Неизвестный одарил обнинскую больницу подушками

09:40 11.10.2019
2 2813
Читайте KP40.RU:

Неизвестный спонсор, пожелавший сохранить анонимность, подарил клинической больнице №8 наукограда почти тысячу гиппоаллергенных подушек, столы и стулья для детской игровой комнаты, а также раскраски, игрушки и разноцветные горшки.

Как сообщает администрация Обнинска, изначально речь шла о спонсорской помощи для малышей-отказников, но благотворитель закупил подарки для всего круглосуточного детского стационара. И он очень просил не называть его имени.

Сейчас все презенты еле уместились в подсобках, врачи подумывают часть подушек вручить пациентам на Новый год.

Фото: администрация Обнинска.

eyJpdiI6IkdZVTkzYUQyV1A0UHNna2hTb0NXOHc9PSIsInZhbHVlIjoia1I4NE9RVzVIM0FqNGtvdjk3OEpraE9IRXVSUnYxb3VkMmswUXBaNkV1eTB0VEtQS09Gb1ZkUXVpY3Q2blcrWnNoMjVGUW1xdzdqQVphZU5CdkYyVlp1b21QcmRmODBlOVVONGRXVEZlNmxaTGVRQWNDazNXNzBZd2FHaTJCWit2K2RUelZSMHBNYzhDdTBNNlVMOXlURFhHU1MvbC9LdlZVTm9zODk4QkthdkJkcnl6U21wRE16R2hnL2R5ei9odmM0R01kRndLdG9weldqYnRmRzU2VzRURmlDeGhtalpUanVuSDhxKzZ3eGN0dW0wSzNEVWQ1WlcvWjF6WDY1RjlQZGlZUUtyTkJBVEdyaVdaSGROb0U3N1k3V1NVbnIzSkpLOW51VHhUOW5qajZSeEVPeDhWQ0FlSzFFUjlIVUFtSlhOUGFFZHplbHhZb2tDUFFJSFRRL1BkZTR1QXFOWGlxZEJDZHZ1alRwaWVyYkdIa3dMbVhuU3I5MmMrM21QcURkeXNVZnRoWTlLU1pGeFhIdWR5QWp3d2o4R05XK1NsaDh2c0JYcFc3TG5EMUFHcmJvUFBGSzEyMkE0Mk5IT2FPaTVTeThXL2hDdThDcHVJai9mQ2R0YjQ0SWhsYXRsaTErMTQ3TG1QeTRlU3oyUVkxVGlETEhWMk55OVlQN1ZxcFlxMjFJUnA0L0hKYVlQNjBaLytNVkhXd2NmUGViNlFWNUhJdGhUa3llRGo1aVl2bDV4NTd4UnVKbnIrT0k1Y1hSeXhlelJINWQwengvd3prdVZSSXdCNU1XQVhyS2xFdnNRc204cmhaOUtRcm5sQ1BYcEowY2VmSEpkTG1DM2hoM01rMUZUZTB3NzN0VGZrQ3BLUE9WcXE4UEtUdUZjczVSRHNNbzFCcjdWQ1cyNlR3T2EwWmw5dmswcnAxSmRIR0lOWDdnSUt2VWhVZU45b0NXVlZJaDlzdnVqc0ROM2lyMW05YlNsbFJIU2trZ051akxJaFVJRG5XeTR4WHV1IiwibWFjIjoiM2NjNTQwOGIzZDRmMDgzMTY2M2QyOTAxZjZlYWZmYWU3MDBmZDMzMjkyZmJkMTkxZmVhYzZhNTk3Y2ZmMzdiZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlFkUml6b1JneURsS2ZuOUdLcVkzK1E9PSIsInZhbHVlIjoicytpSEpVMW4wc2FIbUFhRU5QR0YweXh4ZnhJQ1VldTdRZ0srNXZyKzBHU2RubVpwNUVMbnErQTQ0MERYbnZ0WS9JMUExWk1RamFRWDQrQW1ERG14d3pGVVNhOG4xQUpnNGsxU2FodTRvb255em1XQjdDTkVGdmR0MWl3MWQ1RDlEZWwrVGl5Y2FOSkFuN0dBTytleWVFS1ArdjRhZHZ0a1NYQlN2L0NnUVY4dDhTOGRrblVWck9mMnRqQU9EUUdiSTEvYS9JT2pYOStiYUlINzFJR2gyUlpYcFpRZjVtaGdaUEpRT2Z6UVhvMmpFTEw0aldsMkZqMXBMczVUcStWZEVCUmRaL3YzYUZSYUhEcGJXV0Q1b016OFFMdmUrV0hqODNTcldxcGtUd3NHL1hrSTZ1WVF2NEhlMlBOOVRBcnpWQm5TdjA4RDZnMzZzbE1qd2NYTVQrUktuOUNDRlo1YWl0T0dncG5pWGtRQ2xsSmYxUVNONVZCSFYxMFFHTkcxTVhBMFdKRm5ieU5PeHc5L3ZMOTRMZ3lnbUw1UHR2R1pYWXd1ZFZYQy90bmpUd2VYc3NpQm9LZ0s2bHpiUnhQT2xneHFsckhjL2k4QmtOQlZQUXpoQndQM3h1cmlHdEtWTjUzTUlQd3U4TEF2Vm8ramxNa0Q2Y0RMSVlid2poTTlOTERzWk9IdVhXM29hZnhsTWloY3c1Z2MzejNIWmZJZ0JyVlp1RVpFNFk2dHpZWk1aM1RLRnRrb3M3azJSKzh3c2hqNklmc1NqbHZYU0l6aTllcEQ2OUpncmtrMWlOdU1ZcWxJenhlTGloM1dCMkhpRnIzM29NaHFvajlTdjhMdGhLV3QxTDZGLzZST1Y5aEJJNGJHaUFtUStmVG5hUzhaTGEzTFBaNS9BU28vS0R5bFdURjhKN0tTM1h2Qk4vUTR4cGZjUlJ3YmY2Y21MTXZXL3JhcmVnPT0iLCJtYWMiOiJhYzY2MzY4MDA0Y2M2MmFiZTliM2Y0NzQ1YWZmZjRkOTFkZjFlNDIyMmIxMDNkYmIxYzZmMjJkYzM1NDkzMTQzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
17 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFnOFdXaGdPZ0NUQ3d6ZnljTDVCV2c9PSIsInZhbHVlIjoicHV2REJ6cUpvYTRDeTYwV3BjanVyaUhvM0hnRVMvajdGMHRLN3AvdlVPVkdBWDV5dDdXU0x3QzhhRXp2TXpjKy9MRjM3bnhHWkt0Mm5mdTZLV0RFSkVsbUl0aVFnQlZrL3gvYXQxODh0NXhsUXNvQ2UzcVJiZC9TbW9EdFNRTnhGWGJVSEZpQXRYQU1hN1BXT1BLVjBhV08rd1d6bkRYa1B5UHprd1h1dW45WW1jUUVtejlBWVBZVmkvbGFOK1BYMGZQclpYUFNLLzJ0dVB2UkI4V3NZNFVZVDY5d1RUY3NWbkNFOU05eklGUHpWbHBPbEhjb1pBc0d0Y0p0L3JrSDJTVS8ySmdKS3IzakRmb1U2d3I0UmJMT01tNG9lazV0MGZrZTVobWNXWFZ3Y1VrN3NzdUFpVXhzUzNsUTBpdjc5UjZjOUZMU20wMU9hSHlWbEZGR3dySkgxSXFvdmRMUG40QkczMExVNEM1OGh3UzV4OXVyUDZzV0g5aW1aMDAyNVVzTTBCNWRudGJwbUFHanN3LzNhNTlaNHpndEJDcGdtaFdqNGlDYUZ4blBVZThFNGVxKzRxRFJlQ0t0WWZ5SnIwQWh1aFdnNUtMTWhVSWdPNnU0ZjYzSHMvbHc4MktEQnM3YVA4c2RFK2M9IiwibWFjIjoiMDc4OTUxNWYzY2YzNzkxMmFmZjY1ZmRhOTE3YWI5ZWRmOGU4ZTI3ZjY4ZWIzNzVlOGI1M2MyYjNiOWQ3MzVkNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlVkVkh5a1pVVUc0NUtSMC92bVdRU0E9PSIsInZhbHVlIjoiTlBobU1tZXhrQlBuMFFSeUR5Y2lwOUNMTjV2WHZmb0JGc2RSR3VMZzQ1ZkE2UlAxWEZqamw3QVlXV3JDT1hJYm1oQkF0WUpUOExubnYxUGhiV1ZPTjhTcThlOCs0ck9uSndSZzAvMWZ6SjVXVDhiOXpwRjZUSkFFUmxwYmswZXJtVUFWdGFpU0c4MFVKdldGbUE1Q20vVFZWWnEyaWJtaEdManZEQ3BXUnRSZXNyQXZreVY2UnJCTWM2eU1MVGNPYzY1dHIveWFDWHNJM2VJWG9QTmt5Y1E0OThwbFFDSjhsK3FsbkxDWFczYWxOcGt4cTJ5SzJlU2YwMmpJS2RKSmdsL1E1U0VTcEJDWi92aTJ0ejJlYUhhZU0zUGFpYTdkdTQ2TldzOTcxRW1JOFJ0eUN4RC9zcC9aTWkvbVAzSmp0WWFrYnk2dHZ1V25sTERnbTVha0JoenljRUFMbzlTaVJNV2xHZU54d2l4ZUhlK2E5UENnZmtvVmxRUThYSXZGV2F0M0MxTmlNNndhdENwR3I3aE9kN1hURm1ZZWI2eUFPem5Ia1lVdm5yYUdBR2pjcnNlcjJSeFNxcnQrMFB5bFRENzREb085MkpKUnZ1RnBQa1BtZjlRUkUrTzBrUDUrN1JzaHdOTTJvQUE9IiwibWFjIjoiN2RkZDcwODZiMGY2YWViZDIyNmViYjUxNjk0ZmI2OWI3MTJjMjJmYzMzN2UwOWFjYzg3NjQzYjY5ODI4N2RlZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlliTGtMNSs2ZVp3VTUvZnMzYThnT2c9PSIsInZhbHVlIjoidlZQWVJzMm01NldoT2piUWd1WlpYNjdHanZpUXV3eU1nWW1ueDJwOENyb3FnTFk4aFpKREdqYjRHWjVNcS82MFlEaXFmZDExcmlPcVZHdGgyNkVRV0FyekdlS2lBQVZNRlAvTk5XMHlEYWI4SHFZTU9FVk1DVXdoVXM1L2U2NG12VWxoODR3QjZzUGlqcVBYVUIwTm4yMHJmbkkyeHNUQmZGV0YrSHpQUjRqR2hBVjN1bE9zbmtkVWFSeFppRXRwSUk1QTlFalJPQUxUYWdRSmsrMzhETUNpUUZOVWt6TkJMN0ZGNkpZbWRpNy9nOHBpTGtUQWtXKzlpakQrWWx0TlBlamVsbkgvMjBYa2VBTGZPdVNiTnZ6cWJURmNXSGZ3WjhXTFFVUXd3eE00NldlL0ltUVpCaEJyU01KRC91NzJCdWlCc2k0aHBZS0o4M2Y1K1p6VHd6ZWg3QWtOTC85MTBEWlZLMnlLYXR6anRERWZ6NDBKd2RkVm9jYldaa3ZlQ2xoRllmYW9DNUxhTU0xanJYYThZMDBJL1gwTW4wSGh3WnAvYkt2N2ZpWlhrSS9BSm9WczQrM1Z5Uk92dmdtb3ZNcTlYbk1lN3pzVllya2UyYk1YaktXWXIzeHlNdjdYdzh4cUpCcDFjQzJhLy8zc0NWb05nSmlUaTJnSkZib05Jc1Rja0FkWjErRHJWVDI5LzRCOTZNSTdsRWhMQ3o0S01BOG1sa1dWcjhXNnV3MDNTVjBUcWtnd2VFbU1DMXBHYkdqaWxJbjR4OTdlQTErR2xuaVd4ZzIrcW5oWVNVMU5vOFRONFpQejRlMFdqS0J0b0oyQWpBbGZGN0JFYVI5UiIsIm1hYyI6IjM0NTY4MGE4YzZiYjYyNzFiZTQxNGU2NTc2YjcwYjljOWUxMDhiMzliNTcxMGNhYzRlOTg4N2FjN2ZmMWQ1ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IlBNTElpQldVSFdTNWVBUEd0QTJSR1E9PSIsInZhbHVlIjoicWhWRzc1SnhiM2NyQWo0SUJpdTBTZ3NCTVFTdGVkdlByVWdCemNxWTNmMWdES3d2VEhvOUgvQ1Fxd09IOEdkOGRQMk43eHZUZnBXT1VhYkxUWTZWWVBwNzFwNDZQN2w4cWNTQWxZMkEyNm94Tjk2UGE2eDg4eGFoV2tpUTdzMWlxMWVLTmpJa3ZZUTBza0RaeDVxV0hTVkVVV1dkV3lwcFM4UGJVZnlZQkJHMm5xVVNUZEZLcGU3cUVzUWM1VXZRZndBZFhtSjRYMFkwMHVFUFZHMVFWOVpQVHlYZVZ2OFUvdFF6d3RpV0Y0ZC9yUlAyVjBCaFdrNHFOcmYrQ0dEMVVubG5jOUdEbGU1NEFuTDRwMGYrYzFFZ1c3ODBNdUVHNmJxWnZLOFB3dVNlaWlqUWVJKzFwMGNxWEtteVNjQXNJeGgzN01kMC82dmZGWkc3NUhvL0ZzbnhUeWJoaUcxbFZBbWUyOHE2a2xuV3lzdGFTbjV2bnZ0UXFIR01ySGJjbE9NVTFJKzhtVFhvZGJSdXlESVNrOTBNdXUveFJqbXVRSkdHbmZQNUdkQXdtalEzK0tXdmJDbUVYSFBRaWxCaUVZaGZGNi9HVVo0NGhRd0RZRnpOejlmWXNBTnQ0bnpOT0lxZHFCTnlkK0dtSG85OUF5T2ZEVC9PbFJMSGZiQmVRb2toZVVQQ0QwQUV0R3h1b05XQlB6VFovanY4Z3V5c3dkNVM1UTlpcnRMVmhFek9MNS9TUGEwaVRvMXV2RnpTbTNCWVdLWEU1Zkd0clZodXY4RitIczkxNVRTQzllQzMydjRnaXppMnFCcy9KRFpGam5mNjhWUXdnS1ZlZ0l6RDNGR0pVeU9wb1JxQlErM0s0TGo1UXJRV2RITmk1YVpOSUVmaC9HVndCbisrTGlCVlpJWGRKTWJabmsrZVMwaHkiLCJtYWMiOiJhMTBjMjU5YzNmYTYzNDBjMmQ3MmMwZDlmYTE5NDRkZjg2M2QwZTcyMjQxY2FiYWUwYTQ3ZDY5NzE3MDM2YTMwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkJwbFZCcStrRGJram1JWndpRENrTXc9PSIsInZhbHVlIjoiUGhTY1ZzMHVraTdtaElQRWRFNUY2YzJ5Vys0TzVoQWlscVM1eUdpNFV1Yi9VUTcvQ3IyL2RGYlpoaFBxamlBOWlTUWdkdUhZTkJ0a0FIMk1jWVprTUo0Smg2VGIvZXNMcEIzU3hBeUJ5cUNRcmlxWkNMb2VRUFdWSkg4M3Y0Zjd6dEZMRVpUbHR1V0ZRYmtFLzFyN1U2OWVPTU9CRC9oZGZoK0lPQWc0b01aUWVuWmxZQ253NnBDbUt1TmF4YXhpeGZyS0VmT0FBai9wVkYrVkpoZ1hnQ0o0cC93aUllZVVMME94L0NjTVZKUmN4b0tGRW41MS8ySGFvTGpyU1hJakZJZUNLU3NNUW94d2RqZHlJNnZhamU1UVRzZHVwdEJQRmVJKzhYUTYwVVZPWTlDa2d5VXVrcmVBU0xNdjlOS1BQQmhrYkVKYSsxQ0M0QVIvMXZLWjdiRHJsRUFaU21aYkZWWnVhMmluYkcvdW9SVGV5cytCK04wM3hSa09FRnU3Tzc5ckV4c1lLdzREb256ZHVyS1BXd2d1bXc1YUpRZWNsQkp3Sk1KbXF6TXJkbWdaeXVPN0dsb09YcjIyVWZBWiIsIm1hYyI6ImExNmYxMTAzOTJlZDU1NjlkMTRhY2Y2OTYyOGUyNjYyN2JhNmJkODI1ZWIxYzUzNWZmMWI1NjhhNTMyNDRlZDciLCJ0YWciOiIifQ==