Боровский художник покажет свои картины в Белгороде

Завтра в здании Белгородского художественного музея открывается персональная выставка боровского художника Игоря СОЛДАТЁНКОВА «Художник и время».
13:12 02.08.2007
0 4156
Читайте KP40.RU:
Завтра в здании Белгородского художественного музея открывается персональная выставка боровского художника Игоря СОЛДАТЁНКОВА «Художник и время».
В экспозиции будет представлено свыше 100 работ живописца. Это картины на историческую тему, портреты, натюрморты, поэтические пейзажи. Много работ Игоря Солдатёнкова связано с Калужским краем. На своих полотнах живописец запечатлел Калугу, Боровск, Малоярославец, Козельск, Оптину Пустынь.
Произведения Боровского художника находятся во многих музеях, частных собраниях нашей страны и за рубежом. Работы Игоря Солдатёнкова экспонировались более чем в 40 странах мира – в Канаде, Англии, Чехии, Словакии, Польше, Швейцарии и других. Именно поэтому белгородцы расценивают открытие выставки Солдатёнкова как значимое и незаурядное событие в культурной жизни города. Выставка живописца из Боровска будет работать в Белгороде в течение месяца.
Анастасия РОЩИНА.

Автор: Виктор
eyJpdiI6IjR0TWozYTdSWUpONzRwamZOYm9JSkE9PSIsInZhbHVlIjoiY29uTFROcG5FOGNSMGhPK2ZPTlNDZUZvdHJVeDI4T3pVaW52czRPVW5qNys0YXhrQVlhbHBWZE9oM0xNQjFYdURTemtKV1lRTW5lMnBOVlZVYm9EcjJldXJzWGNma3g2VmNOTDJnMUdoRjBlMm1MSytPR0pLMUh2dVVjSTBqRWNoUEN6QW5ST3NGMDdPTTF5RjZhRlF3YTQ0OVFoNTgxOXFDYnJCWTVpdnFUSGtxLzc4KzU1aFJ6c3hMc0RPSGVDWUZ2MXFLdlVLSk9aRmdUYjhzYnVqOE1nSm54eG1PWlN6Ty96dk0wSzRSbklLTmI0cjN4TUZqbHlkVHZXUHluSktBUGxkbFJEbEZwL0JndTdIUUdzNGVVYzdidXhVNVFWand0bm9MaWRja3hkcUlPUmxTU3lST0RNZjBQV3Y3cVpOVTRqTHJRWUk4Q1ZlVDI1elVyRG5za2R0aHlSK1ZmZGt6UE50Q3RSTUFZYTd3bU5JeTVXa1JxWGxYcVB2dmpuOXNZR0RvMTh3aVdINnlZWXJjT25BQzM5MGQ3cnQvZVlrOEMwQVV6R21LcUJZR1ZONFNrb1pYUjh1YmFpd01YY3gzTnpyK3c4ZHVEQjg4U3JrTDM0UThHaUg2Q3FKcW5tcndiQ0xmWTBpZ21qSEhMMXduNzZrVmlkM3R4dmRJS2FsK2xWVW1ERWRWTmhENUlvQXo1azdNbWtDU2pVMFJKZ1ZsMmhlaG45ekdDY2hMRzUvTDBaZStqMm5hUFFlSEZmMnFMZzJMUjVmZHdNOUtTMy9mRUxVdDJNSzNTNDVmSjRHY0dmSEprbVgwTmRVQXR0YXp4anBNdkFqOE5XODBnc3dDaWw1MExBNnF3a3puTHRWQ0x2OHVmdDA3aCtYcExFTDY0WXpSWjcwcS9aS3pVNUNDREp4UlVmU1VSbmFqNi9QcjBac1hJYm5BcDhXclUxNWZwaVRYSzFxczNBUXFWVUlYbjBXMmEyeE5KaGVGUzdqSmxEOExjY2gzVDNFU2ZoIiwibWFjIjoiNGE2NmVjZDRiMzkwOTcwNTkyNmRlNTQ2YjAxM2YzYmE3OGNlZWVmZjc2ZmMyNzY2OGY0YjkwNDI5M2NkNzZhNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InBjU082Nk04TVBWZ0wyalJ4NExpZmc9PSIsInZhbHVlIjoiVjVpTXkyY0ZJRWxZUWFiTzIxcDJSbVJ5OVNXM0FlMks3ZXNkNkxUdEtBVFdwMVpvc3d4ZHN1R3Z3dU5haHN5UUt2N2MrNHZkakZpcjVIQTZxMWdSMXpiRksyZVJjNUhjNC9sQnp0THdaamxwZnNOem5ROTBDQVROZ3NMYXBtNldmTi9Tei9UVkN3alhYV0hTZmN3L0hiRlNPaFkzSXlTQjFkRVdwK2NsTy9xTlY3MHVldXNWcDE4WUduQVRsVnVheFVCZTRxQ05ITnZRbkg2ZmdHcXcxTmdjYkN0V1dKZFAycm9Td2o2ekszQTJBc2dVMmdKLzVkQVBlM0VaYUwxcmpRSHpnTWJNODdlUCs4Ry9tWHJoNllnQk1aZVZJMStBUHExUjk1ZGdVdm9iZzU0bXBLR1ZXa2p4RldnUHNtYTRHenF1UU10M3NROWYxRVFKYW1nOVhJZDRHRFZJRXFCK0U1NldSWm1Td2lwUldKQzRLVFVRZGVkN25aM0trK0pCY29tektOTVl5WGluK091R1FBLzhlcTNvd0ZWYUJibE0rd2RmVXY0YzlkODJtTmdKUGtlay9JTkpsN1FOc0NxMFRwUldyUE1Oa001UmMydENWcTdvMlNuSlFQdWZScG53TUcrQm1vaW9icjJpcU9qZ3VkK3RJQy84cDY5OVNISjJKWVdOc0lQOWNoYjMzeUc2MDZ6MUYzMHlaRjVxekgyT01kTkNZUDNMRzQwand4S3BWN3hDZVV1MkJHamRFMlNnZWhMVU5RYlFvU3U1NkpUWWhxUk9VUVV4QUZodWwyTWI3MVhMbGtVei94OEtNcTlsZ2k3b3FHV3Z0NnpKQXVzZUM3YTBLQk0vbFBnVEk5UlBtWWdMandBMit5N3NBMWdiSm9lcGZLTWJHbzBYcUlVVUxTZzdqSUQzeXZvM3IzZ2xQM0xqZzJ3djB4c2toeFdvZXNnU293PT0iLCJtYWMiOiI0NWFjMTFmYTIwOWM3NzUzOGEyMDhhZGI5NDFkYzY0YWMzYThkNGU5MmIwNjNkMzYxMjQzNjUxZmE4NmFlZmZiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii96aTJubzZyeXByb1RZV3F4R1VIOXc9PSIsInZhbHVlIjoiVTFwU1dsemtBbzB0Ymk3Y3c1Qkk5YmdWdURqSm9yQkxVOGVPTzVkOHlsVkVyczg0UzlTYUhXQ2pUaEplRkVUc3RzcTZxNFhlbGNScWJuOVBZWnFJNHhla3JqRk9xOGJYMmxjSVROSmYzNG9TV1ZUeHJiR2dLRFlGaEpTZncyRDM5VXpjRklqc2V6VVRGZklqU1Z2OXNFSjFUY3U0MHF3VVZQdFVjWVJmMVhlTzdlQ2Vqa2s0WVFsYVMwQzl3ZHhNcUtrWUxKa2dhNnVid2QvS1o1UU9kUE5mUUpYcWg2ZGdvbGNmdHg5dExxS2wrSzcvSG4zb0FNUWpJNVkreitaRkNGbHkreDJRN1M3OGhYYjlJMnR0Z3V4N3FhaDNHUU1rR1dRcUY3bkpra3ViQUN2dTNuMTgyRXdVMzJCRmhLRXVub0JPRFkyc09GVDdQbUw2SDhZM3lvYVJJWkkvdTVoTk1PTHc5Y29rR2hzSlc4b0hvaTdGT1dhZTBxM21WUTRiaTVuazlGYm93c3g4MmUvS0pZM0NvMzBKWW50VHpWcHVZdUpyV0REREFkOE9QQzJhWVRrQ2U1OHlzZ2kxbktGNmJZVnAyazA3WWtKVnVMa3dXNHRyTlFxZ3ZuTXV6NGJqVFdjMFkwbGMvZ1k9IiwibWFjIjoiOWVjMDg2ODJlZWJkYjIzMTVlMTk3Y2VkNTg3MTI0ZWFjZThjMDUxOTRjZmUzNDk1Y2MxZTE2OGI5YzQ2OTUxYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlhzY1djN2hnMjlCN3J1NW42cWdQQWc9PSIsInZhbHVlIjoiUU1qNEIvMVNISGszcHp3ajBrKy85Si85YXh2Sy9tRGYwSE1ORmQ4NjdtWGZSYTZVTmdZMEh6TWZHak80MXhBZHZvb2NKMHk0c1lxUnJEQXBiSlY2SnZBNk45OTlINktScGNDM1pUbSs4Rlh3cVNKVlZ3eUpORUxUUUpObUFoL3QrOXN0ZEE4c1lFSmVrYUxwc1pSZUg4aENNK2lnZ1VpeUZHY3NTS2pBTFpsTENIbU5sYzJoa21BR2dZMEdKZ1EwalRaRlhHYVhyaHhxUnVyRWZGVHA1czFKcXIrVEI3cWVDWjhXRUJ2dHREWS96VFZxemRvWXhORnVkMkY5SDRwb1UzQ3I2dXE1NHlOcTZqVTdMMEVzOE5yamxzeFR4bFBQVVZ5TTdEd1FpM1pWeEJaR2QvN3ZpUS9jZlJYMUhUSUpmTUpNdFk5V1ZsRzA2VEtBZEc1VXNrazdqWnBIS1ZtNnFWUlFZVERvbEMyZ01MdkUxOHU4K1pTRkdVQzJRK0RIODVRblhCamdKYkdGemlyd3ZUU2UzZTJyVll5d21XeEdERVJBMk1hZmRMVjl1a2JTMWlEUjFRUU93a2ZLNEUvTjY3S043MXVYKzUzNDF2ZTJYQzh4MEg4bFVkMFR4d0VGbldGVEx0c3BUTEk9IiwibWFjIjoiNDM0NjU5Y2FlNjNmYTQzNThkN2Q3ZDJiMWY0MzhmODdiOGJiMWIwZDdjMzY3YmZlOWRlYzc1Zjg4ZmE3OGYwMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJiNGh1cFM2dS9uK0FwVHpLQW93Tmc9PSIsInZhbHVlIjoiYzlCMElJQVVYZ1d4d0MrYi9FSENIeGFpa0VsM002SFJidlJjTTM3Z1d2SGpPaGRGMGdSYlZmSVhMa1dvSjZVMFlKUDdIS1VacmZuVkJZRXE1SUVwVWZJNjFZa20yaE1ZK0NUd0trNW9XM3orMS82ejNHSncvWEt0cVhoZTE4VkUyTTdiT0puaGN0d2xqbkMvVGZBb1BLK2lpbVVwRnh1dTNtSUlIYUM5OE9IUUYxaC9CWTVSNmlGaE9zcFNZUzYxRDJoUy91d3cyNmdhV0ljV1RQMDd0dTYzbi9FOHVLRGVVK0pWVEhtREwzUkt2WkIxSUJTbkRzemhhSHEyUzZEeEh2VXZHU0hURHpFTEF5UktkZ09QUmt5ZXU1QzlmQ0V3cnBWYVVRc2ZFcGlmK2JycXd6cUlVdTNQMVhTcDViTWk3MER4Q1ZxZXA5RjJ4ZWZmSzZHMkNEV1YxN0JoVUJUbEdVYkpjZXhTTFFzb3VwWDFQRDdpcDdDUHhNYTY1WnJBb1pLbndYV25mM2FWZ2UxdS9VN0NrQkxROWl4bkpNMSttMU1pWS9QRW8rZDM0Qjk4Z2lvUTd4R0pZRzhKWXVQNm1GdlM2eUI4dzRZQkltMHFlQm03NmIxaFFpcXFkdm8ybE4wM3hEZFFPbFBZaHVtVmE3YkszNkQ2Wmg2WUZWSkFLYk5lRlJ6bHVYaEFMOTlhN1VXU3RJNHRIb2tFUmQ0S3VLMXRMUXJObS94bTZuU2tMR1FuMkVXNTFCekhnaGtXSTVkV21mZjU3eS9COGJiUHhGVCtFTWpIbDJ5eDBBUVFENjRpUnorN2hkTm9JMHM4UFVqTGgrbnV0a3V4cDl6cSIsIm1hYyI6ImM4MDE1N2FkYjAxODNiOWEzMDk2YmMwMmZhYWEyMThhZjExMzM4NDUxNWZmZWNkODNmN2VjYmJmNDkwMzE1YzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IjVBZnVkM091UUhBWjNSV21HUmRjb0E9PSIsInZhbHVlIjoiUGdDWEZBQS9QYmRGUS9PWVBnSHdIWTJvN2NFRGR3ajJjRkRob3ZCMDdRa1p5VmVsSGJkUzdUVFZmdjlFbi9YSmtKNEZpTHVUWWp1cUgvdzlJWWxmcHJpTU5zRWlERXc2MjVFMDdmOWlOK2ViVFAvSHpUVmthNGQvcWswUlJDaGtNV0M1MDhSMnVWT2MzZVB4Y0N3ZlQ3NmlrOTdRMHprdUVjRnR0a2dXZkxkcWlMNzYwOURlQ3Q0ZW9XMFJKUFhneUMrU0dyaEZSYTN0UEw5eHRFUGZaRkhlSUhjc0EyNDhnd3dEWisrZzl5dDVFTjJVR2J4TXV5aTd0SlNXd2pUN1VIS0pWcjhJS08zeXQ2TytDc01POEwrQVNEbnlhSVlZVWlWWm42SytpTGFLbmN4WXR3akM1TXJHa3pFZHMvNEpOcXB0WXk4RGltSUtJTkVScENieUVZMDA4VTJzbVJYeWdTeE9CdU9jYmJyVlhWTmdTOFg0RFhpdWpTaU1WOE95U2tiR1MxYmF6YzU0T255ZDBOOGY2Y1E5ZmJIM0s4VTlHZkZiMzUvRStlRktOQzF6dm10azRUQjErUUR3ZEhFTG9FUDRPb3B3OTlnUU8xbWREZndwTXZmWDhSdnJGU0pmWHlVTi93dGs2cXo2VEhhbUZaYzhtTWM3cXo0SlpHSTJyUkNkSUc2T1FIQkUxNWpIRUtscTlUWFlOR0c3clRSQmpxb2ovcTVNc1NFbHA0a2srTlBnM1pyOU05K01hQ0JHS2JqOElUSnRYYjBqbDByWWtzaU9CakdKa3FTYTVUTko0UzFjMEpOenR6RDVPYWpaVjlvc0h5YU4wVytkT3d6bldmcmt0NjlzQytTVE5GNk95WmJCK3J0RDhzK0lrRGtkS1hnZXhIclNISmN0aHZHWEh5SlZNblRZTGtTV3c0VnoiLCJtYWMiOiJlNjFiZWUzYTE0ODcxNGVjODI0NWUxZjQ2NDA0MWJiMWEwOTJjYjU1NDdkODU4ZjZiZTJjMDRlOWM4YmFmOWMyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlZnQXVsNzlVbDkwMUlUTURjZnZWWGc9PSIsInZhbHVlIjoiOVpMM1NtZXM3Q3k1ejFrK3JNUzRjblFzOFgvcE51bEE4bFdMUHY1Q1ZpbUVleGJ3VVRMUDluaTMyd0J0SG1QOGRPVFY2RXRaRW9PMk5MaThVQ1BmWC9HK3daNWdUdEkzNzRnaHVWcjdDbEdxU3JNTVNUOWY3enVWMWN4ODJlOGdDTVRCclZwQ0gydmlocDBuUzlmY28rc3FZN1o3QWVpSEZqbXRMNFY2clhKN3NqZmw3dFFZQTZZbDhVeE1jcnFocTZiVlU4SVBEa0N1SkkrWitwM0Z1bjViNGN6RGlFalcyalg2aG4reGxwbUY4eW5JSTBIeTdIbU1ZTVAzbmNsb2tCK1JLS1h6cUIrd09uc0FDRFdiR1M4RHVVdnVUcTZrRmI1eFRhNXRGaUZUc3ozUENueS84MUExTGNxVy8rSXdLSktpZmFhTnZQbk1sU2I0RzNQQ3BCUE4rMDM2Q0lJcnBGVmtsOW40QkNQUWRzYk5rUGlvZGRtMnJYZE5wQkxvQnk4TWZ5YVUwbkVCbmd3eHpQTlRlVVEzVFBsL3lwblVzRUw0UUlyY2Y1a0FJL0VyVG1DUFBlTEEzU2ZFUWVkeSIsIm1hYyI6ImJjYjg5NTNhMzlhYjdmYWQxMTczOTZjMzFmMzJlMjU5MmYzZjA3YmFhZjFkZmVhNGZjMWRlMjVjNzlhMjFkZDIiLCJ0YWciOiIifQ==