Полицейским предложили взятку в три тысячи пятьдесят рублей

11:33 20.12.2019
0 1961
Читайте KP40.RU:

В Малоярославецком районе сотрудники миграционной службы нашли нарушения со стороны одного из работников торговых палаток.

Уладить все с полицейскими решил посредник. Он предложил полицейским взятку, но даже несмотря на предупреждения о противоправных дейтсвиях, мужчтина оставил в машине сотрудников 3050 рублей.

В  отношении фигуранта, гражданина республики Таджикистан, возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

eyJpdiI6IkYzOHNldDdkSGdyRVhQKy81NmNVa1E9PSIsInZhbHVlIjoiWG0yNXdSeGsybHBoL1lhN3UzRmFkb0NLZElEdERrQXk3TkpkK2d6N3ZXcll2MW90UFhZQ1Z5aXVORXlvUTlKOVhwUjFuejQ1SUJmNGxtVjRJOEYrT3JteStPQzJnTlNjeG5HM0dKb2JhdGFYazZEbVF3bW85VS9ydGZsdGZsRituNllILzZDUURudk9seE9zaUdlemw4Qk5VeUN1Z0Z2bHRQV1puV01IMkk2V3JWTGpLbERGVTlNUmR0VTQvR1E5QnJ6clNiMXByd1puanRpT0pjbWkwU21GZFJmSWN2UjNpWitMKzIwQ09DVTdwWFBZVGE0T2lxeXhaSDBvbUVHcUNrajZHZkNoR1gxVEhlNjByVi8vSHd4Qk5OU3o2RTZlazNhUzdJaVdNTG9CaS9WQVdIcHFidnJocjh0bTY2amNveWFVOEVuTmpJa3NWOFRLWTJnUTBMNFVXckw3WUQxOXRuSEpkUVJoTElWZW1BaHRLL0tYTVRXUEpqNUFZZlVFeVVGUUhGY25GZzJSalUrcEpGUkpISEVUcnRDVmNXRlVHVjdNZFp4TjlkUGp0QXVuekY5dWE2UHByU3RaTHNvbWoweXRwY3A1a0owNXBTTzRwNXFnRGZNNHIzM3RJU1BJSkN6MWQzcnFJMnh4TVBrQlp3Z00yS3lQcWlnRUxWSUNaUlhmQTd0ZVhZQ1ZuZ2pwNnZKbCs3V1JBdkhzMFlPTmtmcGJ1MG9KS25xZUYrcHo4dFY3S1dJZkdUblMwWWFDZFplWHEzUTRoUkQ1UHhSMW1ZS1lLTlM4MWxrMGpLWVJMWVdLSUEraGVsejlQbjZUVTVaZWNpN0tzcEREQjRYRStkUklPU1Z0R3RZVmJSSVFCSmNKcmZHTEZVZklEaE9sTlpnNkYvcjZBd3IzWE1QaFdBVWZ0czVlQUx6TXZuUnduN0ZSZnJTYU5UZmYxNzFpeXFXSFN0bysyUnkzQjhFNXVORWFSVGIyYXZwZGUyNkhLcmdjdFc4WUZhZHE4NklUIiwibWFjIjoiZjY4ZGZlYWY4Yzk4YjMwMDk2ZDhjZGZjYWJjNGQ2ZTMzZjg3ZTgxZTQ2YTRiMjVjNmU3ZmU5ODQ2ZWYyZDY4NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkN2M0xiUFNlWERUWDZjVnZ5NlV3dWc9PSIsInZhbHVlIjoiT2tjWVFrSHZZK0VXUjBGNkNMM2xuSHl5RGhuWVAvNUtvSzlEeXdXL2xiUFhUY3FqQkNoeTQ0QVJFSWVzMU4wUVRWOTFod2FIWXVzRjY3cGxyRUxzTHNNaW5UanpTM3VBOGE5cFpiV0pOS1cxL2FWSzlLQUdkWnVtN0JsYnliV0dUcGk3LzJHVllFdnpSWVA2Zjl6bDZ5T0wwL1BCYzVnQTZLZFFjdlhhazAwaXB2MDR6YzRXVmRTem5OQ1N4emdMMGJVN3NuemF0OEVYNng1bVJsRVdvM1c2UjdrWW9QTnk2Qkl3VEVWZ0dmMjJjeTdCdzk2MDlGYmMwZktzYjlsUFV5c09xckFuSTNVdENWOTRwK2g2NGZjZjU4TEJCTjZtSlhUM1g2MVZlbEZTU0JrR2ttOWhWTVZ4WXI4dWdsTW55T1BSUE01TzlweTFrMkQ1aFNaNGFBMGlrSFZpZHFvOEpDcWNMTWRpejllMG1pb2FMT1hVb3ExRUM4c3hkTkFPbG9jQnNBQ3RteW9jRHBhOUpkbkJxZFV6YzJOdGVvMERtdkNSQ2tTRjk2SkVVNnB2dldlRndKSVdiNTZZcFNUdUdNZGFZSjlCa1orUFM3WjhDQVpEUkU4TnpDV0ZiM1VpSmM4R2RFQmx6QlYzUHBWcmVkZzdObno5UTdKcGVTRThJVjgvOFdYYzNvSXVEVUdEcHdQbVhIYUkybXdiOXVBZGllNmJvVXFqcHZvcjgyM3FxUkY0OFRDUDJJN21veFd4d0pIMDc3NDNFOXp4UEdEMjJKNmNLUi9rQTY4TTljeTZvL3U3ZkVlM0g0bndkL0dHUUZEbUVENWRpL2M0N2lkbTNWUEdZaXM0ZzdsaE91ay9aMkJGZzJBaFByYnJCblZ3Z3pUSjhBSldPOVIwUnNOUlRndUIyTy9aVHZEWE8rQktiQlhzbWVHZ283dEMwMEQ2Um44dDdBPT0iLCJtYWMiOiI1MjliODc3NGViYjY3OWZiMmYwNzU1Yjk3Mjk0ZDlmMTljYmQ2YmYzYzA5MWVlOTJmMDQwNWZmZDA3YzE0MDVhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJJUUROK2VuT0c2d0d6TERiQWpqTmc9PSIsInZhbHVlIjoiQ1JRK2xZSFhpNDg4NTdOdFBVS0ZzR2IyV0NwK0hhRjdiOWhtU244TTVieFN1QUM0ZVlpSHdlMVRIdno4emRlVmJUYitMUGpVK0RmUmhJRUkyckZhVnhmY0RDckJWQnUrMitlTGhYemRSVjNtSHZ6M2pQSjdPVlc4elBWemw1Yys5dmtySklQYkRuN3VSaUtWWkZRR1BnZW1TZkVIQktvTTg3VEl0OXJmLzVIYU5WeTlqOTJQdXJWV2pwSXlCcXl4ZHFYa0pMQXpuakM4Z29ZVEdIUnMvLzFGeGE3Zy9WdEVZaE1yY0RvMWt2ekJvTndHc3dnS1ZOWXJFQmJPeXE0SFBTTFpoMWRDdDM4eXMzNTFIa3pPTXk2Z3FqeW1mVFZ6am54TE5SODlETk9mMU9JZkN6SnlSSnBNTUpJZ0Y1cjZpemRKSDRjWVdxc0dtV09pZmR5cU1ZUHRJNTgxWVVTWm9IU3NITk5tc2VlYllNU2tSNHd5ZTBOZkd3S2xtRXNaSTN2RDJNTkQwWDJQMlorVGJiYTFMVEIzRVcxZTFqTVl6cXJ1R3J4YWR2ZmVpRmw0SnBYeE5GL3RWUHF0TUtYcENjZHdkTjAyRWxBMUpFQ3dvWTR5VGduLytwNEplY3gydmRaKzhwSUpnb2M9IiwibWFjIjoiZTI0NjNlNTE4ODcwZDY0MTA5NzM0OTJlNGI5ODRiZWMxODM0N2Y1ZDQxZTk4Njk0NmI0YmZhMTlkZTFjOWFkNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjRXR1lKNE5PYm1yWkg5TkhEbEcyemc9PSIsInZhbHVlIjoiMnJjOVZUdy9mMnU1aGVIcDFkS3poSFB5aG1sVGluT0JXUm9zU2M0T2dTQjZpYVhpczFlTjdmcWtpT0swa1BCUGtEVzlGUHpNRmNXd0djTXlEUXAzRWsxU0RpZ1V6T2tCMjdaN012bnZBOXYzM0tDV2FGZGsrWUdybmFWcmxMaDdJaGxTa09JUVptbFpRWEhrY0xrdnpYT0VJNWR3MlR1MWNlMTQxYmZEOTlHbHpYZU1MazJoek83L29ESVlDaXhSZmhkaVFWV3RtWTBBaHlBZU12VmtBRG1ScXJWZmlKNVlMcUNKTmsxUGJBTVhqbFUwT0k4ekZWNE5PRXRWTi9MeHVzUFhlUFVFTDBjMWdVYTRJSHR4eTlsYW9VcDg2WG1nYmxkdzNiUWZzcW1xcXNjNmNHVGNJMVJiUnV2OEdmNkdjNnlURmdZMkV0eDV1VnVUeUh4M1RIZDJSRFFreDNnL052NW9IMGZzOFc3WkExN3Qya1BxdWhjSU1qbWY0dXdWc3M3aUM1eVpnbWdUT1JxdGcrdWxCN09EcUdZODhHYzJsNG5CSGRCRzRkZnRER2s4eEdtVGtITWVyYThMRHc1a05OVHJqQmwxdTNaL2VsaTh1U2FXaFpkYU1sVjFXaERZN1pzY1hxMlB2Q0U9IiwibWFjIjoiNTZiNjdjZjJlMDdlNDJkNDZkMDJlOGQ3NmZkNDk3NDA2ODJkMGQ3YWRiOTFmOTVkNTM0ZDA0ZTcxYmY5MmJhMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IllDbXpHcnhPUjN0ZG01MXZnRVBoYmc9PSIsInZhbHVlIjoidlJiN01hZWlTL2wzM1RLTXU3OGV5SjNLbTBURzg2eG9tNTZHYnlXN3ZScWFmQ0JmQTlxaFptaU1zL2VQY0tiOTRzYlFPQlBXYVIrakF6NlQ5cUVGRWxTK2xYVXJDOVpTSVE1NkRDWnRudUNUd0Z2dWdSOVlqSzk3SGRLKzJHSUVibS9YbTNhV2NSb0lFci9yY1IwNXdWZEM1cGViVG9lZHRFVE4zZXIxc2NXcVhrblBBWGNBYWs5aTl2ZitaVEU5cXdSbkhTVWxjcjFSd1RwZTd3bEw5bkJwQk5sM0NSUFBQK0poUVFkSmVzNE5pRXVaRmxJdmlLYmZJVWoyRFI2bDdkaTdRVTFzei9Od1dRL1QybkZzZGlldXliMnRwQ2tTNWwrRkVBVjdkT1o1QjBweVdxVXJmcFpIY2ZoWEVuUTFOU3Y1TzdiYVpyMjVSb0FRN2R3bmJha3paTU12MS9xeldxNTdhQUtwSFhIbk1RRkM1dzdtdjFuZEdZRTRTZnIvb0lqSlViOGc4OEt2NXZ4NkRZaUtLWHBrN2hsOXYyVnBXQWlqZ1NRZFJUNU1Tc3Y3b3BWZVE2alZOVGk3bzZzTkw0YjdpRi9kQVlnQnZGYUVPMnc1d3NoWThQbHZKZUY2bjVDdUFlRmRldFVVbzZsbTNuTllVd1JGUTZhL3NXa2wzcmlSTitWdGpnajRncmJmYk4xelBvaTRXazFoaG13THZqbUpJQThXSjNoN2l5ODNWMERHVjBWcXVZTjhET1h5RzZ2djFtc2xBQTFmRTMwWTBVcjQ1NEhiZlVRVVJsTmxYMENYYUJYcDBLQk5XckV6SG9Eekd1ZmZpTEd5UCszTSIsIm1hYyI6ImQ3ZTA0ODc1YzkwOWI1MzBlZjIwYmUyM2M1OTBlYjk4Nzk2MmRjN2UwYzI2N2RkMjk3ZWUwNjNiZGRhMzUxZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Im5KYjBjTXgrS2pGOVpQN2tPMHFGeEE9PSIsInZhbHVlIjoiTFNGVHJiQnQ5N1lUWVAxalRNQWJHU0owb1VYUXZuNGIrcTdKRlVLN3lLQTJKTUM2N1hiYVpIK3FWQzdBM1dIMkZFNW1SdWF4RG1Qakk3RUllc0w3ZitOejg1RGJuaHZ0WFlCeVFteHlDQ2RCOUJTZk5NY05zd1h0VHZwMkVRL1JzdStJUFF6ZmlWeEd0dkZjOXN2a0owYjMyUVhZdy9ZM2g4YUVUN0h1c29GUStFTms1aWx6ZnBYZDREUzBuaFd0V1lUL1FMU1RrOEhaWFZSOUZYVjM5MWxjU2ZNM3d4NmdnU1hZazJzR05ldzJ2VjFCUmlrTVlEdWIzYUw4aGtWRjcxRGFhcnhTWmZlMDJIYlpVY01DY2lDa0VVRGhXdnhkREJJMG8vUGNnVnRwN3pDb3JpOWI1aXdLZmFxZEVNbnRqS2Ntc3BnWVRDaC9EMGtERVVwL1NtcVZCLzliOGFoanliOGtZYURZZGNqZ0E0aGtzeHF1Z2ZJVWJZZ1FiNzMvQzh0VEpndW02cXppcCtqVnd0RWtkdjRyR1hWWjdja29KUFBNaFdCVGprVHZDWHo0cTlaVGZ5VE9oTUFaQnA2YnhQdGdyK1pLSjhVdnJaUWJEUXRvVWRQdzREUytncjdWS3FPSXdSRXp4T05vQVovTnUwcXdrd25VTVVWNENZSWpUQlYrdTNKM1N3RDNNZnpXem9Kck53YWxmclgxcGRKQU9yRGR2M0dUY1VWZUV2bGEzckZjbkpWR1FWZFpMZnZTQjR0aE1FOSs4bUJSb2htdTJjRjB2Mm5raEZ4anhaS2cydW5RNlBvMkpoRzYyTmVkb0VOTmo2STR2SU9COHlzM3c5TlBadDR3SG45VEpOWkplYmduMWRJS2gyTlg3U1BqYWpsdy9oVWVTQnFoR0Q3WmpPU1RjOE1EbDlKbks1KzgiLCJtYWMiOiI1YWEwNGY5ZWI4YzBhMzAwMDdkZDg3ZjhiMGQxOTRlNWMwMmUwMTI3OGExYzY3MjVlNGJiOTdhOGM5ZDNkYWJhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkFXSWFiR3BOdHZJWmRmMzgrU2FJUkE9PSIsInZhbHVlIjoidkhQbFowZzBobVhKdm0wNkRpSWtVNExvSFNlRDJNSGxOcldqcTRtamRZL3lXamVnMGJsdXJiSkR5eVZ3VUhjbWwxVnh4K29weDZnZXp1NGNUN2M0Nk1uTzBCSTBYaU1mZXNXa1VNZnhWNjBpb3NUT0pVeTA5aG0zV3BWYXEyRE12dENET0NDUTdwWG5aWkNiRTA0RzluTkRWYWIwQXI0ZTV4UVpTMkVBclJZa2lweHFCNWp5b0NyRUtKeWVUa2JrY21icmtJZVlUTHE3Tk15ZmxzZTk1bVJKc2xuZFZBMDRpU2dOZUZ1L1N3MUVnYUJkbDRFMnJNbVQvMmVZSitUaFlYMDNtUGV0M3dNVjVSaXRHOXFINGhqYW1RRXk4aFlhdlM0SWlKVE9aMUoyYkkwbTdJQWhhY3JiOGVUaDhLV0Z0V1B4RHk5dHdVRlE3NzhDUWtHazhRWDVVUzh3MU9RS21NempGb1gzMFlmRG9QZzZFc0Y0QndpTHhKRGhBVU14dEpjaEhsTU45dVZFOUo0bVBMYkJKcmxsek9qa1hQampBWndOQm1tWVd1SXhqL3h4cDRLVTFya2xWbkMyMHJpWiIsIm1hYyI6ImZmNjY2MjE0NGFkNjRkMWI1NzdhMzMzNDk2ZTUzN2VhYTYyMjZkMTkwYWNiNDdhNjBhODJjNzhjYzFkZTYyY2EiLCJ0YWciOiIifQ==