Путин променял Калугу на Ярославль

Накануне визита высокого гостя стало известно, что совещание под председательством премьер-министра переносится из Калуги в Ярославль.
11:47 02.12.2008
0 1986
Читайте KP40.RU:

Накануне визита высокого гостя стало известно, что совещание под председательством премьер-министра переносится из Калуги в Ярославль.

Сегодня, 2 декабря, стало известно, что совещание ЦФО по проблемам развития регионов, которое должно было пройти в Калуге, перенесли в Ярославль. Калужскому автопрому Владимир Путин, председательствующий на комиссии, предпочел посещение НПО «Сатурн» в Рыбинске, сообщает ярославский городской портал. Премьер-министр собирается обсудить с генеральным директором предприятия состав акционеров «Сатурна», а также его экономическое положение. Потом Путин отправится в Ярославль на завод «Автодизель», где решит вопрос предоставления кредита
группе «ГАЗ». Он нужен для работы над проектом двигателя серии 530.
Причины, по которым место проведения комиссии изменилось буквально за день до мероприятия, не сообщаются.
Автор: Юрий ЗАПРАВДИН.
eyJpdiI6ImE3bXZhaXBPSW5vYnJyeEZOejI2WWc9PSIsInZhbHVlIjoiNHIyVVlVNElVTEc0b1E4R0lsQ2JXY0N6a1p6MmNCK2JXNUJwWEw3ek13REcydGRnNWcxRFhSS3NzYmV3WVJPSEN0TXdUdFpjSzBQVUpIMlBJSTArUjI2elpwb21Uc0JHcGtKMUJqb20zWUhTZFNxeEt3aDFwMzNUbFI2SmMyeTJpbmFISjhwbWgrWmVPYjJBU1ZjdTdoNnNwdVhNWThJcnUwUzdKMkdPSllUNEhnZnBzeVl5SS9NODRVRzZ4MHMxeWEzWDltTHloaWMyMkQ1YXFwbDBkRFFJUXR3MXc1eU1WV2cyQ3hxZVkzSTJCYVhKeGdwWXBiRUtObHBwblVuVnZjNmFpYVB4c1czUy9lRjR2b0JlTkF2WWljUEpBZDB1Q093OWYyR1dWc3d3VHh2YitLZC9EdXl6Y3l3dEc0dEtIcDgvU2dLSWoxQWVHMS90MXQrWWpBWDVzYzRMWGFTTEJSM0duQjg1YkRpU3I3SjVUU21BbXRDSWg3WXhIV0VpWmwvbTlwaWhTZGtzN0ZJVXRDREh2QnJKalhVcEJNUGlYaEpNUmhmK1o2OXM2MHZ0RzdJTTI3L3pML1FzVG5TRTlSL3k4eDFVQXFGTHdWRlB5Q093NERON1cyM1l3WXNsQWJvU21wd3k0N3BKSldveVFyaHN4QU0xM3ViUlpjRmpPMld5dnBLMXZjRHpaekc2dUpaMlRjTWFjNGNCdFhUTWNEcE9OaThNcEZ1eVN4NmFXTStiSGh1WElBWGwrSGtFSEpWS05BZVZDSXpzQ3F5ZjhMamw1NkpKN0lib0FWOHcvejNvQk5rd1k5VVZrZ2tYbSt6MWNSaG1OekFqWnJUREMrMUdPdVRjRTNURnlvTG44RWlhUys0MlRrNGY4UG9jQlZYUmJVRmlEQVVDRU5YRll5WTVmZ0x1Y2NEcVJGWkVMWHByUTl3SWJYdXFCSitJNjhLTVZLVXVsTkRCVmpyQ1FvODRaYVVETzRzU0Q3ZEtMSmpFOU9HUHpScGtkMkNKIiwibWFjIjoiNjZjMTVjZTg2NThmMjVkNTVmZjg0MTczNzZhOTZjNWNmNTg4Y2RjNGI5ZThiOGNjOWZlYWYyMThiNGQ1M2U2ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im4zbWNPNEt5a3pCMWYxRlBBQy95dlE9PSIsInZhbHVlIjoiQkxKOUFYTEFXdDk1REtKZGMwSm1SbHFBNG1GenNQRkVwK1dZeWkwSVFtRkplRTlPNVZVMk5mM1NBTmF3TjlYUk5wdzFCcWhIVzNFNTI3bDcrZ3BKeXFPUlhqZ1psSGVVdGt0eHlsalprb0VuaWg4RGMra3VYWmY1V1FZZGdjUXVWWm0ySlVpaFJQMWs2UWd0RDljL2RLMXBBbnVqNHBGZzBTclh2RGtlQ3VBKzNxUjhyeFBVSEZNbmlDem5ldExkeEVZYkQ4a1htTXZJTmdmRndROSt1VW9OTWF1d0F0NnhzdUliWFc2a1VEUnNFSUYxbE1XOTF2MFppNGI5bGRpNmVyRnZRTE1xRFlRSWZrZ3V6bVFua2pGdVRrVENWdTBrL2VocXl1RkNCbHNKTEhCNTNJZTB2eVQ5UnRHVEEzWEg5RkxjMG9XZlZIUW8zUUhlOXNyWU5OVjdadHlNSHVqSFJxVWh2ZWlobkd2czUxSVlxbHdFQW1JaDNub2RoT0ZuRUV4dXlmZ1FPQjFNNXVvSzJKajU0QVUwWHJiQkxBQXgyYlh5RzFidjcxSCtScS96L2dPYUh1U3FGeURnc1pDNTMxRHp1QlB5dzRLWXNhWFMvbzIyWVdGMFZUeitjcDlrRTF3aC9QYzFrY1JhcTdSVyt0cDBKSUdKRW9neFN0bnFyVy94NEMrQ242YStwdmYveTNwWGpuWDB2MHk2dEZ0NHovTHRidXFjRG5CYytpb0NXTlg4UkhYZWRHWDVLZ2RFWHFDMUFvWWl0T1RPVlFHbkd3bDdrVlRBVUdsaFF2NXk4YU1md1lHSEoyWm50WVhXVVQrZCtTS3VSTWNqYWo1ODB1S24wSitHc0JKbUNFclVlSEFoQkFZdWt1N0pudzZmZmExOUthbW5aMGdxMnFBQkZYUVdaSEJ6VmYraWV1bW11cUhYS2ltbFJCeHBTSzJ6SmZ4L3RnPT0iLCJtYWMiOiI2OTkxMWE4ODU3ZDYxZmY5ODIxOGFlNTA1YjVjODdjNGY3YmZlN2NiZTU1OGVlNjdjYjAyNzgwNjJjM2MxNTRkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNzQno4YUhDT2JDamRsWFVZQm5xVUE9PSIsInZhbHVlIjoiSG5qekxCRGVMcUtFVWZsNEFSTTF1K2JJUVUxSi9Dam9pR3JWVDhXQnRCbDg0S1dOY1doUVBZdDhHRWJlWmhwT21SOFFvU1I5RGMzT0hBcU5mVVdScEZGbDMrNTRFT2pqWG1namxETERBS3ZnMU5KZ0M3eGdQOFVveHdBTDE0ZGRoaHNRL254QTViNFI4ZTllNWpxZHRkZTZMTi9hNk5Uc0tCZHQ5S21NNjlyeWYzc20yOHJ3Wk96ZTVaZEF6MnVvalYvUTR5TEpwK1ZCSmlZRDE4ZFl4aUhEWFRmN0pERnlHRkRmQzRMTGxMTmVWWndlbkwyWU1qeXcyYTZocnlCQnV5blBoYTBpUzlPaGNQOG5LUitxb1FSQjZqc3RCSGxTZzhXdnlZVWNXZTZUSE1IYk4yemF1TEc0b0dhSkMyb21iVitvMXIyOEE4VGN4YjhBb3Vub0czL3BhdkRBK1hsdEdRTEFEWFlnVGs5NGhMS2hOb0RTZFR5eVRWTlpFV3RxZHRsOU93Q0FGSFlrRjB1bEtaN2tXYjY4VHlhb2NyNXZmV0ppT3dBbnIwblE5ZFJKc1Q1RFZVTFBqM1NYQ1NoQndhQUY2N0R0cldtT0NnUHhCckY2bUVXd1ZsT0RSamhla1RTcGkwdFgzdkE9IiwibWFjIjoiMDBmYjYzNDMyMGQ3MDI1ZWZhNmE3NTVjMWY1MWNmYzMyMWY0OTgxOTk5Yzc5MDQzYjkzMzFkMjhiNGI2M2MxZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii9NNzNHY0phckVYQmI2OFVrSjM5WlE9PSIsInZhbHVlIjoiU053bHcrNWRlczFod2FDemJXOFNqQVdtekUvSWJOeDBPc1piMnZ0L1Jxdi9pYXlOaUt5YlJlV3NmMW84eWRRcGQ0M2Q4NldPOW4rem0wclNwMS90RmN6YkhwbU1QQitZL05YU2VURWJZa0hqRGtvTDJiblI3TUN1QS9SV1k0RVpVV3FwbGZzZHFEWFNldnBZdnE0d3p3L244eTU1V3NtYThHU2tPcGVIZXNHUVVITGNudFRkMytRZXhHN0FpelRTZ1M2QlpNYktSNVNOcjgrOU14NVk3cDRIWm1XVyt2L1duaUhKRDFjVlZYNVdjLzB3MlFkNm43dk9BV2FFNGhCeTlOWExUYUlYSTZoc1I3N2xzeEpKREU5TU5DQUtCSUc3VkNvZGEzb0Rha1U4TjQ1WGVnc2xxaktFVWJzU2szeTYrMUVZdUExNXdEN2dPVy9zbFV2eVAwc2JNRHNKSVBacTNqTXlqT2I3dmRBRzBUK1puYldyZnVLU2p1bTZkY1A5d1kwTlgwL1gxT3F3V1BqVHhLYkVmRDFjNXpkVkJ5MmFqQ0ZqRnkwR00zNDNUMFpjd25uRUpSRURpbW9XYWFhbDQ3RnpGeHFJQ1RLeFEyaGdjUW9uRzdQS3FvRWJwb0VPbkVmNmJ5L0RBY0k9IiwibWFjIjoiZTI1M2JiN2Q2YTg0ODk0MzM5MDQxMWI4Yzc0MjkxNjNlYjk1YmVmMGM4ZGMyZmJiMDIzYzkwYjFiNzhhYzFkZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5pSkV3QmQxVVp6ZkdNUHpsQUtOTlE9PSIsInZhbHVlIjoiSFltRXR1RHlGbnFReFVESENnalo2TGRKc3BydUpTNmVkODllLzJmNHU5ZjJub2ZRZnZ4blFlbEM3K3NwOFVoUlNyTkI5RTBiSEtEc3EyYTVjUjVOYmtFZ2JySlpNd1R5bnpYVzluOEhENUdJRHhEK1F0cVVIRkdmY1hlMjYzSTJvVlh1UGlLT0xiUWNmVFFkeUpHYU1FYXU3TW1ucWgxaGNDRVJBdHZwUjhRQTZ0UmIrVnRpV0dVdDlrU1pOMVY1ODI1d1QvUUl5SWRreEpFQnoyVkhyQmg0SlhkcG5wM1lNMjFlZ2VHQStZcTk2ZTlSV3NITm9TZzVVeFNRc1JySXcvdEJBbzJ2SVZtbFkxN01jNU10cWwwdlRQeDdyMjBhRjJMTFhOalppL3BuSGpPZ3dja3FwRTJSYjgyeTZxcVh5TlVpbEdlY3pudHJNZDVEZElQSkc1aEFOYnVCdFk3QUdHc090U0tKYzhKWUZGOEVGd1hrbk1mbGkyWm8rZVkwL0pXd3ZrSFUyazZQdWZEL0NRNzNxeG1sUzNxWHNPM3JmakdVRTBVVFJnSEJpbldzSnJTNWpSWllobVNZMFVxRDdaL05MRkx3aE5XYkJjWWJzcDdhVk00S2pFVDgrYTZtMVkzRmdvZ3ZOVXc1VEFrMzQweGFpcWZxWHM0aS9xSWhMUHdzZWRtU1pYVnU0RmZjalNtSzlLMCt5NGhXcUN4TzZVYkgza0J5ZmhKRWpneWFIbFNGZkpFQzArcXhWQ2xCdUJCVzNYWEh0b2FQakFadjFjWmdIU3F1WGJCNnFkbnAxUHVhaTE1WmFqUmVhQVQrc0hHcCtucVpnd2pGOWJvaSIsIm1hYyI6IjRhYmRiZmNiNWEwYjAyNzUzZjBiODA1Njk5ZjYxNTkwNDc2MjIyYzBhMDI1ZWMwZTE2N2I5Mzc0ZDliYTMwMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InVqSVVjdytBUk05b3pVOERySVV0V1E9PSIsInZhbHVlIjoiM2sxbTFacy9NajgyQVNhemUvRTF2ZEFaYTRYRDlOMU9oTjdtSyt5VXBURDdZakVHYktqYkV6b0lJa050Y2plQjZucmYvWTRaTEZqREpsMXJVQ2hkRWJ6NS81Y0tsYVBWYkJNR2lIYVRVNk1oWisxK09nYk0zSE5sTUdrMjFKYUp6cGFRWjNmVDdBSEJma1RTM2dEK2p0Um9TS3hObFRpMGkyQVhoVXkvSlN1dXpRa1c1ZkFwcmVJSWZHdjdlZzI4SjZGNW8yQUVTelhMbnZ1SFZ4b0RNd3dNTStZajdqa1lkWGpSelJicTM0c1k5UlNaOGVQZHA1dXh5emlmWUc5RFFCU3R0ejR5aEdCM2JWcWZDZjF6bFRKbnNRRFZDR2lNUDNTT25vRmRORzE2Y21NYzVSMkVUMEVFaWQ4T2dNVlQybVNTeXlIOXBXWiswajh6blY4cHU2S0lzMENaUDBBN1E2ZkdZbjZ3RmJFcm9YWldWTkpvNjR1czJhMnBRZHROeDlEakh2cVNUR1N4MEYvYjVCU2RKdm12a3VIa0tMQVVValQwdnpuNjhNTGRTOWszTDZTNjFwSW5QRnpGWVJONTBzU1NteWlTNGdVOEVZK0ZVTmpFbnpkbkFvd0xoSkxoNkVQUnJpTW85SXBlSkk4RDd6TE41a1dibnI0aGhKcTFjOE5KZTJnYU8wRExQZmUrWGw5dUJqRDJRNUVnTmFkUHkrQzFQS3BkZjdabVhZSjRlZGEzWTZmM0FhRkhQZjY0QVZXSGlVSmZOMnFqN3RkS2daV0hhNkNDR24wbndiUnhnYWY0N2RQNk9OdGF2NUJlZVNyOFJDZ1dWOFh1V0syNmtleGlaRW8zejN5MzhTVUswa09uYTBKSzhxVmYzcWNsTTdJWndIUkNPT1V0R1ZkQTZEOEk5R2sxZW5WbXhKVXciLCJtYWMiOiI5YjI3NjI5ZDhiNjQ4YWYwZDNhZDc5NmJhMjYyMzRhODcyOGQzYmE5YmUyODIyZTJmZDYyMjdiZTBhNDE4M2Q0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ims3ZlhtT0lpV21LVU5GTTdXMWl5K3c9PSIsInZhbHVlIjoiOUE4RUs5Nyt3T3VLNkgwYk1jaDRsblRTSDlTMjVsRlNwZmE5d3RkNjNEb3RETHdMYVp0OWNFSG9oU2MrRGFoS3Y2Y0RXOXRiK011OEtRMnowclQvb0hsTG1XNW1tQ0h5WDVsQlpoRno2S1FLaFRHa0xIbTlRYVoySlVCQjFTZThFUUE0bk5QSlVHc09jS1F2RFJxRU1NMHF1WXJCTGNLYU5PSXNtejJwUmJDNW5ER1RDOTcwaWxVM2dYMDY2dDZqdWE5bXZqYjY5dmJ0OWJaSXNIaFlvMVJUdVp4MlFEaTN2M2ErR2hOQXBrV0FxdUlnRkNTM25QWDYxbkRuM09tblhuclh3UVFlU0NSeUlWbjFidTVIM2NvcnYyaWFhZ3VCWmJXU1hOY09PRlF6WjViNFBHbjNqT1MrVTZ3ZmltYmtvNzJpNWUzeWNjZ0FzYlNycmJJVXAxQzhkQkNYSy9UcXlUUlg0bDhDVlZTalZ3NE0yMm16T3JvV1JiWWk4WVB0TEZ4TVRkbG53OWY3d3ZPRVhZY29kMTNrbndKeEFvbE41YmNEL3B5YVkwVmhSWFc0d1VlS3FKWEJaWXpEakJsYSIsIm1hYyI6IjRjMjI4YjkwYzBkZDcyNjY0MWZiNDUyZmE3MWU3ZDUxYTJmZjAwM2I1NWQ0OWM3ODlhMzFkNmM1ZTNjMjg4M2QiLCJ0YWciOiIifQ==