhpQUtvdVNTdWE3cEdSd3RaQW9TQ01kV3phWllIcUhEVGc2L2pTR0ZFTkpPZ3pMTWdjUlpvaTNSM2M1VFd1VnJ3NXg2VkEzcWNkV3NDd2lXWERzYjRXdkdRMitRYlBmM1llblRGZmgydzRPVHEvNmlUNjgwTFFNWm9PK3ZYQTY5R3dveGU1S2lydVNIZEdBZGlISzFUTHVGc1lZWGl4SUlPODMyOW5oT0tReVNlcXVGYnlVaEQ5WFMrUEI2UjFUdjhJbXZtSnFKbmVHOVBxVVNaRzZuRWFLZzU2bnNQQXRVWW5NamR2b3FHVTBBU0ZDRGhkRlphVDRvSWlMdUljdjYzT0xYZERHcnVzaDdGd1o1Q0giLCJtYWMiOiIzNThiNWIyMzM1MzI4ZDIwNDI5ZjRiOGY5NzgxOTAyMTZmNzdjMmRjNzA4NDhkNWE0YzRjNjlhMDhkM2NmMzMzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjNSb1FCdjBpMnpPRitXY0dIYjVTQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiS3VkRzJzeUxnUFllV1MzaDhhSUN0akNGbEc4WE1CaTUvVWNXSHZUVVd6b1VqdFNaWlQwdVdlWnV1SE5PSHFScDR5NGhTWnhYQml1YmRIRVh4azJRczEvM1oxN0RvSGxQd01jd1FLZTlWTmN0VElrMXQrYUc1TnZRWFprM01mLzVaZ1BDNCtXZ1hnOEdpWXdqSmxtRHlMT0FUU3V4cnJZV2IwVkNTcEZ4amJCYnlRMjBOWFdvRWpNNTc0dDJBS2U2U3ZiMUc0UHptQ3dWTHhLL3p2REVBTXltVTMyOGRJd3V2eG4rbS90SWQ1UGJ4aVpGR3hPaU91QVNQVzEwVklib3IvTkFWWjhNczgxQlJjcG9JOWtDdWl0VTlOTTZOeU5xTzdncCt6dTUrS0lCMnd3K2wxUGNYZlRSUmltK1V1VEVsQzMzSFlqY0IyQXIrbWlCNmZBQTNIVkhuM3loK0pzeHJnSk02OHVEYW43em9tUFpXNWpzQTdwZDF0SWJuM01XMFE1MEhCZ0h2akx5NE9GVWtHTTIyMHBZM0kzMi82OUhGazdsM1FxcWZXcWNsVGdac2JlZ1lNdEJRaEJCZVNNTyIsIm1hYyI6IjI1MzkyZWRkZTJiZDIzYTQ3ZTdiNzFlZWU1NDBjNDJmZmQ1NDgzOWExMGZjNDY4NThmZTZlNWU2NWQyNzMwYTUiLCJ0YWciOiIifQ==