Козельская прокуратура нашла нарушения в столовых

17:27 04.10.2019
0 2709
Читайте KP40.RU:

Прокуратура Козельского района выявила нарушения при организации питания в трех образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 4 октября.

Стражами порядка было установлено, что тазы и разделочные ножи для сырых продуктов и продуктов, прошедших обработку, хранятся вместе.

На емкостях для дозированного розлива воды нет даты вскрытия, не ведется журнал медосмотра персонала.

В результате, виновные лица были дисциплинарно наказаны, а нарушения устранены.

Фото: Pixabay.com

eyJpdiI6IkUzQ0ZYRjJLcHMrZEdmZFJQdkltaEE9PSIsInZhbHVlIjoiRWJLak9abEpqZ3J2MUxwUittZ2IxQzhlK25zOEZpWWVTSWhKdXBjNHowSHJuZHJ4YWNVSUN0QS9mT05ySEthR080VDRXQUFDTmFLS0VOWkltc1B0dEdhblE3d2swMG1pN0VvdGpYWUJkdGxhZHViamloZU9rR2MrZ0hkSlUvVmRFdXlpZmk1d1dvY2s2dmRDMzhqYkVmNkhVa2NzTzZHbGZmYjdkTVYybXUxNDA4MzNvU3Y0R1NpYVlhQlk2dHN0QnNVZSszTlZaT3NqZERUQ2lNT2lCdWZ6d0huQTRUSmp3UVRyQ0NwT2I4NllsVUVUSys1d3FGSmNJRzRrSmIyMktEeWYrclFMcWZ3YXZaeGNzWEVDMUhPMzREUU1DQ1d0OFp5WGF3YnFmZ0g0bi9FSis0NEhJejNJRHJ2MlpaU1BlTUdyV1RTNGcwU1BmRjBZaWxPQkpiTzRKV3daU3NiRnRZQXpnNkRJUkszQnB2ZTkvTXpyZko4SlplNlpOYWd6TC9iYUg1TWpyOXdhd3NPeUg2Wnd3RFlBMkltV0MxYXN3OWdFNzc5MmN2cE8rd2U0WDRGMkdkaVlWZDhMNWp0L2RqQ2ZjT0UwVFpLRFBNcFViZmVkQWYzVTRKbDhxZnpSRVBWWGwyVmZmSVdoQm52UHFDbjJ2SnIrdFF0Q3crMW1TZ21sZ2RDOHlkckgrNkNURWxjaDZlZDYwWWhvUCs2ZUQ0am5MQVg1eHJwbjAyQnJRVHZuZUl3VHk5TU1oMFViMlM1Y0NOZFdxNzJndU0wZm9JcFRRZG5PeURLNTVEeFFmT3drc3VhQkQwNlVpa0NtNmRBYzQwcWVMbEJuUVJKYXk1MjJ3MEhRV2p2S2hkR2FDSEtHRTd0T05DUEhyd04yLzd2QWVVU1M1a0FRNGZaRXcvMlhWbythOTU0RU9ZRU5sM3JKWlBQb05lZ0FQdWlOSUxtbjZ0L1RUeE9yMGlNQzFQb2VSa1FzTzNHRlcvc3QxTkREVGd1MzkvYktMT1FJIiwibWFjIjoiZWNlNjZjOGE5NDZiMzk0ZDJiOGNlOTI5MjlkODY0ODMwZmZiYjZiM2MzZmRlN2E3NmY4MWNjYjNjZDcxMGVmYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imc2UmY2N0lVajVxZ1h4N1JHNE1jdkE9PSIsInZhbHVlIjoiYkhHRFdVOUs5NFB6NWhHbmFWMlloK20xaFFLRktCZ0padE55SHhzZEl3R3AwVFdvcFNGUDZPb1I0YWJUU01yanYyRUhOeU93YmJFTUttOEpERzhiU0dpYjYvaFY2L2N3MlN1U2UvWXdLbTI1Myt6R1RlOWlOajZ5Rmc5K2lOT3JCd1dJZWlwMHIycFNNK0VvbUVrUHdRd0hTVUxwMVpwdS93eWxYNFNHdTVKUzRXSU9yLzRNNnNpTFJtRWg3ZGdEeDQzQkFBRHVtY3JQMUNidG5nbWZhTnZBQThWL3FtTyt6STkrZ2pNZHVvdHRCV0Q2WWdiZlBrajA1TGVMNFBHL093V2tyVVEyS1p2aHViZGJ6UjgrK3dMM1RwUXViZ1hVYjZ5NWpyQVkxOFk3MzhUR3NQMmxsWkdBbkNPQk9mQlVySVgxSVladmpwSE5CbXMvREF6Q3lESnBJM1plV2ZqbHdIZXY2SlRXR1lYcWtJUTVtUHk2V1o2c2VGQWdjdit3T2p3bFNncys4Ujh2Wlk1N2xNZzJpYUsycTJ6V1MyRU50RGlXQnZUV1MxTUFNaFdMWWNiMHNGZkRVdmJhYUpvZWprd093K3BXMWJHQndrejgzdmJRSWpMWVRZajZ1bnJ1WWVhemVSM3RhVHhXVmhSRlF1bTNwUlpIdmIwSGxVRWF3cHBydEIxbUpBaGw5Zng2UDBvUlV0TWNkMkFPTU9xSlZCbG14KzJnUG53UWpvaXpCNE5TbTgycWc0NTBLNjUyNm9oM092VmMveUtDMVZmUGlJQldVMUZHeFlZS0NJbG51QmhRRmltS1dQRjJ3RjA0ZHJFNmtPY0NQNUVXMmxhb3NvYXpsTThXcmZSRXdhdnFxN0FhcjdraVJjb2ljMzlzTW1qWk00UGpFZ0dDNnh1MGxPT0VUMGRwcXJnd2QwcHg2eXR3bkFvUHZodXBuT2o1cVRsWFBRPT0iLCJtYWMiOiJiZWUwYmNiYWVhM2M0N2Q3MGVlYjNlNGQ5ODYyMzZmYjYxZDhhNDhkOGYwZGUzOWQ1MjgyZTI2ZTJhMzUyNDc2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IngzcTFIVng5UFhYSHlkT3RHUVdYa2c9PSIsInZhbHVlIjoicmVFb0tmbCtaWGZkcUh5a0o2emZFaGpZdjJPWmJGTlpVcW54QTYzUDQ0MVZyZ3hNL3IrVnNaNkxXTEFuUzlkcUhUNjFmdjlRQTZSM1ZOQnUyZ2hxRm54dUhuZHZNbU9PUTRWWk1MNnJFcVFWRGo0YzZLWFNncEhBbjVrTVNLaTMzREhBUmFGTUowRFFrODUwbHVvTEx4OEpqRjJWZmVaSFdZckY5SVBEcXlvMFMwWXprMUZza25nTy8zenFCeVo2Z1kvc0VUcE4xdWUwZmllUytRRlBNcm4rZ2QrSnk1cEwyWE9wR3RxM3FXSjdJRmlmMkVhR3JMbFRwbTVzcnN1UnpZL0xVbWNrVGt6RHNmZ09Lc1JVSzZmODI0RndXaXk0c0ttMjNTdHpkLzJEUFFoNFNtWnJUVlprRHZNY29VS0FIM1F6RzFzdGRXT1ExSHBDbUo0TTQvTFN0UzFPdGp5OS9HTU5WTWlLQXRkOTdodkxQS2xVcGZwYkZ1NXFISHUyZlZvWXNXWVhsZkdWT1IyM2lPWHJ4dE5ldlNvVHkzUVQ5OWVsTEN1NExFODc4WXJPejllZEtKVjdBNDBXRWp1ZnphN25FbytSQys1UmJzNldwNFNxaEZQQW44clFveHBSM3VmVk1qZTJoZ289IiwibWFjIjoiNWEyY2FlNTJlNjMyZDE1NmNlYTQ2Zjc4YjkxYzFkYmM5MDRhMThjOWMzNjZjNDAzYzZmZDYyYzhhZjE3YjU4OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik1sMmZOOWh2aHBuYUx2S2lVMVNXL0E9PSIsInZhbHVlIjoidlk2Zll1SGpNWmZ1bzFyTUVDYU42WW12SnlhRjZ1dnZMSnUwYlU4T0M3RkFZYU80K1BxK2dTSy9wZGlsRzV1RXJLSGVFWFQyb1ZjS09XaFM0ZG1IMCtURGhFR0hPSmJaeGhvZXIxNFpISDl4Y2xlSklVS0dhUk5qakZ2RWN4WlVLeXVGOWF5MVRsV29pTXBGdXRlb2ppWlM0VS9USEQyTUJkSjZPemlsWFQrNGNhRnU1OTRnSTVjMTVQdkRsaVVBMmM3ekZsaDZKTlJiUkVha0daalg0M2h3WXNmc0RkMENicDRLMUQwZzJNN2J6NmE2a3p4T1J6QmRCRjRyazRZRXhwcVNFSk15cFk1QW5aeFFpUmFyV0NGazVlL2thbXVJUERKcXBESC9Yd2MxYUdTRldpZkl4TkQ5RVJsR1p0SGF6c2Y3MUh5c1dqanBwLzErNWs1eCtFOE8rRXdaVHZ5RWtCVHNub2lZeVV2cmxZL3pYb0lrVVhvUmZSY1NZNXM3eURCYTRqN3UwYnhzbnU1SERGTjdkWnpJbGhOVTluN1VUTVpqd0U1cW9xSXNqb3NvQU0wZ1VTRWZybkNPWE9XWEE4ZjVySFBJYmtxT0xBaXI2cnhFa3djL2FYRkhOUm1HaXRyY2Yyeko1Z1E9IiwibWFjIjoiZjU5ZGE2YTc2MzAxOTliZTJmNDdlZmRkYWUxOWUzN2Q1MzYzOWFlNjI4ODk1NDg4YWQyYzJmMzFmOGQ2NzhmOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5aNldHOWRDNFRCeDJHcTdIL0JEVlE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2lhTGtNbjFMd2cwTVV3eHBqbjEzQzlkVkFlTDJJOVFOZ0F0bmlhMjk3aUZkeEtBbThieFNhbzNweXVIWDNYTWk3ei9QdDZEUFpxZHgyVXBNNUtodCsvYVJrWE9QOVVSTlBUYjhYY2tscGNLVmVMMWZFNXJOaWxxejU0UU45anhQMXBmeldTc0o2NVpRS08yR0IzNXQxVDQ2VE1hRWFIVVdxdXB2TUlBOCtaTDBqWlNZRTMyd01mQUQ4TXJHNHRWMGdFZkdudUZTU3NDbFdacERRbFNxa05MSlRqaVR0bkxpYnNydFJqMW9pdzE1QWd4aDRYL2lMVDdLOUV2NHV1VzRGVzVDeXI4LzB4bXlJSGl6a1FWc1lycUt6cFJ3WkNSNlF2NDlUVEdqQzI2RVppd21QUWNad0NoRzBHY3YvUVVMVTRqckZ3NFVnbEJFa1FERC9XQUdDdnJobWZYbkV0emQ3czUrZUZpZDNKaXJsaU5YbjkzM0xjY0E1ZHVJSE1FamNMZDBDaS9BNHN1cVdrWU9DZitpSUFNRlJuN09CeC9RYXF2RDRzMG0ycDU5RDhBa25JdjBoUlR2YVM3aXloNlJ3bktGSExVUFI4MWZscGJmNGV3amZSQVVVTGZYZ1pvWG5kaFJZajhud3l1SjJWS08xVmxJc2FxQkRZQWdCbDUrL2xmc1FPc2F4TEtUL3d4VFFSSnk1QXdCZTJMcVZNU3VxVlhTMy8zOGxhc1NydDBySDRPejNiWjVRRXB4UHhJYjhkMUdkNGV2c2k0akxVbldpTFl0Z3ZMSzJ1d1VSWC9uYXVZTTVRNHhTSHpzRUFiOS9tM24yRm9CR1BjbHg0eCIsIm1hYyI6ImM2Y2IzNGE5ZWZhZDM5OTUwNTUwMDMzMzY2NjUxNTJmMmI4NmI4NmEyNjFmZjJlNjA2Mjk0N2M5MDI4NjI1ZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Im1MZ0xMZGdWR1pWQUNlcWs4U0RJd2c9PSIsInZhbHVlIjoiTlZWNU9QM050Ny8vNW5BaVNjenQ4eVIxYndlOElGQUMvaW5POUJSeWsxSUFjUm9FcWxmWXk4S1JMU093bFM5elJYRzFxLzQzbVhVM0NVWDA2dmkzNkNYY3RnQWtDak9jd2pYRXVqUXl3aytrMFZOSTIxYkx4bzExNGFQRllxczJzODVzYlFDaGdOVmNQaVRnTkxSK0RVTkt2UTdtU0JVdG9iK0FPS2ltT1Q4YlpObDZFNzZjRi9mZ0cxc3FGbDAyMGYydXREOURJblNzMXNCWEgyZXBwMys3K0ZYVHpEV0VrR3JZbGZEdzU2dGljNFNOaHE5bjlkZzlxSFIxR2REY01JVmdwTjV1WVZXK0hsbXYxWkk1ZXNYOFkxbVhHbTc5NnZwQzVPOGdpMkdONStLQnhxeENXY2ZpMkFWODFIVDlvMjVDMDJ1TU1xajQwRWt5YzQ1b1dsYi9hSlJlQmZzRGNETmQ5YWRHK3pMc2g1dGZiaThKS25Dc1B6RWpyNnE4YklYSWk4NHczZ2xDamVDTmZhK0laWW5RY2VvV1NNM3lZZmV6TW5BS0JTakJUZ2pVV1hzeld6OXRoYUl3eGdEcWVwZVY2YVBRSHVEV1RGWS93UDhkR1pjbzVVcUJXVHBBekJhYnN6VWk4MkdXVDJMT2VSd1FYT3AvZkFucGhOaVBmUkcrTCs4eE9hVlVvczhIM0JMNmFVUnh2eTNiL3Q5b0N1Y3hPZU9GbDJnM3JzZTdqNlpsNTJ3emRaS1RQU0NKQzRUQXdjWFpVejYwcTR0MUlPRjZiVTBuMkJVYWZpNHdKdzBJa2ZBbTY5ejE3ajgvWG10MVVERVY4dExMYTh4ekFKMGxPa0JHTHdSdlFJVDlBR2Jrc1p5dSs1ekVQN3VrS0UxRzIxV09DSUw1Vkd4WG1KSC80SEFzbWpSVmpaVG4iLCJtYWMiOiJjYzRkOGU3MmQzYzAyYmNiM2JmMGFjOTkxMjI5ZDAxZjE3NzZjY2ZmNDY2OTMxNzJiOTI1NDNkYmNkODE0M2E4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IldTY2w2cnJTUTIxenhwdWg2V05hdlE9PSIsInZhbHVlIjoicHdKMGlpY0tMZmFZSE5RdWJoS0JVUWoxZVZVUDhNdEszWDJkcDBGT256aTl5ZTZpbHlJV2cvU2VWUW8veDU1aEhGbmN0NEVNKy9KRWNqN3ZFWFRGcy9oQ21PbGJXUjAwWWdPcDZPcWJNaXVabTFvKzBReTQwcGlWL0JYZzdicWQwelFwL2NRZ0tkbTFvZnlPYktSNXZCRHpqdE41YXlzeWpzRk5XMnUxWmNHT3JROXhLa3YwM0JGcTBLNHh0VkxCam43MTlkT2xuUm95UFpoelhXRy9hcjFld3lkckFpWHUyS1V3ZDNDWEVSQjNFWlVwdHdETElXZTArWVA5OGdGcERtVHNKWHhCeEdmR1BERVQyUVN3emd5REtOTFZmR2VyanQ0SjJLSjJpcHRNRFBqaUZKVFdBcVZsbFdWS01UVFd6aFVEcU4yRWZiMjhWbDdoSkxDUVBtM2hJajdyTFpPY2ppR0kycjBEaTlPeG05SG9lanZzVjBBZDVRTDhibnNNdlRxaExtRTJzYXk1UUNpclpuaXJYVUpRMk5wTlAwK1RGNFNmdWpSOGtzZjFhZVgzY0JITGlGSlRlVE5TNFlmcyIsIm1hYyI6IjA2MjFiZGI5OWMyZDQzMDEzY2ViYzExZWVkZTI3Y2ZkZGE3MTI3MzQ3MjBlODY0ZWQ0MjYxZmE5MzQ0NmZkNWMiLCJ0YWciOiIifQ==