В Анненках стартует ежегодная сельскохозяйственная ярмарка

Продукцию крестьян со всей Калужской области свезли в одно место. Купить можно даже красную икру калужского приготовления.
11:23 20.09.2012
0 5201
Читайте KP40.RU:
В четверг, 20 сентября, в помещении за зданием областной администрации открылась выставка сельскохозяйственной продукции. Каждый район Калужской области демонстрирует, чем богата его земля. Одни привезли рыбу, другие птицу, а некоторые даже красную икру. При этом крупные производители выставили свою продукцию на отдельных стендах. На выставке можно не только увидеть, что конкретно производят крестьяне нашего региона, но и попробовать продукцию калужских аграриев. Многие из них проводят дегустацию своей продукции. А вот купить результаты труда крестьян нельзя – в зале за областной администрацией проходит только выставка, а сама продажа товаров в этом году, как и во все предыдущие, проходит в Анненках. Открытие ярмарки в 12:00. Работать она будет до воскресенья, 23 сентября, включительно, ежедневно с 9:00 до 16:00.
Автор: Ольга ПАВЛЮК.
eyJpdiI6IkErZGNMTmZZcGhRRnROSzQzdGhFcWc9PSIsInZhbHVlIjoiYTNFb1Q2aGNGSFc5VkpseWZYQTZBeWQzK3NQVm41TTlucTlNSUFSNHBvbm5DMUx3dVBVZVdlUGZib1pKZTdTc0tLaThHZlNUUVZ2M0tkdllXSkZnV1crZGtpcnVDRktGckFsTFVsRDJGMGExVWNWcmM1WHg5VXFMMkVnTktyc1plOVdvRGFuNG4zYVIvQ0dpOFp4NDNaUko3ZFh0U1VJRmZvNkQ5a0xDMHMvL25HM3ZFbm5hZzhqT1psc0F5SnN4dm0ycnE3NHRoTHNHWUFEaXlTaDZ2M3h3NzlmNFNOcGRydFliNnJCSWlXL3hqdFBOWGVDUFpZdVN2NnhsT0JhVXVKbTRZc2dZUTJDOWtsdVN2cUR4bHIwQWN6TGQ2S210cHlOOFIxUGl3RUtWN0R3emZsNzJGVmN1UnBJUVVEWEsyODdpRGFsaS9hNDZkdnRJMnBydkhzR2I0Y09RYnczTEpYUnNjRE1zdUdmMksrdnRYdlA2cnloZ0FoNDNLUTUybTBBczVJN0xwRjhKWGJTQ3NlQ2tGZ2UySzFzdERNWUo4TS80cnp3TWtxc0tIaUlFU2s5K1NKeEhHQ1lOY3Z2eVVoZGRRZ0VsU0VTbTZ3T0xhbEt1VzJabWxCZGhscXVDb2JhOU92T2phZjAyU09SWXc3SXlaenB4YnVpZEw4d2tuM0JZbmFDN1FmcW1rRGo5Mkh0S1VWOExCVWw3ZHo0cTE4MzRJRGhXZXdRYlVGdFFoQ1dUR1RZcDh0bzlFdGdKc0FQLy9oMDZHU3Evb1U2L20zd0U4QmR5VElydG1WZDdhakN4WGhWUExPb05RVFZXWFJlTGNvUHJjM1J4djdMNEUzSzcxUW5iU3dGUjhqMmtOdzluSm5qWUJwNGUxQVl2UkRaV252QXdWT2N3NGo4d0wxWXdzWmpXaHpmVzJKMkdLT3JKbGFCK2g3Q054QWttVzRPbzhOeXRKZi9GRlRIbDM3L3ZKVm9JTDJrbkZwS28reFZ0M3NOZTZVb25nQ2JyIiwibWFjIjoiNDVlNDJiNGU3YTg4YWFkNGVlNDE5ZjE1MmFlNTVhNzY3NzVjOGJkNTQ4YzE4MWE0OGE0OGIzZWY4OGU2YjdkZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjFNU3lZeEN1Z3BKZ29mVDBIL2lNWmc9PSIsInZhbHVlIjoiT1RLdmNDYitvY3lPaUZpVmVxRmN6dEY4UkkvR2FXWkpJSmJIdzJkbFI2MHk4SlBaVlZSczQ4dHVKMC9EZlZvYWpyRUZQYXk0VDVjTHBOWGNsSWFiRFRUcVdIc0Qxc1FiaGpsTDlQUGpXZUtGZ2N4WWc0SkJNR0pRSnl4cHJtakpaTit6SmR0Rm5aTVNJeUpmNFo3UFBsREF3WUNQcWswMUdvbUpvY1k1MnRjWnVDaXQ4WEd5RitwWkNDNWlGUkI3M3p4UG1vdms5bEJPVE1XdVpSN2FDTU54OTdkUHlSVDhNWVFOaS9ENmdUTHBNcnlwSkFhZGtValhTZEN0ODBqR3hXMi91ODNZT3NFeG5GdG9Db2Q2QTVNMHhnSG1iWWQrUkJYbkdwYnBZN3ZocjdrK2IrRUcrZkdMdGxLQ1hzYXE2WkVxb1VsaTJBeDdVZ1pVdExWeUtDTVpaY3laaS9Qei9LbFJVVnEwRCt0RTlaWGJOalhRc2RuL0lsd1ZoT0JEaGRyNVZ3WGpEN1hYY0lWTTlvNTMvYUxhVUZqTU5XbDNYY01rQWhnWVQ3cENHVVdKTzdwS0VTRkhJZVY4K1ExM29URFBlK25mNjdiSTV3THg1THdHSHd5SmREcXQrRitwMGt0UEd1UHBIeDFnbGpXZHRvbHo1akZhOWhVd0l1SXhsL1p3Z2FXeXpmanZ2dXdET2NTaGUzMjNPM1ovREpyN2pQenhVbDBKV21SR2dCSkYzTndKa2JKTFg5cC9ETTFSWkxweDRwNWl1MnJLSDFDTi9GWkx0dWkvVjdYcmNnMzVZRFN3KzNwQXZjTUgrdXVQUlc1WHpTbUxpSW1aRkZCWlcyZTMvWUpXRkxwTTdNTjVhSnpQRVJzbkYzQWRuYW9EZWNlRm5lbUdpVm4rUjQyb09Gd1ZseFh2ZjlldmFIOWNmdkpSanpiL3ZOb0x3cGYvWU13RUl3PT0iLCJtYWMiOiI2MmI1MzZlNGY4ODI4NTVmYjQ2YjBmNzcwNTNkNGY5ZDU0YmM0ODEwM2IyY2NkMmMxZDEwZTA1MGYwMDRiNmIwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdMdDRwZm1OVG1RVnVhOXlJQmtXWXc9PSIsInZhbHVlIjoib2F2aGlnNnBzY0dQbzYzNzdzdmkzZHRVSnhUVFVvdElFenFJVlE4MzN5Y1I3VzdJQ2VvSC9HV2hvdjBFcWlWV1ptZGFkYzVFMFgwbjVZQTc2TVl2NG5XTTM2RFZ4eFdDc0IxY0dTRVFKKzJCeGlqOXZZdFhyTVVWbmxsOUtMc3p2cFdZU2xnT1ZMeklpbzVWYVc3VDVadDRFOG85NjJWOCtTQ0luN0xZd3Q1RGdieWhYOUduMGNlc1dGemJwU1JYSEFpOTA2Y1FleHJoNm9DaDFYODc1dlpEZWhxcTFPc0lyaGQ0N09CTU5scFkvak45WDBZeGZWalc0S2FMYmx3VmkwbHlkTGZVRGVBbDl1SS84eDZ5WTI0eVNMUnM1d0RWVXZtMU01YUkzSHNRcFgyVmtCdHZUcFVpN2F2cDUrVlJXVHduTnRSSmNDSDZSM2xFazgvU3lxOGxHMFo3WE01VGp4Sjg3VEdKM2dla2ZwUm9mWlpneDZ4ZGhPY2ZmdW81UDQvQzVLUjZzaHFmL05OTkJMbWxvMEh0d3E3YmU1STUycTR1b2UzYnFwWHRVV204Q1lOZHpXeitRU0hIZERkc2hXOTJRTG9PRTNXZ284b0MxSkJLSllWRlFaWVlJTVNoTjVkM0FmNS9ISEU9IiwibWFjIjoiMTg1MWFlOGNjMTA3MmYxM2QzMDgyNGRhNjhiNjM0YzkzZTY3MzlkZWMxM2U1M2RjMGU4M2U2YTU3Y2NhMmUyYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxwdWNUb2lyTGduekxidHVsaXBkR1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1VLdFRTN21QRThNYU84V2xvZmZmTmZXN0F3bjZXY2ZrVlA5RWZHdCszeU5QU2VCZ05EMWlxUlgzN2VZQi96ZmxvRkcyWWo1QitUOHZjQk9QWllsVDVTTTRTODY5aUhVNCtqU2xmRGtHL3k5UTFRbnJtQmpXYXFqVW1ZNkVWdkZ6QVFEeXRqdW9pYkJVRXoxRzJra0U2K1V4dHRac3BCMTc3S3FhOXp0VXhrS0pnNzRTc0toeUNYaitCYS9OeHcvT09PKzJVTGR4RFJ4eGxrenBMU0NNcXFIOUNsUmsvSCtFcEJhSUV6TUxXUDlFTHNXZElEUlB3VnFuaDAyVnhIZ0s5c3FSWnA1VG0zSUVFVEpKRFVRWVVqT1FZdzRVUVh0RW5pVG1SSTdScWxwMjBSaE1QMXlkd3NMK0NqejhicThzbTNNaU43M25TTTU3MVp3VUZJM2RWckpSVlFPNGd4OE1VaXZINVpzS2UwWVVlZWYzV3BwNFpiOUVCb2E2ZS9lTGduUTVTcTREOXhiNmRkYkluLytBa1JKRUdHeDQ2UkhyNGR6S2Z5cUladE9pcG9oQlhkYlovSXdXVk1DZnFOV3cvY2JxR0tBaHFWSGE3N1pNcVh4WnhLbDlZMzdvbW41SHZkWTN4WUJHK009IiwibWFjIjoiZTU1ZTExMTkxZTljNDE0NmQzNDRjYzJkNWUwZjU4MjNlM2Q4ZjU2ZmQ3ZjBkMjJmMmEwMmMyOGRkZDc5ZWUzMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhIMXRTSzVVVmp4Mm9ZcEZDTHFVN3c9PSIsInZhbHVlIjoiTVlaSjlGS1VkV0U3azJiMGtiL3dmcGd1N1IvYVJzMTRmYU1pMjZKRTRYWGxueThpZ0RHT3o5bnlGYnBHRlNCTUt0eTlNQUJ2UVlpSS9rTk41aG1PaGZsMDlpa1RDNnpZRGRJWDJxMEkyTXE5REJ6YzlMV2tDdGdPWmV5eWQzeDVnSDcyRTZ3b1NFb0V1YzNTc1hPZUxEV1JWMjJmdkl4Mms0VGYxcjhlenlBLzQzc2tYR2pIL01JenR0YnlQclM4V1poVzhmWEhMMkV0UEFaNkpJZ1FnYVErYk15VU14U2ErRE1NNmVVTTAwWUtnMm14Wm1tOFd6SmJjRXNTZ0cyV0xyMVM3Rm9NK2svVVBIK2hRNERwYzJENXJnYk04Ymt0YkhJOTFRaHhZVk1XeHVZQ3NMMFdmLzhPSENRTTVVU0V6TVhwYVc0WTRld3ArbU5FV2NyVGlFeGR4eTdwckhrRkVXTXhtSFMxeFlUZ20rcHFkSkVxa0JIY0phOGhvSXVidmpSYUpGOTlsUFN1c0FuOGlpNU1LTk15MGdVcHRXZGQxZnFLeHRxMjZ1ZndEcHBBdGxSZHJHNFlLcFdUSVNDWVRhS1lUNTJ1QTdsRGVOdUp5cHVxQ1d1czYrenNnMWtjQWdxUTUybWR4RG9mUlFVTXFXSkVLV0ZRMGZpZGpqcTcyL0lybDJKTnRONGdHa0wvdUt6Tm5LQ3BFUkY0eDlCTU51cC9qUWhpZ09EZ2V6bEFwT2tNK1ZnKzg2WU95UWwvTTJoVVp2NzBwZmpadjFGYXVKcGpIK0pLb2VGYTQ3cHloS2d3ZXJQbC8rZzZybzZwRnY5eUtCREZXamlNajFIbyIsIm1hYyI6IjdkOGQzMmFkOTZlMWQyMWRmYjc1OTQ0ZTQyNTZmMjc1Njk2ZDFmMTZiOTAxNmQwZTBmZWQ5Y2RlYjE1NzJiNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlNKY2tUWnlZK0RTcmJmZDJobG5scHc9PSIsInZhbHVlIjoidUZrdGRkdTdwQnc4c2JLb1JnN0tYRjR0MW1KaDltVitlTjFHTUNRZE85MUNIdlV6Qmw4dTFBbi9NQVlJblk4SldwZzhvOVkrb0ZWeGdxWFFPU1d6a3B3S0pFNXZ3UjM2VGF0N0kvZmNMcytyMy9HU0VVUDFwVmcvRUZuZU0zSXFMVHBDcWNMNEhOV2lSQTdLeVhJeldFenFqR3VrZlZGMFQvcFJQRG1IL01MWE1aTzJHaWtiNFRnSVVEM05Oc2xLVGJjNHlmZlkvYlF3NTdnZmR6bC9SVWh3Y0k3RDZnU25tMWI0Vms3dEkyRVlGdFlMMmQ2THNsRkFXRENPMWhmcm1CTElZTWwrVnJPVkVna1E3aE1WWEgvMUloZFdZZXhGUjdsNy9xQUJLUWF6aTM0VjExNG1Jc2pTc3JQM3k0ZlIvWElyZ1NhZXVRN3dlK2YybTZncHBQT25qQ2JMclV6dmxaUWdZbTZpMDZUWENpcDFSNnJGVk5OdEYxSXZHdllFSlMzMXk3UXMzOFNYTU1MOVJqV0xtQnN0bDBoaTdIcStpVklTa1dSYkNKa1R2a2t2YkNTRVk5YjFLRHZDYlBsUm5ub1Z1NHQ5WEw3SG9vam1EaEQ0UzluMlQ4ZkhHbXhtZmZVUEIyVHZuRG40end5N0tFSVFqZUhObE1iSkZBQ1dIWHUxUGQ3UHc0bHZwWC9TcklCbWV3N3VGcHo1QUMwb29lNkRNbG5pb2lNdklTZnJ5ZlV3aVh1S25sVTBteXVzMnNrQWxCSU9tVUF5dFkvWmZ0QWFvVDNCMWkzUFppam9WVVJyejdZOU5lYjdBRWw5cDh3VEt5VDJ0Z2JIQld6Wk1FWFdiUHRiZStaT2JhTGxYcnRIMG5ZYVFhZWFYc2VUSFY5VnNaYjY1UkVTVEg0cHBtTDA5VXRTbCtVcnpRa20iLCJtYWMiOiI3MTBmZjljODAyYmRlZGQxNWUzMjU4OTk3NTRkN2Y1ZGI0OTM2YmMxZjU0NzNkOTQzMDg4OWRhNTUxYWFkYjA2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImR0Q0tFYXhkeDBTd1c0NU80d2VWSVE9PSIsInZhbHVlIjoiQjBwaUIxSUNjTEhpcjNURUQrdmhQc1JkYTJrRC95OVVMMWxOWXVxVGd3Mld2Z3NuL2RpVXRudXp4dkRiRS9kWVJjS2ExeU9NVTFqMExsZmFLMUtFeDZBTXg4dnJVWXdWOFFmbjY1ODJVQW1JOW5LcG8wcUxVbHVya3VJK2Ivc3JrdHF1KzRxWlYrOTU1V0lVOGVkQ2NCeEdMT1NDb0lWR2FQN1lyK29ZKzFlOEw2cnA2S0YwdDI4MzE4VTFhY0E2bXNINW9CdlZzeXloNDVBTHJtQU8vSmt2SHpXdXFtOUxGN2Q1RGlLejUrQTFrMDFxZjB6YzFNaWY0ZXE2K3diQ3hZUHVQYjdDUG5vTFFjZGkrMTZ1OXFXai94WFdTTWRWZlFOOFpOdXl3ajg3QVduV1Z6NVJXK29XL2c0Y1VFSnRFVWlDZUx0TW5wYkJMekJmMlVuUS9iNTZ1K3BOUi9VRWl4R2I4Y0J0QnJQQWpVS3VrVG9YR3FGOUY0M3FpZ25MWFVsaGFOSVIrSmdvTnc3Yms1S1ZxTExpTU1kN1NtOThlbzJSdHJTMWROSXpKU2kydllHV214bGdXUVN5TDdLYiIsIm1hYyI6ImY3ODM3NGFiYWI5NGRiY2JlY2NjMGY4ZTBkNWE5NGQzMGIyMzM4NDA2NThmYTFjMDk1ZGYwYjUzZDg2ZjVlMjUiLCJ0YWciOiIifQ==