В здании Калужского Хладокомбината сгорели шесть офисов

Но само здание спасти удалось.

16:25 14.09.2007
0 3651
Читайте KP40.RU:

Загорание, возникшее при монтаже электропроводки, случилось около пяти утра. Огонь охватил второй этаж здания ОАО «Калужский Хладокомбинат», где располагается восемь офисов, арендуемых различными фирмами. В шести из них обгорели стены и, естественно, огнем была повреждена оргтехника. На вызов приехали аж девять пожарных машин и областной поисково-спасательный отряд. Их усилиями было спасено само здание и имущество на общую сумму четыре миллиона рублей.
Юлия ЛАПЫГИНА.
Автор: Виктор
eyJpdiI6IjVESllmU2NEUlBBU3J2cTlhdnhpS0E9PSIsInZhbHVlIjoicjlyUGFPRFJGK2ZLNDEvRHFsZ3d6S3JBZzZRbzJ4K2NjcGZSRE43YllyNjBWR053cmlVNGowblU5MkZXTm9pNzJrZ0NLSmxZcGVMT0ZLNnpSaDlWUkVLWU1xRmU3MytTdTBuVWhySVdGS0EvaXQ2dkFmcmpoNVRra0hGZ3lhQVpuWmh5WGlTS0x4VFIydmNEQzU4TTlzdTU5VnRXUVhGUlVzd1NLRXd3Z0IrVEhqVGM2clBDQW13SFVpK1N3ZjByUXJaM3ZPWlNabis0QXMrVGVaMU1xakVmRmZFV0lWSWwvUHdkVW0zamlFTWpkQ1dyRlVTMlRZQ1VSNVZ2VS9BV1cwMlY1Q3dpd01RcE5jVkNDUEVpeVVDYlJKRU5EWTBISjU1VVVOQldFVjIvRC8zWlZuK3dDYUNqa3pZWVFFZUljWFMwR2p6SU5IWVlmVEtkN1o4NG9oODZkZTZmZU5oWUJKeUlNYnBvSE9VUGFVOW16d3ZFZEEzVVZOMDRhMXFrTlNnRDZpTEVySFlpZ1ZLMUVmaDhjWlpnRXJ6cU41ajJLUWdpWklGS0VvUWxXdGtSbU9VT2Jxb0FWRXV0ZjlrWmZlTXV4U2lFRFgvQXNlWFRUR1RENjhrSy9PWmRpRWUxQUNSZHlwWWFNZllDL3dxZEUwaS9DVzFsbXJTSGlkeTlVd1FTRmp4Z1p0WVl6ZzBhNkp4V0pia0ROL0ttamgrVXgrQUUrMUdhVzlJaGZKalQ2dFhEQ0xUVWZHNzBSaTFMV09yanVrNXo1ZDdZUk10YnZLVzNRVXQwc20xUnRIYVRCTHJIZ2lSWkJLdkk0WmRoYjlkelRSY2xDZFF3MWdmTG01Y2FQZE1YdGQvcDVqT3QwN0dqTS9nWlRZSndXOHB5SnV6dVFSU09UNEVkSWw1YkdzdmRWRGpjWDVUUldRZmlPc1dKOEZaUzNIS013SEQzWXowZDhEOUxmZ01SU01vaDRzUkNpcWx0OER1K3ZiZEtlM2IrWC9GMUNtYXNQWVFsIiwibWFjIjoiYmFmNmY4MDcxOTM3YjMyODk4MjhjNGFiYmE2ODYyYWY0MTkwMDM5YzNjOWVkMTNmYTdkNGExZTUyMTUwMmZmYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlMeUl1cENLR0l3M2hIQTV5ZEpEQVE9PSIsInZhbHVlIjoic0RBRnV1a0RlUjMxcFduaEVxbzdHY3h5R1ZvN2g2NFNvTFppU09ZeE92cndIU1d5QU9mcDQyWG5VUmRqK21kUnFHbHZQYThYRlNjK0NsM3UvYjZzalJaOHFEK0dVT01yNFQvc084SjhMZExKYUpPTFNKSUZuamZLVUg4VjhzSUFOUDFpd2hrVHJlempQbjdFZDdZMC9BcDh1dmNLRTVvbVhCSjZ4ajMxYlVGbU5RQno5cVZVS0VXMmgwSUtUbHNKNEdtb1RqZm9yNENnSnhNakhNekliWitMc1paY3FEWWNWc1ZSUzVqUzFNYjBMVGNuTVJwRUEyek1KbjJDaTI4cjd2ZlJxUm1hYlNBcWUzd2p1RzNER0FaVWtqRnZHMUtiejMyY1RpWDc2NFN0RjhOVzJvaGEzTnVEWVZnZEswM2VPQ1MzN0tRaHR2dmlFbkVVbjhrTDRWZSsxcGptUE1jUk13dXVRb3VDUnJONGdWR3FQQm91RDlRdlFuSFgvVlY3RTlWUm5QckU2RFltVDFpL3NOK2E5a3JhUk00Sk15VUJZVlhTeHFGUnpUTHVoalpUaFJXVnozRVRaZzVSNmZSeTJ6bDIxQzJXSUFtQUhndjRqNURKaFh4NXJMZ0tVVm5rY2pkT05uT1dHa01jeDdqQXRoUlg4cGlhQ3NYVlZWNW93MEl6MVA0WTdzUFpJazdXTEFlWll4bE8rNlRSUGVidExTekx2SmIwNys2c1p6ZUpqM0Y4NDZCNUEzYUs4VE5hOVZnbGh1WFlYNDdMSUFUS0tsRC9qUHNjQnl1Q09ZN0tDQ05wVlNQeThzRDNBVGtadGlCcjluM0dsZ3lHU2l1U0d5aXZ6T3hyVG8xMHJuZlZIMWRNN3kyZFZKZG96U0xMeTE3YWdYbUpORFNJQ1k3cW1OUWhjZTFxVVJlNmczZmJROFMremdZd2syTnRXZDd6VzVIRXdRPT0iLCJtYWMiOiJiMzEzMzBiNDFhZmQxZmRjZDUxOTI3NzI5ZmU3MGY3NmE4ZmFmNjhlY2M5YjEzZjNiNTQwNzFiMmU1MzRlNThjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBPbU1kV2VucVR2QllteXBRUDlkM2c9PSIsInZhbHVlIjoiYy9QUjBZaFdvcWs5LzVwSnhjSVIrdkFyV00zK0M2dUZjZ0loWGYreXUvUFRZM3o1aDRDZnBHR0RZQjEvcVhtN2ZyUFUvbFVZRlRyM2NyWTZ1RmlwMXhjdTlTM0VhdHFncVF4OFBROTFzSlNVMnlPY05vMFN5NFlpMG1WQ012RnRzMHNsc2lPVEN4TWVCdEUvVmc3STNjUnB3Um94TERRT1BCNzFGVlUwYWpxTGxad21PZCt4bWhPTjhxM2cvM21RZ3BlOVVXUFNhYTJqU0ZYK3NRdndOMmFNSUNvdk1HYjFTczZpRG1KVGkvNDJoVDBZd0tmckZ3VWhoenFhTHcvUndmZDQ0d1RBdTEzdWZrSlhRWTBtS1VVdUhJR3c0OWFNMk1DVldqck92SG9TU3lKQ1VpL0FnbUl4VkZnTXlHRkM4UDlkcmJweVhxVklQNHhvSU9uMis1akVIVG9MWm5zSWV5RFVHK1BwVTh1REFlL1duRk0yV1d0Y2FxRjM3bHc0WXltWitYRTFYcFcvMFUxL2ZkelNrVXNYWEJjYVFzUnU0RWNKMU0rUXEvQTRmUHBsNFJhMmFpRStKNTJXNmdiM3NKVDBKME5OYXBuZzFCOHdhV3RGWVFxa3VwUlRIbGg3Ti9yUHJZTkxMN3M9IiwibWFjIjoiYzJmMzQ3MTFlMTg5MzExMTQ4NzAwNjBjOTBhNWNhZmE1NmNhMDI0ZmNjYzA5NTk4OTg2OWM5ZTJiMGNhNmViOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InIvbzcrRVlwTHp2eDlMaWJoaisyZnc9PSIsInZhbHVlIjoiY0FRcXEvYkZDeDF5N25rbEgzbFFEUG41eHYxR2M4ZVVZNWNGbXlRYUVCOFZaWEpuNHBKL3Z1d0hwUGJTVXI2V0Fwd2xVYnc1TEdKV1UxaHJtbk02dEQzbGVIMzEvck5hZG5nNGpoWWJjMWpKUlViVkNSU0dLQWlYbTJac3dsMElkSVA0V3BGZzhHa1dIV0twNnRHY05OVlRpUU10Y3ZkbnF1eGVlallLbUJjdFM3RnlIU3NIMktEbmJoWFJhZnVWUytod2FhRmR6QVZSZFJqRGZaVUx3MThmNUE2cGVySXBFYmFLRVBrVG50LzVGb0pub2ptQ0FNVmF6TjFUdlJTeHljMmRhd0Evc1B3Q2t4Z0pldWNWK3VVUjhvbytUQVFZRkVYbFZGb2Q5SmhvOXJITlBKQ29SeVZjeVJCN1BYUlVyNlMvampRdXR0RU5jY0RoRlU1dUQ2bjhCbDk4a0dCVDRoMlZkNVdyZTlMdDZQczZWdmVXbVM2RHlsNGpNS1ZUZWxoeDF4Smhyc2NkZGNUek54RDBZdkIyaUNMWkdrczFPQlIrTzFqdmJmVkFTdDYxUWg2R0NHNkhVNkhpNk1RNGFUd1FkQUVLd05oNGg0M3l4TWVHQnFRMVo1czZaQXRKZTJHa242eEdPZ3c9IiwibWFjIjoiNWMxODNiODAxZWQyMzE1OThjMjBjMDU1NjY5Njc1M2Q0YWNkYmRmNDJhMTEwNTE2M2MzMzNjM2FiNDRhN2M1ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImlHa1NHSUZTNU5wUk9HdUVqZ2NmbVE9PSIsInZhbHVlIjoiYW44NjVGa3REZEdKZE13OGpFUXpFRjVSUG5Pc2RGZ0FXelpPRnZCTjZRYkVhMllOZmlWd2MxM0I5U24vUDBnQ0JPL0ZxR1pJM0lEZkZqdnA4SEUvMVJFaEcxenQ0SzJ6cUVXY0xpTzQ3eG1McGt3OWl2UmdIYldiSUZaakZ2UnJ1UmxpcEhtdTdqRTREUUF1YnFsNXZJdGhPaXV4QWFWYjg3Wm9waDQxUEx0VXdNOGlZYWN3aXpYaGtZVThLdFNPYjB1NERNQnNKcHdVcmRyRGpXSld6dHdJNFJHWFlKU3R4YWxHTk9semFxRjJ4WVZqLzRjMVFtY3BCYmtvVFZtbWZtamN2YjNWd3N0ZGEwa3dGSmtXUHJXZDh0WnV4RWd2aTZucGRySC80SnJ2VEJwczZSNzNpSi9RSSt3VTRKUjFIN0VYTHJvMEFRTWQrTFI3ZUh3eEZLUk9idGIwVVZsd1FjWVQvaGJsblduRStZUmtHbXkrV1BvSkovekFkQjlRbW5pb2VFWFRVQnI0Mzlhd0pFZW9sSENjYjYzR0hPSi80NUE5SExjMUtSZHVkM0thR05RbjdNLzgyNU00U3JaNTA1VXFsbTVUUjlubTdtUmdpeVBKWkhsSG4zUnMwbFlHNUM2YnpLL0tTQzlqWWRLdUZjRDVMdEsyRld1VFMvbERBQnNLTER4OHFISkgzRG5YcDJkWWtWVTM4RE5GR25KTEFWZkEzVjZBN2k3a3hXR3BuZndUSTFNWW53YTdOM2ZEZ01RV01PTVB4VXdYZnUxczRJZ1U0SllzSEpFMlN3eWJ0YVRFNWxrdERYa1NkdXJ1T3dYQjBYRTM0dnoyOE9WdSIsIm1hYyI6IjUyNDQyNzc0MGJmNTM0MGVhMjhlY2NiMTEwYTU5N2ZhYTc0NjY0OGQzNTI0MTJhYzkyMDkwY2U1N2U5NWFhMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjBhRWVYYUJMSDRFZ0xjZVlmMDhzMHc9PSIsInZhbHVlIjoieE5obGxZREJjRzBRRlhTV01aZzZOc0tPVDQ5SXIrQUlyNFpORStRa3QwWFp1R3BTREIyejNxalBnVEY1S1N1SHp5UzRCUXNORXZob01jZ1lkZld5b2Jac0pxV3YrVFlCWHVmYXQySjBESTg2RFdLUDZCK1hKRWYzMWY0c0RkMmlKU0xPeEp5cnRpdnYrMGdnZk1JZzJjRFdxcGNrb0JWNVU5NHBhSi8yS1RDVFJxR3UwVDZCTlM3V0NySjhJeWQ1TDB4WFJ6VkREakhISjJjOGhTd1FHRnEyRU5oSWFLbDRnc2p0UVFrNG5OSlEvYTVqU1kybWJ3UGJtbkYrQmcvUTdtcnRTZ0MrYTNWelA5dWpYaVp1Sy92Q2NUdFg1MllWdVVodlpTdEhrdDhaZE9UT3huMVJhU0NiNWhISUxVUGRmZGpXalhuZlptSG1RVUNiN0VkV1F2eXI3VUE3bUE1YUV2ZjdaWWpQU0FmV3pTT0pacStrVHMxMndodldTb1NHS2pobmk0Ky9PTDdxL2NKZ0RCZkxMRlJUVS9RTFZtYlhqT0o0dWFUK3Z5RjY2czF4c1Y1OTM4MG1uUGg2L2pId1J5Q3AvaFJuTmhiSXJuWnVJb1VJMXdpYzlqODdITFJlUTMrcXBnVnBOK2FJWGNNKys1VUN4blJGQ3VXRnZ6RUVUTzYwc2x3NmVJTTFYSUV0NHphOTM5ZCtqMWhkVTg0Ny9LeVdGYmNoOUl4b1Y3ZDQwazVXUnZ4bndsTTBveU1TSWZkY1pFQm50UFRoSlprdTZFZ2dQLzZCSHRwNWs3Um41MkRpSlJaOHhOS1FsU09pczlqam44cXgxRzNFR3R3S0FMVzl4anBRajEvSHBLbXB4RGhDNXBDT2NLclBjbHFlb2Urekd2WndmMEhPK3Y1UHRUSG1NU1JTSWE2YnRVcFciLCJtYWMiOiJhMjZkMTU1YjMxNWIyMGE1ODA1MTFkZjUwMGQyNmFmMzc2NWQ3ODQxOTY3NjU2ZDJjNmM0NTk0ODdlZjNlZDRjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IndoZnQ5V1NGNVRlSmt3WStCRDF1U1E9PSIsInZhbHVlIjoiYndCNTE3N2s3d2U3b0pMZ080clJFMzRLVU5vY3pCOUFDeXlhTlkxUkxXdFhBSnZRTTArdm9CcmF2QlpYN01EWjFmTnNDMXowVjEyM0NNTFNTZmhwMHl3UFNDV3NYUko3UDJTU0lLZlBXeFliZWp2Q0dNVzdjaGluVHRpdUhCRnYxYmJiY2NUNFZiMmtUeEdoWlI5c3ZiczlMYWdKN0NnT24wUTgyZFpiU3l4ZzBQQjFmS2FUOTRuQzJEL3hldzFEM1U5eldmNlg2MHhqVUdOQVFBdUhKQ2Faakh2bk9lM1lSQk1XSStPaFVqelJjSkMrZmFhQU1jbTVnaGxPQ0NNTkwyd25SUW81ZnYya21VRkdlVllzRW5IRk5ta01LbzJKUFZHWjYycmhDbVVGTzkvVHEwTkxjNWJLcEJIYmo1eXI0TUJXdjljMyswcHV0bW1zVTE5ek43UmoyUTI3SW96RkZwb0Y5VWVmQ1FUMHphSlpNajMveTFwWit0QjRiQ01YWE9ZYkVUQmFVZ0ZxMkNTVW9MTDJ5TjhkdzNKdHhvOHQwK2FJNzJWQ2pPMnE4MWZ6b3FRQXZsZW9tbklNNFJncSIsIm1hYyI6IjJmZGJiZmY1MTE1NDY4MzhmNzczYmU3MGQ0NjBhMDkzZTA5NDg3ZDNjYzBhOTZlZWEyMTVhNjc3NzIxNjhjNjciLCJ0YWciOiIifQ==