В Калуге изменяются маршруты общественного транспорта

На следующей неделе пять маршрутов поменяют свои конечные остановки и станут длиннее.
16:51 01.10.2010
0 1373
Читайте KP40.RU:

В среду, 6 октября, калужан-пассажиров ждут перемены. Они коснутся ряда маршрутов некоторых городских автобусов.
По маршруту №26 общественный транспорт будет следовать на правый берег не от рынка –, а от площади Победы.
Маршрут №50 будет отправляться с улицы Луначарского (пятак), а не от Старого торга, как привыкли калужане.
Маршрут № 66, который раньше ходил от рынка и по Маршала Жукова до Ольговки будет  стартовать от Сквера Мира;
Маршрут автобуса №73, идущего до улицы Хрустальная продлили и теперь он будет начинать свой путь от больницы №5, а не от Сквера мира.
Маршрут № 83, сейчас курсирующий от вокзала до улицы Салтыкова-Щедрина поменяет свою конечную остановку. Вместо Салтыкова-Щедрина автобус будет следовать до улицы Постовалова.


Автор: Мария КЛИМОВА.
eyJpdiI6IjdYUUJlVnB5a1RVUS9wZHRaYWJsa1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ04yMyt6d3NCcE9WdjFzbXpLVWhFa2J4WFZRTjJnclByeE9tK0NiRXVGVVRCclpML2RuSi9EcmNURkZyM2tHUnJsVUtKTVd0R0RQWXZXWlFsdVcxdFppeCs3cUw0eDQvc2RKSHJObm05MWZ0Z29iUDNyRmJEb0hyR0tYU0pPNHgrNDg2RDNsYkJjZEZmQnVuS0w1UW5uWHRNR1FsYlpteGxyMFBDUzZvOGRsaW5Sd2Z3Q1k2VHRKVVR6MjJ4NmlYWjhGZkJ5dTl5YUk1c2VSZm83bG1XOHBpM1Q1QlFuMGpHTEFVOW11bXlaQ3g2YzZpeXU2TlZGVEpycGEzUUVLUFY0L2dZeWMzR1BsOHd3cDduY3pnZk5TbUFabVhGRTltWXpBQXhURXdUdW1uNnlWTzBkMGRCR0ZDWWU1c3JWc1UzWVROTXJkN3NzemN4U1Q5a2ZXODAyUzROVXVCM1VRTkg2UTNCQ2p4NFpZZGgwMXBKMmJ2MXc1eURBVFhQK2I3RlFkVzVtRWNWVW0yMHlxeTZhQitZeG9mcVQzbDZXYk9vU3B6NFJoaTVsTmNtd3dkK1hCS1RJQVhTSXY2N2hSdDVmTjBmSUJOdHNDa2JKUFRKamhKVnZaZDltblY4QmRrU3Voamk3MDVTQzRTbFFZK2hBd3dFbVBKSzYrNlhSSGUvclBtbzMvSXJzclN0bEdMVVBjcFNZRm1MZXgyTkZRU2FRVE1uTGpBRlkzM2xYVVFlL1V0VTIzTWZZcGwyb08wa1RXSndrSm1PdlJTL0F0OHBHTHc2ZkU5MUtKblBQWFNxbGZ3cUhyNEhqMC9aYkRmcnFUdHo5VUg2ajgvSGl2Z2I5SUl5NTFuZUx3cEZmb2RxOU9DdUNkWnRsV1pBTDBlaW1Eb21nRzRiaFpaNlBDU25KZ0dENmJvQXRHdjhNTW1tQVNoWW13cG9PTTdHTERMN2FBeHRNakRlS1BhR2IzYzU3VzFMd2YvVGtiTEZZZ21OaVZlRkw0aVR1R0J2cDZWIiwibWFjIjoiNDlkNGM2NWNhN2QzNGU1NjZjN2ZmMGU3NmI2ZDFlZGRhNWQzOTU0YWI0ZjljMTA4NmEwNjI2Y2M3YzNlMDQ3YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFzeDJ1SHpZVG1XSVVjQnl3cUJJaXc9PSIsInZhbHVlIjoieFhOT1lURXlEcURmU2hWMmNmQlloTXMxNHByak41VXhXQ21QcW5zUjZBOUhtR0grYVpadEpTTlNwSGNpMk1Lc1pqRStxQ0kxOG5nWHlaZVd2VXFJTEZhclNBMWUvZm54YjViSVN0WDM2SzE0MkNsVGR3am5uRFY2ckVLeUxtOWtDcjhzVlZPTTVOOEw3NnNaM0k2TU1MNUxFQnpJUEtHZmVFMHQ0NmxCSVR0OFFQbWx6MWhIblVLK2xndEM2aXFmZG9tWW9pbW9zNUZDK0ExMWpBUHdRVkNBYXp4UFk0NklqU0NvMGxvTXllNFdIT3ZkRGtWb1RabTlsQWFUQTQvNHF1RmhoMldBLzNsRjlMTjlDZlBIS1FpK2IrVnBhUkxzeHMxSEdUSEpLL3A4TjRDTWw2WGR3TWVSOU94alFtSWRrMWdsWm5qNUpNVk9YYzJtSGl1UDZqbkhwdHNuRjNjSjVLT1YyQ0tjUEVIS2V6T2ZHYVNaQlRYQU4xb3oxelVJbExrVnJ2OHJyR3FObVBGazJCdTZLaVE2bWVZRVRyRThOOCtIdHJqZHY1V290QWQ4d3p6SElTa3hXN2ZnY01xR2Z1UXYrTFhLMHZqUGlDMWZBaG9HdVFoTmxSMmtaSi9jMDNyV3RMOHR1Wm9jTWhMZ0Z3c2lVdElsK1V2RHExMXRMQmV6UCtyYXFOTlA3QmVRdkJoVjlyd0E4NHYwa2Z5WEhMRWtjak5naUFRb1FVZXJ1b2VZL1hXdDZrZ2FnMnNTbW01OWhxMGYxTWllRU9uQWo0L1VpNFphTWRvcEY1bHl4eTc5cjBxOFpZRzhNeXNuVzlCc3Q0L2RuRUJPYmNSODdGMmovWHFZSzZiZXlIbTA1QVhzSHdzejNZUWpNTi8zeVBlZmF2Q2tTKzByWmtjcVNxeXdwbHozTUwwS2g4dExSdENqUkVzMEFLNzQ1OE1HNEh4cG9RPT0iLCJtYWMiOiJiOGFlMmQ5NzUxYjYwOGRjMzIzZTQzY2E0NmM3YjI2ZTFjYjI1NDFhMjdmNWRhNjI3ZDNjZjUxMDQzN2M0NjhjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ink0MUY2UkxFbU9aWWY4a1prUWV4aVE9PSIsInZhbHVlIjoiSTZRdHd2YXJLSlhiZXpyeUpRb0oxNUlPYWRVWmY4cm1MTEhIcjArS01UbVFqT2lpY3hXWkNudm0wZGZUdWExRnh2S1dMV1ZOWU13RERDQ3RsKzlDeUNXRTlJdkE1ZWFRcU9Ca3hjbW5QbWFsZmEyNzdtYmR1STQ0Wnl2SURYcG5TY2hQZHpKY2g0eFpnTkN2Vm1TcFdMSG0yYSt4VE1JQ2V0UFFnU1JKUlk1a2hnTTVjR1g2bzIydzNKQUE3OGNmTjNwTm91U0dyd0xScVE2TzlDbjRrRGRES2pOVHgvVnJCOEZaRzBTbU1BRFBPMkpmcHVOaUtValFZNTNGSEJIdVJUSzFDMG1zV3I5U2E3R05STmZSNHZ6UGpPanViRjlvMngwKzVNVXVEbzQ4M1BzdzR2V1lRWkZBODllN0ZJUUxKRDgxK29kT3RmakVFRTFrUURsY04rQjBad25ybkNFZU5mUG9xU1BrRE9UNjFzcTNjd0dRNldESm9WL05RMUhpUDBxR2xodUxFd1prRGNwdEt0L1NBWFlNdkY0YlJvZ3gvUmhHVFY0NndzSjRCeE1XL1A3V2JnMm1KMkM5ZWVWVWgzVUJqQWpreUh5MTJicm9ORDltZ3dMWnk0WnkxREVJK1FZVEhHekVBdTA9IiwibWFjIjoiNDZmYWMyNzA0YmE1OWIzOGE2YTQ2YzEwM2Q5ZDk1YjE0MjVlYzYyYmYyNTIzOTI0OWY1Yjc0ZjI2YWJlMWY5MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InA1bEVaMWxvNWt3U1hjZlNTOVFLaWc9PSIsInZhbHVlIjoibitTSHRkUUoxZXpjWnBDZm8zRU9XUnNOOXh0eU5LbTRGWm5uNkFROVNnbFdId0s1bzhOUHVBOGtPZ0k1MjhyRTRjYnpqSUYyRU5lcUpoMHFLM05IdnZMdDdFSGhvRUxLTklORUFWc0hTOGdBQUtnRlkzN1ovN2xmNURVbUk4YjE2M0pURFh6OEhoM1J6MnhZc2d2OVVTVEpIRDUwcS9DQ1dMdFVFZ08vSExyTWpTOHdVSnhCQXZPMWVyUnV5SFcxbWwvWEZpajJDa0UxRjBSTEJtcXJHU2N1TjRSQkVROHJCa2UzcjJKNWZjNXRLdmpCSDFUMWhlRmJHdEFWbEVlMGpBckNhYk9QWWQ0ckE1QURMZmIxTnZPSktMb2xGckN0RUtjVEtxUTRRbkZlT3c5REJ0K3llMEIwMk1uMHdBTTg1dGZnUERkc09TcXhKUWlEaWlkYVcrR2NYZ08wVmRJQktCU0NDZGQ1UVBmQmVJVFFzYlR3ME5saTR0S1dhQ3RyN2l3MHZHUGhMMnNOcktrbnR0aFZZU1VNWlhXUVpTaHVtTHFYTE1xd0FmZ3BQY2wwYTNvSm5sanJiU3Y2b0NHWWlKdkx3WE5WeGQwblR5WUlWdlFzSTdyL2xmZXJkbjB4UDNnazA0UlpVT3c9IiwibWFjIjoiYjlkZDEwNTQxZTgxZjg4MmZmNjQzMmZmNjRjZWVhNTgxYjMyMzU1ZGM5OTU0ZDdiZmNkMGVjYjE3MmNkNzhkNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik11TGp3SS9taVFIYnlrZ1RoRFJWQlE9PSIsInZhbHVlIjoiaGNDZDM2OXpaS0JyN3htN0lEKzQyeEZTbmJKQ1Q0bE9rOExHTGFOblZQdGp6K1F0dUM5NmNJUitUWGU4eHNkNlZ5MnRlTkJLVjN5dC9SN1lub2Rha00xUUlUWGZrbUZZaE8rSmgrcnpOTjlrSUZ1bmJNZXd2QXJVMEJMaVBHc0VRMWRIMVpDU0hVaStZcm0xMUQvdHNPN1RQK1pjZUwxcE5GQUpYQ3ZXNlQwS3Q4VmtZU3lyQ1I1NUdDRkpxdjhvQkwwVHY2NkNZbkxZZ0lKNTZibjVvTHVKMlplWVgrQjhTbjAvMTRTR1ZiMnNLYjdHek1KcFdCN3dkNHFNdlkrQm55bVBlSGZXVGRKVTdVWE1LS0l1Yzh2K2t2ODZDSXNyb2NnOG8zMWREblVURnh5aDdtRWxoZU9xVThEN1FyK2xSV1pqU0Z4ajJESjROd1pNSHB0dlEvSGVJUko3bXRBNGNHSjhGL1RzSnI0bElNZXlHNFpWaGFrU1g3NWhRMGpsZ3pPT0g4bEhlZ3FSUVVOREVNa21lNURTWmE5emRzamxUUTZDYVZNKzc2YnNCakduTU15SDRYcFFhUE1IVXFpUEVBYytrM1BKKzFadFBJelRPQ3pVOUNDT3ZTTWRBbGZ2WW44eHg1VzEveXhiLzA5SXd5QXpiak5adjlSNis4SmJLS2pOdWxUK3pxbjZNdjRlRXlDc3dzS3ZLaC9KS3BJZ29aM2hWcnRSZ0s1RGwrMHgrSC9NNEgrUmwxdjNOOXcra2JpdWFBbkF2QXlmang1ajdXeEhodTFwQ2lNUlVNSldhVnVESXBVUmZ5MzJ5RG9vZC9ReVdvYnZDZ1ZoR0ZNcyIsIm1hYyI6Ijk0YzM1MGJlYzA5YmRlMTU1NzQ2MDhjNjAwZjhlMzIyNGVhOWJkNTMxMDM5NDNiMjk2MjNkOTYxMTY1OTA0NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkIvNSs2TUprZzJ1dUhsMERlMHNBbFE9PSIsInZhbHVlIjoiN3E0QlpqbkpKSmIrZkpUOGdOQzBFaldFL2RXN3kyL2J2Y0M0Q2dscXFVQWI2SGJUOXNLTDVuLzlHTk9NWGZ3Mk1zNXV0T3dJOUlyRFp3b2s4akl3SVMxcFBiNU5wdkhVN0hTZkxPTytRa2JaNFdtQXN6bThNandYV1ZyOWtMVlRJQldOejNsN0dQdythMVlZbzFaeE05d2ZtYmFlWjVmc3JlanVKRUVnUWQvdjIrTEQzTm5xOEUyNjM3SEo0bnpVYnNzR09NeGpIYXI5N3dML0dBR1k2ZW0rWDl1eFRmWUpFSzdXR3VPOW4yWDN1WlIrS2tXRUZ4b3VuTFJKSHpPTEwrREkzZ09zbG9rNGsrdHpvb1IySlA2a1YwTitkYzhQV3dXZjNmN2U0N2xTbU5aYmhiNVhxUFBnVHBqQ2dGZjRxc01NMFlWdU0xMlkxTDNWY2U5NGtJZERKSW5jTERxMks3ZndYZ0k0UFR2dUV3WFB1OVJhdGpEOUV6dHk2Q2FJamVsUEJLcHBoT1NWQTJRTmVFQmhsK3JvV2w4N2N2V2VkUEgxTlkyWHlXNm0xK016RDRhcjh5L0JjdkU4alByaCtSeGlEb09wSVI3ZUptOVNsRXFqS2JlWDdmbkl1R0YrNzhIOFlQTmtURDduWFpnZW45eXFEV0FDS0JicFNMRmFXR3VxTjl2akJGY3VEVDBGNkl1UUZ0MHdzU2hlcjQzZVpzbHJ1ajBiUlQ4b0NraTMraWQ2VGd2eGdsbWp5aXdnNDJ5RmJhTGdsNDVXeU9lUjNadUl6eEczdmtMOHo0M2U2RkxhVENVcjlBdjZlYUhaTCsxNDNKUWJYbEoyR00yV0xFZHlFWExPZXNZdy9FcTczdTNDRmVraEJ1ZVlsZVBUSld0SjlZZVpSWkNlUXRpdGFvMU1ITG1ORlN4L1hiV1QiLCJtYWMiOiJhM2E5ZjJiNGQyZTNiNzNiY2ViYmQ2MzU1NjAxZWNkMGFjNjM3NmYzYTNiYmI3YTA5M2UzN2M3ODI1M2QyYWI0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjQ0MmVlOXhRQWZWTUF5ZWNReEVOMmc9PSIsInZhbHVlIjoiUGpSNTVkWjhlekhCclBENXJVY3llekt6WWJpZjNINUh6emo3Vlh3bElsUEtLcVJNZmdoaVYwWVhKazdjM2JhYVRWRTJFSEQ5YTIva3Rwd1NBcXRyU3NlVkU5VmVLTkt1dTJ5eHB4V09NWms5U0diOFZFaS9iNXFxdkhHRjlJRzduVXR6ZkNoSVFMaU1peER0N2ZBdTVLUnFvdzJsZ1FxQnI5aFFZRVFPZDJnUE9WbHAySEpFUTA0TzduOVB3U2ZpTEgwY0VOQ3UrQlUvNTRVdTBBaEFTWXVGaW5ibjU4VVdaYzZQQk4zMGFLaUlwbmZxN3ZIcEFOK3c3b3hwTHlxMHBDZlF3Mm96djNZRUx4OUxLT3p0Zi9MUnV5SHlSU0VTMVVBdG9NdFNlQ05Bd0ZzODN1OU1VSUd1KzRqK3F2L0dSVlZQbWxPUWRoYnJuVlY1Mkp0RlVkd1RVOEJLT2Zwd05vcjBTajhsdnlBbXNZZndKM0JUTW5vdG5OZWVNTXg5ZGJpQ2hPaWxYUk5kVlVTUVdub0ljNnB2aThjVFRKR1l1VjNSUXNCOVhjZUQ2TU9TTm9mYkErK0szcC85QWJnbCIsIm1hYyI6IjdlYTE2OTZiMGRmYTlhY2FhZWE5ODc3MGQ0ZTc4NTZiNWQ2Y2M1NTA1MzkyM2Q2NjU2Nzc2NzJlOWE1MzAxM2MiLCJ0YWciOiIifQ==