Парк культуры и отдыха закроют на санобработку

Там начнется обработка газонов от клещей, а пока охранники просят родителей не разрешать детям гулять по траве.
14:09 19.05.2011
0 963
Читайте KP40.RU:
Как мы уже писали, в этом году в Калуге резко возросла популяция клещей. В частности, их очень много в парках и скверах города. Сейчас городские власти решают вопрос об их закрытии на какое-то время для обработки газонов и уничтожение клещей. А пока родителей просят ни в коем случае не пускать своих чад играть на газонах и самим не ходить по траве.
Планируется уничтожить вредителей и в других скверах и парках Калуги. Правда, точные даты пока не называются.

Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6ImlIQVowS2VuTDk3RDZMZTk2MHZvVHc9PSIsInZhbHVlIjoiYVZDeDNVOS9FMTV1VW1vV1ZUYUJqakVwZHJGNklaZHZFR09ZMzRQY3NvS3UvOU9SRmZ3MEJncndwQmJvaFM0MmpoRjY0SWNqTHFmakJ1S0hiN05PNEtoSWRIeFhCbFRVd2RpOENrWDlRV0VqVzk2OCtEZ0N3YSttWTdEQVZtT3R1NHUzb3F3RTZaOFdpc1laUE5ZTXdDL1Z2TUYvMjhSYndPUW9lOVJIQytyUmdEL1prQXdiMm0zSzFRN3F3YTNKckhwSGsrTDBjZzFyTWI2VU9pZjFjakxqT0RVaFVFanIzMEJ5QXdXYzJ4eEdjK2VldEU1U2hKSDdVa1RXZHFPNGo4bTFBWlJsaFBWdzJXVDhCY1VzVDlZVEhXZjYwUkRtYkN6WUtub3krdkhIRlZKWVdFbUZPZVpFWFlwTlh1UlhJL002dFJMaGRicjR3dEY0Y0pUKzBOUU5NUFBySU5iNlZwK2pyT2RySmxHQ3A1VW82VVF6YTZsTUtqaUlpaGlaUFU1TnRTTlpySDdXcXFoSXRzUmVqVTZPTjRSQjNMRlVZb3YxaEtVWi9NTXhsazdEazlCNjkyOEx2Tnl5SGNDaGdNUFVQcVNSb2xzTnZYMzZ0SEIyZjNwMlNoZjVBQjBuRk9UbExCNGUzWC82UzJNTmxkQkVmZDFmUVI2WFBuQnFMb0o4em0zSHdtODZCUmlmSWVNNldvcGsvYjkvNTV4NCtPVS9USHFsOGg1ZDhCMFBUbmtBLzNPOGhzUDA3d3JhUlBZNlFzZjhIR0VlQ0YzZUNrV3hWK21pWFJaNnRMeXlQTjVXSWxtRmt3VTZoN3U1S2RUVnlJa1IwdEtNeEpwSDE0SjhCT3ZOdjlBeFFSMDQ4cXJNVVlpeGRJK2I0bENqeTlrMXFPbnNkRVBkVklTOHp3c3FKU3hwd29wQit0T2hVOHNaWjdOZ1J5WWpMSUFUT2hvYXhtWHdKY296ZmdNT2lUaTBuTEt5VFlEdXVJbHFjQkxkWjZRVlFBYXRVOFhuIiwibWFjIjoiOWQyZjA2YmY2MzdhZmZjMWI0OTkyNjUwNGQ5OWU2MzA5MTVkZmI0NTkyN2VmN2Y2YWQzOGJjODFlOTBiN2Q0YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IncvRnEyWjN0Z0ZVcy9BYUJtRUdqY2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ1FnV3QxL01FQUdVY0xiOHBEVk9NYktLbkxnSE4rQmRUdXNmSm1MQkROaFo4aFFadi9NeUx1KzdxcytDdUovWDVQdWttTjYyU1Zra1BTMXE4VVVOK20rUG9FblIwTTR3VUVwRDNnSmtpeTAwcm1NcThDK3ZXT2hCOGg5QUMycHdCTkJPS3cwTi9GRHJKTHpYSENVSlJELzVKWksrZE9HQ0ZHWmNXcFcvcUhhc2FITkNiWEdTVDVQOGc3NXU2RS9pdzBwbnI4Z2p2bVI3OFJPZS9DMGhDdVlYdXNEdTZsZXBuSit0UklrSDRVQlZIMFhTdVBtUWxPeVpSd0paeDRyWUhwbE4xcGErR0hrL3BydnRsQ0Exb1M0ZlVBSjA0ME5RWXV6UFV5eHJxTjVwbkZGNmhUYkZidWVsaGI0Z0Rob2tMZ2h5MUNveDNDMWJLSUViY01xZHU5cFhzWkZXeXpoQm91Ni9JQmx2UzNoSklXaG5EUm5qQXUrM0NyS0tXcUlvU21ITXl4NWtFTzM2TWtteGxBekk1djZteEo3VVpvU1JTWUViL1hFZFc2VkxyaEoxU0tWclZNQU16MHpzSk5HNVl1R0VQNStYcUhsTmtpcFV5dzQvZFlpVmN6SUd2dzhreWdBZEVTWFlvYzhSZVdadkhQM20wYm5SaVNIUGYyalE2KzN5Y3huSmh0VFRldHo2N3N1dzVnVUd2TmF3d0k5ZFE5ODhoOGxVTnpJaDh5TGV6bFg1NllxWmVyajh3YlNkMHJSaFgzWWJlUk5XV0ZydzlZTVNhdEVWVTlPUkVWYVJTUGNjWVdoOWtVRWlKWkZDZXdKMXRvWURFTzV6emtLNTI2WHFnRlRuTzlORGs3eXhTdDAza3NTM0toTEFLeWlGYjFTUURoNzM2OUNIaVV2eThwRHlDeEdLQ1EveFBsT2tPYlpaZm4xcFk1YmdIYWFPdHptVnZnPT0iLCJtYWMiOiI0OGY1NWIxMzBjZmI0N2VmOTRlM2NlMjNlOWQyM2Y5NmI1YmEzMDc3ZGJmMTA1MDZiMTk4NDMzNTE5YTNmZDk5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhQeDJBUUhCNmtsNXJTT1RZNjFlMUE9PSIsInZhbHVlIjoiM2pjYVJ1TkR1SFRQT3JDQlV0SjR5M1ZmUmlyZmloU1E3VWJ3bFNwZ0oxOFNZdVQyN2VjTUhUMWhGTXFJUG1hODdWcUlncFBrL2R4TVYwYWIvRXJUUEV1NWYyWG91MllwcXp4QUs4cEF1SGMyclh1TzB4TVVLWjJQdWg0bFl2MVVVNUhaZ0N1TUcwT2dyUTBBSVR5WWtqYmJHNjZFdUVvbDJmV3ZDYkh6MFFiUGJaMERFZnFMYkgrbEc5WEMxd3FKazM1dmd3RTgwaTE2L3pHSXJNeEZCOVJMM0tMa1pPcHhTSEsvSlJMTUNVSHJ3V3EzSDdyYTlOUTlJOGpnUWEyS29qbUpCcDgvOUFYUFZJNzROaHNNTHl3VkYxMXBEeVZiUGFrbG9RdmdYMi92Q0dZUEs4a3NRM3BWdjRWTUIvdkJsTGhKdmRTQzZ4WjJDaElxaXNKSDR2WUZiWHdSdnRtRXRBbzJGL09wdERkTnFSbUlCVGJiL0w5c0JDOStVQ1M1YTQwa05MWVAxRVI3Q283U3NQa3NDWExrcTZoOFhVbitWQ2hnUFU3R3RwcnZYU0ZuNHJhaVBoYmltZ2dtUGFPK0VxRDliVG94TXlyY0p5RFhEQjNlVW9FeTZxZjVXNG45TU5UcUtqaWZFemc9IiwibWFjIjoiNjhkZGFhY2U5MTFiNWFmZmFjYWZkOGM4OTNjOTdmZDRhYjQyODhiMTI4NTA5MjMyM2ZkMDUyNjIyNmM4NTAxOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImtqeGZzazFVRVhRNUYvYUZwMGR1QXc9PSIsInZhbHVlIjoiSXQxaTN1WGt6eVJSRzY0ZEwwVzBKb3VuLzJVSFBTNVpPd0tpT1p2NFduRnFBRFJiQjRrZFpRSnRQSHFmYjlNcDZlL0tOTjJNd0pPZU5UVTdjdlV1dDRpaVBDSjRoT0xxUDJQT2FkRlpldkprOEZ3Z1FoNzgvTFhCS0VRWWpoMUMxMFE3c0M5TjM2V040c0pHTExZTGYvaGZIZGFVRDl6aE5xK3piVm1pbERxNHJqOXZzRjhvbkVuQUpoVnk3YXB5YVprNFBRTUV5LzA4VmJyT0NhcjBJNitKdlV0bHZwenVVQjdVZjhSRHV6Y3pacGJnajgxUENkRzZHYkRHUzNYRlYvN3UxZTZuV3VBMEpaL3ZnUUNOT05keDlyR0pKWFZoVFJ0RTMvZktYNSsvSmh6RGdpNko2MjV5MXo2WHZqOW00Q2Fpa0JYQmh0L1YxOVV2QWhEaTlObXBDZUgzbXo2em80UnZpZUkya2p1ZkIwelJ0Y0FPd0Y2UU1HVWxxdXdSRkV6YWtIM1hQU3dtVFo3Z09rNDJ4cStrZjFaYUs0R3ljSW1COG1HMzZMTzJOekxDSkY5TTNxZlBvM085QXNXTTlqYnlGb0I2VWxuRzZnc2QrdkJ6bWFmVGpNbmFoN1MyV002L0tHTkErd2M9IiwibWFjIjoiOWUzM2QyMzkxMjU2ZDBiYjgyMjgyMWU2NzdlNmFjMTFmOTZjZTY1ZmU0Mjc0YzE2ZWQ5YmRjMGJmNThhYjhjMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkpkODNzaXJiei83RU40U05VUnNPV2c9PSIsInZhbHVlIjoiREg1UW1LODlvalhNTlVRaEIrWjk3Q1B6WDYyZEdvZk92VHNHamE5Q29hUVd5QXJPVjkzTWk5NkFzbUk0SWpZaTlWSFYzOEZKNlY3UTJ5VlliMlBrSTQwZElyT2h5T3MrUnNqTityZEpCTDNUSDlkRHQ1UlVZOWppVmM0VDRzS3ZqVmZSeU5xQXdiMEVjZktlMmxvM0owYURpTVNSVFB4dzRVakc1dGo2OVIrRVFFSVhHMnpWMTJ0SjdxM25vVjU0dTU5UnVYcDI2N3c4V3RkTEFWS0lNemdxdUw3blZNOXVkaGsvQmhWVWpIb0R2cU9KY2o0bnpPN1U4d0hRUHRGNENOZXVUOWplSUg4Ymw5SDZnQlRTN2hIM2xoWEJxT082MEJBKzJ4RWlhZXh5YlpJSnlpVk9zeGpURnZRWWg5YjQ5WEp5dnp3d1JPK2NXQVFXNTFNQzZSWUJMeGdsLzF4Vjl6Y0owYlV0RFVKZFhpcVNVb2dTUUgwRlo4QytpVUsrSEZYdXZDdGtSb0FsQjY5eldWNkhoWUtNTkhKdEdsdmFKWnFtam96Tys2Mm9QNXc3R0RBMXNZNnRpR0lEZnAzSnRyMGM2OVQwaURxbGI3amhHcW5CaGFYc1RWUjQwNUF3bFgvTHRxTUo0dlFzTDZBbTl4Znd6Y3BnVFpzUFU1TzBuZFFEc3hISzd0aXhncnpYZmEvOWxXeHMxYi8weXpxV25CNlV0aEZaYXl0UnJTNEtKUjJHVUQxOUcxdXYyKzVqLzIrS25oSFI2OTl2Uzh0NTBteGZDT3VZK1RUZ1hYMUxLZHorYjJSZlN6c2J6Y0RTN05SanYwS2JmZittalpmQSIsIm1hYyI6ImQ2OGZjZTQ4N2ViYTQ4M2E5MTliMzlmOWM2MTEzOWQ4Y2JkYzZkMTI3NDViNTEwYmJmNDJlYmEzNzQwMzQ2ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IlFBWWVzOXV1Uk1yYlRCdTBUNXJyM0E9PSIsInZhbHVlIjoiblhsL0pKN2JZOUVVK3EveG1XZFFxZno5c3JLUDVpMjhlaGlhaEFhZWlmekdNWDN6MDlhQ1RDakZuTVF3S0s3VGtyS2JwYjlBL2VnUndxRjZuRmZaN0M2bEhEQlU1OFhTUnBRTTJISXZ5R01IRENwNUlXaEdpRHFxOU9uZlh0MXdGTlZKdlM3NGZVUFdsVzJZYmZlOWNXdlRHZERRMWJSNXBoWTBsOVVaRWhBWEZ4QzF6U3dVYXZCRC9XdEdobkRQK1NlUlZpck5EelRSaWtYODRJV1ZjZWsrbUkrSERpRTJwVmhaZzRDckxTbFNwcEJnRThUa1gxYW1xUVpIYTVxWFBNdldreVdHM29FNXlBb2VSUVBaQk11MGF4YmFxN1Z4KzVIQlRCZWZCNmZRai9qM0FtZzllb3FzZlFJQlMwSjQ1V0kwZ093T2hCNjVXN1pOK0hnMU0zTXJ0TmR2cTBFZGpjdmV6QXlEUFFKcCtzS1RxK1QrTitORytINzQrWnFkWmFCT3J4NUJkbU1kOHNEMHRNeWxEZkdtUHB3V0lVcmpsR3p2Skd6TXpOUnoxdml4SXEyckVoRXNkM3BJTnFFdkRXNDZvaUIxTmIrSDBhMVZOVktsMGxvL3R6b2xaY0hSbVQyeVlsaVU2eG1IK0k1MTlnL3RFaGRNSzZmUFRwT3J1Y0g5NzlPQW5iN2RBM3c2UTYzTFBqR1ljcm1hNjFYYWk5WVVpQ0Ira1RqSXJObUdQMUhyMFVNTkVWSDc5S2t4c0tWNWIzZEdwc3FybXpLcUJDWTV3dkJkWHI5djlzYkwxaFE3QXpldDdMcVRMclZQZUsvVDVNVm5BdjNYaGlDMWhyUnIxSXRob2UwWlB5dTd0eEQ5MjBvVGVFUVZlUFc2L1pqWTJ0aEdZM2JySm9XTTk4cENmeVdGWG8wQ2hFckkiLCJtYWMiOiI3NzY4ZTljYjRhNWI4OTU5ZWVlODYxMDQwZmNhNmUyOGE4NWMxNGRhM2FiNzcyOWMwNWY4ZmQwZmJjNmIxNzk0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlhqVzlmWUsxanpjelhSTW03YVZyZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiSlZuaVk4RUU2YWFEWFhyS2d3Z3NyZzVENzlyQjV0VEMyMzk1b1lxSkg3SHFLV2l2UUdlVDhQRE4xcXZ3QXYyZXg2b09OV2t0amM3WFZsakNkNGF5ckM5V0lPU0J6ZmxGeEZSTDlVdkhXeHdXQzZzZ3ZMOXlxWlgzVTNLQ2lUc1Y1Z25FZy8yZ1Z5S2kvZ3FtVklyS0ZtRExKZ0g4TCtFMStzVythb1dZVmFhOVpkOFJObkZOdllLOGtGVS8vYkZVNjhheDNNTldsV09RM0RBWGY0SE9MVWIxdnVoMUVxbDg4V0lKcGE5ZGh5OTJuamVUTzZtWDEvZFNUVTYyQjNSRVNJYmUxaDNUdlhlRFFQeEVCeWlBcWl2RG01aEJhSGJwK1h2S0JOSS83SVNSck1TMnh4MnRmTk0zNjJ6OXZ3bVlkY3Y2OXJENG1PTkExU3I0c214WC9QZ2NSTE1rYWRNMkdwMkdkL3NzY2hjMGpLMmxJMDIzL1dvSFJPMStvaWJTT281dmpxdGdBZUtscG9PY3l6bVJwaVBIVGF2UUR0bVI0Q3p6UHRxMm1oWWIyL0dtQVBGQVlQdWY4OEM1Q3RzZCIsIm1hYyI6ImQzNjBiOWE4MGVkMzU2MTI3ZjBlMWNmZTk1ZTM5Y2M0NDU3Mjk2YTNhMzVkMGNkNWY2ODBlYmZmMTJhMDA3MGMiLCJ0YWciOiIifQ==