Монетизацию льгот отложили на год

Губернатор пошел навстречу депутатам и решил не вводить закон с первого января следующего года.

15:29 26.11.2008
0 2166
Читайте KP40.RU:
Сегодня, 26 ноября, к губернатору Калужской области обратились депутаты Законодательного собрания с просьбой отложить введение в действие закона «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Калужской области». Депутаты попросили ввести его в действие не с 1 января 2009 года, как планировалось, а с 1 января 2010 года. Губернатор эту просьбу поддержал, сообщает пресс-служба Калужской области.
Напомним, с 1 января 2009 года должны были отменить ряд льгот по оплате коммунальных услуг. Вместо них планировалось выдавать людям деньги.


Автор: Владимир ПАВЛОВ.
eyJpdiI6IlNJcUF4U1ZZSkdEMzhTMk0xWjZ4Wnc9PSIsInZhbHVlIjoiOGlHejkwb0Y3aitkeWpsU3RHVWMxSExjOXhpdWgyZDZsYmVxQXUxMXZpdllWck9lU1I2SFhuQ3BuUER6UHJ1b2RxRFBUTGc0b3VBTmhLc0liN0FKOW0yY0lJZU0vK1Nta2h4N2dXTms3dzRYL2F0N2tQcTViMGtsRlE5aWZyTFRlM29qaGFhSThqWmVPMEZLbnM5U0JWVjFTdVI3NlFIK0NVMFZ4eW94Tmh5dHlwdlRrdS9EYkdhcSsxZG1BMXlzV1lWeVdvaGhJSGVMNkF6c056UE5VUENNdkxWWU55RUJzbGlIVm1iMDJZeVpqbERUUnNpanE0TnRDSEdHYUprUU9pVGdqS2lLQytESFpzZ1NyNzROOC9oZ05tQ0wvL0hGSHJLeXd1Y2xjNjdUUUsrbVlQM0ZPRkpoZjZRVjJHcE00U3dMSUpEMCtjOFdIeWpmYUE0cFY2S01qL2FzVWxtbERUK0MzdmdmYVUxSlAxZHk5L2tDMXc5endrWGt4S1V2eVg3YVZEaDJ4SVloWC9NNGJTZmhMYzNaVERTWGRKZFNKWjV5VmwwU1ozNWQvZFl6MGF2dFdKN3FDZS9pT093YnA2a3QwSHRxRlUvT0IzNHRQaFZLWS8rZmU4NFRpZU9TTksyOUZibXpJYk9USzV3RVdvN1N4WmxDNmR6Y1BGTXN0S0hIQ0kxQTJEdzhxekE1eUU5ZTRmZitPSWJGUVI4dmd5ak51Rjc2RkxuajNFNENqTTJGN2RlK2Qzc0hTQVArUzVuZTRuSGhmMXJ4VkJHaEtzb1g0NVdSeENyRUNzWGl4QjByVnVPTThHS0JNazYycmNVZGpOeUJrRUlVRXNPUWpzdUF5ZzdpZUxzRU4yTkVwVUxmaU43RldVSU1JakRkMlJYZVlyOXNBZE9SNmJJbkJBNWJQTmdZYUZ2MWdnMUFGbTcrRlBnUmxwUHpMTDE0eGN3VDRFcitQS1playtpWWtUYmlVSm1IZlowc1dsRTgrWFZzWm84OEVkOWRGcWVPIiwibWFjIjoiNDU4Nzg0YTQ4ZDU4NjBhMjIxNmZiNzBhNThlODdkZDA2ODUzZTZlYWYyMjdmODFiNDIyMTBjZjM2Y2RhNWJkMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRuL0craGVGNDI0bi9GRlNaR25NakE9PSIsInZhbHVlIjoiZWJFb2Ryc2dhMTFJK3NNbWxvc3gvUXFNL2hjcFJWeHMwY3ZBbElkT2JzSnQ3eFpoUG04VWE0Q2g5WHRTdmdzOUhKN1plcTZIMld0RWk0bXB3cDRaMXB5RU92V1kzekpmQzJveWNSeEJkaFpKMzJENGlSL2JKZ2o0dFI2ckpJYmx5bktDcWIzU0haWllMVGpzanZVYWg5eTF6d1ErOGlWVGEwRkRyTkwydW9pUXlYMW55VklsSXJzcGYvY1pybVAxbnRVbldEbUJPdGZUWGN2ZVNDZXhLZmlDSVdFbmJwRXB6UTZBbDlJUDRDK2xhUG12L25YTU9HQi9TOU9IQVZjNXpEYlJ2ci9GTlZOZGM3Sm4xNHoyMlhFT0d6NUFlZ0g4RG51alFORVg0ek9iRlJtdWNXNTh4dDFDR3NsOHBuSkNyRDdwZ2xGUmU4YnZYVXZKWE9HMmgyU1d1dzlTcTFOdXBQUWR3d25KRVJMaTUxSjI5NjBONFhaaS93ZjRSYXY2dkIvU2xYdEE5aXZjSWZZbGhIRWFPbXlvalNkRkRDVXRKNWx1THdFUTEzcEtKczNPQkNsN0FueU9RNmVOc2tKalh3YVZsaTg4L2o5dnREeThTY3hjRTFmOS9yamxxK3J0aEhtVitLK205bzlLKzZId29jaTBzaE5XNFUyWjd2OEVKSW1VSm0rNXhIWVdIcUFsYTRCaXU0cUtyRTNSZ3A4cTg4OTFHQklvRU5mWkMwdXVUd0tjSlYzckpwVHlVZFl5S3YwdXlzZDdpREluTmFTRU9yS2lZVXo4aTJkRVdodFNtWVFROVg4TGlOS2w4VnRVMVN1aDFLZ2lhMzlDVTVtNE9kTnFnM3ZPOUJVQXpiN1JGZ3pyOER2Rll6NjJVT1hPeEpLTGxkRnpCM0ZKbVVBaUVIOVVmT1FlUG00QVByd3F6aStXbGJockR2bldjanR4eG4zQjBRPT0iLCJtYWMiOiIyNDZlMDM2YWZlMDJhNmUwN2NmYWM2YmNmYzY5ZmVlYzliYWNmYjNlNzEzNWFmYTBkNDRjZmY2ZDQ4NTIyY2NmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJjTjdHWE92bi9nSGlaNnJPK3NaalE9PSIsInZhbHVlIjoiR0xRVXJHZGxtWll5dVUvTlpiMXJ2MHZUM2JXQTlOakZiR0drQmtXaVJTTTZ0eURZUkZMZDhmVGwvS0VLZWRZZVFWZCt3eHhxNzJYWjBSNFhYUVNMeGs2Zm1RNFc2ZHlLUjVCSGFVK1NQTWw5Tm52TlVGN2JuWmRwODVmUmRSTVJ4S1FqZkIrQjRqcjlLUFZZbFF1YmZjNWorclViWE9GRSt6YnBvZU0xN1VxdjkrdFdHTTB2aVNuMU9DSnVxTU1XWUFlNHhGYXU0U1M3c3JMaVZFUkFnbGNORGhwWk9hRnZtYVFUNkJSOGlSS08wMERBYVhFaEpwNkIraEhVaUEvQ2pHYU5nQlJ5b3RZa0RrSFpjNmZnRXl6TnRoOFo2U1NlWFRkdUVRUW83ZVBmcHZUT0FmckRlRHJHRFF2RE1WTjcxVWpvT1A2czgxUjh0NVhOZS9HNVdPQ0lkcGdGRDRTbko0V2h2aXVBMWh0RWpRbnRvNkNjejFTQ3JqVEUyQmR5eXliMWxWcGNGVWM2UDFGSitBSlRyQWh2WmFIMU8wamlBbFhRclJTSVhVTUltWjd0WmxSTmVtaDlPRHp0cDJCdzR2UjFsWTZYaCt6NkZ6VVVOZHdJamM2WUZPRC9mZ2R6SXJsZHV1bk9KWkk9IiwibWFjIjoiYTdlZGVjY2U3ZGQzZTNhYTEyZTdiMTAwYzY0NjdhMjBkMDU5Nzk5NWY5ZDEwMWE4NmU3NzZmOGQ3ZjkzZmY0ZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImoxMFh2WldNaGk4ZWV0K2tqYVF2OEE9PSIsInZhbHVlIjoiUDFFN1RrczZkdjJsR0MzNktWQlkvUEVtY3Z6Sm9iU2FHbXFHWUJJTzlQSnJScnpuRCtTbWdmZmcwalZGUE5VSFRHRTNwWEhYMjFISnZWa3c4NkZQZ1h5ZEl5SHZyRDVraVV3ZS9wNTAyOUQ5MEpqcEJleVJqcW55K0xWODlwd0ZGaFl3clJralpVdCtnRk1wSEJQTlZLZWowaTJKeFF2c2wyVHVzWDdZWHQrUTh2Tjg0amtKL29zU05lLzBkY3NVR1VrdGNjb3FQdmNRTWJlR3hGK3FlL080V2NKV1EySk11MnhwUkhTVWwyV0pxMm0vTkkwZnc5Z0tnT25JL3UrZGpwekZhTnVRU1UrNEJRTEVnb0Z3dHdaaDJ0cUljSnBwdHdENytsR3dRTVhRVmxzeElrUVVGVDIvRmh4aE9Rd3JvWTZPRmxManpkTy85MVRrcy8vRVgxNis2S3JvRVBjcEFzWnArOUpqQmFwMTZMakhqZnZzNkxrRmhXMWk3NGxaRk10WkFEbzJEV1lkZXhoT2NUVk1JNTlTMUI3MWNtYXZEUjBnREcreHVwVjM5TmpFNUxnSm05YVZvaklOWEp4QkN3OFMyWFd4bnRDWmE0WEIwL1IvekM1Tnd4dnk5VndVcUdaZ083Z2w2enM9IiwibWFjIjoiYmY3NjJmMmU4MTcwNjExYjMwNjE5MjFmMGU1NTg5MThhMzNlYThkZWQ1YjEzNTA4ZWZjMTY1Zjk5ZWJlNzU3YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImpQWnZjUTEwS0REMDVmZmxOanVCVGc9PSIsInZhbHVlIjoiOTFscDRwdGhldFVlMTBncm1BMGxqT0U4djFCdFJWbFI2alJUY3EvRmNFZUh5enZwUkpmOWRjQU9KSHpET1hoMnBpSUNnVHcxTGpGajl2TmpVV1J4R2w2Q3IvT3hsTjlpNitwZHFMeHRkTHBBQzBVd09yQ2RiSnVWUXhGTWRtUTNXaEc1ZGtDdVEzT2UwM21HSmk0N2t3ekZaNCttdmNudlI2Q0JhTVlmR1NTdG4yZTRQdklOSnZETFJzOHZ6ZDhKd1M3ZURXL1JUMXRFdGdnSTdmZ05DSUlEU1ZZbXNvRG5RVENBemV6OFZrOVF3cCtFbEppajRxQXJkNXNnVmwxcjg0MlkrcUlaUzBRdUlWeHpKdUZwbDlpR3JydmtYV0NLNDlpd1JiWnQwV2tORzFUM0Q2NmdsM0VPWjZ5SmZUdlU0SDdlZ3ZqYkN6UmJOeThKOEFZM0FrbTduSEZhZk1QNFdjNnUrZVpFRWZNcWVVNFdKOE42djF6eHU3Uk1BRmIrYzhYd3Vrd09xcTQxVkpqazV0bTNycEVWTitlcGI3dkRyRHdFYWFZdVRSVkdhRVFRYzZCYTVtOUIwVlVmMyt2UFhtc3RQcmkzU05mMVlFRno0OVBTUDZvbTFSejd0SjRNOWdpRlczZ2p1RDAyVVV6dUt4OGZ6TStRR204OHdiRzB3OGduQXFKTjgzRVVDWC9iSU5FTGNhaEZYVTVzTEtrVVJTTDVmMElxSllDOFUvTGFLNFRTRWp3d201T2hpWS9NRXduR2s3TEx4a1YxTzBid0E0dThFSWNKSno3VTZOYUk5RlpOMDl2VzlZaG5vbHJ1SXVtOHZHZEpzNEtLMjl0RiIsIm1hYyI6IjkyODZhYzk5NDdmZDdmZWVjOTk0MjdhMWI0ZWVlZmRjNjhhOTNlZDBhZDMwOWM0MTRkM2U4MzE0ODczZDQ2NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkZETDRIYUgxcUk5c3NFM280K0VBUmc9PSIsInZhbHVlIjoiWjUveVlRVUl0OWJNUFVpVm1EOUJUV3VBTVhONm9veTVCc1M2VDRtTFJQeWNkRDFEQ1p2eFlVaWE2aEVESHpVK0xvb2R6eklKZGxZUEtDU0QxNWtzNkVkYzBkOUEzdGVDdnhjNVBJZW01RUJpVWVubDJXcXZ2SFlxeFRoOWx0N3o0TCtFaXNLbEs2OVR2Y1ZOZS9JNEhydDk5MHJ2TVQ1Tm84cThEbWprdnhab1lraHJsQWNhVWNKOE1OL0NPYytRL0JwVTJkaEE4RXhucVUvWCtlM3IwdXJ3NE9ac0RhbGJYZzU5M09SN0NZSEIzaDBzYW9hVjlZTXo2T3NCUmdUc2JhazhkWSs1ZHdZTTE2K1NoVXNqOHpCb1FzUTR4YXhacWpidk5DdTgrYVM4ZXVGMzArVzBsMkpNd3NjRm1vRzFvRkNkZ2VKbVZBLzF2QVkrQ3RjOTlOVDZxTVF4aTN0M0o3Q0lGbG1YNnZ5aEp1UTFQYW9VM3FtL08yNjVESTcwbEJmREVxMy9VdVVRV0p5b3NLTVBkbll1d0xzb1k0dUhGN1JzTVFCSTdGd2F0RUFJQnFkaDg0R3lSU2h5WXpyTzBYTmFFY3ZDT2xtTTRnNHJzRVRnZkNDY01LY2R1V0QrMDJQNEtlVFVoMllBN1VDSS9lUmJxNEdVTS95RWd2RGNtSjEwTEpKdGk0dlhQN1FkVkkvRXV6eERKcEtlWEZRUGpGVUMyTzl2R1kyZWJpck9kUGpSOE1Nd0hXcThsZEFlTjhoSzZqYTByRnByUlFRNXFaSzlkVjZ4Vy9DOFBPOUxWTmRrMTEzVm5YYkc5d2ZJakpWS01iRVIydkoyMXE3Mlhvc3Z1VjdpamNHd3lDQm81cTN2L3BNYmJLNUVqbzRvcDB0aUxXallCUzBaSHVlNEJzVGpacE00NnhRbW9yQnUiLCJtYWMiOiJlY2Q3ZGIyZTk5MzI0ZmE1NThlYjJkYTQ4NDRlOWI3OTQzM2U5Njk1OWU0NjVjYWI3MWQ1YjRlYzUyYThiNDA4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im93d2ZEaGFOa3RKZ3I4VlptbzZSRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOXltZFh0RmtSOWdHYWY2WWQxZ0twdUdYVUZSQjhjMFZjcGplZVpuRnRaQzg5b3Q2OTRXNytVc1N5d0FONmY4VjBPcFRzaE9SSngwL3NaWEkwZjIwWlZNeFpHdHJnTDhsdzhzSkc2YVBaVCsyTDZyNG1SYUUxQWY2eU1IbmVEQTRrYlhzeW00cjBmamV5NDdVUlJXUXVHM0kyYlE1NlI4NVZ2cjE0bXdsUm1ERlRuWVh6R2FKUGQ5Q0lIMVVXYjVuRGNTVnBkM3pQUld3Z3RnUndvZUptSUQ0bEFOUnI2YXBnamlHUFJ2SUpOUmJzMVZUWkVXTmN4TWdMMU5pRjhlSFY1QThpVmZwZkFFcWpzMm5rMEpWVWZPVWZuMmFNQXlQaHBRQ2xPZVM0T1p5VzFxeXlVdDcwdEJDSWNvTmpNUkpHQVRsbnJYNjBJNnVFNnEzS0JYeXR0REM0Q3AwYjRCQ2FxR05hZzhZdVJleUluRmorNVdVMzIxMGlxaW9JaHUwYzJidVpkNC9XMzExZTZacWdnT2l0VmtBemhrWGpkcTRxeDRqUGYxMUZSRjFSY0FaTEpJSTRBWFZDa0tjdHcwMSIsIm1hYyI6ImFkYWMwMTA4N2YzZTNkNGQxNzA5NzhjZGI0MDZmNTg5MzIyYTJiZmRkMmMwYTQ2ZDE3Y2ZjMjRkYTgyOTMzNjQiLCJ0YWciOiIifQ==