За угрозу убийством мужчина сядет на 4 года

19:05 21.10.2019
0 2471
Читайте KP40.RU:

Калужский районный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который обвинялся в совершении разбоя и угрозе убийством.

Судом установлено, что злоумышленник с 8 на 9 мая, находясь в квартире у своего знакомого, приставил к его шее нож и, угрожая, потребовал передать ценное имущество.

Преступник обыскал квартиру и похитил вещи.

А месяцем ранее тот же мужчина в ходе конфликта со своей знакомой нанес ей 3 удара ладонью по лицу, затем взял кухонный нож, схватил потерпевшую за голову и сказал, что зарежет ее.

Вину в совершении вышеуказанных преступлений подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.

eyJpdiI6IkkveStxUk1oOVJIaG02dEphMFJabHc9PSIsInZhbHVlIjoib1ROQnMvYXdSZGdLS3JKb1cySExTMGZQclBRWnlqNGNxckZncTZhUUd6OWJpcFJneUUxQWx6RGhEQTk2MjF2dXFkSmEwUXFlUzJHSk56K1lGTU56TURkb3htRm1lNktrWnMwT1V2alFBYW9KUm5LSkZtUjU0ZXNXOEFTQnFpNFR1WndUS2VsQTYvK1U5WGJkUzQ3eE9MZWRwNzVueHMyTkRkazdjU3hTbGVFTlREdUU4THdsbldhMHUxZkc2bEdDUzdHNEFXclcvV0F0Z2trUEFjamc4T0VxenFCaTY5aVBkai9OQ2ZSMTAwTVZRaEJ5ZU9zcE95cm9BWmlWSkN5Y1hzREFkYUlVZ09INFlFTGRFcmZYQUtDT3FxTC95REIyWGhINkhZWk53d3hnUllaZU1CUS84U3JkekxnMWZRNVhqUkcwVDJvUDREQ0M5Z0Y5WEN5SXd6L3o4b01qUjJrSjhRRWdqZkNsT1RtMmdwWTJBNlJMQUpyQVY3bmRQSjRwZE96R3pDRVhBRXZ4dm5BazNYcEhncWtIL0gwbE5OTUJhdzdhUEtQMXRZS2ppMDNuSkZMWXFvTWxIWldyNEZNWTZiOE9RRHRBNWd3cCs1UWtPY2J1dERRcUtsdzBSMUMxOW9nVndpMXpZMWVlbWhOMTQwWW5NWWtZUm1CWTRwa2RocHNOOWcvSHMzb0JQRDh0UzZSVkR6b01vMkd1cnArVjVWYTFKK1FON1dsdmpaTkVxQkhzZlpWUkJiYVAxS3ZYdXpEejI2djhXRGlNRmt0akFaTVJQL015SWFUUnR5aEtGcUorWXhzcWNSOXZvcFRWOFptSFd3RWQ0eDFqMG9zZExwcWx4ZGlTTkVrdnhPYkhRTHBEeXczSHc0Rk1la0lwZ1NWd2F4UGhkWldwNGp0ZHNmUGNldUNSU2JVNjdyMjBGV1ZpM1E2a2dIcW9nTC9vL2ZpL3VBbTdjakVVcHNxb1ZOd3phOHhndzluaUU3M0pRKzhPamF2SUtlcEs5WGhSIiwibWFjIjoiODBmN2YwYTg0ZmJmODNlM2QzNjM0ZDUyZDZkMDU2ZThhMGE0MjI4NmUxNWE3Y2ZjODhkYTMwYjUxNzA5NjNhZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVGajc1S2h0SmxQS3pveHNveG44OFE9PSIsInZhbHVlIjoiWTlERGZZbG5iUGFFV3F2bmxyeFVQYUZCOEk2aEpQaThrUkcrN0xINGl0T3JVTTlsSG5uTGh5akM4RGQ5c1pxNDl2VTZManFsQ3V3M3RKZ052czBTNHVtMHo5b1dUSngvOWJ4STRaN1A0dkNkcGNvTlFwdWQwZDAzY3J1WktBWk5UWFp6UzRRQU0rd09BUzNaMDUvdFdXbWVpd24vTzg0anc0bk5pNHY0c1B4WWVXZGcraFg4YWVyMHlmektMWFNNWnBrRUtxTU9xMis2bkJPc0dWaUJyK2I5TmNVakcyejJIcDV0YUQvNnVzdUw1bGp5Y1VUWUtzQjJXTnVkaVQ1OFRQQzMvdCs1cS9NQ0NLcVU4M2V5MFl3bnFyb0VsaHpXcExlbkxhNzA2VGRWc2t4MG1yQzFZbHZZUCtlMkNnYThyTGRheExua2s0aUxEbTRFcDliK0MxTnZxbmdVSDJNWWZBN0JBaGVRU0tjY1FXbDdkZ2V0MmR3b0o3VXRIQzM2dEJVSlZkb1F3WDJpYmtNekNEOTZUR1Z0enQ5b3Zpcy95ZjRoY1d0TkxkMUdjUW9YL2lsYTQrT0FsQUZTcVdxZmZoNmhJQ3VLY0xMTk0rUVV2R3pjamJFOHFyQ3RBK1ZPSVcyMHRSTHJRTzhEM2JPODY3NDEvSnVKZmo4NDZpM2wydDFiYVRteG1ta292VytXaDhCZllDMmdxMTlYR1VtZnNxaFNPTnBiRkExYW9kSHI4S3JCaDJmcDVjc25uWElveFJrRnR6RXMxd29mYlQxNit0QTgwaFcwaHJ2S3Q1MFJEQmVBUzAvTnM0TGdNWkM2dEtqU3pxMW9WNlBVd3hMMi8rZ1o4ZTg5c2JLMUpmZWV5V0ZpQ1Q5OENSclhzd054WE81U21ZcHBNd2RxYmZBOTMweVZtMVZCM2c2QmFqUmZoTDgvUHFKSkVucllYY092cDRwdnhnPT0iLCJtYWMiOiI1N2U3YzAwNTE0NjdjNDg5OWE4ZTkyODRhOTc1NTY5MzNjOTQ1ZDVjNTIwZGMzMjBjZmZhNTIwMjk3YzQ2MDBiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxyZERBT0YrUkhPQURzTklwelk5N1E9PSIsInZhbHVlIjoiMzV4L0NCV1E3MGFRU2FYUVFiT2dtTkxmbVhMdzZ5SXIxM0JxVlQ5Q2NVb3M2NUhKb0xMOUZGZmptMlkxSTlyUGF5dWRqNWZHUFo3ZVJkUW14THZFN0ZsdSt4LzJnc1QyQUVFc1EyU0VDUFFEMno1R2laV08zMzQzcUlteGNGZHA0R1cvLzFsa3YwNGs5RUNReS9pOTVGcVV2YlhiS0o4R1owTjA5cXdWV2xONG90VE5LVXJaNlNqczVxdENXZk5rWU52YUhteDR6V2Z3SmtDWjdwUHdmbGx6UzRCaWlYc1dZemcwMk1Cd1lEK3pRZnI2VFJleThvSWFnUStoaVJlTkw2YnpCamRRSVBYMzF1LytNVkdhcDVxaXBKeWJ0ZmNvcGEvMTV2NE0vRXlZYTl2bHE5K3ZNWnkzYzA1YUhBcXlpQUJLV2Y1Tnp5dDNWaDltVjJnSm9UY3hDSk1jdHFrdlZQOG9rQ3BrSHM5MFNXUVRFd3B5NUplYXBEbzFncnROdm1ycTRSTWpxbSt4cUxyYVNoT2dWdVNuWkRobkVpOXAydjJKZmVwWmM5aWl0a09rZTBvMjUvVTVGYXNmVTQ1eVd6c09LY0w1RnFZaTV4T3UybFJsaG5TSUlxbEZnSkRZNGNjNGxVUmVsK0k9IiwibWFjIjoiNjgxMmM2ZTAxNGQ4NWE4NTcxN2ZhNDVkZDc4ZDc1OWFlNDc1ZDk2NmMwNmU1ODY5YzdiNjYzZWE2NGMzNmExMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IitoNk1nYktQYmlSQ0kxYzFsTlBVTmc9PSIsInZhbHVlIjoia1dtajRIUnhKZ09wR0J4NmtKSitCZERnTjF3ZngzMmczR0xOWW83SkI0NFNzcVFKOUhNdTlGdXRyWjRManJ4WWdyZnI2K2VMRDdxWi92M3hpUHpFakhLVEdNM3Z0b3hLbmxHMk5MTXI0c1ZGc2RwaXpvdVQ1Y0JMU1JOekJZTzRNZmpldWVZbkpweHR1eit0dFRkMHJqT1c1ODkyRjhBeVQ1alBERkk2S2xDa2pPZEp3L2sxUklPZ3o3WjZPMUplc09ZNktiTThOY01mUnY4VVAwV0VLa0JSOG5mSkt1Wi9mWXVaNWgweHZRM2E5b1NEaUlOcjluem13c3RwRTQrbFJYaXYvKzdQUkZ5REF6Mk95b2l3UjBGMm5BV3VTcS9UQ3RyQ3JFckhxTGV1cC9TbmhYQmVBUWdlL0lBT0FtV1ZUSnYwRVZQN2pIRG5QY0Z0djgwLzdGRzZ3Tkl0YTRweTBJaGNQMmxObFdPeTh2UUJmei9KalhjNjJyR1E4L3pCV1h3SWtXcGF6QmtmY1E2RlJjbDJnNDBFZm9NMTN0WXQrQTNyQ0VTYlVVSzVDbVJCMzVPelRDYmJ5TlVMZjlHUnZ5V0ZhRlN4Wkp4R0JLU1Q0SmhwVUJoK3RjNjVZQlRYRWtweTB5Z2NtZ1E9IiwibWFjIjoiOWY0ODlkZGZjNzgxNTk3MTQzNzJkNmFhMmUyODNkMDgxOGU3NGRlMzJkYmRmYzQyZjFlMTg1Y2U1ZmEzZWE0ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkpkMm9yRUdHZ2MzTVJaT0NRNzhVaGc9PSIsInZhbHVlIjoiK3h4RjNnNEVRaWw1WVNrRWNXdlM4dW9IR21Ib2x0SHpZN09iWFdxNVJQVFhDbklNN2hzN1M1Z1NmVUJzajRjcnVxWExnbGFBSnVBK2tsMjh3VWxRMkdtVUdkM2l2dWw5MUs0MFZNOGEyTU04SjNHbEg2V0pldXFONk1Oclp5aVBLVURIWGdzWVpHVkxFOVJSME1Na1NkTk5nQXJTM1FLRXAzVXlXd3Y0THFaV0tBTnV1VVZsZ1VqVUNIS3hJa3JnUEVtZHdtUDVScWc0K3RxazBOeVJkaDZQT1NJWkhyQXRhd01paVIrSkdQMGcvYnpML2ZRR1I0Z1NzV0FkZWE4aUFlakdzWHRsVUd2S1lSaDByTnpaMldYeDZjbVJsVlBtVnZPN0FjQkJ2QzNZTzBuYW95NWFiSk1xUkg5S0NyVWlRMFllMFcyZTdFdk9Vd1p3bnFKdUw0NUtxUWV5RXEycnVGaldTYlN0Y0Zwaks5Uk50MGlEOUl0dXB6QXRYNC9oUHg2SHNUczczV2NPSDlqMDRnUmdRMGJMVDZwbktuTW5HSS9pY1Vqd1FWNUM1RjhHS3djYXUzUndzREZGUnk1ZzIxZytQRStOOGozRmMrRVNnc0didUwyQzhLS3UyenJVeFZtbVI5eTNjM0dSTExVZkM3VHZNWnp2MWIyVU1TeVU5aU9BcElXM1kybTZ4K1pKdERFSmFGTDVCUDg5VUMyQ1dMbnlvRGxMYi9WUC8vUkwwVUJMakFsSnRpMWdCcTVFclFMTGR2Wkh5UHo1bFZtS3lwOGM4aWU4cTZnMnNzZ1RHZlMwT3NFNWVuSXd4cGIvK3RRYXZVV0RGUFo0OVZTayIsIm1hYyI6ImI0OWE4N2UzZTJmZTUzYTM1ZmRlM2IxMWY3N2Y4NGI4YjFiZGIzYWM3ODhlYWU0NzRhNGY2N2E3MDMxZmM3N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkpKd1U0SXBQZzIzdXg4RmtvNk03SGc9PSIsInZhbHVlIjoicjRFTjdDSHhzUTNZTzNvc2NzVmszd2J0MmY3aUJ2LzEwNi9PSEZwY2YzblZ6dGlFUWErTzZQOFh1SkRxVjJCYVk2ZEFTS1ZMdGRMT3ZFOE5meFE0Z3NtS3V5MG93cytNVUxlNXRBcUtxZmJNZThxUTlKeFM1aVd6N2lRMUVCeTBkYStoU1Q3bDY2amhITnhPcmJJNFV5bUNHQ09VZjJCaEFycGpSclRwWHhMZEh4YzI2Z1ZpQzlqYzR2UnBYUzBQbjZLL3RuakM5SDVoTVFxalVVWmJIUlNoK2FrUSsyTUVpMVhBNUhoNEhEd0FTamsydTRma1Z3MEt5RlJzQThkaG92N1dSc0FxM0NjVWs0ejRlenFPN005VncvaTVBdyt3YXN1bkhzUzdVK242RUt3TDNia1p0ZHpDNlRrZ3RGOXY4UHR5ZDJlS2ZzcVJWeWRvSkVpdjhqZE12MENMNVJ4RW11MUEwdXFNdWlmdGZ2aWdJaU5tTDN2UnFVVFZQZEMxUGw4MVNMZlV6UFVadkUyRFJ6M1YzemNEajl2UExqUTd5eFQwNG1laEJIc3QvVEM1akpqVFRkaE94OGd3b2Q0YVNUUHJ0cXRMc0V0WkRuUWRmTFcrWTNXWGM3YmQ3a3N4cjhjNjhVVHN2ZThJSHdnTlFEYndOQmxZSEY5ajh1YjdVd3FGUlpzY2h6QW9Lb0JkL0RKUnNIQ0I2dXNtSkdpRGNOVENpSVg1Y1ZqVngvY0pWUHFweUdZTnZ2U1pJelhjRUt4UnNZRGk1amFvTnJpL20wWTZWakFxN21OeHhDVjZoN1NjK2RJbCs0TktBYlJGaFh2VVU3UnBRS3ExTmtsWXh1d3pmVURiNURFT01EYUtJaUhwSlNQQWRiOEQ1MGQvdVVYeXpBZUcwQ216WlU0Sll0bmtNMmwrbGt4cGhFaFEiLCJtYWMiOiJiY2IzMzk1NjBiYjY0YjE4ZDQ2MDMyMjQ4OTQ2OTI1MjRkOTIyMzk0YzE0NTE0MzI1ZDQxY2Y5MzA1MmI2MTc3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InZkRFFOMEx2NHAwd2ZoYVZQYXRUeGc9PSIsInZhbHVlIjoib3J3TE9LdVR4N0tvT0VmQUl5ZmYwcVByak5WQWhlSk5BMnZUZ2ZpS25ELzJaTUl1emI4bk1raG9kamVFQVdieWUxMjNnZzI2MlA1aDJqeFplckMwcXJKNDBsdGVMR0ZOUkZ4VWQzZjZ1K3NKYkUvazZBMjNjYU1tbEp6U2UwOGZKRDIveU05TGFMVDhzMThTMVYyTmxBUlU5SEpvalhkSENMY202ejZXeEtBbFdoMDlBUG5vOHJzbWZXL3MwOTc4KzEyNThWSWdPejVMOUdZeXh3Tnk2NWoyMXQ4ZjNnVVQzNmp3eks0U0xBaXFwMEZSV0Q4L2J0UXRGb3M2VGNZejdDdlFqampnZDIvZHNOYVFkMTNkNnQvVndGZGtiQklpWkVQb0ZBU3J5cUhCQStlVU4ySGNvb2sxN3RmdlhRNGhOUEw5VXc5SGRUOW9seXBySldzNFA5S0VSZWs4N1NLU1N5dXh3aldQSkh6NzVXelhiTkNqRkRvTitBd0MzQkxKS1FFVEFUY0t6K0UrVzZ0RzNFaWdzYjhVU1JnVXpqa29sOVZSeHJlOS9qOXVndnRoQlYrNzc5TE9KNFhJbHpsQyIsIm1hYyI6ImE1OTYzOWM3ODlkZDg3YzAzZGMxYTU1Y2FhOGM4ZTdmYmEzY2I2NTc1NTU4OTNkYjRlNjU3MzRhMDQ1ZmFhOTQiLCJ0YWciOiIifQ==