Минфин: федеральный бюджет недополучил НДС и ушел в минус


Обычно бюджет даже в кризисные годы начинал календарный год с профицитом, но в этом январе традиция нарушена: дефицит составил 1,8% ВВП. Одна из причин недостачи - большие вычеты и возмещения по НДС. Теперь правительство ищет дополнительные источники денег.
09:57 28.02.2013
0 2804
Читайте KP40.RU:

Сейчас вы будете переадресованы на полный текст новости. Если этого не происходит воспользуйтесь этой ссылкой.

eyJpdiI6IjlhcTJWcnhVNkU4YmZrVFpSb1F6YXc9PSIsInZhbHVlIjoieGx6OVE4aVFHUUEyK21YcXpBMlM1ZjVhV2dZUzJzTU1NQnIwcmtUQTdxTnZBalZHZGk5SnpUMUEvVWRyNlNZcmNlVmF2aEprTjdUd3VXMzR2c2x4T3FXQ3ZOZlVmVk1mQllCeU9IZzl0NGZ0TjhoUElvcHJhaEoyUWQyZ0hwVnJNbzZXNEtnYWw1OGRGdnhuNG9DL0l1NmJzaElqbFRBYjE5Q0lsb2QwY2ZwcW1tQncwSm5Wd3cwa3JDVzIwSjl4dFZMbSs3Ym14bFR5elVjSGlDay9EM2Y5dDRjS1hsMFZxNUExM1VCSWVNVS9OeUlxZDFLRHRNdmRtZGxidEwrejVkTEcvNFg3SU5Tbml0NjJRMVJZS2hzYXNIdDBFcGNVVEE2SFJyRTF6eWc3Y0E2R0hDRW0xUWp3ZGhYVEhKVnEvU2dCMlpTVFdFUndyZ1RsWllwMGNUTlNYaXpxL2FVaU00S2RYVXh4Y0s2NFVzVnZhVFdmQUR1V0oyaVJVdUlUNnpFTzVwL05vK2o2M2hTY3l1ZFowTkVtM0kwRzAya2lZR0dMSGVnVGtveFM0YS9OVXFqRFRJZkZRcXZDUEhvOUtTVDQ3RlRHZ0xlbWZKOFJhOUdraDFMd25jNHhsZWo5T1ZuZkh0Z1RldXRQMFFDK29tSm94ZjF0V3J4T2RsaTN0eWcvdW5pUmROV0ErTHF5NlZWeVphK0hmbnBFaUlEYTFVaWhhNGZwTkJmR0dwSUxqd2kyYTBXQ29PSXU5cUxUZlUvbWRXam1tS0JqS0FMZDgzT0hRbDRYUTNhRm9rQ1IrRCtPcTBSNzh6eVpGQ243RFlMSVdHcVZlblRFbWdSSXRLR3ZybS9STGJ3Y1Q1YTd0OEdGMGVEZm54Y1lIczlYRkdNbGNzMUtTL1oyWGNpRyt5VDZYZS8wcnQzTDFQTUg0RDN3YVRsY3hWSEtJNUN4d1VGc1dBaFVCU3F1amU3eW1mQ0FNZGdQdnlvQnVDTndFSVgrN29MRzFxR2xYZG8zIiwibWFjIjoiY2QzNDY2ODc2MjExY2E0M2IwOGU1ZjExODQ4ZjBlMTQzYzdmMjIyZGEwNGYzYzUzNzE0MDdiZWU1OWJlZDU0YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ing5L2F2SWlXNVBMV0JWTkM4RGprSGc9PSIsInZhbHVlIjoiSVFROVFVVXhVcDl1YUlydXphcU9sd0NoclhtRmVDKy91V1B5Sm1qY0o2aStyTmhpSnZVckFvVUFtZnJZdmhiRDJXRGNYQ2VtU2QwZ00xMlJkSDBKd0ZEbnlzSGc0bUlOMHo5SFBRVW9aQndUSkVYZ2NjU0RxYmE3d2VoeW56QS9rS3NlZ3kyRTBTdWZ6R2x0bzA3VmpSQUVHMHVGajQ4cHRmaytId2FDNnN5bGpLZUQzYjRyQmNUTmc4MG5jRTNXNXFJcVdUNmhJOEFocVg3VUM0L2hqQU1mdm1rTXpSbUt0eHg3SDNJRnhuUDVFS01VZi9RSjFlS0U4R1RHdzJlVTErOHJlamNueCttbUE3M1Z3TDVRa1VJMmhZbzNiOUY3SE53VWhVSi83OFJQSlptV1YxeTQ3cWg2VEllYmdqamVGVlVMR0tka3h1alNOeWpNN0hCVTk4VmZ1dkFQbWVKblFzSm1BS0QzbnN5dmk0Wnh2NW0zRUdWZVFGYndoY1ZaWEkrTWdLWDNUTnlmcjdKSUVyVDQ0TjlvY0pjUTVFakVySEZBS3FmbElEdWQvZ2pDR2VHY1MzNzduSGxZRTJMRUdvaDk1dkw3RFpNODhoRGJud1ByUytPaFZJckVBOEU4VGtIZ2VxeDIzeWkvNTVBUWhTSWJRSnJqTXhMaDErSFFJYmZXaTVaM2tBckJMdHNhQWdPZ3dKbHBscXZqZlBmQzY1NkFiVW1SZzhRZHU2T1BTT1JQRHlMb2UyT1Y3ZFpTTW5SMWNza0hCYU1CNUFKMUkvc3Z4N0NsVml2dkFKNVoybi9NUE5VaVVFNzBWK2x6UEZSa09pMmd4cVpCVlRzZDQrOWlSeE1lZWhweDhUbnNYQkZKNm5odTlOcVVPdkp0cGhHVzM3SFhtTkFSOEJ0SGhaOEpNc1RDQXNLRHlybUo4Kzh4Z2dPQU5rc1Jwbm4yYkR3S2pRPT0iLCJtYWMiOiJhZWM3YmI0NGZmZjNhYjVhZWFiODMxMGNlNDk0YTM1MWY3NDA4MGQ1MjQ5ODYzNGEwMTEzYzA5ZmVhOGQwZjZmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVuTDlCekpRSEVUb1VENk9PV2dPREE9PSIsInZhbHVlIjoiMVFJcEdZTVNlaFY4ZWFSc255V0xKSDRFMWJoZE9EM0dHUjQ3a2lVbE10Q3BBUDRBOGIrekE3YmVDUUorK0U4VlYwbTJQMU5FWEMxKzhycnk1cmRSMHJLakpyMDMwckVjdnRBSUQ3d25ZTGdvSW9WZkJva2NCZUJzTXVDZEhpbmVPWnlxOTByVk9wTTRvSGMrYkdYUjFrUGVOSS9kM2ZQMzBYZ0RIUWZLTDJ5bWRueG85aEFVTFNnZ1dTaFRVZjdXaCt4ZXk3bjBjWjdUczN1dElMWWVDaHAySVBjRVByMk9Fb25GVzhxMWVpSDNIZlpNMncxdVl2ZXkvdi8yNGQzWG5CR2dJNzE2cHFUZndMaFdPU1l2T09BU0hXV1NkQ24wcEFZTkgyRDNjdmZYdE5Ub0psTkJmK0pPRCt3Y2JpaDAwdG9CWmVYZWVDSXJSN3dKTTV6eUMwbWw4cUpWVFBwMk5scWRXTEdzNFlueFhlUDBGZTkyY29ZWUJMWXV2NkJpaFg3OStiY0JCUUVMUkFweElreVhHeThqNURRdmhmeUJHREtIVDJqYVVIS3hCQWZnWDIvcDl0clFSOEJaeXpjMVhTQkdXeXFCQ3BTK3MzKzhLN1VyWWRnR09SNTRnYzdKTlB6UnhQRmtNMFE9IiwibWFjIjoiNDA4NDEyOTNlMmM5MDMzZWNmMGVmYjM2NDhmNDJiOWNkYjgxZDA4ZDRlZDExYjYyZDZmMTYwNzA2MmE4YWM5NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InQ2YUZkSFhzVnd2R0ZKQVJnOTRmTEE9PSIsInZhbHVlIjoiemxBZGJmdlVjR1ZrY1JwSkZqd2J2NFF3ZXc4bUlHM1dwaEI5aFZnRTNENVY0OUowb3V2WUNyK09adEc4MFVHTnBLaEF2YTVsYWlMS25ONUpkT25SK0N1Y2NzVHI0YnVySHR2T29EUUlNQWlyTG1pSzhtSUNOaWo5Z1V4NTBzR1dneXRud3JlNmEzVFZ5Y0pZb01SMnhwanNhWjZWOW05aThlRlVjTDBhNXhrUWNnOHIrY1VmdTFDeG9rdmNLVGZqRGY0VnFpNGhZYjArTFJDMFpmdWJzVk11dnRzbnRrcEU3T21qUlltbmlsQUNtOWRMY21BZWR5b01lTTMyMUpreEtIcG5lWFVKNWJjTkVzTVlZb1M5dWdRMnFPVzB1NzBpWGlOcDRhU2tod2c2THA5NElMaWJyVUFEbndWSFg5L3hVUStlV3hZaVdBOTdFbWVYT0RZVER4eVF4QWFnSXFuUWJ1ekVDMnE4TUNiZEE5TW16cXV5aVRCZkIxZnVCWkdnVk83bEsxbWk3dDdGZGdJMG0vR1U2allKakhrdGxpbXFXbml2ZzQ1dGdOZXdnZG8rQThBcFVxeUZDaHlFa1ljVGl2blgzazB5UUF6UXhGbW9MaWJGT3RBTUEzbHJ3K1k2czdmYTlxa0x4UFk9IiwibWFjIjoiMzc3ZmExODAxZjIwNzJhOWRlMjMyNjhmYjViNjFkOTk4YTI1ZTU2MGU4NTZhYjEzMzEyY2E3ZmNhMGMzMTI5MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ims0Wk1kTjFwSjZoWnl3ekFPdEZmbUE9PSIsInZhbHVlIjoiUlpnUkFRekhUVGx5THUxZXQwRzdwOTlwczRNMkliYkNPckI5ejBYbTBmY0VsT3E3UmhwcVIrN25lNEpEN3FtVzFFMG9lblFtU0gwNHV0cnJNT1pUWWdwbU9ZaWFtdlVzSXdVcHcrVHo0dFRkdmlGN0lwSCtXSnQ2WlI2RXo4cXB6WHR5R2lvSDZya3RsMEpZZE5ubHpzUlIxS2ZmbE1mM2krWWxSTkVmdEVZN3FpS2UzTk93ekJ2NFZrRVR1ZXl5VXVvUXNpL21xa2JkLzk0Z2pGNmV1RGZITTBwbTIxNS9GRjVOZC93N3duTFVZa2FRVGI4ZEo2VjlIWlpQdTVFUWgrcWNiWDZraTdNcWJCeFprNE5pVTduQWY0KzdPMGtMbkFzRndPdlBNR3QyS29rL0gvT2doeDhTcU4wSUxpUHV3MG5QWHJpNmdXWUlWcm9FZGFadVNteGxLYytnK200eXRlQVh3VkN1M0pCUlhjeW5HRjJ5TmtpcndnQVZFNGJ6cnNkdXpqVi94OS9uR0lKSHp3Ky9ySVJJZTRmamtIeGJ4bGlNNjFnZk4rRmlJYjk3aytVVE5pTWlyK3hnbVVVVFBkSUZwSUt1TWZzcHVJbmRlbDBmd0IrbzZwMFR5QnNXOGhhNDZCamRDcG44UnVDd3BrUVhoUE1kdXkrS2tsV0V6bk9wMnUyMjZZei9wSGFwKytsdVU0V3lhT0lNS2tUQ0JLRXpsSVRuRTU5T0VPbzNtYlQ0VzFhLzhtR2RyS2ZIUjBwMG0waTZpVk5ER25DR3E0ZjVYYnRDK3gwRHUxSGkrSGtHeU1RVGo3YzhGRzIyNUJBSFZaZUJ6VUpNTWRVMiIsIm1hYyI6IjJmZjk3NGExYzc2YjE5ZjQxMjVjYThkNjU2MDU4YTRiNDdiMjcyMmJjNDg1MjM5MGMxNjMzYjA0ODAxMDFjOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ii9vdXlVUjg4bVVRREVqQjNUTnNlMVE9PSIsInZhbHVlIjoiWTFmL1diVEVFR1AwbVRPajY2THBtUnAvTEltYmhYbncvbFRZNlU1WHl5WGxwY3dLTjFmNnFIL25BOXlTVTdhV0g2S1Ixem5aMWJnNDVqZ1JOMzFyRTUxQW80RCs5ZG5xOTk0cS9HRWpuRGdHMUpsUUVaRkNOQlc4VG95V1Z1cENQb3ZkNWZpZEp2MVJERkVzbVlSZ0FvYmFRSlB2c1g4aGlSMk0vTzFFUDYwSFYrUENYRmVkVVh0eVlQRXFsNmlwMTVQTTZVTEZ6VkxLb0dacWlWSFgrVktSM1FQSXR5bjdqdlYzL0l0Qmp1dG5ocHF0Yi9GOFFWSDYrbUordmtUc3RwOFJkeXZSNUF3RUxyVlZjQlhlZ3dreHJ3ZGh2QllaZ0ZNZWRQMEsySVNnQXNzR0lBOEZwMVJWcHFzNzM4NjFGZ3h2MmpLbzMxdHVVcUN2N3RMUFFLVzliVjMyYkhRVGJEUFVtTmtzdUNrVEhWTFlVYkFKMzR6OExyS2ZBdzFuQ0h0SDZYNThFQTZiMVY0aUJTREZrWWJpT1lrSkZHZnQxcFBTc0p2ZjB4b3lkRlBlSkFYNUxwMWlGRnhHL2hSS1luaHc4TDBDTlVNM3dscjJrdDJhRjJVRit6N2FSdzRvak5ZWFU1R1JYN3BIdEMxd3g4SW5JZzI4L0RWNnlkdTM4TkdrN2tuU25jT09LM2VSeEhuR0VWVzJLS21nT1krKzhEN2gzN3VySXA3SE5qOTBzUGN4WGN5V0tLUmk5YXFRdldVdnlPSGxwSFBaUnhKaWk1ZUZrWmRpamRhaGc4cWhVRHhCek9KTXF4ZFBrSG5vUnNpeGIwNmwyeXQwT3pRRjF6aTF4VitlaFFlaVcxcFVXa0h3eVRpejJEcGxHMzZQRmtSeXV4Y2Z3WFBKWk8xdFNQRW4yc3FjQW5SbHJhNGkiLCJtYWMiOiJhMGE3Y2Q0N2UyNjUxOGU4Yjc4Zjg3ZWYzZWI0MzUxNWQ3MWM3YjkyNTk1MzU2NzBkNTNhNWI1ZmE3NWY2MzllIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkdpSzExWHB2clN6RFlRK1RCdGdGNmc9PSIsInZhbHVlIjoiTXFOelRCYzY0WHJMbXNQQm5uV2FuM1J4MG9zN1NhbWJQc012Q0RDSzdIbExqQ0JRRG1oNzhvK2xJcFNFcmJSTkhRY281UmxHbmFhaVlISjBxNWlDZTlIT3N5OEhCem5pV24wME1INzZmdnhsNXYvVEw4bU9CNEplZDJPTHNIY0tBcjU2SERUdWpPZElKNStVLzJCYUJEYjVIZVIyNmF0VnlJWFFGRkhORmxCM0N4QjBsVTMvTGNySGVLU1d3NTR3S090TUFuYmQyVlh0QXpIM1prME1ucGN5Mm05MUxNTTV1SkpWVWtyWlBUbUo4QnBRd1VoTGg2czY3RStSNVBlTVpJN0JBc2l6M1Rmb3lwQ0Vnbnc3NWxoSTE5ODN4cXNaYXUyWXpVektRMW5nZ1lRRGtjZHF2ZHByL3lpMHl6QnlqV3JmeUZ5Yks5em1DYXFmM25wNjc4c2w1Q3pQRjhpZmdXNjg2cGVOWnEwVERlUlh4Tk50YURZY0VJRjMzdjA4VXhOUmtTbHppdjVCUFloYVVkQzFCYzRqeFZPTzd3L0M3TWxJMHRCVHlxcUl4M1daaXpTWTc3MFNVUXJnZ3NuSCIsIm1hYyI6IjNlZDNmOTc1ZDBkNDE0ZjI0ZjY4OWFhYmYyZjczZjIzMGE3NDk4MzkzNTZmOTAwNGY3NTkxMzdmMjEzMDE3M2QiLCJ0YWciOiIifQ==