Что стало с калужскими ценами на этой неделе

Сегодня мы прошлись по продуктовому рынку и сравнили цены на отдельные продукты с теми, что наблюдали в прошлый понедельник.
13:31 22.10.2007
0 2901
Читайте KP40.RU:

Что стало с калужскими ценами на этой неделе
Сегодня мы прошлись по продуктовому рынку и сравнили цены на отдельные продукты с теми, что наблюдали в прошлый понедельник.

Сравнительная таблица цен на продукты питания. По данным продавцов калужского рынка.

 

Было  

Стало

Картофель

14 руб./кг

10 руб./кг

Помидоры

 40 руб./кг

 50-60 руб./кг

Яблоки

 12 руб./кг

 12 руб./кг

Лук репка

 15 руб./кг

 15 руб./кг

Морковь

 9 руб./кг

 16 руб./кг

Огурцы

 —

 56-65 руб./кг

Королёк

 —

 50 руб./кг

Перец сл.

 100 руб./кг

 120 руб./кг

Виноград

 —

45-70 руб./кг

Гранат

 —

 70 руб./кг

Груши

 —

50-60 руб./кг

Арбуз

 —

15 руб./кг

Дыня

 —

 50 руб./кг

Зелень

 5 руб./пучок

 5 руб./пучок

Вырезка говяжья

110 руб./кг

 115 руб./кг

Вырезка свиная

140 руб./кг

140 руб./кг


Уважаемые читатели, вы можете пополнить этот список, добавив в комментарии число, когда вы наблюдали указываемые вами цены и адрес магазина, рынка, или мини-рынка, где покупали продкуты.


Автор: Vik
eyJpdiI6IjVwSGRXcXc1ZFF1ZmRmWm51T2pMUEE9PSIsInZhbHVlIjoiMkhDOTg1TkhEY0k2dEV3UURSaEJnQWdYRVVpYU9zUEJScVYzWjEvUDVSNmVYM3gxQ0RGaUdlb2xYVU4xMmVYTUdGc0RVRkNxdW4xQkR1aHlkTGdUTmFLV3Q0NTJndld4ZnA2NkJDeFI1OW14RDJYOWRoU1BpMFNFTjc1K3VRVk53aXBOazNsMHhuRllmSXA1WmJBWEduRy81cDNHMFBmN3ZwdWlwZDU5dW1PdWVWS2hnaE9RaUhySXE3TDUxMG1EVDBrU1JnWjU5dDF1OG9iUWVOWjR5bEwxZ2E4dW9NcGNOcjdSRUpTSkQ5OWVzYndETUVhZGxSV2FVcUhYVVE0MHdvN0xTWDNacERhdkVvV1dzQXhlTE05YkFIWm43cDY3VUlqNW9mU052bzJaalVSeTBWV0dRL1hEQ0ZsY1Y3UnpPeDdJYjlWYW9mZ0Q1ZHVtb2s5bFBTSVBiMFR4QjJkTUt4N3JMazRwR3ZjVzRHLzZMbGs4TmpxeGx5T29YTitRUTFJRW1DMkZiS2tjYTRHdlBkWndKZXBrWHU5bmlxOVBwK1VjcWxMTmlpa1FZMzVsakEwYUo3ejlWV2E5Q0pHcmxweE5zdkN2TFFhZW81eFArWXIzeEZCUU04czBoYThmWDJ1UzNxU25NcTgvYysybmZZWmJGdkc0cE1oR3IwSHpWTnpVdlRvSEkrbmhCM3ZGRWdrUlV6dmo1U05GODVjdEVtZGNOeXJyWHRRU3d2WGRTZytvbkZxMzh5VWNZSVRBNkcvTTJXdWZXbmRQSG9kdjdzMXZ0RU1kQ2pyUVR4bHJtdHc0MkpCSkQySld4QTJoKzROVWRNQ0pWVEdNcFRjT2VodnJPWmdTbklhbTErR3JtbUxReTBGWWM3Q0dPb2R0dWxISGhBZEhoMXlqcnRxU3NuQ0xubE9RSFI2RldqSlhjWTlmdy9YRk1vTWIxY05vckNKOE1KdDJac1VaNXQvcFl6RmNxTThSQWFhbWpTSVVLaklZRW1GczJwTFkyYi96IiwibWFjIjoiYmU2OTEwZGJkNzQwMDQwZTZiN2RmNWNlNTI5ODdlODczZWVhMjhkZTdiOWY1ZjY4MTExOTRiNmQ1ZWJmMjVhZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlNNNVRGQkJLM1g5V1o1b2FQR0VUU1E9PSIsInZhbHVlIjoiVGViNXF2a1F0bEd0d2NyMTJyUEhtaVl4VnJaaTh6UWthTW40cVJOVmdIUjI0SnlCaVd1WlREVzgza01SNlViVkIyUGJzOENxa0VFSERJbHBNcVZBUU1GOTJyakNsdkRhdk9nSHZLYm9adDZGTGcyQXM5Q1UrZlZSRHZlT0w3Q0gzWk9nS1ppQncwWm56c3ZmVTl5aFY3M2RxVnZ1QWpyZ0RRZXBQYXlpUFpTbkU0RVJaWnkzbmFYZlBDM3YrRXVrdVRsRVFvcHpseFp5aWJ3WWtjcnNJUFdzelZ1cDBaYWxrTWJIdU9OOWgrczVVMEdoZ3hHM0kyR3NhNmxPOERES2N0T0lVdFFFY0t2YzZvTW45a1J1QlgzYjA4OTFoY1diTlZaRkFKYmtQaTBSa2lYamdNTVFyd1IrTFI3dGV4K0NGRHZXejgzWk9BWjFuM2tlWWRlQmQ0MTU1ZU5Xc3BTOEhsQ3F5TFh5blRXTlZtNDZXSnVHYU1kZzgwVEJnY1lxZng2RE1XWTJBZ291bmlreHp5MGhCZXVUYkRISkFaMDhxdTNDQStMeHNaeEdsVE04T2lxM0RZTGhnYW9iZjFwc09wTlpadUhxWVNzNDdHVjY2OTZJODl5LzI0dXRlS0RTMUU1b1hhNzl5RWtpcEJ2dFloZlZWbUo4WWNZOCszNkVJSG4zSCtWbUVmRUdPUHQxNDVyTnllUk16WVVFOFlyTmlrRG1ja1RtWFBSS0lSNHNHMkoxRSs2VlIzSEFJRW92bVJpcXJFaVByU0RvN2ZDazJ6ZndwU2RnbjV6S1F0TWdPRzVTbjllL1JOOWEvR2VFMFVIV2ZoUzJNYTRuV2NFY1Q3bnJpWTRSSjVvMjBSOW51UklyQjcvUU02cFV4RkZ5bzM3eWVscXFsYTJDengrOHZ5RG9kT2IyOTFSN0ZkYUdYWTdpeG1IczRmdnk3TGlCRzc4VHhnPT0iLCJtYWMiOiI5ZWU1MTU0NDU0NWJhMzgxMjQ5MDE3NWZlODhiZjAzMGU5NGQ1MDVkNWZlMGQyYzIxZTAzZGMwNjkyOTQzZGIzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InEwZTZ4NVFFWEVjN2RqbEVUNFU4anc9PSIsInZhbHVlIjoicTljbllSbW9aS25LemQzbThOWmN4RlNVcnRXb3Y1Z2Npb0lyR1J1SFl3TDlQZ1ZZaTlCSldrVHBUVDdrY0FIY1lrYXBKbEpuM2xSRjBnV0xPRVA1Uk56Lzd4ang4eUp3OGRRRlBrUkZCdFI1SU9FTldFQVc3b0ZUeVgrV3d1TEpBNWFpUFl3N0dtQk1VTjR5MkQ0QjlZclphWHhoZElRSDlzZWNVd2N0SUp1MkduTWEvZGwxVlQ5K2Y2d1BXRDZNVGN1VU5qSnBlbGRQT2RWR255dU5DZGEzWjFmSzNPbnpsenRxM05xckdlYlA4aHpRRHd4RUFabmlxYlRiUm0yUmIzN2xKWTBHaHQwRWpHaTZUdGtCMVVTZklmMEk4VmZFN2h0bUVKcTl1K05rY01MQUxJT2FLT2dGYld6Tm5NTlh2Y1FkZXRFZzgxWjFrMDRaRjBSSlhBVG0wb0JEaWJYUXplMzRNNFM1enhTbkxzb3g4bW02bXdZSFIxT2xnZjY5S01hUkVFcElLQy9UaEtGWHBkd0lGQkRQamZTa2hhUUFlbGtCbGF0aml2Q0NkelB1dGVRVmFYY1pYQ0pQSFZseDBTajFpMjlkUWxRWUNpWjl1OUV5N0xwK1hyTTRCYW0xT2UzbXRSdXhXS0U9IiwibWFjIjoiYjRlYmEwZjU1MWY2ZGU3YTFjNjk4MmZmMWMwYmQxZTQ5ZjkzMzdiMGJhNzM5ODI1YzFkOGUwNmYyMzg4MDNmOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijc0TVQ5bjBITFJFS3FORHBVZTNoalE9PSIsInZhbHVlIjoiTVF0YVQ4eVc4UHFRR2l0ak8vaFBKaE5OZ3l3RXZTMlhYZkJkbklOVUpMUm1zTEZnVmdibEk1OUg0WU15RUZNUXVsWW5ybldLbHplblhEdFlMbEZsMEwxclRYMktlbEpZRmJhK01xRVNuNlNCT3UwTzZyaEJmRGltNktlZXJ4RTJKdXAzVHhGQ3d5RGdQTktjR0ZjVDJURzdHb2lXTjc5UURGZ0JEZnVoRGwxSkRxUFA1Q0phWC9vUXBQc2pseVcrU05Pbk1kZENPK1VjVVpBRSs0dHVGMENGVkJSbHBhK0V3ZGlMbGdhejd0Tm1iTTkvNGhPVW9oSnpmSFhvNzR3MUtKQUNiZi9Ua2phZTNDUDJOYndvRTBTY3dXSTBoYlRtMHdZT1pIZnpJdlhnc0JOTFFaZEZCVTk5cXZWWWJEN0xJclg4M21kNUw4ekxQanpRMkVUUTJic0x4T1FLNzBoYzBLazEvcklsUGxnYVpzejhwRXI1VWYrc2hubmRSWUxyV3FVcTErbFlQQkZMdzhvUWU0TytDNU1uZXpTY2JrdnVjejcrRjBRYnRrY0JJbUNJL2tTNzZvUWh0NWNXYXk0NzRsK3N5L1lweU52NlNGNWRRaU1IS090QTR1aXFjM2drK0p3YVJyRTV6OU09IiwibWFjIjoiYjg2YmY5YzgzNDE1Y2MxNmRiMDEwZmFhZDU4M2Y0NTU3MzE5NWY4MGI2MWNiMTdmYzk5ODM1M2JiNjBjMzg0NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjlRQ0ZnQ3pRUG9nUTdQdmFTY0oxUGc9PSIsInZhbHVlIjoiNkI5bVRiQjFmMU1QLzlUV2YwTFVIVmY0VU1PVTBOdE5LRUV0S3k0TERZdkRXaW1MVHcybkJEdVN2aE1HanhLcUVBTjNxUldlcTRNeVdLYzJJTVlQTHVuSzFyaGxETjJVK2NaWlZWaVFWQ3VRSUkyZThFbzNtUjc4SENkTytwSXlOaTdaeFc5SU9CQks4YTNpOHkyeFJIL2UyVHFRN0VyS0dTWm9LemZCYUgrRFI0MzJMRFl5VEt0NGFwbENzaVpyZnJRUWo3aitndllaM2VkZmVMVFo3U3hTN25mTUw1VUp4U2JveFJQUU94OE15emR4QkFjME8zVHdJN1Q0RTVmZGdSaERscll5elFoRUFYT1cySHpGQ0hlVlpUT1VNdHVaWkVzT3ZZaFhhNm1WQXdKU0NvL3BSY2JIRDdhYUdHQVM4MnYxbzJ2dm5ERlBOS3ltd2orUmVQTUQ3Z2VwTGJveUlLck1iU2xNdU42MGZ0Zk5kY0lwak9sRjl0MkVySW03UGFDZXA2RVovWmc5ZUZGV0ZvVTBBY2pWL3M2TjZVeHIxT0ZOTTh3WHhLcHdVUXhiNlVkVWJiTEptNmllaW8wYVhLbklkNW40MXZVVnN1ZGFpeE1VUnpZQXJTK2ZmKzNJZ1pzdVNMNVdGQ09FUGlXdDlHMk5RY0YvUXVoNlRWODVtNS9QNU1mOW9xMVorbFZaU0ZlYzhoTm0zSzVDczhNODA3NkpQUHZ0SzdMc3k4TXhtSWdVNWUwQ3Zyc0FpZitJaW8wa2daYzlvTjFTYjhYV2hwOGR4bVpLbzd6S3lWSlVDNVdib0hYNTJGd2w5bTgvMFNubmZHWVljZVdrN0JrWiIsIm1hYyI6ImFhZTI4NDllNmIxYmI5ODYyMmFlOTUyNGMzZGU3OGZhY2YwZjJlZjIzNDdjYTZkNTNkYmZkNGVjYWZiNTg4OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkpCY0N6RnJhSUVEdVJ0T2VpYk53TUE9PSIsInZhbHVlIjoiWjdSSm5Qd3FxbjFia01wcnRRM1Z4bEVWMXJ4d0xGVTlqVnRkdElja056Q1JobVdHalJQU2ZlQTJ2YmtCWDZNeWRkSS9DSEgwc2lCeVpvTmV0QkZNZDNIT1B1aHNyaHIzNVpnTGZ6WXVhWVE5eVN5bTg1NWhKaU9wMEUzRU5BYmdyV1RqOHF1alg0b3VTYWZFVTF2bkxQQkdldGlhZERBd0hYMTRMeC9FRzh0Qmw3d3dvb2xZMUgwekxaSXBFTDA0aXpJR01Rd3dVV2R4TkZ3VHQ4azFpOFQ0UkdIMG1TRk9ISmRoRUJ4aU5zT0dJUE0rUVpFNEJ5WE1TNGpTQUZXNWtTREJEL3I4Ujk4SlRoOXJrR2owaElnSVNuNllrN2I4U3cvWGI3eU5Fa3RMM0t1S0VaNGRsUVpLL0hUeXpONnV2UVN2cHhuYUlnN3IraVpWR05pYnNJVnIxNmJwY3JlU0VvSVZqbkt3Z0g3VDRjUFUyeS9nS0RwanJuY2RvaHFvUk9nV0hjUnZSMkJZZ2xBcDFNU0pEWFJ2eXZYWURJU1Y4OVJBNjhZa29Bd1lVTkNtTjlOcFdPMldwenowdXNUcUU0L1FxZjNsOTUvcUZzaFowQ0N0UnhwZERXQmhtVUoyWlcxOFRMUlJhOERlSmwvQVBIM0UyTFNPck9aVWdJakJuTWdRN01Nc2tnR1hSL0JFaHhEd1FCTnhmSTZZandQSEVQV3R6c0Y1cnhWbzJ5TEd5cE5ab1RrZlJuSHdCQ2JuVCtyMGZmbUwvSm1oMjJWd3VuKzBCZDdCcjJNTkNYS29GcDVqR2ZuMUFCTUN3NkVxTlNhSDR6eEtzMkcxSGUwU2tibGVabUh5ZnJFRXp4b3pqUWtzRTNGWk5YZThEUVdJa0tCZlUrNVRoTWx5RlVUSFRtWkllVGllK3FVKzBVbjgiLCJtYWMiOiI0Yjk4MTNmZThlMjg2OWM4NzdiOTU5M2QyMmNiNGI5MTgyODMzYzFhZGUwNjQ3M2Q5OThhMzhiMzc4NDdkMmQ1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkdZOFhYZkNpN09ZMEZSdlZZOGVoaVE9PSIsInZhbHVlIjoiRjZnTTY5R1dHMTI1TWd6ZXZnR010bWI3SjVMcy9VeCs4SDNMczd6ZjdIWU1ETnZESjlMRGpFQ1dzYzBZZXFYSFg0QTB2bHhQNkEwSUVveFViam8ya0pOZDNLV0VzNjVha1Rod3BHNHQ0SW1qOGU3cm1RVEE4NWhzNURURytPekY1Nk51VlMwWDNoMlIxaUI3UFN2MEZkamd2OHIxdnVUa0NjNlpIWno4b1NhL0dncFhEbXN1cThpcXRjcXdKSTVZT2lKTWJpZ0NBTzd0WmVrck52clNTOWh3a1pXWDlHWXZYZVFHNWQ5S2JGdk00QlRYc2ZENEhCcXR0YVh0Y1dxM0VrczFFeU1rc2lOYzZaNGduYjdlSEx1S1hTeGI1NmVuSDRsSGgyQld3TWxxQWd6VDVndEl5dE9aemxZUmhpaHpBaFloM1hubko4aWFKclM3N3ZrUHJ1ekV5a2kyb0hkTW1hZTJTMnZLODJXRTkxUjBKUnJRTDg0M29JOUk2V21ydHA0UEpVekxRK3o2VW5oS2syNW1CclFZY3JPbStIbnpXaWJFZDkzUmliOGRUb2RMT2NIaURBa2RjazdpN3Q5dCIsIm1hYyI6IjBhZjg0MmQwNmU2ZTMxMTE0Y2Y5OWE4ZGQzNGJlMmU1MGMyMTY0NDk4MGNhNTAyNDk4NWRlMjQ5ZDhhOTY5NzEiLCJ0YWciOiIifQ==