Еще не возвращенного брата Максима Кузьмина взамен неблагонадежной матери захотела усыновить "простая русская женщина"


Пока в России ломают голову над тем, как вернуть на Родину двухлетнего Кирилла, здесь для него уже нашлась потенциальная приемная мать - защитница прав сирот, внучка прославленного летчика-испытателя, которая уже воспитывает восьмерых детей и входит в число организаторов марша 2 марта в Москве.
22:56 28.02.2013
0 3005
Читайте KP40.RU:

Сейчас вы будете переадресованы на полный текст новости. Если этого не происходит воспользуйтесь этой ссылкой.

eyJpdiI6IkpVODA1cTZyRUJJVzNjN1F4eDFhY1E9PSIsInZhbHVlIjoiMWFYVVZ6ZTUxVTQ0Mk4yemg1c2VURGJrTXk0clZIY2Jvejlqc01JVHFFK1Y4SmZyV1kwQUlGQ3dSZ2UwU2tUWXBJSExCNmg3b0JGUUZHUjBJdlF1aTZPM1RCWkFSSU9JSGZSaStDbjg5ODF6ZDJ4MXJHaXZrSzd0U01RY2lYeHBUdWRTQXFLNDlFYnRRR2tpWnBwdTlhbmlpcldyQ2krdFMyRlVNUXpkSkNuYXdxblZXV0NIWHpsdjR1d1Zvb0g1d2xDSEMxNU1nSHE5OXFJSHdab2tIUEg2Nk1IamM2eFI1enNySWRrY2hkT3U5RC9sWmdWeCszZDRvckpTaEJFU1dPeWNKVkpFRmZVT0ZITjJlTTBJOGpxUkRqVkZ4bVVtQnZLVHphTXA3bXZIZDNGZGg2NFA3RVRUNG5IMXVtK1lNNnN2dDV4YlJJazlkN1cxTnhxei9weklmWnd6TXlUN0JvTkE1Zm1KZEtWZlB6dFNlRUkvOXJKUnZBRktWOUlvbWpjZmlNRFNacFVOSG83cFlsem5sN2wrNW42TGdNWVBlRFNyaDlmdlNLREZsNmNhZzJuOUhuV0p1YnVMZjR1a1Y3eGRjT2JNdUJsWVdibGdzWFRMYzMySWIzTnZyclhEWWhvaGFqSnFvdFZKL0JITVl6eVNTK0wzQVpreG1uVGphWW1lQm9wa0ZxNmhQZ3p4REhaNER2clRUVEQ3a0pjVjgrOU1rVnNzK3FHMkxqVmEzdmdWdTBnMVQ1cTFxcWxHY2RGUnZaVjNVMkxqczZPTTZQaDM1eG1WRFFuYk1iQXdhUmQ2WWR6Q1ZNaHdSMUJxYVVwQ1NoRWsvc2VGcmVPNkdMSVhEMEpCQmZVSE5YVHFFV3BIL0FzT1RqUTJuWGpKcXhxMHhkWnhXdUlaR3RVc2dVODRoTDdnMlFHZlVXR2ZtNW51TktjcUFhT3g3Y2h3ellyQ0N6YnhQWGNxampMUTl5ZGo2QU94RXFscUg2K0xRZTRKVU9HMXRRcWswTEk3IiwibWFjIjoiNmU3ZDFhOWQ3N2I2NzJlYWI2NGQxNzYzYWViODc4NjQ2Mjk1YzljNTk0ZDgwOWE0NDQyNDdmMmJiYTgxMjBjZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Iml1K3pxVWpYQy9UalNNck9Bb083WXc9PSIsInZhbHVlIjoiSnV2dU5tV3g5NEs1VHdjWC9zaGJNR1hmdUhCK2Z0cVNtOHpUaGVVK2tUQkh0NWFHQWtwcWozQnFvSTcrdXhWeXk4NWNrWUcyb1hrNVZlNWI0dU1lQW54RDRjejRTZWdOQm04dU1CMlBMYjY3a204SUZuQy9heEdOMWJyRXJ3UGw3VGF5b1QxazkvKzYxYnBqMXNkeHFoVHlVOWdWNWdvM2ZqdGs1d2VUT0pYWHNMb1lFYnM0RnplbnV3OW1YRHpDVHpjejlONVlER05uRCtkYThxWlpDSGlHT0NRU1FaRnpMQ0dpYjc4dER2akF1ejAyK0FlbHVzcU5XU1p4R3dLbkx4NXYwU05DS2VVMjZVM0xIYWdCL0Q4RjZTVERDczdsMlRzaHZCVlExU3JzTnFFN3RMUkNMU3MvTEg2c0hkRVBNaFBsTTdPVjJLZEJYVWJqck0vVlg4VEd5anBIM2pIVFdVTmppbDl4VFNFS0RSVXNHYnY3UU9xTmpROXIzOHFIMHJwMG5nMXpWZ2xXMk4weFlhb1U4MVdldkxMT0U2ZHZOcmtHUjVwcDI4TnFMaVJvZWgwRXUzUmcyRnZTYXBDMVVZUlJEOXVwZXdyMUF5dkZVREhTc1kwb3VnMVc2R1hLNUFTVlZ1Ylp3S01yTG9rYVZxeTVzdWpuaE9vc3VET2xCbU11b0gxTExaditUUVpVU2l2U0RaMThaKzRVSG9NNWY2K1lXR0xaR202TmYyS09EbGpTdWVaRENhRUlwY1ZBai85aXVzeEdtVFZqWVBwUEo4YU1CUE5hVjNXV2FWSkcxS0xOTVc3NnFWWkJlekJpT2cvOVNINUVmdlRFQ1lqak1lSGxJaEt2bFhnQm1JczJTMGRLUlJqbWJnRWN3S3lXamI4eUMxY1I0VWZSTnhWVEFUVXZpMExCRjVoYWFDUWZBTVZKSmRiMHdpYmVKQzBZd3dTa0pnPT0iLCJtYWMiOiI0Zjg5ZmJmMWI0MDY4MzEzM2VkNzU5ODQ2OGQ3NzczNTBlNTUxMTcyYWFmZTNjOGMxMjA2NjZjNjljMGNkMTVmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZydGxXem5qSUl6MmxxU1dYbVZySnc9PSIsInZhbHVlIjoiVlM5dENFOE9kOXB6QjAzK042a0dqQmpDd3R3OUdkTVZ5RWFoa0FCZFhQVjZGdUZ1NEIrL0RuYUcwalg4L1FaZ1BhajJESFdEYit2aDZPNktrSmVhSEtyWS8wMHUwNnhkTXJxTnEyS3daSWVMOUdpQXlNZDljenoyYldLekxlQnBQYWpYOVNTcnR5bDhLTG9STGlvM01OdTNBcUZGSnZKK2w3bDlZSDhNbkdxNEpTMUNFVWNDUXdrb3Z0YkhpY0JSQjRWVUszbjRaVkQrcGdGaWtHbkdTYzJoeHhXRXhGOVFxRnZjUmtOUGtlb09GTktlMTBaMHJuOTJ4bXIzcHByQ0F3dGlCVGJhWVoxbk5rVFAvTUdtaGpiMm02Vk10aVhheDRHWHZ5VUZ0ZVlnSHQ2dEkyUGlIakZKSk5GVDZMTEpOcENRZkRrUktsMHJqcW00YStPUjVJOEVJMlBCSUpNV0twR1N2UGdUbkJJWWNzL25VRWI0OHdkMUdpbm5CK3RGRFRkQW1tdkVjaTdBOHhzWlZJRmVmSVkrRGxUeFZhVGtOL3FnZDRrZVBNTk9GcE9sb3lZTkJhNmUvdXRvam4yWVAwVzNiSitaUUMzZ0hhTGVMb0xYQUJGam9PWER0bXhycXV3UWlLNEE3RUk9IiwibWFjIjoiMGI5ZWI2ZmQzNGI5ZDc5OTE4ZGI4YjI1ZjI4YzExOWMyMGU5ZjM3YjZhZTk2YTBjZTdjMDFhMDVhOTYzY2FkYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImdSMHFISlA5TlRERHRQbXIyQjJXZGc9PSIsInZhbHVlIjoic203TGNXSDdNVmxSVEhtb2ZVbFpiUzduQ3FkSFFSVmdhNm81TFdWQmpPSHNzWUhkaStBZklsM1ZRZktReFdEamo5NDVMNVFNYmprNTRKeUorcjlEdnFKQThuS1dRdzZWMXZEYi96cjdGUzNxZDk0M3pNTGV5Rkl6T0ZZVXliN1BnUU9iMlIrVkVtV20rWFdMZm9MM1NLbURnZFhxQVJuaDM4TThNMTRRWmxuRnk3TUVwVUxTazVIY2ZHQTlhOE5sZjR0SDZPK2huaUZIMHZvV2lUdHl6MkNDZTA3Vy9aaGhENS9LT2pVazNqbjhSSU9NOGdXS29lNFU5L3NIRHpNVmtZYXZmVHpkcHZXZlE1L3Q1ZEppNzJmVmJBR2thdExVajVNa1AvcFBtcWErbklscSszR2IxbUpOaDFFOVpGelROY0pjYTFqUlBZSjZZMVF4NWN6elJ0WmoxVUdJTjg0V3F1eWZUSWV0Tk9hTXBqY3lBeHViVHp2aThjQWxibjkyekhCRHc5Mm0rMUNLQ2NUNHF1ZjB6bkJ4S09jSVRUQzJKVEp1WktTV1NHazdYMVdrY3AxTDdYcXFsUVgyNHZ6WkFIMFNpOWxMcXpWS2dERGovUjl3Y3poS0s1Z1FZQ0N0OFpYdTUrbUpOcE09IiwibWFjIjoiOWViZGM4YjVmMGYxY2Q5Y2MwMzhiOGQ5MDY4NTgyOTZhZDRlYzNmOWM5YWE2ZTJiYzhhNGVlOTBlOGM5YzQ5MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhnMUJ4cGZwb0x0VTU2VG5aUHhCdGc9PSIsInZhbHVlIjoialR3ekV0Qm10Q2Iwd3ZHNURiWE5LeUVEYVEzN0NkVmNyYkRVaS9pWlNaUy9Zb0QrdGNUY09ZN2ZjMDVhNnI3ZWFobEliNUQ3WkM0dDFESGYxUWtBeHJsZ1B2S3ZjSzRIdU9FYURiV0pRN0RCU1Q4MHNoaHVlelVhdkJSZ243SHAyR0JXYkpYYTIrR1lnVTM0S3BLWlhmUk4weWRybjEvRmc0VjdjTW5YMW5BVXJIVjhHWitRVFo0Rk5oQlVwOWx0eFpBVTRyK2tacER5RDQ3MFc5TktOVVBSNjVKazQ4Y0w4czFmWE5YRmhlZlEzODdnM25ZWTkvdVpaWHl6dzgzQTBZKzJRVTFNRzIxWXFnMFVkQzkzWUxZNzBHWXhDekNrbC91eFUvWXpHKzhWcThtNG0vS1QxQWNCbGl5azYzVXUwMXh3a1RGSXV0LzRHNGIyWEI0YTNvU2FEWWNUQjZVUVhLV1VGSG55a2MzRExRWkJScW4wSTYwM2xHY3FyaTlRZUx3di9yYTF0N2JTa1dJd1FJT1BtbnF1NTlGZk1GcFkzQjhlYzNXbllTeDNHcUJjZ0wrSXJlaVpVWVdxTVJPTzhSZk1OcjBNK256SkJYbFN2SHNTYlNVUEhWNkpSekF3YVhCUzltSEN3eHZmeHhRbDVCWWVGUVdnWWMvcjdnUGZVS1hkU3FtTTJlMmhjVDJkYlBHaTE2T0NYYzB6alIvemU2TDFEQ2JJdmRmdktzWi9QekFxRkM0Q0pPQU5IcCtJbDNnOGNJeEFNWUVKMkJoak5XdmEwQ29rZnREbmJwc3ZVYXRWcWZqcnVGWFRQRnk2MTJjR0o5cHExV0N5ZUtZSSIsIm1hYyI6ImQ1YWFkNWZhZTEyMTUwODM4ZDFjM2UzNjQ3OWMwNmEzMmY4Zjc1NjRlMDY5ZDE1MDQ5MTAwYjY4YWI4MjdjOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InZWMldFTEEyRXdnRHJ0SVpDUXV6eEE9PSIsInZhbHVlIjoiUEdTSWhPeTdoRG1ZWUgwMkRCQU1MNjRXSkNHMGRRTk9XdEd6Y1hSQlRNbkxHODRwcEMxckVuMzIvY3phTXVPZzE1dzNlMmF3ZmpIWGpCVGFGK2cvVkhxZm5WY0kvSWtvaUJ3aHVxUUV1ckh3YmNwNHlOZ3Voak93aHVvVDVYVnNhaC9TN011dVVLREJXMUVkaDRMZTc2ZER6TkRBdW8wR01MTm9aMVlkVGFpRjJ0bzlpWTJKUElPSXRjQWloZ0U4SWtaUTg2NWpTUWcwRTlpcjBzUVJwQWlydTlDMEdZdHZxWm8xYk0rSnVKUjhnajRqR2NTdHFJWUo4WlBMV0hVSEhPeDhQYUlld05abm90QWdqNjVHTTNNckxXc01mOW5va2h6N3ZLRDkzcjhBTlpRc0x3QjFrN0ZVb3ZrdjdSSE9JT1pKTk1BN1hNTTB2dWZkY2F4UThNQVpnU2QvTCtUbGtWdWFPZnV6NjVjTW96Y0ExVkZvRFBVKzl0UFFtMzA0WmV6WVFaUnBZemNlV3JZSU5FY2hHY2c5a0tWNXpKYkdCZHlpa1RaRFNiVUUrMDlpTTNoQWpVYmxPTnUwMEFrRjRGTWwzSzBPL2dQSExwL2MxWlcwb3JwWnhvU3h0NXdUWldRK0dFZW5nYUtmM05BS29hcDhrM2pBa3dWYUZnWGFaTHI0cmw1VDEzUjg0ZWdkb2h3c3VPcjlBNWI4dTJnTy9YQUFHaWNPTnU1T0dmUzhza0FCVUZRV1VwYSszVE42aGlRamRGU3NSMWtxaFJLLzFTL05rR1J2M2htVTF5M2svb0tLU2NDK1o3bnRwTy9HcUlNOGFMeThQT0UyTGh5R21LUk1hVjJ4ZlZpUmcxeDFhRWU0MncvaENPWXJuTFU5amoycllHU0I1TUtyeU5nZURwM1JMb1V3TDlEZVZBL2UiLCJtYWMiOiI1MDlkNWY3ZWMyZWJlMTkwNzcxYzhmOWI5NjVlZWE3YjgxZTE0ZmY1MjZhMDUyMGU2ODVjOTBhM2E5NzQ2YjVhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImJlc3l4RjZLNTNmUUoxSldKOU1jOGc9PSIsInZhbHVlIjoiZVNPdVhCUkdMRlp4K1BXNTFtN0dTWktld2VQTHJGVlhacXZSN0p6bjNocDhFWHRuK3hFd2lpUG03azlCVE41WDVveXFxdUlqTWZkaktyN1JSQzQzUXltYTRXNytZbVFoZEpCVEFUNFJSdWR2UTFUY1BLUldsT2FsYks2K1dya1RlRFBVQUZ6NEFoTFdta2d0OVF0eDZaVzBJVVBKcEdZUlBYV0cwckhCK25nUmV5Nmx5aFNuMU41Rmt6NGxkMnZnZUpUa2tOb2h4aldLOFU4NzdhS1lIcWtWNTFTMFRSVi9icFhiRUMzb3FQMXllOHJuYVdUVngyQ3kzajJxZkZYTnFPYjFpWXVCZEpuOEd2NjB5MHA3M3krRTgvdWdVV0pEQ3ViejgySnpEcjZ6VzBsRWN1Vk5pRlZYMStwZTYyVEhFc21MQ054SVR1dVFzanRxNnNYS3lvdm9USWZHMzJWU3ZkcFhWeVZQeGZxVUZGaXRsbGpKbWlJVGFUNW9tanB1eW5jaDVoWjIvL1BUNDAzWUdnVElkRkVCZ3NOeEZ6TGhXVzF0Nk52WnM1c09YdEs2WkVVeGdiaGRSSk95M3BEWSIsIm1hYyI6IjJlMWJlZmE1MmE4MDRmZDQ0ZjgzNmNhMTU1MjM4ZjExNzllYmVmYjIzNDhmOTczMmM0ZDNmNTMwMTBkYWJjMjciLCJ0YWciOiIifQ==