В Калуге разыскивают поджигателей автомобилей

Машины сгорели в районе Правобережья.
Екатерина Зеленова
08:40 17.09.2020
7 3562
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:

Ночью прошедшего понедельника, 14 сентября, в Калуге на Правом берегу сгорели сразу две машины. Они были припаркованы у магазина, сообщает полиция.

Одна из них была уничтожена огнем почти полностью. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. У второго авто имелись повреждения правой стороны, стоимость ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Рядом с машинами была обнаружена бутылка с остатками легковоспламеняющейся жидкости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Проводится расследование. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjNBendFYi84dDVGSk15Ukg3b1dqR3c9PSIsInZhbHVlIjoiSldONFFmTmY3bGJtZy9INmRUTWRjUTgvazVxYkx5Q3ZaVFUvNHF4Q05xdU51WnQ4VWN0NE9BcXFDNXpGNzI2RlhZVTF2cDF3T0J6UG5WeWYwVjd5UWIrUVdBNWFXMUxKMUlDN3ZEMHUwdmN6S2NjK0I3anJkamxXOU5mWld5TXlreTFRK2YzZFcvVjFxcnA4TTBINkl0Q2l5NGxOZi9mcTdnQzA1MDU0T214M1RaN2JZb2lBOHBvY3RlVmJmZHR0bHZndVlhMHI5OSs2dmN2dWtvQTh0a0VUM3Q0UDdJWjd2VUtPM3l5MXQ5UkJvNXE0dU9UTXNtTzI2QVNtb2tqYW1LcEZZaUR2ZDZjbUZPUUd0eWFMTDhpRm5HT2YrcUtWcmhXVGlGOTFGTStIQStFSXB4N0pUWHlXc0VscWc0ZVpqVGRWa2MrV1FYelVFbHF6aENpWWxQdWtoaFhIZmdBZjZHOFA2b25iTm45SzJoZkxRTFd4Sjdza2JucUcxZklPNWVENFJCMENLMGFYb2o4WnVIOTRMZndNRTlNcG5uQnlsQXlkMUlRdHVCc3B0SDRzeFVxY3ZsSDVxaU9BZkliN0JBbEZJZHhndiswM2U3VHpjV3BCcFhPeFBFV2d2VS9PZUdPdUFOVERpMDF6ZGhObnNRcVNJQWwwYnp5Sm9rRnhuTUxJQUR6Y2tzeVV2NkNkRVE0V09kaE5jNkhFWXFrY1VTaStyVUdFK3dSTjRZZXdZbU1qRUNrZ1JwTzZ3TlAyVGdQY0trL3pMbGhha2Vzb1JPN1NFa2QvMG1ZSzl3NXVIaHVDdVVzSmhQckNiV2xqOTR2eVJaNkJ3allzZWd0SkY2RW5zUmRRVjc4M0I1OGVCR3QvRFpXZWZqS1FKV1VaOVg4eThnckhtS3FBS1RwTStqWXFmRUlGdUdBczg1OGZNT2NjZEZ2TDI0YlRqY0ZMWmZzYmhKSytkMjl6UFhCQlFTbXZIYkxYQjZaRDZDUGZMb0tWcWhrVTA2NCtCNUx5IiwibWFjIjoiNDEzZWYxMDFiMjAzZjZlNmJhZDkyY2ExMGFhM2ZiNmVmMmI5OWFkYjAyNDllZmI3YzhhYzhiNjRmMWFhZGJkMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1KdjdBMUVQeTRWZ0pUQUNXRGc0eVE9PSIsInZhbHVlIjoiN1ZqbDUvUVo4V0YvdkFOd21ramszSG95cHJjTVdod2RMUmxodXNjaHpTR3RlTWhQckY0YU1kMnRrbHFZajJZWk1BZ2tUN2d2KzczWk53amlyVVFUYTMxcWxTWE1FUVNCZy85UHZ5S2dubmhMcys4bUx0MXpXRERqK2xCVGlwbUluMTlJc1FIczlnbkNidXRsR1owaDdXTkxxaGNzdHZDL1p5M1BOdE5YRGVBUDQ1bU53Sml4ZGNURTd2aVhja29lbEhMUk9MM3ZiY0dYb1dMMFNrUWc1UkdELy8rYi9rOWhQeHFvM3BZekpUVWVnWWZPYWdRU2w0aDdJaWZzSnFJYlB4Tnl2WjZDcDQ2VlVkRjhUTnE3UHlaVUhndVhkdUx2UGpJaUd5VWllYXZDS0did3pmbGRINmVqUHl2UGYzdTI4a3BxdzMyYmtwSndNeW5sMytCYk90VzBrb20xdVhjdTNtN09ic294ZW56NW81b2gxUUJIRk1rR0loL2xHTU82TFZ2NklaeG9NL243bU56SE5QaHhlRG0vamljNW96eDQyQ1Bnb043MkJuQWRkbmJwa2xnNXExbHcwSkdDc1g4Q0VZSjlrdnI0L1hRdDZMMy81aGFEVTBMaWI0OUJtNUxBMG9OeUN6V3FRT0x5WVg4aVJwN3RQRTFhUEN1UENjR1RRS1hSdUVzUHFMdXBRclpFUkxRTVJRT2p4L2NwdjlEYmJrQXNMRHhCMjNKWFZDL3MySUd3R25rRUpadFhrd0xiaGw3MFE1aE5qWDMxbXVSOFNBTThNMTQ3eTZmYjZzeDVQZCsyMklyNHpwSk9KRkt0QW5jaGtlaDhHOXNCbHZsTGg4c243L0JBOVFlUmRLUjJLcWdHV0wrM29mU2ZybE50c05jbDFQQ04rUlRMd1pxM0w3T0E4VUJ1cjNCQXU0Q3N6VTE1blRWRU9temtHWVNPaThVekR3PT0iLCJtYWMiOiIyNjJkOTMyNTVlMDIyY2Y2YTY2MWJkMGIxNzRhYTY4N2VmZjRhMTVjMTM2NDM5ZTVkMTM1MWJmNDBhM2ExYzgzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRmYnFPSTlyOUQwL2VkRzM0dzVvNXc9PSIsInZhbHVlIjoiSzRSSVB3VlJpOGY5OXFLVEdyUVIrSjFDUy9LdHNZczgxUkc2MktyS0ZTQnpqOHkzQ3lwZVZKb0svNHJNWTFMaHFhYTI2WnZXQzdiSUJJZFc1RExLeHVSRmFhYjN3TmJFTlFTNEJvT1p3K3Yyb2RrWjh0bVZSRHptYkw2eCtVdk80NDY0RWZ2a01DSktXVVVQUHdQeHA5am1MK2gyOE8vQWxPeUJBZHU2WnJIR2Q1cVgydkpPbnJWUkZzb3prS1NWeGFXd3oxR2ptL0IwaUptNmtRbzBONjFTMDNnRzFIOENNVkpZR1RQdXVicUZpankyOWNPY1ZCLzZrZmRpVk85YzhNREV0cHEyeVVSVlBuNlAya1dvUzhBc2Z4QUJVcmtET1JWZ0pvdUxBamdIREc2Y0t2ZTB1RnlHZnd2RWVaMGwzampVTFNwZnQyTlFaNlcwNit5VDdsTlVmSTc1Skl0czZzL2k2V25QdWlHc0pwRVIySkJCTEJ4ZHJQZHZFdUlVTnEzSHBCZm1qbTFLU0RBTmJCSkJYUk5GUzJoM0Jzb1MrSWJUdTFndHZqclZZbnRqWWxVSTNHMi9oV0hrVFMvNFNJd2tpZEFnV3hoTmc2RGlib215V2tFT2tmeitmek9hTVgvVXpoMSs1R0E9IiwibWFjIjoiZTU4MDc2MTU5ODQ5ZmFjMTgyMjBjODc2YjU4NDIyOTk3NGZmYzA3ODg0ZDhhMDU0YWRhNmVkMTRlYjE1YjE3ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjBIZWdiZU9QeE55cDdOaFBUWTR4SEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3NwR3ZTZWtzM09XeWpSTDZyRjczSnkxV29HbkY4U09CZU9nVkpGKzlTZHpEYUNtb0Mwa2ZXMEtqemhzQldEczlhSkRlN2x4T2RIa3J6bG4zQWNVS2wrVHpnaEhsMmQxdHRxVEZsQ3ZyVWlwZUQ2b2pRUVZrZ3IzV0NLcVMrZW1YYjVpL3F2R2cxSnV4L25ZS1k4MVNZOGpvaDROdm4vdnFzTGxtUG9FTm1CVDU0NXdkYzRLQjVXSlc0QnYzM0dIL2ZpRFBxamE0MTlEaUJYVUJ2Y0xneDJhMXRqL0oreWxHamc0Z0NLL2N5ZTFVSWJqMnIxTjBYTjVDT3R5NXhlbUExS2RDWUpDamEySTBldlZIUnQxa0U1eFE5OEpSdzU3c0s1RmlHSGozblhPazM0TmtVek45Z2tHWWk0K2g2bm5FdGtHazNMY1RicGtVaGZpbXF1VDZmaDdkdUZaUGh2K3FXRVBJMXJuQVJPdGxxckFacGxOdjlYc1BYZmJOL2JsaGRmNGQxUjVwNmo5WVArTUEzbUtUSlI2eTBMS0JjSzNva01ZcW1BSTVoUytFYkc0Mng5YmUzZUkyT0s5MFhRRzRULzk4N2hRUkdxL24yTERCSEh4ZGNkSVpYNU5DdmErSTZnMWF2NEEvNEE9IiwibWFjIjoiOWM2ZWVhMzU5ZjNlYTUzNzdiZTM1YmUxMTNlOTIwYjA4M2EyMDMyYTlhZmIyNDlhNmY5ZGUyOWJhMjk2MjhhOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndRRmlFWlNtSUlkd1JuQ29sNmpLUUE9PSIsInZhbHVlIjoidmdPSzk5S3NTUTl4Y0JhdjBWYUdPRmp1dEw4U2hGK0M3dHJ6Q2Q5SEhQa0dReDhud2JnYVdLejFGU3ZWTzdFNjJJcFZ6cnZEN2hONkY3KzZIdjlkUWdLL1MrakNmN1p1M2hMZ2N1ckVpVnJyRkdKcW1YYnE5UmJ4bDBBai8wRG4waG1IZUtMd01jMlNRNytJWDBhQU9YY2IvOGdJN0h6TWZ0ZklremIvYUpSRTNFbysybjBnaTlMaU13d1g1U3cwOWNTQlRGaFc1dzlNb3VXa1FmcCtrcUlBVC9xY2Vicy83SjZWV3M4VTdWSi9UV1pwOE55RDY5b3dteDVqQWdMSE11UXkreVFoZHk5KzhUamMyYnFUbGpGUGNuSzBNYkUzWjZlazFrSGR5aktxUzkvTEVFcHNLUTlBeXpEb3RWcU9ZSm15eHVhVmdJcFpmelJ6Z0ZDN3NkM3JwWDdVdE5NU1hiOVVmdU1tK3JWUFpyRTVpS096YlRXOG8xQ2ZEZTcwdXN1bkhDd3hXVXUwWXBBanFOOVdTbjlQUDVYVVl5SjhhRVVlM1ZFeTlOeTk5WkVISG51TGl4K2VHSjNZeTNCTlJoclVlQmxSZGFlV1hDTHlDb1BmOVdpbXhRNGZkM3QxSjl2WmxHaStoUk0vWHR3b1E4SXVCMjk0UEI4ajlNTi9WMGRkZkVGdlBIVUZ6V2JtSmUrbDROdk5kRFlQbW9GSVk2b3lCdm81SGVIa2VVNSthemQrMUF4bGkrc3o0K3Fqa1FTbzFNRkVkckFRVzk2dE8zai83MlFHWi9OTWVWZlV6WTBlbk1yeGF0L3gzcUcyTWRodWJoK0VBaFlCTk5VWiIsIm1hYyI6IjhiNGJhZTg5MmVmMWY4MTY3ZGE4OGY5ZWZlZDJkZWFjZmQyYmQwZDhkMDhkZWNmMmJjZDI2MmU0MGYyYTJmYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlExdWl1Zlo0WjZSVE9lbHJid2ZuakE9PSIsInZhbHVlIjoiWHRuc1kzNVRtNDczWWhoQmE0YWpHdzN0Sy8ycU03enI2L3pkTVU3cDl3ZlNhY3VLYXZ0RUxZS2tUVG1GVDdVaUtJRkRWZjNPQnZWRE9uQWpNaXNubkdUMng4akxQeHZHR3k1K3p3OW5XM3RqQkpEL1N0eFdDbG9XOEEzNkVySE95VDlqM2tBTytDNzZua3hxeko4SFhvQVdLaWNtNjVsYkpUcHF1WGJsNktJL0t1Zm4rMUxuMUVZSGEvM0NEMGRSTVkrYTdjOWxSRFVNNExQNHVNcmlXazJXZmI2SGhEMkhQQ0pET3U0SUZoajhTMDJjK3IzblRqWWk3RERoYkh4RFc2dThqZFlaRUdhekZsR2xNM1FuNGlkWGt3MlVOWW5DU3lVVXAwVEY3YzJqeWFjU3MxZFJIU09uYjVvaEF6UFpEL3ZLNGRwTXFVejFyUWwxUEpnYjhRSzdRRXpQYlUzQlRGSGc4S25UbWVtTHhvb0FTeEZ0Ym9GUGVUeGpORUlCazFXTVV0dS8wczFQaC9vcTFiWHdCcGR1SzV2NGxUUkZuN1pVbWh2Wm1GUWljcXI3MjlkMVYxbENJcjhjOWJIMFZoK0ZlMW9Ob2UrdkpVaG9vQ0YwSEw5VVo5Tk5GcDRqZ2pyVkI2SmdxeVN5M0p1djdaYUE5enlFNTBPdi9QWXgwbFZSNXlqRjd0aDYyZ0ljRVhseC80Y1JCdkFZN2tqcFh4dFdETzRucHBZNTM3QXRzczJVdWxGZmxRWG5hWjV6OU9KMXNDYWFNM1hHQ29iTnB6eVRHa240aUtkN0lRdzgxcmMvVzBPaURBOEN3ODBjdzNJTGJaTCtuZFVsZVp5RDMrWmVFSDdtUUhiNmV3OXJhTkFYZ2dTdkhwbU0yb1FQOW9LanV1UFo2TGptZDRWZmRIM2pTRmZFZjFoTDVwaTEiLCJtYWMiOiI0Mjg0MmRiOTEwOTZjZDk1YWQwYzU3NzVkOTg0YzM1MWFiYzA3YTVhMmJlNGY1N2I2MjhjMTJmNzNiMmI4YzBhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImEvYnoxSEhjbEU3STZ1azNjK0ZkTFE9PSIsInZhbHVlIjoiQlhES0lnZ3BIUGdyVGNjQ2g0bW9ld1BwT0dYdWF4VGx1Y3dmblIya0VDVllOL2g0c0d0MXppVjI3TkZrbVFHV1lTYmkxZmI3QlFDaGp2M2V1dUFNNG1oZTliL3loRVplUnJycWpTakExeURzUG1wNVBHdlNoSzI4NHhsNndWZlhsc2syK2xNK2dORHlRNE9WQmVRMGRBSDZ2VW8yL1pyb3FRbnBOb1lFT3lGWUxQTnUvVWgyelJkNWxCNXhpMU1yakxYR3c5Ynlvb3ZuRSt4R2dLUGRDdlJqUFNFcjRLMnZaSkdxd3lwYkNNMjF6NGJwVjZKenV2STdOMi9pak9QdGVDMmJSS0ZCUmJWTitIY3BIcy9KRVNNTyt0dHBnTU1uUzR1UDluMDlNTlJwT09UT3BpT2Nlc3VpL1lMTjBEUWZ6K1hBcE5rRHpZOFRoWlJIei9DbEp4Um5JR2paVmxkRTMwSk84SUZ1Yi9xVUtPZUZ1bElPTTF2cjVtb2ZvZTVLZnVuRWlXdnhSdXd6R0p2RFN6dDZrSE5QTkZOS2N0ak96R245TGNrMmtQTWlab1BiWkMxU0hKcG9DVGpSQXAwNSIsIm1hYyI6IjUzMDNmNTY3OTVhYTkzNWQxMWJhYjk2M2Y5ZjU2YjExZTBjM2IwMjkwYjRmYTgwMDNlZjE2NGRjY2Y4MzdlYjgiLCJ0YWciOiIifQ==