Улицы Калуги залатают к Первомаю

Такую задачу поставил перед городским хозяйством Николай Полежаев.
10:05 19.02.2013
0 4727
Читайте KP40.RU:
Ямочный ремонт, который начался в Калуге на прошлой неделе, должен завершиться к 1 мая. Такую задачу в понедельник, 18 февраля, поставил городской голова Николай ПОЛЕЖАЕВ.
 
- Что касается асфальта, я в пятницу посмотрел, действительно, работы выполняются, выполняются качественно, соблюдая технологию, - рассказал  градоначальник. - Это радует, надо в том же духе продолжать, и  должно быть каждый день задание и выполнение.

При этом Полежаев указал дорожникам на предельные сроки окончания ремонта.

- По разрытиям на улицах другого срока у нас нет – первомайские праздники, - подчеркнул он. - Народ выходит, он должен получить заряд праздничного настроения, но когда у нас не будут для этого готовы улицы и тротуары, настроение будет портиться.
Автор: Елена ФРАНЦУЗОВА.
eyJpdiI6ImZmZE1UYWRoQmRFODBObUxvcUJKZGc9PSIsInZhbHVlIjoiYlBLSlkxZm5hRGY0M0pPc0dRK0I5LytJUW02VDk3cXNuakR1d3Z3bXJEc3lMY2IrdkxZZlgvMkdseGtjQUZYYWtmTE1MNHNaODhIUENneXVQeDhsZi9iMjF3ZWVoblE5UE0rVXdxMjRvYVV0V29iOXBzVVNmOGJBcXNTM2NNOTlHVFlhNGFoWlFRRlNzZ2FqTVNMWEgvNFkyM29Ka0Z0VmpqSkQwdHp5cjVqRG4yaGpiZlYvUmJYa2VabUZWWnBGTXVkTHpYQ3EyTGoyVmkvOWNXazlLWXNUcHc1NEQvVGcwemRPcGx3ZkZqTGE2R1NFZVN5eGYzZVlKOGYzd2huWURwbFo0RnM4cDJLazRCL0J3MkI1b09OWTBoKzVWM1oxOTNXTUEzSXEvZVhKeHBZS1E1R2IvN080dVhSRHJKSHJvRTVTMEVaV25XblNWbHVXWndEZGhxNFZEbEZiUlRjc3VYcExnaHd0VFFBSlVKUnd3OEVrRmx4a3VuNDFobnkySmQvYnV2UHRJL2J5Mm5VMFFnOVllQVBqSTJHS01IL3d5ZnhEc2pIWitwSDhhRkpycE9UaTBmbW9TOEZ5YkdvcTJjbllKd2RnZ1BCc0c1K0N4VkdUd0xSSG01aVlWWEh5SVBQR0crdW9Ua3RjSjNnMm0yRDN1S0crY05RUGdPRTRoMVk1c1l6TVQvTlgyblJFVG5GTEhyYmQ3UCtobnZEcFQ3RDZBS1gyb2x0ZWhoS0VBOHNpWnJ5NFE0OVBxaXRienZrMGEzVkUrek9aWHozZ21US2MwOEd3dXhSQUkwdFE2OXhWclg0USt4UVp3T0VoVHc5ZGlsTmQzekY4YjVoZXJpVEJ3UENFa2srclZ2bkRUQ2xlNTlJSkxINTFsT2V1SGIwTk5OTUZxWnJXU21CWkY5MDlaT2krVDdtaE9Sd1dtLzJGRGxpaHE1RlNVRzlMQWZpd3VJMzRiRm1nbHhPQ3ozMms0L0tsQnM1bUhjaEFZRDltV21seTdsY3Q5YjlGIiwibWFjIjoiNjdkMzIzYmJmMDk5NmM2ZGU0OWNkNmU0ODk4NDRkYjNlZmNlYWFiZGY5Y2ZjZjM1Y2U3Zjc2ODhmYTNiYjVkZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InIwOTJJSkl4STNBcWZGcmtReDBvaVE9PSIsInZhbHVlIjoiRFNFdGJlSFc4UDg4MXg3cXAvMWJFbkhRSzlHT2RyUlY2RGc4NnFtSUpPOVc2VFFYQkNNY0djUzRtZUFlVnJoNkNBbzZ4Umlzb1BnU3BMWUp4ZnMzRmtQWVFZN3kybnRHbHlwVytnaGpmWlNPaUdaT1Z4NUhVOVB3N2k1aytFRTJVaFVQZjY5VTAwdXdaU25aVzg4VC9RM2xERFhvOG9mYTd4dysrWmdQVE9RNUVOSVhuQThmM2F6TkluaUtTVEM4aTh6di9RKytZZGVCcmY3bUx6MGVaTWp5QkZMTkxJY3RjVzl6cENuMGZFME9VOXBIMzZEY3NXZ0U4RUpoay81STl1WUhVeHFIVFVRTnVoWnBHWnR2MVZkNXk3ZzFQVEphZEs4eWV1WFl6aEVnRlFoQ3NEY0ZLUEZyMDd0cGdubHpwSGJVVzNrdHlNNmYySkI2RXlUMzkyNG04ZTNGL0xCcmNEbVN5ZUpWc2Z3ZEpjMXhRcnVwQWVnYkQ3cE1SSzI1NUovTFRiTEJqUFVCUjR6TkRVVDZ5UkRDQUYzc0VUa0JReU9OMStVU1hlVVZDMlQ3Z1BVZVRmSHdIR3BENmM4NU9NS0xCczR0K3ZwVjRMMVl1OHVWVFZiR1BqZVVaeFZUeHhRK1VEV2FWVzJKbkkwUzhJNGJ3Q1JtSTNpS09FaEFVeXpsOFRkbTh0MExRTHNjNHVJQW9reWR3MlMyVG5wYTFnRFphQmQ1Z211dXMwS2pBRU5LeTBvVTV4V0NRMUlWTTRjWUhDLzBEUzBnT1RYcmkzalV1YVVvSHdYbjh4QWlVRHI2NVZ0VVo1V25CSXJHcE9FRGk4UU8yS3FMblVnM1lWN2xrdVJudEIxVzdIZXdpSUQwdHlvWXg2VnhCM2N3bXh1eFc1UEczOFkyNjhyZ2kvNkNDSG5xcVlKSFFJLzBrZkMzK2MwZHpXOFNOdVRKUHd3QUlnPT0iLCJtYWMiOiI3MDE1OThkZjY3YmQwY2FlNDQwMTVjNDIyYzA2NTUwYTJiZGY1MDczNmUyZDVkMzY1NTAxMjRjZDM3MmFiMTY2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
8 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZSQ204UVlhSU40Nm9QenFxMU53Tnc9PSIsInZhbHVlIjoidVFPSHI3c1YvaGcyWHl2OEtLSVZvNjlGREpTRXpjVzNQMEk5WmF3MElGcy81dG1DUWs4cHhkdFlNN1dGc090cHhPM3M4Z0N5U3Q4emtuQ2dYaEV2K292Z0tSU3dGbEMwbzZ6dDVXckVJK0FXOHphOWd5Q3lCREdpc3ppVjVJZzc5c0svNS9QOTlCQzVTTFZxeXM3Qk8xU3J1Nk16a0JSWG9hbng3QnVCMHM2WitYOEFjQWhvUldtaHh4STZSSHMxOVlvSEQySTEvcXZKWGtpc1ZiL1ZvL2NKZ25oYTZ0bXYzZTlIRGZkSmQySzkzYnpKblIzVjBvaHJKSkFYdnBwM2hNK1BhRExvWGVtT2cwbndHT0RyaUI5MXRFTWRORWRocFJJSGhITExOTnN2SXYwY3owZE1jc0tqRmZUdjFHeUNvVWx4K052SzV5SDdzdUltWGl1Nm5sVi90Z2VINEhCMTllVVpQc0VFRVF6aVNEODVpbkdSZExJS09ZdmVJT2xHYUFNelVoQmVzYldQUUsrYUJRb0FmY2lrV2NnUmNwSDlLc2F3L2wyRUw4QVhQdDcrcmtvMXdmeEowWGgxZVRIZUtQSk5iTWs1QVJWN1VSRXJXNGpIb0U2K2xqV1liUHlWcmNzdUpWeE5peUk9IiwibWFjIjoiYTRjMmQ5ZGJlYjIzMjY3NjcxNjQ4ZWUzZGNkYjc3MjAyNDFhZWRjNmQ1ZGFiNGNkM2JjMDExNzBiNTkzM2YwYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Iiswa0g0WXlZME9RcjVna2R0VUVTWFE9PSIsInZhbHVlIjoiSDRFdmJKZE95b1B6VEZyWnREem9pWUpjUXVIZU9TU1VYa2dDeUZDMWMxUmVjY2lBUTc4cjhab1NBeTIyRjQyWlpua0Z2RC8wb3R2clBwQStYRm5CTGl1REUwSDJXUlBBQnFyeGtzVEF4SlhwYmN2RWthcWhQRVVDWCs0NGZwZTBVOHBwNGorQ0RqNzl5aUx1U0MwZ1YwYlpNUm5mRzU5M1lIN0R2MzQwK0NLVWkzYnFwMm1ydmU5UHBPS0pKLzJmM1dwNk9pOVQ0Y3Baay9LR1p3V2F1ckc1bGVKVUk2dmtUMzZCYjh3UkZGWlpLNzM3L011azE4UXdPTUovTkJQbjRIQ210bzhqcDhSV0dXL0RBbnc2cXVCSWxlelUxdGJzS0g2VWpWbHg1bHRpV1FObURVTEw2U2sxdzZRSHlQQWRTMVIzdmpvcXM0WG0vVGtLTmRyZitra2tSRGpWb3Z4WEhMbWN1enYwMnpsL09UbHhIUjlaR3lTWGJYakVTenM1dFlMTk9BblAwekdQckJxbjdkbCt2b21SRXN2TU9PUG55Y2ZZU3QzTmtlTyt6U0ZEdEpmYlZLdTBFVGkzbEtya2hCcjVwY2Z5Z2dQTkhIbTlRRzc2ZnFDbWhNQWk4eWM3cSs5K3QraHA2enc9IiwibWFjIjoiNDM1MWY0MDFjOTA4NzQxMDk4Y2IxNTI4NjllMDViMzVjNzI1NjY3ZGVhMjlhZDFiNmYyNzk2ZTk0NzY5YWI0NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikk3eXJRTDF1eGxUZ255b0kvU3JGdlE9PSIsInZhbHVlIjoiVTl5ay9jT2E4MlY2YzlCODQxRk52LytjQ3JMS241SUZsNDArMWQ2WDFsbVNxa0hsRDZJVmR0c1hWM2lQZ0RDUXJuT05uUFNERHVWN0lEeC9RbWdobXFLK3NRVWw2cVV6NjRRLzdHY2x2SjB6TVNzUGVwUkZZeVl4UmtWdXBjR1dmSHlPUUdkWHRKaHdqc1lzQWF5ZE1nMzJRWFVORGxVZ2pIeEJlb3pJUmVoTHUxRGdNUmVmOVM3M1VSd1FWcEVkT3g4SlhPTUZpSytIMVpXdGdTNGpkUGJOeVlqMVk2YkFVZFJjZDRFalhiWkZjL0FHazdvWVVOV2VRSlMvbFJXOS81cWZsT2JwSXlSQThNbkkzamxjUjVzWDJ4SzFnSVM3M3lVOTl1NnVqQXBMSzB2cmQxT0NZZHZNcDl4QjZLbTJ2ZXQzbDdqZjc0NFdpdzNJUGl0YnFhUWJlTjRuQUU2NC9KTGRNTklhTWVFTSs1V3ZYTVl6dmd5VHRNZWMvUzdTV1RzckkvMjhGbVVkVDVLc3lzR2E3YXRTNFRkRloyZ05US2ZpUHZwUTBMS0pHemZPVWlJK3FUOG9KZVNjU0tqa284NzJUN1BvUmFWb0NIRXhCVVR3UUcrWmIwYi9GYmNPcEltN1VPUFZXdWVlWU1UeXZSWnpBRGhsVEt0ZXRsd3V0bml1RjV4bkJ6UzllRmNBdVR3NGN3ODRVZDFLM01lWkx3MFZTUk0remQrVVdJYVRZa0tEUzNlSXZaVDhUS0hEUG9FZDZPRURBYnVCUU4wQytUZnNEcXJIY2NVM3gxMjZsTGFvRmdKWWdpZW9HUWQyY3FOUnVKMzF0WWl4L1VscCIsIm1hYyI6IjE5OGQ3ODNjZDkyNDkwOTU4NzZmZTQwMWM1YzJmMmZiZGYwZTBmODBiNmE0MTgyOGNiZTNjY2M1ZmRiNWFhNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImtsMDRGdkJERHNZYXZCOVNnMkp0Q1E9PSIsInZhbHVlIjoicERIWXYvT2dKSmFFZWxRNXd0b3YyVnFPb2NiZ0daaEhQVjBHNEZxZjdkOWVnSXpUdlg4QnZTbGJIenV0K0VYbmRiZ0hoTjJRWHE1NmF0YWpNUkY5MmNwRnBnQnRDa0VRTXdZYjN3YmdwZVNlQ2NPZ2h5WnBtSmlUblkvTHlmQmFtbzZsbnhJSDlUcGFaYVQxME5sRTJPSFdndkU5eElzQ3ZaU1VtM3lWRXJFU00zL0RMYTgySkFjYmFDMGx1U01peVFETUhLRkNHWDRudDZMdkhuYWdIeS9GL1VOYkRkcTZtY3l1dHNVMGRuRy90dG5WdE9IbVEzZVNLTDNoVTJqUnAyaEp6cGZ0Nk84bU1rRGcwZW1heHVWSSt1UHNHdDZ4VjlhZ2sxVElIRk55U05yRVpjRitXUFQ1THcvcUhSYm9WNElXenBwM3BhdDdiS2RRU0toVE9DWlMvTXA1cXhVa0hFTmVFK1JDWTd6c2gxWkEzMkx4aHdLMlZsOVdNV2I5ZnFpYmZYYWpWSktNYXV4SVlJZjVNYWVNNjlyalJ0SkhralpnL05MVDZJTDFxelhUNTNzY0RwMC9VYUZCVGgzOXJXeGtHU0llV3JBQnV4OXJTdWNBTFF6bGcvdDkyWjZFd0lOa2NiVmpMY2I2Z1FEaUliZDdxUG1uNUZvSlpZU3I4cUlmT2lLK3pMZUtKRDBjT2txM0VWNSs0b2czbUx5djlmTmNiaVFuc2lsN21tVTNpekRHZExSS24yVFRPVElHTXhFbzQ4K29VZGJuZm9DZG44Rno3MmlDTzJROU0vaU5ZUG1BaWd0a0tIcVl3SEdVRERVMi9WQ2Q5akdPQmJzcWEwMFFFVi9FT3BKUVM2MDRLc2krUmI0bVpDMjlSTDNWb1lMeFhncGthQ1BROWJVYlpkVi9YZ2JSUHRBajNMN0MiLCJtYWMiOiIzNjRhZGU2NjgzMGY3YTBmMTJmZmMwNDE5NGU5MWM2YzNmNGFkYzk2YjlkZjMwN2YxNmI0MWI2NDliMWFmMDI1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ikx5WVhJVWhCc2J3aUR6Ylptc2N3NFE9PSIsInZhbHVlIjoiUUNVWTRyMmVCKzcveVlSd2xGOVpNWGNmczVJeUN5UURvbmpqbU83Q1lSVWZ1MGtFR3dnS0VXSHFENG9NQ1Q3ZlE1Y2pVS2NHaFZGTHoxODlqOEd1RitKbVozT1psRVl1S05iSEsyMHh1M0dsa0hscmpULzZrY0FQbmhDeHFoclZkNzJCdVpraHV3dHJxdVFJMGNpNWk2OGM3S2xHWWYvb0FvMjZHa3Ara09wd1VzcWhFMjZQMmJpTjJrZTVaMngrUDBxdEptMmF1ampFVFFaaEt3WkVXVzdwWUtaT0JOdlVxbHNidlphWDZPWVNoYmlnbHlHSGVVbVpYbjcrRGY5dlZnOXgwOGhqMUFpb0NLOGREblZZZFBNWk43NHNsb0ZwcjNmWks0VU1hSmFBcEh3a1c4b3ZPOEY3MUkyVE85YU80bFM4MS9sNHE0RnBRT2N2bzBWV3p4dE5tRThiekVuVjByWkZHcmgwWEQwbFhJQTNIdDNwOUFscExPeExFVlJ1bENIRGhQelAzVFdURlJ1M2FkUVc5UkVUa2NoR1R3SXArTk1oVllCbW5FRGNSRVdaZThRM29vYVlmWmFYaGlZNyIsIm1hYyI6IjZhMGUwYjRjZDY0ZTZjNTU2Yjc5ZTBlY2UyMzRiMWIxMzUyMThhYTYwMjM5NDMwMjdiZjUzNTMzM2M5MDNhNjAiLCJ0YWciOiIifQ==