Прокуроры готовы весь день провести с калужанами

21:02 02.12.2019
0 1891
Читайте KP40.RU:

12 декабря  в областной прокуратуре с 12 до 20 часов пройдет общероссийский день приема граждан, сообщили в ведомстве.

В аппарате прокуратуры области граждане будут приняты в приемной, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Кутузова, 2 «а», каб. 115.

В городских и районных прокуратурах прием будет вестись на местах.

 Прием заявителей пройдет в порядке живой очереди при предъявлении паспорта.

Также можно предварительно записаться на личный прием по телефону: 8(4842) 56-25-55.

 

eyJpdiI6Im91eVpCRUFOMHZYbjIwN1dqQjJDSHc9PSIsInZhbHVlIjoiNWk2SlB5RUIydnEyWkdTKzI3bFNFaVF6c2pUd1ByVnRUbFdrOVFxRjE4ZW5LQnRjTFFFNHpzWFhZREh4Rk1yZTR0ZmRJR21VdjZhazFVZ2ZLQ1pSZ3RRT29xQXVxWDNCUGtJaVFmUHZvV2ZCdDJobzVCb0NjQWQ3VmE4UHM4L3hMUWc4WkxML2JIbk4wZGtHa3VhczNGL2tMbTJEZUh0MmRaNWpUbEI4YnUyNnVYcGZ2aUhFUVlXOFByZ0c1ejFqdG5GRXlVYzYwYnlCQzAyYlVmLy9tbStzTGVWVzZEL1BuUVZSYjhNaFF2bUxiUndHQ2NFMzRFcFpTTThCbUIzTEk0RStIb3doTlFUaHh1clh4V0psblpYMDBJaFVJSmtDR3Rvdi92ZXF5WjhSbFA2QWg2alVGS3Y0VHUxeDlHaXIvNXJWZnd1d2JqWnJzRk1pZnNRa1J0bjdLa1BlVkVHcW9EVTFZT3dVbWxSUEd3SC9taXJ0N05VMlJVS3lIWWo3RU50T1VQTUJTdTRkQml0T0JoV0hBQytodEpxWHV5T1AvTnBiTnAxUUorNklzRXcwK3BhQWZHTjhPdGp3MmhTeGNIdFVxQlluUkJyQUJNR210a0hlazdWbFVyb1Ixc1RJdnVpK3gwbUFzMFlWY0k2UmhsVXhpT3lLV0xEaWtEYU9HUGpZT0Rva1RVVDdpc1Z6QkdnVzc4WFZ4TXNiT0pkL3p2Qk1nR295L0VGZ2E3ZmpndU1RYTZ3Nng1aDZLeXA4dEp3Vy9PMjR3Z0xVV2JkV3VNZzcyQisvSUNVZ2hiVUJQNTY4V2Y3VVFRb2Z3d29YcUVLaU1UVmROUUtNRWQxODhOazBlbHlRQkcvQ1YrWlJ3MjBoRmZYeXA0cXNqZW9lUnNmRTB2NEJ3Ym5vWllUcnFsc3RFSEcvQktNN1F4T2krQUpUWk1LNEF2dnFzK09ZWWpCN1dOaUZOdmZkdDhFOTRoc1JPZG9mUlRsQ3dZWUFhcHZPY1pmVmtHc1hubCtZIiwibWFjIjoiYTI4MTJjMGQxMTFlYmY0ZWNlNjhiYWJkNzUyM2NhMTk0YTViMWVlYjhlMDdlMTJjN2RiOWJkOGIxZjA5MmY4NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im1zQkhJSm5PMk9mQnRmbmxJdy84YVE9PSIsInZhbHVlIjoiSlJmdUNOMldSRDB5UTl3WE95Z0Fab1BCdm9vdk4wM1Q3WklvNDRxbG9FdElZcVR3MXdSbFhsa0pFZGhndjlhZXgyT2VYZmVkQWlkS01sK2xFVEZNY3dmL0J5MXNjL0w2NC9kb2k4a2tUQlBoWXkyajVOM1Q2ZjJrU3Fody9xNEZxdEZXSDhsSUVwQkdPQjRISVhXZDh2dFFvRXBJV05vQzFIdjJKZkNVVkZ2WVhTeHJ4M3h3Q1JPdVB2RmNmeCtCM1VtZmthcW9LMi9lUGZXVDIrb0creW5SaEkyK1I1dUhESDF5ZzR1NUw2UzVOSjBCWVBkUTJwQmJzVUpiQkxveGdLZlRXNXB2TDhYaitaWjNxY2lzYWI3V0Fra3JQWW1hWElDYVprTzZpbmxiT1lxcDZ3d3lFRGUrL3IrOXV5Vmlzd2E4aG1HUk9HM0Z0bG5yQzExaktSSHVSVlF4QytQS1EyZE1TcUNYQ2dodlpFSUg2QmwzQnhEOGdzUjdpR05FTjBVdnlyZkl3YzNTZWc5S1RqTnhZK1hjaWtSYXFqa2M4TndXODl0VVcvUTh1bDBqMldhaEoxNXNMMk9IdFp3Umx4WG12TWwyUkxaOExwRldkcGp3SmFTQ3M5d1NRM3ZobU9pVnUveGR1UWQvNEZTaUJuTmF3VXdSdE1FMW5UcS9zNDVTQjJleDZvM2tyL2Y4VHZ5WVJsUDFRM1VMVzE1WE5qZFZTdnJTNlVvVlMvSTFObFdZOVJwYTBVYkd5Tzgzb0lmUEpEejdKdXlQU2ZOaGFqd1BrQjhSdW5OdVRjejl3dFAwWkRrNVhtUFhIdzJFYzJPNjJWYWhzVzJSaXNQN3ZaVnplbkNUYk00bkRrdWppZ25nblFpSEJxekNGTG9PR3MzNElDaEVPQjZmOGw0aE5VUENPOFA1Vnk3eGR1MGMvQnRDeFE4bEluaTlJcHFxTVpNVFBBPT0iLCJtYWMiOiJlZjVkYjY3YTg5MmRhMGQ2MjZkMmZmYTZjMTk2M2MwMDY4MmMwOTU0N2JkNmRkMjJkZWYxYjA0NzIyOGVhMjBlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZoa0F3ZUhZckF2KzZOeFdST0dyc1E9PSIsInZhbHVlIjoieTFBc2p2STlmRXZWRHpTcG1RQ3JvUDlVeUdRRmpsSnpVc3MxbUtrekZsSVVNWUtrc202bktkazBVV3h2WVU3bGQ2QmtucXBvV0VPMEw1R0hmVUxxQTFmK1M4Mm90YmdwV3RXd2pCaStHeE84UktpOVQrYXJoNklzS1pzRGxLcTBpUE1pb0hHSVI5MlRXTzR4R2o1eThiZ0xRTWFHN1BVc2NGOUI4YUNyM2VqYzJYc2NaLzRRWFlWM05xcGNMZDVSZ25wQXp4Nk9zaEttTTcyMXJ0azZRaWV6WGY5dTVKNGRQZUFnRkxPWVRFV09GSnJzN3ZSZUxSajNyWGFCY29Ta1NSV0FVbDNrY20rdG8rRHVyK0lnUis2NU91SzlpM21ybHN6ZGJsMW85TjdSeHFUZDRQSmVCYTRGS3IvdXFBSUZpME1vaFQwRWdNZVUrVnMzUmE3KzV5NEhrZW5vQVFMODNXNjBqRlpHdDJrMTZLOThqRmVWYWdtWDdON0QwWTNNR0E1RkdkMy91d1orU0dVeEJzUDliN3ZDRUFDVnVBb0xzcE1SQ1djYnFIY0NvVzVSd2VMY1EzbWNjeEhFVzlubjVoUmhHbng1TW14NnQwUVNWeHpjVzgwR3UzcDhRbHRZLytER0xnNURkN1k9IiwibWFjIjoiMWFjM2I1Y2Q5Yjg4MzI5MmU5MTRlYWIzYmRkZmE5ZjczMTM4MThiOWUzNmQ5ZjQ0MDhhZjYwNWE1MzBiYTMxZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjFBdEdqUzFPd2hxUEdmemNyOEs3S0E9PSIsInZhbHVlIjoiNTdGeHJJdkNMemR5UjQvQjd2RzFVOVg2eXFYRTJtQzZjeDhRSVB4Y21MTGcrNFFjelNkdnNkYUdzZ1JpbnFJSDJKaDNSc0ZHdjJQZ1YxK2ZwWldBSWdxVU1QaDdyb1R1VHpDeWp1Y3k3ZkZnNXJvWFRJSVNtSE8zNWNzdHlUK0ZKMlN0dXdxRnk4TG5leXhqWXNqOFRZVnh0M2d6SjdMb0FTdGt4ZCt6ZDI5bE9NM2dZOHdpSE1DYmplKzlXWjM5RHhsNkg2Tno2dmZTdzVQK1JWZG1TOWlZVW56RlhINEZsNytsRC8vNHR5MXJsVGZtazBsT0kxSTdoWmFaSXBoMjJYUFlzOXdFQjM0V05TMVlWb1hkVlA0YVp2a1IwYmpVVUVGUURmLzlldFNmSk1xa2s0bUxSK3JoY291T2NEb0gyTzhmREFPUFVHMUh3bGUyTTdFYTRkM2MreldhRnRJWk5VY1lYY3BMN0ZxMTF3ekgyQVlJTlpNdGd0NlJFempUdllGVUdnZi9TU2hMd2dud2xzc1RvL0tvR3k5dW9Uczc4NDBoM1pyd2RibVJLTmFJNGxDSEhMNTNGYjRsSDc1cUswY0l5Q21mZ25LYXhCMEpmZUttTVcza01zdTlyUXNhcDFrREozZ0pxMDQ9IiwibWFjIjoiYWMzNmQ1ZGNlNDQ2NzVkODI1Y2NiZDEyN2Y2NTQyYTU1ZTYxMGExYjUyYWVjZWQ4N2Q2MDMxMWNhMDdlMmU3NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ino3RE41NFI1NnErWDczREpVcFh0MEE9PSIsInZhbHVlIjoiNzJMVEhNSmQ1Nm9WM2dhYk9WRGUzNjBFUHJvOXgwNGxPRGlqZ2I2RFpvWUZIY01rOXlyVXpRcFZZcHZic2tiYmVUM0dHeGk2K1QwdEVxVjlMNG1aTkZsTkNJbGVVTy9oeW4xaTdKcGRNeVN0TEZyMDN3TFAzNkdHWHpYVzg0K3pLTy9ZUUwwSU8rMlNISE5ONUJHU09WeU1xNlh4a1JibTN2RHVMNEgrQm9tbzlyL3hWS0R6bnBGSFBBa0U4R05MZUVBdVVXdThPeWhSZkdXRjBqRGtjcEVxUGQyMXZmSjRwQUpwUmxjdjd0OW05T2NhOGMyOHFzV3hlUnBRSmtHeG9od3FOR1dEMXh1L3VEakJIYTZrR3VWNVNlbVp3TUZQT0xUeGxWQVhnTUVyYjFyVVZQVW9ZYjlxZUtEanhOZVhEUk9FK2xOZDcxOHg3L1JzU0NEL1d2bUxRTkFuMFFTVDFzVVhYaWVFSjBZV2RmNzZIVVpMZjFGeWpSRFBEbTZ2bzJtdkJheU5rSnBwM2F3eFZJSnNCTzI5bHE2b0xubnZ3MUlUVm9PRDFXR3ptL0kvSVVNSEJvTTBoNHBxQVBTeUY1TUhQNXRIL2VBRkFSeGdVcU9ySWN5MVJicC9Kd2xZRUQ2ZThiNy9ORDFpbHVkSGNLV1VOL0diQjVpODFHeXBXOGNsTW1rNTZjM3FkQUJFek5peVJPL2hCR2oxLzkybi9CczZRZy8yZGs0Rk1jRFZjeDhnOEh2c3JjSGZWNWVRSy95ZU5GN0pzZStuL1gwNGd4UzMzVEc5dXhYNnFwK3pqSkNFWHNyQ2xqek16Z25Fell3d1RoVm1vbG4ybGhRNyIsIm1hYyI6IjU5NjdjZmQ5OTM1ZGIxYzU4Yzk3OWIxMjMxY2Q5N2RlOWVhZTNhZDFlY2RlODA1ZGM2NjFhZDI5MTdiOTU2MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IlVobFpabHNYbWt2WC9CSjMwejdIdmc9PSIsInZhbHVlIjoieDRTOXVGYmVidlo5dDBpcU9vSzNmMDEvUDdFYW1HdXdIMDBRbWZpUENvNTlEV3NKMHpiQXN4cmpsaUltMnV6K3l0Qi92LzFmeWxBVm5hYXNEMlcyRlZuQlZuRGNxOTZVNFhSbVUvejhmc3Iwd1JaT2s1OTUzMGhIcDVKRXNRNVhpWGFibkFWbWpNcmM5YlNWWG1lazFQenJkT0kxOHExc3RkazYwVy95RjNVZzFtVmY5TzI5T2pwdVVoaDB4dkVabWphazRjOEJkcDk3WE5QUnJmV1Z2endyRDZXaUw5amFSbHNLZGliMFpuTFNjdlNyL3ZEeHk0NkJaVDdyc0VSdVdpYThwdUNaNVdlVzRMMzBnZGZBbFJWazdWTkh1eU1saWxUYUxPNW5MRW5ybjZHSkQ4cWpmWk96TG1TMzh2V3dSaTN0YTNuWlNvNS9xZVNueHZKOXBwRURRbjRwejU1MlJodCtvVHg3U1lmOW05Sy9Yaml3dWx1V0s2RTRoWlNvNk9OcXpScUpNZnVrVUVkWk9MTmkrMml6dFY2SWZ4VVdzMkd6MHc1LzhlK0NIT2dxUWsrS1FyRDVCVXNtakc2WFNwQXJ3VzFQNFJKNnQxVWc1c0hKbTViRmpiVU1jQ1pyQzRnZDVLa0hPQjNzWC8wRkZIbjBPVkVSb2trUWYwZVRFeFpIZEVNT0VyN1puRE9LQUQrVVhwd29rYlhHRFprWmlIRDRIdkFHcmQySm4vejhTc21ldnRrTU5NT1Nmb3hkOFpWQ3N2c3FLSmZPWFNqaStHSHIvd1JlZ1Jzb2N3L1F3T21nSmVyRXNkanhPZG4xVVUwaU1WenFNT0c1bWR3S1I3WlpVbkk4cHRIWElQNXIrRTVpQ01saExZZ3ZYbE5uNnhWL0paUm1QeXlZenhESlJ6SHVpR1ZjZTd0STFYTWMiLCJtYWMiOiJhNmIwZjM2MWRjNmFjMjVkZjhjYzYyOTQ5OTM5Y2ZkNzUxNzZhNDgxMmM3ZTU0MjhhN2RiNzQwODc3MjY4NjViIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkowN1g4SFFRMUZySzdlRUVwN2xuL2c9PSIsInZhbHVlIjoiUjlNQlRuWG9kWG9KMy9zMitLaEZZbDMvdmN6bzB5UDFrQXlSb2NXeHFJQjR1WlF2Q3c3UGJ3VkZINHk2WjBLRUl1MkhCZFQxRkJEU0NiYS91d0pLWkorRU1tM1NTWlFlNG1mTGVlSlpDYnk5THZzVklmWnF3TTRZUG1Md2lXSG5kNm1yaHRRVGdKT0d5NEN6dkJ1bGdBdnRJajc1ZFEvb0pEQTcvakZTNy9aSmRDM0d1TVlQUGlZRmIwR0dVdFNISkhwMlVUUURFV2J5aFdhc0U2c0NIWWcvQldEcEtBUng0VEc5R1lZdXJPemdQaTVZQlk3QXlreldDeUhRblhsNnpVbUVVU2hFUDAzR2RIRzhJaHdkVGhyV09Rd1pwaHhoTTRldDZBTVpBM1BiTUQ5QjJ6M2Z0OGcvWnpGZ0luZml3bkN3czI5VURaK1NrNEt4V3J3Y20yM1lSd3o2VTVPcnRuRzF3clNsMWFOcnF0YzhQNHRidmN3TjdpSmxRZjlNZDJXT002T1NONWhaTXlTaDRlUVY4dXFZc1REQUlpVXJTdE5NOHowb2JmcEpmNFQxOWlSUVJSTnNjeVNuTXluWCIsIm1hYyI6IjU0NDk0YmE3MzgxZDFmZjRlMTFiNDM2YzVkNTdhZTczY2ZkOGM1N2Y0Njc4OTlmNTMwYmI3MjE3NzI0ZjVjZmQiLCJ0YWciOiIifQ==