Эквадор экстрадировал россиянина, разыскивавшегося через Интерпол за убийство


Согласно оперативным данным эквадорской полиции, 36-летний Максим Мясников обосновался в южноамериканской республике в ноябре 2006 года. В июле 2011 года он был арестован. При аресте у него изъяли поддельное удостоверение личности.
02:43 28.02.2013
0 2458
Читайте KP40.RU:

Сейчас вы будете переадресованы на полный текст новости. Если этого не происходит воспользуйтесь этой ссылкой.

eyJpdiI6Ik1XNEkwZndEZXVIeEtUZTlNMVVldlE9PSIsInZhbHVlIjoiTnVYNndJY2lXVGlvZXdSR0Z2Si9Cb0U2TlRRekN5SHpuSlgwS0hZTGdxTnN5YTd3NWFOUU5JbWtGMHNRekZ0UzZzclNiSkJjaUZUUFpobmtwY3I4dVRnOHdzN25jN3ZEdjN4ZnFoeEhGZHZJMkVSUlZMVGlNdTA3L2NDMy9kZEFyR3V2VGRJN3hnaTBxUnBEOEl1Mm9VY3JWZHJJOHE4c1NnbVlEVmVSRkFIckVXOFR0YWQ3T2Z2eWg5MU9oQ0tGbVZ3T0NMZ1NTUmp1aE1FSmZDeTFMdFp0SHgvY3RrWkR2NWJPV2wzYjdmM1JETWpWMzR3b3g3RkNraFRqTTd2dzdCQjViOTVLaVgyUUdjMzhTaEJRZHYxUmxlSExzYm5UNFBWdFVXQ3pLQk9ySmErOENnU1hhZUFlazlIZEI5VHl0ZzlYQ0RyQTV0ZEVveW5rS2VRaWFXbE9yUDlxQjRQZGpoTUVnM0RUK2RjNWZGbmRBQ0MzVm9hMlFSdndPQ3M0MngwcTVVNDhzNURBcWsvakN0VVQ2VjRPQTZ3dUJueWMrUUhVVjlDZHBVVVBhZUphbnd1bEo3ZUVBamxmUWJ6YmdaQmFPQjV5OFRhZ0JNdlZWYW1qM3dJdXZnQUtEcHlRQWRpMk00bXcyWm9WTmFXWVpuNFVpeE5mWlcyY1FPL3pIWXN6NEdQdHA4NWhBQi94YXl6dFNVNzRLNmhsWGVFN3p0TVZLSkxXQW9NektZZGhYUW1CdHZvVmV1TzRqMlM0RGF6OC9RVlJtNWFFT0hQd05XQk02VXNUMlMzdEpKdXpEWGhuczcvdGpTZFZPRkFLMHJ0NStJdkc4bXN6MUUya3k4MWd3ZUVqZDkzYm5Ub1VNQ0wwMUZpbnpuVTNWT3VtV2dhYWM1dkNGbGVoTlFDTmZYSGdtT3l3dEs5bHNCUSthRDErZTc4UTFUQW9pUm5NdzJ5TkljUWh6WFJSNkkxZ2R1V0ZDeUQ4ZFlEZDhXMklqcndFNi9HcWFMdm5hQ25yIiwibWFjIjoiZWQ5NzU4NmMxMWQ2MDVhMTc2YjkwZTFhNTU3ZTUyZTNkZjlkZDFiMzZhNTAxNWVlOGJkMmZkNDBmNDViN2YxNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkFOclJGU1JCN1RVQ0lRM2VrWmJRMGc9PSIsInZhbHVlIjoiT1JtdnE0SWl3ZTBHNjFPY2J4aVJNY0VVZTZIMU51VW9JZHY5a1ZldXFuckxSbW9pemtYRCthSi96Zi9nUmhoVUVYNWZSWTB1VkNXeDdFSnJlMkEvRWhmTEdidi9tRmxlOXhYZm4ydGJhOU5WM0VmVm1JN2pKK2Q1WXEyTGFuUzlKejJzVUdsZFhacjRPVUlMYk9pR3lEVlF5Q0twWjlIU0RZY0d3UzVKcmM3WE8vc01wVUNiQjN2S3Q5Sm5wTFRnNmpKSUNNVVlsSHVEQW1XamhXdFRmRE42c0pYZXdaZVcvdUxVa1hQRS9QdzkxWTNyM05FQUFXUjcvS2dWQWIzdWVlNzVWTXpVK1FqZm5aVFZiUUQwbnNqZmRzbFZLQ1VHN05jdGhNejRDVTVxUFFKMGFTV0hOYWxraHByRjRkQUdFQjhDMmZYZmw1anRQZUZaNmgyRGhLR3lNRkg4ak1TbnI2elNBbWhVeHlyd3FBU0xrL0cxSVA4SU50VlllN3YwQUlFMnRNWWpwNzVyY2lWRkV6dWpBdVQxQkJNMEZrOFNJYW56djVhemdKYzNoVmorS0JwQWZya3JrQmVtalYyVy9DbUhtcGUzZVdHL0RjUEp3ckI5akx4MkRPbEViOUczY2JIc2JOWVVKWWk1ZHg0bFhmNnhsTnRBRGtISVkrSnBlZXJGU3RsYlJkVE9rUnR1bnFsTHpERktxZ3ZiUG9Bd1N4cndIanBkU2tqNVJKditkZDg5M1VvK1doNEdJZ0U5YnBHT2tnUHBMYmtLTGdtRnAybnY4V2JrR1d2ZVQ4VUlXTWFoQ1J4VW9CaDNVSjByYm9XTjB6QUVWMDlZb2VOcW5iZnMrRkZlekgzU05pazN2RWt1TkxIaGpUWUw2RTFpcExNL2pmL0didTB3aDY0eDU4UkhpV0NBM2NVNmNqM1c3MnZSejErMjZtUWkwZk8yU1pmVkhBPT0iLCJtYWMiOiIzZGE3YzgyN2ViNDY4YTU2ODc3OGQ2ODJjNDcxY2M3NmRlNGI4OTNjNTAxYmMyYTlmOWRhZGE2YTdjYjZlOTA3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit1VTNDWnM1U2MwaEhjanlGT1hqVVE9PSIsInZhbHVlIjoiaFkxbjBDQlMvcVZJbXdYVG9UaFlIbEY2dTM4YzRvUkRpcmhFV3p0M1pETkwrZWRWMGc3elZiVW9NeVgwQlRibHpvaTVSTXUyL0pGRDFSaDFUVXV6bGc2eXErdXExTTNKYWV0ai9CMUl0Q1N6V0RxVUcxVFVtd05uMXRlSlNLTzRLc1ovNUtiWHdieDRrQUszSVdVc3VqMnRNY3JsbkRxSFJCUnhkMXZ3YnJMUWhHQytMS0NnOVdnS1BXZmdiY2cwVmpmbnRZa3c5R0U3QlBjUEF4RjV6UWZJVkUyd3ZQSExQYWtRRlZ1RXRFdE9NZ2VvcUFxdHhoY201Tmx0THIvSXRiakVOVlFiVS9jZ0dyTitWcWpoRCsrQmFMRmtpOGFZeThGeFIxdDBCRzkrRzBkQXQ3TmJIWlgvb3g1NDdvUWVsWW9hYWhwY2FmS3BaYWU5L0VzMnNyZU1PSDZIL0lqRHNmOTI3L3JyQkVQd0NzZWlLY3c3Q01LS3NWZjg1SzNiRW4ybFVZNnNYNTd4UGhhYlNWckZqcHljTFlpSk12NFQ2OW1LbExDdzdaSmR3R1Mwd05EV09vdVhXRkFLSm94QlJEd1hYd01NSXpETHpPWHBQdzRzVzVET09SZ3pac0owTjIyWFN0b2phTHc9IiwibWFjIjoiOWU4ZDMyNjgzOTIxZjRjMDNmNDAxNDc3MzA5NzMwZTlhNzMxYjY4ZjVkMDYyODJmOThkNzM1NmIyNDU1NWUyNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImVpV1VpUWJ6SDlra1Z0UUhxUE9rOFE9PSIsInZhbHVlIjoic2pOVXBBNE1PVzc0ZnpRdmRYMWgzS2dSOW1Ja2tTVDRLZmV6bXY5L20ybis2R0VZTldWMFI3VEdSOWZnRXIzRElNMXZVYzdwTk5FWUZJWVFub3o4SlJ6MENtMjhreDlGN292c1RPTlVYQ09nZkdrTmpSVFlnQXRKUkE2S1RvRVhVMlhOZjU1TlZvUFllbkgyS25NTlcvb1BBemMxMUxESzI2OG1pb0FYYkhNTHh2OUZaYzFOeGxjZForSEZQdTZ1TFNHNlJaU3hpcys5b0EwQ1V4MkkvU0dnWEFIZTU2Z0ttNmJvVUNtZ0wweVZaWXNqbjlyZ0JKNDJwK201cDQzbW13VnJ0MWJuRzN4cEN0eHZIS2JPTWRqRXlOVHRuankrcVlvc1gvZ0ZWdUhiUmkvS3BJNjJ6T2dnY1RMVXNxU3FWWnhnTUl2Vkw0L1diZWJIQStKL1ZVR25IUXNOZXllRDFSWmt3L2VEbWQ0aEcvVWdnclBDanJJZ2M1NzliSzlkUzhHL1JLcW15cWVUWFZBa0FnOVJWOG1IL2FZajNQdSt3YjNPRlM0YmxzdkFwdk04RmlGUjBWcXlsOXdqUGJpcGMxbjM3ZzVmS2h5a2xSdktwUzQxeWVJU2RIdGt2TFVaQ0JTYlE3RDNvUzg9IiwibWFjIjoiMDNiMGMxZGYyMWM2YmU0OTBlYWNiNTZjMzA4Yjk5NTA4Nzk2ZWQ1Y2M5YTljMTYzNzgyNmY1MmRkNzZlMDdlYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlhL1lxdTlDZ0FWdVF6cVRnRnNqeUE9PSIsInZhbHVlIjoiWkQ0UHNEOHJDS2NpZWlVMUJSNzluZk1OMll5SzFyQTJVMVJicTBxdnp3ZUp2TitGYlRaUjlKV2V4ZEM0NEpFWnA4WTYzb2JpR1JaSjZJTWdnQ2wrZERKYzFpUzFNQkx1Ym9YQjVMUjZzbFpxWkhRODYrc1FNT01zYVJvUHdJdnRoelJ5b25ZdDQ4QmNIbTFBMXpScUE4T0VWMDNoNlY2OVFZcHd6bjdhSDN5T1g4Nm81RGZJWitFWERiekxwZFlaL2paVFVBU3JqTGFibG1Jc0pOR28yVkE0WXZwdEZ2UW1MVldNUXdEQVF2TDdwQjFtRlpNNkxRN3MxcnYvNlkwcE5zYjdCcXNtcVNBc1VBdFM4ZDlEREk2QkdUQlVzd3JMaVNBVVg2Q094LzhoNTlXR2JaRGpad3VtWTJzVDlabk9UYVhKQVVkN2pEK2JlYjJROEU3amhVTWNSNjAvWDRPdTgzdzRvWVU0TExydUhwcWlySUJ2Rjk1eThWVlpmK2VQU3RXTGNYTDRIMzUvWDJYMDk3L2d3NFNzQ3lzeWVtNnhQbUdzL2cyOEFzR012a1lUazFib1hMb0t0QitmKytSUWI5VjZmZ083TkcxSFE3dzBtRHVyKzFDYXBmcE9MOGc3UlkwZVJIRzlzY2tsQzlpbE9xY2JFMnlGOHgza0ZJS1dwNVduc1AyNVJDcXZ3ZW1NejVIK3pVTVpmTWZwS3gvcVFhcDBxaGU5NG43bnZvbjRJWTJMbURIN0NXYW5VazBQZmZTamxZeWgzREdtYnEwMjhRQ0wxS21OQlVKNkJrSlhhdlZ3QkJkMDlKeVdLQ3QvZG50T21xNmQrbGF0QWZ4VyIsIm1hYyI6Ijg4MmMzZTQ3ZWUzMTNhNThkMTA2Nzc3NGE5MTIzN2JkMmJlZmQwY2I3OGE0NTY0YzdlMjVkNTRlM2YwZjRkNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IldvQVFVVDdCbE1OOUhQU0VqYXg3a0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ3l4aGU5eEowV2tvZTBZeDRyN0NMeldWWUROTkdmbVVub3IvaHhoZ1U4eGtBVmtqWi95di93OFA2QnVRbWt4L3FybDN3bTdoRXFYdCtIMTVZcTBLNjZsZTFPNlNPTmJWdUpZTjVnRDVWYUxHMHZaTFREQ0hiV1ZuTHhJR3lMRzA0cDh4bHczaVNTNTZGNFVoVEFUeWZtdEJmNUZRWTFlaWtVMmc5OGJYM0svblkzSlJvYzhTQjV5bysxcmdqVDZMcHc1cXhocEdWMHhlaE5xbTl4bjhRQU5EU29GL3U5dU1nMG1iWFZUeHgrenhtVy9QS3pSUXFRaDdKSmw3WG1scmJ2ODFiU01ZUVAwWUhIUzZ6S25Lc29RMmNHaEFmOGFlN0lZdXcydE5ZNDdYSEVzaUZlcndpSEtFOTAwMjhRMVBoTFQvTkhaNHpBTFVPOHRFOGN2WGxhOXNCYlZTVWovQTJ6QWc4K1AxanNMaWhYSWF1K1krbVRnV0xUWThWZFJoR0swZFR2WXlKYkFSdXh6Z0ZRSXI2SWdiaGFCbDdRZlNHKzdLeGlIeWZ3cWgzNWZEVDZEaUxpdDMwVkRobzA1Skg4N0lmT1F5V0t2OTNibDcvRkJnMDNKdkNqdkVVUVNFbmtnT2Y4TmllRDJsRFVZQ3kyZkZXQkNsUmlWMHQxditBU3dmNjR5b2F2bEttUmo1N2oxeVZicFNDM2VZTU5mNG5KN2RQVEMvSVM0SFF0NlRXQUtqeXdPaVNORXphUzBFQ3Iya2JzcFVxUHVXN2I5MHpQWENRN0kyQUFVSWI2RzhtVnN0TlR6ZDhIRHZLWTNmeU04b0xQMEJxZ0MyRHlpWXZ5dldZc0JXWkFOZnR0MzVCOGQwZGhvaDEvUzM5WS92RUptalJSTW1GM01ROWl3amZ6L0pBRUovUGpucXV0TzgiLCJtYWMiOiI3MzRhYzUxNmY4NjBjZjAwY2VhOGQxZTQyMGQzMGZmY2NjNjI5ZTYxMWFlZDZlOGEyNTU5YWY3MzMxODUyNDY1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Iks5aUpacG5mcytKTHlma2xoOThQdUE9PSIsInZhbHVlIjoiVk9oaVZqODl3dU1Ec3NRdS8wN0VNR1c1alowRXZFdGkxMkpuemFJWHdpMTA4RHF0RCt2R25rSjAremx6bEFRY3BKT0dZY3FBRkZjazZVbWR1R25FVng5R0FBcFZyK2E5d29EZTgzVHQ4RlB6L1ZKN3Z6L0JXOFBqOWYzNXZBaDFrNkQ0NkJLM0MvWXluWmNQaFpEUGhMUEhFY1p0YlAva2pjYjlWZHlEN1NuUnN3VWZyMDkwNTRUNklaRVd5bmQybDg0Mk1jNjZXT0VXN1RySGxWQzV2YTBuekw0cVpoL0RCVnZhU1JuOW16M2d5NzVsSDl6SXJsOXJZMk1lbktqak53STlBVjdqdGxIak1jRThuUXFqM2pvaDFTZmNhV3lObkxFRUREL0JxM1Q1aHVyTlE5OE16Q3RjcGlMYytIeDVLeHV6T0R0OEJ0bFNtTThwcVQzWklWeEJnTlVabVhkZ3dweXBnSjFxMTN1by9xQlFVSWhQaW85YzIvYTdXV0F6blQ0U21xRWc1aG1IeEl1VzhoWHZPRjVncENhQzRha2pQVmMvWWt1NTZYSXpLSHpWNUw5eDlyV0V3N2VPOG16byIsIm1hYyI6IjdmZWIxNmMyODM2NTVlYTQ5Y2UwZWNjMDkyZjFlNzYyMDk4YTAzMTRjNTY1YTU4YWUxYTZkZjZmOWQ0YTZjNjUiLCJ0YWciOiIifQ==