Безработных трудоустроят

Калужские власти задумались над тем, как помочь людям, оставшимся из-за кризиса без работы.
17:17 30.01.2009
0 1533
Читайте KP40.RU:
Фото: http://www.bashvest.ru
Калужские власти задумались над тем, как помочь людям, оставшимся из-за кризиса без работы.

Как нам удалось узнать, в  рамках антикризисных мер будет организовано проведение оплачиваемых общественных работ для тех, кто находится в  вынужденном отпуске, работает неполный рабочий день  или попал под сокращение. Зарплату все трудоустроенные калужане будут получать на предприятии. Из средств фонда федерального и областного бюджетов работодателю будет выплачена компенсация заработной платы трудоустроенным гражданам в размере минимального уровня оплаты труда, который в Калужской области составляет 4524 рубля плюс налоги на оплату труда. Предприятие, которому нужны временные работники, должно будет заключить договор с центром занятости.
Программа одобрена на местном уровне, 9 февраля ее представят на утверждение на федеральном уровене.
Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6ImtoQzRnMExaTjF5NDg5cFBkRkdzUlE9PSIsInZhbHVlIjoicnljOWdlbWtZVUtyUCt5N3cxbnZWZ1cwLytvcFdhaGt3anIvbjN5eWFYUjFBM1VKUXQzcXlJT3ViaXRxQ2V3am43bWFsOTU3UkR2MXF6ZWY0dW9FekxzbjJXOTc4Q3dMc1BNOWE0Wkw0VFJxbVk4RGEzc2h4Q2FJS3h4RTg3ZGdVdHpRb1ZNbW1LNVdoUDRkUEJjR3UxWG5RcEhxZGtVM1ZLRVVmcmhyNEg4bVk2OEhzR20zMjNScHlBSVEvMkJ3WTAxY1U0YmNiMWhNN3l1bXJRd3N3S3lOVFZVUnNPN2lSaGxNS3NPbXBVRTFSUGlkakFhUzh1aC9CM1hVWGt5bEVObE5FYnJvUVpxL3pvNTNQc2ZUQjU4NW01bUhmQ0J5Z3g4WDdyUGpJdFRzbXZlb0hScDBjaFVHMXFQT0RRVFhDL25ybmpkRjZIeHpsSGcvbVJzdW1MM2RVOGRWR2dhQTJxbk1ORVovd0swbFFXd2lqL0RESS92ZVNZUFRhNGdabEZSdVZjemh3K2FhMS9vN0RoZGRPQjVrWDUyZnhnOUNNSzZqRUdySmJDc2RWRjhBZ0ZPOTZROTZhbGN5TlpJbEthRG1DSkhVVVR3SE1OZ1Z3ZDVXbVR1RlBrai9UTUFyUmJkOVl1dEQ2emcrb01qNDFRUm9GQ1dRS1hxQXE4SlJyNnlNK05lalhEYXlQS1RyWWdZbWJQNTVNZStFbWx1TVN3bGJYZGRBL3NyS094NmQvRUZjU0J6R3dzVlNhMG5Ja0o2MHliKzZXdnZVNW10ZXYySGVFMWc5UnBtWDdENFBBSEYvbUh2WmRRU05xcWxHZFlod3ZxM3E0bnZwV1Q3ckJUK1BZSEd0TUhaU0FtTWxvUzhXdnUxbzFTR3FsclMzV2tuaDNmS0ZkNWJVd01JWUkxb0s5dnlCSGRQeEk1RjBRcVlGdmtsalZqUFVXSDMxcVRZcFpTL1Q4QlNDTThncEs5TTZwRm9YKzRuS2ZlK2JpUFRiUTJEZGViRzRwbVlDIiwibWFjIjoiMDVjZjdlZDkyYTQxY2RiYjU2NWE1NjM2YzllOTlmMWYxMDg5MGU0Yzk0Mzg5ZTAwMGFmMGMxM2ZlZTIxYWU1ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InNTV09BV3hVNUhCUzJsTW5KSCt0cnc9PSIsInZhbHVlIjoibUVZRFk1YmNNSHhpL2NrWi9KV2JvbllDdlRiRzJxZlR2ajZNV3k5MXB1VkxNT294WE5HaGRKeXFEcnhpVnNKK1I0UVVsOUVaODlnWFlGdXNibFdoU1duZTJVS0laci9EYjNmTTRmSFVDTDI1OWNTeEF4SkJiWS9GZklWM1oyRXh2Qm1jeG51c3NVQXRHTUNvNkdDWEF1T3pUZXB6VVBmZ1FYb3RqbVl4U1RpbmNSMFNyZEJ5ZDIvNGdxb05VQ080cmtYWmtZaEFRVkN5dkZMT3ZiUTJDSWVhbGhQemoxTmFpeDA1aGFZaWVLbjU5Y000Y0xVcjJmNy9SWGdRNHR1Z2lETHh6TEVLRVU0cC9qc1g0UTVncm5JN2NuVlVqc3J2aW11NXAwS01lWmxqUXIzOWNGQmhjRlpEcjRiTm42VUxVcVM0OU8vR2VveVo4aXZKZFpCUCswRld5MFV6VlFQeFRETWJvbU95UktMVEJscXVxWDNLakNRNmZaaTJjWkxVYUZ2YThFWXNEc1h1TFJvZ3BWWFRFTFppOGFNYmYyNnNOMHZrRkRtMVhyUm9WK05YaXJ2M1lZQzRyUnB4c1Z4MlUyUUMvZjFTencwQ3I5QXFwdVBTT2NlVTN0dUxjOE1KTHJTWTNScmpwSmh3L0tKZjJ3N1NMckZtbmtxV3BvSEF6WldhdDV0SDdkRnhFU2pYamRmeVRJOVhmQjBwdVowL1RNbGVXTG52aUZTQ1p4eTBmREtZc2dqT202OWUvbVVGd0tWTHZFbDV0dFloclI3dk5qaXdreDBGdVk4QXJpMlhPQXd0VDVrMy9WN0NOWXk3STRiU2dta0swZTNoSFhGbU9pZGdCeksyMDhnWkFhSStRYjd1K2JYMitzWlByVjM2NDA0dkZON2ZvS3FnT1RjOUdSb1hLNWdGU1pxMmJ5YXpzMGdvNldUSjM4a3dNRURkU0FRY3VnPT0iLCJtYWMiOiI2MDdmMDUyNWMzMTg4MTQ2YTc5OWE3OGZhMTdhOWFlOTJlNmI1MDQ3N2NiZTZkNDlmNzM1MzZjMDBmNzFmZDcwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZqU2xhZERtM1NGWHdsajFoUUhZemc9PSIsInZhbHVlIjoiaHE3aFlSTUhIcVBOOFlza29NKzMwaEZUUzZnVk56RzBVSUxZMVdEVE42bHFVWUdScmRVbk1Ea3NoQmk2Y055VVgxdituUitTTWZUcysyK2JvdEVvWjBqTXBuOHZ6akpldkhZR0VqajdDL0VCSVpqS05rVW8vUXpzM3hjM2tRVnJvOFlXYXd6aFU4SzR4cWVlcVNZSEtibjFqblFOVVozZ2drdFFlbGs5cVRmdkdrS3MwWFF0WHdXRUpKTlNTK0RpeU1PM01BR0pJRnl4WnFGMHl2SDVQT000dXdJN3VhOWhBSkIyMGhmUDNSQ3U3eGxGV0N0dktmWTNrd3BneExuSHZneGdJQ1dUUnZ6c0VMdkVSaVg0Y1VlM3IvREtvTFBKZXh6bjFDd29ZSFY2NFVXNm1ndGh5RE9ZamF4RFhLK21rbUNnak90VUppZys2Q1BtZUgzVFlYM1NyeUdlZEFDbTMwcXpnaEpGTmNmZS9sVWJRNGg0RzlUR1lhdlk5aXdUYlovR2g2TlFIWFN5QnB4ZS80RUJkUkRWak5QMzd4amhZSUozbFgrY2FlM1ZSK0VwSzhQMm1wY3I4Q2p3WVA1aHY1ZWxHNzhQc0pYU3hXbEtJK0owcmxUZS85QW5NRTBvNnFjOTZka2FUeWc9IiwibWFjIjoiYjMxNTcyNWNmMTYxYWI4ZGYxMjBmZTQwNmFjZTlkODU1ODhhZmQ0YzQ2YWY1YzdlMWI0NWRmZjE3Y2I0MzkyNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImdRUHg2dGVDRzRLSS9iVVptRjhhSUE9PSIsInZhbHVlIjoiYzFUWi9XYmdhM0dGUHY3ZERaa21HTFRkN0o0Uk5nbzVQaFhWTXdjeG5rQWVIZkhxd0FRL2d6WWs0aGkyaHc5UVowemRFdXlCdUFBYU9KcHJId0lIbHVvRXBYN3hYNngzK0RvdmQrUmVTUkQvK2lNS2ZkNzc2Y1Z0TGp0WEEwVVdlakZkaE5tenZOblZvQVk5dDIybkxOQ3VSa3VhcmpabGxwakU1dUZmZFhySnJFTnI5V2Y2NmY4dkF6V1FBNTh5d05nRU9uR2s5QUFLVmkwQ3JHNTZwNUY1ZWhFbjF1RzVUMDQ5TlAvU2FyTm9xZm8wRUMzeUVBd09WdE1Xck0rTUNFTlFUcm9JWXFRVEdrRW5XM2xOMDZ5YzhwRVhqVGZCRURpa1dKYktrUWJxeVlNazZQYkhLYnZJNmdmMGtvQUdLSGpMZ05JR2IzL1NsRURncWI4VU44VTk2SGM2NHZRb0hOZE1FbjRlWi9GY2Q4cVhVMTJ5cGR6WlAvK1dRbEh3Ykczbm1kNGp5OWxndUJCd0lueGh6NERhU1o3RWRubGdKMFBoNnVVWlloZEpJdjBUYVI1ekhPR2IvZmtMSWhrZEhHZjVVZ2g3dWhVemhqMjd3UzQvWHBsK0tIREhEQmpwSDA2VXMyYVlnd3M9IiwibWFjIjoiYjdjMzEzYTQyMDMyMTRlMDQ3NTJmOGFjNDc2YzAzNGU4MGExOWQzMWZiOGI1MGJiZDYwZjViMDllZjI4YzFlMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InNCVklTSVg2ckZZM0VKeXFqQWQ5OHc9PSIsInZhbHVlIjoiRTdqNkw0WTRHQWtDUkNha2FyU2wzZGhqRkcxWW16WGdBY2YxT2pHcmRWZUpvazRER1FwZ2FjaVpYbHg5c2N4R3JxYkM0aGV5Sm5HbXJxQUZ2cWNHQVVDdnBGZ3h5Ry96dk1pbVoyWWlvWlV4TmF0Z1d6dTFscmtzQWRFbkd6S0NKMzBCNndvR0J6WmkraUtzVlZoWnFjanYvWnZZVDRFRzNOMTR6ZVdYVEdrclF6eG03MUFmMkVhM1NIRFpFNUpxY1ozTDlGcjdiOThZUElqQm5yTGFJZmZobUFZWE90S2ZJM3pTT2ZBS3c5ZmoxTnFpZVJIVGRuV216a0JJQWtqOC9BcW12cG42aUl0dmFVRGM5TFJ0bkVhbTR6RXNOaHlmcFY5RkxsYlZKODZJS051SVE5bmdXTkpUVHpmcGpLL3NONFBNdi9UVnJkNnkyS0NleldFZ1JmbHhUSTA2UVhwMEZHTHM5WDl0dk1BdDZTdm9XNnVkclVVL0daT0o4aHhEdU1zQ3ArMTQ3V2kxZVlUNjExRWk5MytMNjhvS2Y5SG9Yb1lVRjJYUHByN3ZZaGhkbDlKc3J3ZHFCTHVSWUdpR0gwY28xNG5hVldnZmtiSUhqZzNNSVZaMi9sZ0I2ek5DaG5FcXRwTUJ6QTFUMUxlaDVldHlwcXJyaFlFaGlEVGJXZ2U3d1FCNFlabWMweU9lR0czRjlLR0tXWkU5bXNDWkV0L2Q5UWlqMTB2TjhZbnRLWU5MUERYMkhoZDBTZDZ0SjY1Rmcvcyt0dTJDUEZQaHlIVHpSR3loNWlGV1ovTEFFQUFlajA0SWl0bXI0SGdMWmw2VEtYeWdhc3Z5SEtHKyIsIm1hYyI6ImIwOTU1MmZjYjNmNDc5N2MwZWJmNDU1OWNmZGVkNmYyM2I2MjEzZmEyNjE5MzVmMzc5ZDY3OGRlYzI3M2ExOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImpXUTA3V081VTd1aklkNTYzRkFMZUE9PSIsInZhbHVlIjoiNkUvMlRSb2hZZGZZUjJpaEZLcUJadkJGY2NhTFNqSTFNaURDWjRaQiswczgzd3VvSEIvUTdlV3FJdTZPL21GbFFIcUg1OG1na09mcGZTUVV3cE9mODNkd2JxVm9zaGtXMjM5aVl4UThKTmIzeGEvQnluM1ZDTEhIRTViZEJMc0xORlVzVmw4K1hrdXVaUUgybWxGU09ZQlBaM1VKbThtYjVyK2xpTXNQTmVjdmdQT0xvZWNVWTg4U2wrbjBOKzNudHhoc1VvV08zckY4VzlTOVR6Y3h5YTZLbEpwSHh1Rk5ybG9QUDJNcmFRMldkZXQ0RjcyVisvRUNla0NyK3FmTjFaT2o1dFhUczNHREJEbDJoRGV5b3RBYVFZdDFGakdVQWw4R2ZLQ0ZCb2dXbHRhRTRsYkhMZlJxVG0vaXlBV3MrNWs5blRGY0h2VXVKSWorWCsxUHMxR0ZnbGMzd3JKUzZxaTZEUjB6bGVtcTg3T21SRk1ibURsMDdOOG1Fc3NJdVVJZlVLQ2w2Q1hFRVp4SE9jRnZQNjd6U3V2dGRSRXhYQ25MNWR1aVY5Wlo5V2R0NWlRUm5wRmNxaG1HQkZPUXJFaW0wQUczRmxlUGp5ekR6dmEzaFRFY0E2YUNBUFVMdENvNlRCLysvZ3lQUHZiRzMwSFQ3M3IzOEZvZVVmemtXbHNJTHRjWnVlaFF1dnRpUmFUOFdudjBkeE4reFUwV0lPbjVEUkZOQWx4OGxIYWgrZkQ4cmxka3JiSVVJdkJwS0Q2WXp4OG45eWRHd0hCS0ZXa3ZLMzBWbnB5Y1NyWHFMaEsvUm9HT3l0eE1vYUtuTmgwYWVXOUJ1SnJveFFDTDZrUDhOSkZTWHlJMkZiUDdPd0J4eHVsMERuQzBBTHI5VGpSNnNiS2pwNDlXR1kyZEJsWXoxcXpBcjJ5WWg3VUoiLCJtYWMiOiJhNjMyMWVkOTI1MzRkYWU5ZjNjZGQxZGUxNzg2Y2UxNTZkN2NjNWM0M2RhZGMwMTM1NDZjMzdlYTQ0NWVkMWRjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InFUcWRKS1R4OW1nNUZZU1JMQStlSlE9PSIsInZhbHVlIjoidVZaN080L2VTM1RLYmV0VjZQMGtuR0hROElEekFlcUJZTWxKVlIzTkp0UmVzWEd6Yi9IbnRXTlIydnhVZDFUakNYWjJrTElTSWhZeS9jTTlvRnhBaU9SV2xuMXJvSGthdktaQjR4VTczbldYRW1aaURJL1lKeHhIWklWaUtyelRWaVA5QVBCSGtHN2pwVHVvQmVwQk1BNXNqQ25ZMkhVaWtNV1lWU1FDVWZUZlNEdDdNTzcwNGY1Zm1jQ1l3U2U1RHk3bWhXWUU1cWl1WkpiUDRjZ3dKSDJGUS9kbTdnUFlSMy81YStlNlQydThZV3RqR01GdHhvKzJFYkRUQTVyZ3BzYS85c2tTcHNjSktpaTJBOEdrc1N4clJHQk44UG1CWUhjYjlJRUFYaXd0dUdpQVJyaktLZ2YvMnFuRUlkN3BBd3IxZ1JqMndyUmY4N25VZTNvM1JqVWNlblc0TjlOQUdzMjNva3YwdGtUUExBUE9VdkdWS3lMY3dkVmUyWDNlRjBBNitiVUpWTmRSOHRONkJNbEFRRmM0cUpVMnBuZm13Ylc1NDIwTFc4MzhSODR1WVRQazd5M2VjOWJmSnNIcCIsIm1hYyI6IjMzOGJjNDc5Njg0OWMxNzU0NGFhNGM5NGY0ZGRkZmFiMDZjNWZjOGM2ZWUwMGZhMTAyNjJiMDk0MDQyODlmMDciLCJ0YWciOiIifQ==