История реконструкции моста через Оку

Сегодня мы продолжаем публиковать серию слайд шоу, посвященных реконструкции моста через Оку.
Каждую неделю мы будем публиковать подбор фотографий, снятых с одних и тех же точек. А вы, уважаемые читатели, сможете посмотреть динамику реконструкции, и оценить, как быстро работают строители.
13:59 14.08.2007
0 4600
Читайте KP40.RU:
Сегодня мы продолжаем публиковать серию слайд шоу, посвященных реконструкции моста через Оку.
Каждую неделю мы будем публиковать подбор фотографий, снятых с одних и тех же точек. А вы, уважаемые читатели, сможете посмотреть динамику реконструкции, и оценить, как быстро работают строители. Чтобы увидеть пояснения к фотографии, наведите на нее курсор мыши.
Начало здесь
 
Точка №1
Полотно моста надвинули на следующие опоры
Точка № 2
Ремон улицы Гагарина, Вид с "шарика"
Точка № 3
Въезд со Смоленки. Видимых глазу изменений нет.
Точка № 4
Поворот на Гагарина с дамбы
Точка № 5
Транспортная развязка в процессе строительства
Точка № 6
На месте строительства подземного перехода все тихо
 
Автор: Владимир
eyJpdiI6ImtWZ1ltcnY5Yk8vN1p0Z3B6N2tRZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiTXpCUWNZS3lXQ1lnRHc1b21OMWozMlhrWDZsVkVDY29VbHRzQkdNcW5LM3oyUlhsOXFWMjl3ek1Qem5oaExmZXZZWVFKTytEWTRBZXV6bkEwY3pMN2ZrR1ByWEdCQ3Y2WHlHWDd5VXBvbG1yMTVGR1JFVm9hNXU0VVZWZ3hFQXRXUkVydS9ZeG8xRHRiTWNRTUtCWWd4K2t0Rmw1QmJxQXVVMzQ0MVZVSTV5ZnBpVE1mNEY0VXFrc2lTcnEzdlNxMUZNaWpTYUZ3VDBSTHpuZ3c5d0lxL3lGMDl0a1FnRmk4NGFPQUpVVVpybjdqVnhZdTZEUmJwdWhBUVc3YTFFWmxMK0ZTd01Kd0IwcmRULzNmOGFTTERGZTN3U2V2Ri9Ndi9rbHAwR0xNVGJZS0VEM2ptUzBPODRXNWtleGE1VWZaT3FHSnhCZFZrdlNxZDlZdm45Vm9JRVd5TXcvUnVkR09kTWJjbEliTHFxSzY3Yng3VHAyWUpLNWN6eFVhTTJlN3pmblhyRVNUcTJXemQ2eThjRzViTnpJTGwwWittSjdRY3VGd3ZEN3lzaG5BVGx2TnJ3WWRHRE5PWFNKNHkzZ3FVTEU3bGkrT0VlQkovZHIraVM0eWQzU251RE9EcVQ0RFF5OStncEVVVHNQTEtQVkx2RlJNT2JESUFBRnplVndadzJIcFQ3d2d5QTArSXN3R1dDaENRMjJTZWJ5MGw1UTdBR09EbDRvWmpCNkpEcVpxOFFTaUxUNytLS0FRaXN0TFpFUlBWUGtFK3FYajhVYVpabW9QeHRBMG9JdXlkbDBSVjNMUGdRdk9qUFZ4MVI1ZlZJZ2RZVU91NVZzb1Y1anRQaFVIRWlVUjl4MmFkK3VFNXF4ejJOSy9iTjV4a3FqMVJMcmJVUDl6aUVBTkQvSTMrYWZoOXhhSXM4Ujh6aDJjV25kN0hIQ3ZWL2VrTHExRHJuTGh5WFJYQ3MzUC9zL3R1a0E5NkNtTis2OGhiYURraThyaE1ET1ZpcGpaNkw1IiwibWFjIjoiNzQyMGVmOWE5ZDlmZDg2YmZhMTVjOTY4YjFmMzkxOTA2MGQ4YmYxM2Y3MmYxOTc4OWU5YWNlNTg3YmQ1NmQxMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9HV1dxVzVpaXY5ZVduTEFNNkVJMVE9PSIsInZhbHVlIjoiOEJoSXVpUXRtellpMXd3eWI1N2NDc3hFMGFGTVFWNCtDYnZ1OVZHc0tJNHR5cU9zeDFUd3NRWVVzakEyMzQvY0pYN0NWMFZOaTBkdjhsR08xbWNUdkxXQmNHT2NQMmJnVG12bkRvb21pTHdjNUVaUm5RN2tkNWo3YTAvZ3dEcEM5VUlGQVhYR0E3SXZWTGd1ZkVOMVVydXIxcEFFZVM3RTc2YzErdVlKcmVVK1EzRzFmcCs1eWFOd0V0VjMrTVR1NC85aFQyK0FRR3RFVFNaRFgxNEhyUkp0a2ZBLzFlYzZaUzYxVUlHcCsxeWluK3pIZFNhOVFvSDlBVEZlV2lQT3M1Z09jbUhyTjVTcjF3OWtlOTVHbHQrRWZlbzFmVWhRUEx0WkVOSmdhWTFTODhUN2ZoOGs2V0d2czNJdU44bnFKQ1o4aVNGL3puZno2YXFYb2FsdGJsendobmRnQzBkc09jRm5xaTJUK1pKSXpCUGc0UlhFSU53TFAzWnRnYXVwWkhueWRsY0ZvL21MalFycS81ZnRaVEQzTjNGWjIwSk42aDdUWUFTaDYwNlN0Y1Fka1RHb2FNOVJNNEM2SXJDTVczeE5xR0JVR3lteDJyYXYxUDFqdFZrd2xkNkpoYnVyeVV3cWw3dnR3Zk5zQnZMa1d3Wnc0VTlxcEdVRFJmU0U0N20rZ2VBRWxvM3hCSS9YRldlakZ1UFdYREJtMVkxd0R4Z2h3MStqNVZyOWJqbnZ4ZDJnRU9QRThsTHJUdmFDbEc3MVZqY3NKV3VVaGxvWWpqZkJqV3pLcTNRa0VRQ0FjRnhvVTM2TU9CcCtDWWV1dWdJdm0zUnJXRkxSOCtLNFhNNGt3R0l0bW93VERQR0tLYW5SSUpzMHFnMzdoMGZ4cXVvZnFRTU1jTlczNUlHUVhodkhBdTVoUG1xRmNYSXBmdHpFMkpzUnBtQlNvd3k2MmNYanF3PT0iLCJtYWMiOiJmMGY0MTRmNzg0ZjkxNGIzZGM2Yzc5ZTI0OTBmZDc2MTJhMWNhMTU3ZTM0MmY0OWZlZjUxYTc0OTM1ZDc5M2I4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxPUC9wM3ltUE1ORFlQYmREbDNmOFE9PSIsInZhbHVlIjoiSytudEZXb0h0WE92U0tLTmErd1BRR0Nzdm0xbW9nanN4WGZZaUhPaDRJdm5DMU9hSlYwVGhXaDVJemNSaHpaa1N6SEZwelgzMUpxUDhLeXZldXJFZjhpQ3Z6Sjl3U3BTdUNMNHp6YlB4N04zc2ZFbHNpTU8zKzlYSFdhUDVOSmh3UGkxMzdUZWxGUlkycGkybXNxbmJLYXVKSXljZk1mcXhRK0RYd2pkZ1BpZ3ZPREVEWjFKNDk3T01NcWh5bFVoWE00bHRzeXJmWEw1RVpKVlVzTzNsM0RlMFFOV1RQdDFhRThRVllQbHhkVTNqVElQeHFVMGFmOUdwMm1KcUNFL0FQR0lZQXdQUzRhaWhzcVFhamZyaXd2TDhwS0dRWnFvbjJjNEwxMytxN0VnOHMvTmlTYUpVREZzd05wZUlHcnZSRXJKS1FPZDNMa0NUQ2o3QkVDcjlMbHRPMWR0Uk5NbndwaHh4ZmZZcnJRVEcyNlQ3eTM0cklyVDR5Z2pNNDQ4VCtzbmVwSVhmYkxISlpiYXpVdDRTT0doOEoxbFFBV09HUk82SFU3eDdhZTlqTStaMmVjeXk4clBYT293K3JkSitqUTVzSU02cXpSMWNjbEkxdnlTNzBZUTcrL0pSd0Eya1M1WWp1ZFdUbU09IiwibWFjIjoiZGE5YzhmZDQzYTM2MmVkOWEwMDgwMmQ2MjgwYTU4M2JhMGViY2Y3M2I1MGM2M2ZlMDZiNTJmOGMxYTlkMzA1NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkZvSXZMVTREa1ZCNEhJMzQ5Tm5HMlE9PSIsInZhbHVlIjoiMjZrbDBjelZGNzJMOGVSaktZbS9PWEpTVTNhdWZzcTQ5cEFlTlAxV3RWVlcrSnhXUHZwM0VFMXB0UXVuM3VUQ1Vpckhzc0lXWHoydVlaQS9nQVF2U3gvZ0ZlZGsrZzFFb25WQ056ZGQwVXRIRnJaUzZxeVFUMlV5bkVXVTlaVktOaytlcjB2NkliR1pMRE12cVVydndnSkdmMHdlZzZ0cGZLbVZiZ2hKWVBCdi9jNVVUZkZuN29rbGlRdFVwdmFTZWZjZWRlRkZxRWRlU0p5Q1BRMWxnaVEwNUcwQ28rQVcxRTZTQVB0NFBleFl6bndQNlV0dkJQRy9qZ0p3eEFUV0drWUhJQUJSTVZDa2Jia2hrL1Zsa2ZVVGt5WjgwRFFsaXJIMFFZSHl0R0FSMXlONklpUjNWZk0xMThsOVFoTEpsOGF4bEZ2N2JEK3R5RlgrZ0VXdHZsUkNwYmhuNGNyZ0VuenlJcVFleXMrWjRRNzRlVGxVU2lIQ1lZTk1DeHdDc3J0RHJrWWtzdkhyTXlZM3dJaFF0VzBhTHJobUR5WWN3ejBNdGpGOTc4S2JVR0lrTGcxeWN4VW9KL211SEdtTTBYLzJTSlJkdTUwTmpPaFFLUitheTloSjBLVUwvU0o5Z3ByYnNadUNXaWM9IiwibWFjIjoiMzJlNWVjYjFlNTczZDYxY2YyYzI2MTY3MzBmYmUxNWZjOTQyYTA3ZGJmNzQyODU4OWJhNDFiYzBlMTlkZmU4MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InMwODhrOExpU2p5ZDh3MHZYblJaZXc9PSIsInZhbHVlIjoiTW8vUVRZOHlITFExUzVsYURmSVdQbHRHU3lLRllOTC9INHJHL25tS2s2TzVOazRtanZPZnNwRk1uVmVYdnZoQ1VLbkJ3cVR3cWhQYkY4RzFNSGYxR3l4dFNDa3VySUhBS01zVHR4aDNRd295VW5EcmU0a0RzWlEyL3NqUFlzZ1doNEd2NzhMRmNqRnBMaUc3Qmp5QWhWR2kvODh0V2Zmdk5BUldlMXlFZVpKTDNIZWZLbytMTDd4bkEyc2szRGprR1FQbVcrTGtZNHlyQ0N2bFJndTJ4SXZzRlRUUGpYNlRaci90SjRpV2RxeWFqQ0krVXpBczNoM1ppMk5IQ1lvNjlyZ0NlYjMrR3ZZUGh5RFBJcVlZdHd0THFONU82dFo1NXBVZysyUnBDSEpYQ2J5SkFXUytjMjZnZGJUbnZvNXRHMTFvYkdKV0oxbkJ6TUJKK1BoN2NKMDd1RUFWYnJPVys1ZDJhc0J0ZnEvRnNaRk1hemZvQUxqeVhMN2VqRktwWG92a0t1SUppeXVrUEo3TktTQVZ0Zm52VkdjejlrTUduTFNCNnpDZlVJY3lDZzJQTHlXR2pXOVZzREJ2ZG0xQjBmNkpzcFozUy9YNkFDdnJmN1lVcVVNMUNuTjFKbGIrNHNWeG03OHBtYytkaXJQb2dKWVR4a01oTjRnbk5oK2RzUEd3MG8remdKQnVFSk9kMkppejc2R292aStnaThHU3NqQ2UrbmxSbXJta3JEQ2RHQVBDZXBIMGthMDd6SVpDU2U3dTJCV3Jxa3FIUURBUTErRG5KOXhHQTJNWE5vNFkyMVFtN3JyM1ZkR2xFdUxtMytUaHpxVHZ6czZKOW1BdCIsIm1hYyI6Ijg5OTI3ZDg5YzA0NjE0ZTY4MWIxMDRhZGIwODBkZWY3YzQ5MWQ5NzhmMTYyNWU4MjNlM2I2YjZjOGFlOTlkMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InpGcXBRUjdtT0piUkY2TnhZSWZWbkE9PSIsInZhbHVlIjoiNW1ScllFOFQ5WXl3NmpNUEF1SDV3b0JMY2cvTi9jcTNuSFpsUUVRNDlTQ29kQ1pKOTk1WkVUYXBEbnhmSit0cFZoVkhtSUszSjhJSXZwWWRPc0xHL2NvZUhVc0R5UkJTQUt6aEl3U3JpN2xidzJnN2ZCeE5lRHRMdmdHQjI3elA2VTcyNlpnTWJ0Wm5HRkF5SEw1cnF2aHRnNmdLMmFQYjdQSmhvTjY5cVk1TGhxUDhPdWY4WVlJcVNXY0FDUlNPMjh4RmNsM2RZMmpJcDhEVjFYSG1GNVNLSWFoMkhkTkNKQ3BLVTUzQ3FkaHBLcUp3OUlldG9kcWprcnZnVGRJL1lqbmU0TElxdUsrZGxjaDFKYXZTdmgyeHgvQ3F0YlNydDNlbG5HY01YaDBoYzVHSGI1T0R4N1pzOGhjUVZqWDJtOFFqOFd1TnZTYWZaaGYzVE9IMnYzaGh4V2hqa3ZvenNVdVhTODJBS3ZtYmo2UWxuMUZ4cGp3dzBQamprM3lYalUvUjRsd3VWYmxrZUplVXIxY01OT0lZUWk5ckJTdzduaUtNa0JEd0lqbVlYbjArL0NnWVdhQld5SmlLbWVnVTNVajlLYUZqNGZqNzNIazRtUGI4STdVdlI4aWNJOTJwSHp5L1JUVkxyTGRDM3ZEQWExY0hEeG5BOTlGVFpDK0FPVG9heW50SW1qYlpGYkJGeVEvcHdyeEtkdjJDOUlJT05CYXRWeVE0Q0Y0MFNtZTl3c1VOTFpYajExb3pkYlVVbFNQaWYwTGdXQlAwS0twUEtXMXBzb3B0ak1uWmczNG44ck1WZk94d1hFYjVEQUNtYUhHZ2VLTGd1a1ZtaFN4WndEdisybmg1Lzh0RGdNVjJLMnZWbldsSzNxWUVROW5LZmJXUnhxNjc4L25pMmo0MjEvWHpaUUdkTHEweTQxVUUiLCJtYWMiOiIwMGM5MTViZmVhYzc0YTM1NzM0ZjAzYjhiNDQzMWE1Y2Y2NGEzZDE5ODVhOTA5YzdkOTc2NjhjODQ3MDExYWE0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IklNWXZVR0xoOFN6Rk5PWGZQcDdoamc9PSIsInZhbHVlIjoiSWk1RVlSbkYwRFFJSEw5elV0akpBam1nMmJPT2lyV3pPZWQ1WnRRanBCQXR6cTIyclZEU21OdUVWZnlZaFlHaFZ0a0kxUjhHZ1NGd0NtZUFrcFRISHE0b2NHaXN4L3JFTW9WQVBIK0M3SkVlZHhxV2xHZWJnV0swSkxLMHgyRWRPUlIzK2IxTCtpREx3L3BxZDZlVnJ0bzMrNzViM0RQWUpJSU5haG8rTlF6bTM3RGFuNVZDa25BMUUzQ2FwQnhKRlIrRVYzakxScERyMVYrY3hETjkvNkoyT0Z4dXR2d29XTUZPY3lQUjl6MVNwdzh4ajNzRytlTy94Y0FERW82UENHRGZhS0J5TEhjaGRrVEc2MkhKUUtPM0ZJQkx0eGZFU0ZHaFZuM2F5OHNoeVBFdFZySm0rQ2J0WFVXOGF6WC96RHlYTWQreXpMcUFpZlVNaXovTW5YcXZnVE5pQVVZa0pkY3ppQVVMTlFNNUtqaGVUSkc1dnNyTUIrVTFSK28wZXNLaXN1Y3VSVGZwTzNqaDk0Zi9lM3hQcTYxNWhOaFd5K2t1NlMwaXVVcjVlSkNSVkh0VU1BNXdiUEtQeVA0dCIsIm1hYyI6ImIyMzgxNGFhZTEyNWFiMzcyMjkyZTZhYzFhN2IwNjg0YTllNTE0NjQ0OTJmZDBlNmQ1YzVkYjQwYzM2MTY4NTEiLCJ0YWciOiIifQ==