Нарушители правил заплатили 62 тысячи

11:05 10.12.2019
0 1360
Читайте KP40.RU:

39 автомобильных штрафов на 62 тысячи рублей скопилось у двоих калужан.

Как сообщили в пресс-службе региональной ФССП, один из автолюбителей нарушил правила на 28,5 тысячи рублей, второй - на 33,5 тысячи.

Истории калужан схожи – они неоднократно превышали допустимую скорость, нарушали правила дорожного движения в Калужской, Московской и Ленинградской областях, но свои штрафы затем не оплачивали.

После возбуждения исполнительных производств должникам был дан срок для добровольного исполнения, однако задолженность осталась не погашенной.

В итоге у одного из граждан долг по 22 штрафам списали с банковского счета, а другой оплатил 17 штрафов самостоятельно в отделе судебных приставов, испугавшись исполнительского сбора, который мог увеличить его долг сразу на 17 тысяч рублей. 

Фото: pxhere.com.

eyJpdiI6IjBLa3U2YitmS1RjTDRudDVVTmt1VGc9PSIsInZhbHVlIjoialNSN1cwc21hSFNFSEVWc0pLQ21vK0tjV3NuT3NxOHJZZnFEVE1GNitLb2NVeGJtaXRyb202L3pxNjdZdlIvZUFhVUpuOFNIK1V3ZitSNjlBQ3FleUszUXBOYTRRN1JtTVhBUWJtLzA3K1pZVEtqNkxKMG9sYW51QmZaYVpvRy82Nm4xZFlqUHVSNGRnNU5tK0ZyNFRXUFRzaTZmUFBHYzRSallWL0kvSU5LYVVSRWxadjhlOFVFQ2F1VFRsaEVyOE5lQUFGUWl1TE5HNXdZcTFiYkt4RzdMeTdpalM4K05kVkZGWnJ3ZHg5eFJQT1RQZ0VoMU5XL29xWEJnZXFKUFRTMEJScTlvdXkxUEpaaTlnbUFPUlFkNVVNT2FHQVVURUFyY25tU3NLZmpHVEtiUGIyU01JSTh1b3RtVXpmY3J4Vk55b1BkcW1YWnFLUDVyZ0E2Mmh1WlpJd0NXVVFTWkFobWNINTBMSkNGbWp2eUJwaytsV2tmcEhmRVJHbXBEVmdNTG1xSDBRb05mcjJMZEVZVGZHVFVSRzVUZ3lKSDl2RWFrVGxtcTZKb3FPaXl0RGpTelZJemszYkVZRm9xUko3cXlTcGlSZ1VkTHBrT25GQ25Wb3owdU8rQzRlc2ZHcVNlV21paUkxRkdISFFSUW5uRzZQTXl6WlV0SldJVkdEVDFrQzhlUEtNbmNoaUpLS2lhbkgwdWREMkhNVm5pUGMyUU5ZQzNYdTJ6OEZ4YkxnRVNOenlMdFp4d1lUaW5zS2Vma0R0ZzAzdVNqNEEySllJYVFWSGJJMW5hN1plRlJYMThyOWZaVVFSMVUxdjNBbi9JUEczZTJZYngrTEJYZFVmUzFlWDhHTUFacEZRUUpCeG5tYllMK2dBV1h3L09lNHBuOWpNSTdoOEpVTzFkcjVMbmk0NzZEcXNxT05yVkJtdFp5UFp5L3E2MHd4ckxpczNSR1VMNElnR2VTYU1TS2pZOVBMSnBqMXk1REE3WHk4bExycDlaMDlYdWRmcDYwIiwibWFjIjoiZjgzNzE2NWVlM2MwY2FiY2Q0YzFjMDYzODliYmE1ODEzNGI1MGMzZTE5OTc3Y2QzNDYwZDZkNzIxNDdiN2ViMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjlCTlVndmprWDN2bkhZOVFOdHAybmc9PSIsInZhbHVlIjoiTDFFNzNrZmowVW5vUzlDWG1JU2RBYjJwNXg5bEVuNk9OVkZ3QjFPR21LUnJHV1BlODV4ZXRCZzdQbEF6ZUVlRzdLM3lXMjVEdFRtZ2k5VkZCMVFZcDgvVHUxeUJ5Q3B4akJEODZkUDhwRS91dHpYbFlXZzMwS2hLSEttL0dtMWFPTkVUcTFBTkZrVmpqQ0VkdUowdllTOUJHczRwdDFYZWQxRGZweE5KQmdQOFNoQW1GZFJmb2tESGRWTms0ZFRlLzhuajdCR21QRHFTcWtPL2RzL1IwdnlpeWJ0YXYza2cycktJOE1kUk13ZzNWaTRFRDI4U1VMQ0UzMnI1NUJFM2NCM25jdllEdDI4VFR1YVlVTksrem5wYUdrQ3Q3bWltbHYwa3NLeGtCekxBMnhOK08zRlVxVjZXdzFzMlVERklFd1hFeG5rNXlNWDYxclErVDlvcWUrZkhNR3IwSTZNTFluWHZPYTFyREtHMnNVRWdJQitlWmNwQ2QyR2tkYTBZOEZ2YkF1aWpGQWkzL2tRYTRwUWJreGVVY0VWWWp1QmNPTFczK2NjaEdrc2twdFpFaldsUC9SSHIwN2U2MTJsNjlhRUZRWkV2NDI5ODkvOWNrS2FJamd5UElhWXZLc3U2eHF2b01VYkNzOHZpK2ZUSU5HaWNvYkp6OGNKSHZnS2VYSWpPVVVMN2MrdXgzYURlQUU2bWFMaTA3SDdiK3V1NkcxVGhvQmFvbC9sbXliR3FJZmkvVTJxdVB4cHdkNWtIdUlnZjlvSG0ySmVqVlh4ME51anM2cktzd2t4Vm9QODJ0VDdGTWZ2RFo5YnFoQytGcUtoMjlFbW9nQUJrSmFaSnlxTU9zMHgzdWYrNVRMdVhhU0lVdUlxdWk2NEt6bjlzTElzKzdMYzNKa21STXplenpGTVdpcW9FRzVoM2ZxcVVzSHBKRWEyN1MwekI1aFRqTURYMjRBPT0iLCJtYWMiOiI1NGE3YTBlMTc2NmIxMmIyZWRmMzZjODU2NTM2ZWRiZDAxZTBjNWE5MWY1YTYyZTBhZmM0NjU0NWI4NGQ3YmQzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpUOUN3ZC81ektCWVMxSnBaNnJyM3c9PSIsInZhbHVlIjoicnQxNi8xc0FhTHE1N1c5TnVtM1pRVmp5cU53LzRickdickZtbVF1bmZSQndYTHJ0V2NaY2x3RTBGWk5QbFFNMUhja2FRMmNmWjlOZitNeFc0QkUxd1lXdWhIOEJSODcxdXNZUFBUK2dYc25TdkxSTlV1ZEFCNlBBUGt5aG9vdzNQckpXMGtDcUxySVpUa3dobzJqSDdzVERwS25DQjdzaTVnblZqM09YanEweUYxaHlYTWFJTXlqenNRSEN0cXZadjlpRDJqMHJ6WFErQnJIOHNkeFVhaWdjUzBwMDJRMzhUT0ZWSUZqcjBTVUdJem9WRzFSaVNMYk50Y3VEcGtzSHRuMnBSbWI5SFY3U1p2SWxxZTFHU2lHVmtBbTM5ZnBaT0JJYzNyOU9UQXRKaUtZN1RQNDZNeTVmb2dmSDBZaUx1WDNhbVBhd1JGM0tWbWZoNDJ3c1NGSFlXL0tLZ1ptSTBJd2NlK2JDbkNDcHRnM0pXdW1iU0djY1ZZTGI3TC9PZnpiZW16M2N5dGRSdGl6NmNLOHFJL0h2VldEUGRtdisyK3ZNSXFKVGhuUnFqd1hpMHYxZGVZNVkveFMycVFTTlpSY1ZSbWlidUhwK3hORjJJUEFRdDlhWWJGbUg5UEt1aG1CQ1FLU1Urd1U9IiwibWFjIjoiMGE3MTc3ZjYyNTliODdjMDYzZDNkMTYwMWI4ZTA3MTcxMDk3YTlmODk3OTQzZDdmMDI5ZGMyNzBhNWZkOTMwOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjVudVgvd09jVktacmY3ZWxXd0dpVVE9PSIsInZhbHVlIjoiaUxuZm5QQk9VNTJhVVVLbUR0K0hxZGg5ZmNNbWhOa3RrMmRTNDRsNVBmZllnV1RucGkyd3p6L0g3ZDZFSVdqaGhIVXRKMFN2aDBvWFBjVm8wUXhSN1pmem5tby9tUDJqRXpPelFITDBUTGwxVThGYW8xbmhYRGl3NnVqMXBPZms2aVNsa016N3lqQi9GQzltbUxONmRJNkE5LzN4SGxoTE9hKzJkSkxheE1zdTNSSVJ4cjI4YnI2ZE5yMFVKWWpzcitqWnFLcE92YzVnangyaWp6TDFmSE9LNXlXQnZWVEtYbDJRRFJ5TUkwdUM3L0NienFrUVoxNzhwVjhhMk9wcjlOd3hFOWlCNkZzUFNBSjl6ZG5EWW5sVWVvK25Zc2RoMDhXR2ppQzdUUmdPVWk5V3pNNGFXeVRGZEtDRldOS0tzWCtGbXh1ZlN2UzdhNFRmaG41bGxyYUlMcE93VjlVdG1lL2RDSGhWdkZ1STBYbVNUS29aVDJIb21Xam1hNXptbjdmam93bzRsbTlxeWQyVE42clg1SmZuK2l2UnJtaGFHeHcwTnVmRVFUNTV3Y0dUUU5rdFlkV201aHE1NVJZWWdhV0xHQVNNdmNCL2NEUjN6SWJWalk4UERuMHptd1R1YysvQUQxV2U5MUE9IiwibWFjIjoiOTY3NTQzZWRmMGRkMzJkMzM5ZGQ5MDNhZmE2MjYwYzY5NzQyMjJmYmUyZjBhZWVlN2ZlNDMzMzY4MzIwYzM2NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9mcnREaUZGbTFJNUE2dStRelRRSHc9PSIsInZhbHVlIjoiR1JkU3NPU2Y4YVZnRDhJMGpWT1BSek95NTJBZEpNNTNFVEIxLytsKzc1eWt6YmFySTZEZVBvc2hlNkRoRS9kbWh6RWxWSHN2aXN1WURWcEhQeUU1UGlOT05aVmZKMkZIYml2VkIrZVhXUHFXZHhib1FvSVhoWExCNnVYQnF5TkRnbXJYbzF0QjR3UFdBYWUvT1hoV3FpTVZPb2F5Z1pxVUtEZ2tVT3NVUkR0Ujk5eXcvclM2WkJ1aVFQK3QrcUtKajNPZlBDbkRhS1hDY0pscTNXTmhNMjNrMWRWV3l2bVN5NzZoc05wWkNPQmZEeW4zekJxUUlXeWlWUVlHclZyVERwL09jWm9CY3V6dFdTWERORnBxeFF1aktZUEo1TGcxd0tSV2ZyYWhoT2xwdm5DNHJsRGIwa0l5dEZPQ3JtMlZld0RxRDVtQ0pnanpRVVU2aVFCRStXbklvNk5VeThvNis3bE4vMDBrVUEyVTJLcTk2Yzc2Qm9NTFpIclJTclVUQ2prbWhidyt0Z0hsZjVRZWN3Zk1RWmdMYlhEQTh3U0tnS1g5aWRuelVyT1V2SWhEVXY5OFRYcFJLR09sUzdUQVRUc29uUm1EZGtqRlZobFZpRzZYRXVHeTdZdTZIUEZDVk05a3R5WUUyVlJnNlJPaVpVTFU5cjhXRmNLVE4xeitvVXhQUVZJUk5xQzVRN21VMjFaVmRSbTNyN21iakd1YUQ1NjNBS0dwM0YveUVhQ1ZaNGp6b2c1cmZTYmdsNnArOW5hRVZuMVV2bUg4SkJWb3hmTnVyV05NVG9oY1VGMHJxeEZEQmYxaVUxSFNTVGlyd3VhQ3pRS0ltd29pRGhPdSIsIm1hYyI6ImU2YTc4MTAyODhhMGZkNDRlNjQ5MzU1N2M3MjcyYTJjZTFmNThiMDM0MWIxNzI5NTFlZDcyZDc2NTgzMmY5ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkE5bjNHRFZ3OU9ySDF2Vnlkb3VvUXc9PSIsInZhbHVlIjoiM1IvZkNPYjl1cU9kajJPTkIxTlBlQXZHVk42WnFtLy9VaHNzbE5aSFU3OXUxOGVZV3FmZmZpZnd2c0QxQ01sOUxUR2FIcDdneE5FaHVyMWxqaThxZys4SmtDRWJNazVNZ1dzc2FwQUU0LzErQmgvaTVHRFQwbmFYbUVDTWF5UHNsSnZuellvU1c4RDJkMFY4Zk1PdlNFRUVuR1g5NXdoL0V1MDF1YzBXTHJWQnNRaXJKM0prWHRkdjZpeCtNNURaNWFjWnNkbW54SGEvVXFhMklSakRRRitZU29YT2x2REpNNU9ka1BSdE9yTnNybzhEakFvUTEzYlloZWVqcHRMSHRiamdKQ21oeWpmcy9xQjFLMmQrYXJOQUt3Rklyb2g3WjhFWTVZekFML015VFdoQjRZdUhnTnp0eGxMSkpKRTFtK09VbWhVbzFLY1BQMVg0emZpRGZrYVZDYkFRQ1VPVDFSWlpSd0dIWDVSUC96WmZ0S3dCVHlOb0pyNVdrVzdIbGxwY1FoQ0RESXdTdlZkcDJEWVEwUmpTaWhFMDhEbzUydlozdkdRY1gxYzdkaE5ma0tOT1FETjJJSEdNUWpDY0pCMnQ0K2FDL0t3RmgrRllqQkkwcmlYS0QxY3FDLzFzb0tyVkhCMVB1UEkvRzRnVDdWOW91NDNKVmtuNFlVN2djUGdGYUpQNGFPSm1YT1dyNndKaHYvNUllVU5UQWdVbDNRUURHMG9MYlNTcnpuUjMzVFM3T2dMME1McWlRakp2alJKSGlVMHlFRHRJNm1rcENmMWl2MWprbGpQRHVIZndmUlZqZ081Z1hOVUNRWDdSd3o2M2pBaWpYdEZ6YXdhUEU1NkVGUURRSTdhM2k4QlM1MXdLUlRwNlUxeDg0WkNEb0NEbXd2WVNMUzh1c0x0Q2NhNHVOakNLTlRGOU92WFQiLCJtYWMiOiI4OTVjMGUwZGFhMzgwNjRmOWM1YzE3N2FlY2Q3ZGQ3OWY4NDA4NTYyZjMwZGViOTExOTUyOTY2MWMzODI5NDQ1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImJFcnY1eHN3SnZ1TnZyMlNTOGkxeXc9PSIsInZhbHVlIjoiaUxaa3JqMmcraXZCQXl6RkgyWGttYlZvSGdmeFljTE1YZzJwYk5SdUdnZHM2ODVmUER5QllaTmV6cWFKVWw2K3NRSnhHSEw4WGV3KzlvRGVXWVk1NzIvSjlvZXI2L0RzaVhYcm83U2ROSWh0bS9vLzZHaVFEQnpGaXFtQStZWS9Wcy9WM0lYbGFIWUhtdmJIVXFqNmNqOTdJSitXZnZHeUtJZ2VNU05qWE0rRnZKK1kyQ2wrKzRVQTRJQkdPdUV3OVRDa3Eva2pLQzNEclV1RWdJSXJQMndFSHFTN2EwZ0tFMWRUUzZQTFNFRHNYMXdEYWVGR1ViUzRFYkc3dVZ1OUY5b3NGQ3d5YVpQUXczemI1S3FIMi92Si9yNVpmdDVDZnpoTk5jd0VZS0NNVWRBQXVEUEVMZ0pySTZNYnpOS3U0U1JHV1lYVXBYanJsZUdDR2xQMWlMbVorencvQ3grcmRKdlRrT293cE4xR0JUT2I0b2Qram9vNktSV3IvK05ha3hZVmsyenZiZ1lMZGhQL2ROL2RWSThTT2JJNEV1UGI2Y2hmbnIzRy8zSG42QVNxYWx2RmU4TnNTZXFEejVjeCIsIm1hYyI6IjI5ZDBlZmQxM2MwYzJlNGRlNjM0MjhiNjdhMGY5Njc5YThiYTU2NTg5YjVjN2NmOTU1YTA5M2ZlZjU0M2IyOTYiLCJ0YWciOiIifQ==