Двое калужан украли 400 тысяч с карты хозяина, работая у него на участке

Пароль от платежного средства они подсмотрели, когда он расплачивался с ними.
Екатерина Зеленова
11:35 20.05.2020
5 4280
Читайте KP40.RU:

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковской карты в крупном размере, сообщила сегодня, 20 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Фигурантами дела стали двое калужан 18 и 28 лет. Они работали на садовом участке у местного жителя и подсмотрели пароль от его личного кабинета в банке, когда он снимал наличные для расчета с работниками. Потом они незаметно взяли его мобильный телефон, вошли в личный кабинет и перевели 400 тысяч рублей.

Преступники находятся под подпиской о невыезде. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.


Новости по тегу
eyJpdiI6IkszTkpzWEUzekthTm9XSmVvZlFtaWc9PSIsInZhbHVlIjoiMmU0OWlPRUlweU9TNXN5YXZDZ2JSL014MHBJMEVXNEZFZm5KTGNYZjhPcnVtM1hQQzMrZGx3MUFJai9Ka2xxSDNsYWh5enA5WFEzaUN3TlYwVzVOR0RETUttYm03TkJSNTB3RG5sVE85dndQNmJNSmR3WGdNVVI2ZEsvclduUkVQQjA5bmpUOEpOczF0N29tTWtpMWVsSWxncEZTbmZoSkN4ZUUvMEQ4alNWKy91RlI4aTlDM2J2aE5OZlNJaGhFclZ4eVVUUEVxSWhJM3NPdnlvL2VMWEIyOE5kVldsQWtPbE9RTGxCcjlwWHFBdVdsWW0zaWpJTkI4ZmJvMDB5NVN4QVRuMmhIcEFGcURYRzl4SVZnQzJaaTRqWVhPakRzL09jc3lLRWtXam55ZUZQMVVBSTZVZVkxN1VEV3JOTTdJVTFFU09maVppWU9ZU1NCam1lL2VRSXB2SVNJK01ZQmdjN0srUWRTQVZWT2dINStjdkdvZHh0VDRRT1JSb3VGV2N0R0V2aUJhblRqZ2I3dnVqWUJ1eUFVeEhFeVNYZTBWM29mZmhucWdUS3Izd3VpSWZ1c043NVdKS2Z1SGxNc3FDTTdvUi9LMlpqYXk2ZjVkd0JNeGp6S1R2clhIZjNlUldEc2hWWjFYb29IV1VGQUdYRHZyZnd0UlZCalpYNGZJVldPNHFMc0Zjdkl5Y3NIVkQyRExzZldzMDMzY2trVDBqNDg3aGUyTjMyOHlQZXQzczhibjdDMGRWdk4wMU9Ha25mVUxBdUNtNFUzRGk0YVB4dFE5MnpyYmZqMktyZU1oZVp5ay9rMUdVUVYrbzNIODVUV0hyN2tPMGE4OWFhWTNRV1dmdWZLbzVDdDhvUDhiMGZTVGRzZ1kwQWFZTlJWTzVTb05oc1QxRkxLdXFGZjNXa0d6OHF0R0U0Q3ZXUEM4SUkwSCtzVGkrRHZHOGxCbDVybHVUaG9GQkkzOTducDlmYStOQ3hkMVlPYnBjTzB6aWJOSER5Rzc1dXRKNDJ0IiwibWFjIjoiODAxYjQ2MmZjMjM0OGE3ZjYxZGRhZTFlOWFhZDUxNTA1NGNjNjc1OGNhNDllYzk3ZTY5NGIxOWMxOGI3NmY2NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFrL25uWHR5L1NMckNDazZFVWY4ZlE9PSIsInZhbHVlIjoiK2VlR2M1U1JkTDltanJXSlhRck1VMmRWc1g0MnI2UHpqYk1QaGJDTWtHLzk5MmxNekFCM0FRcTdaWTNXUFZMMmw0NThBTEl2cFJDT2k1dXRPNy82cHYyUVRlQ3BUODFSOHF4QXgwMUFtQktmclRKYjVLNTFyTGVuSUdOM1l1b1B6YnhnL2Q4Rk5QTmRXeEYxcUgwMGVBcGZUU3BvdVYzdEpPeUQ4Wm01aEI0YlB1ZHdvSGFMYmZsZzFpTmRHUFJpUHN5a0lkd1JtU1RBbnJNcW5VcnBOcDE2LzJXM1NRYWZ6ZnJFYXE5dFVuZW9MSGdaMVR2OWFqWTFiK0lzM0tUelViaFV5UjExQ0U0U0N0WmRXTUxnNkVYR1R2bXU5eEVJR2JZUDRvcHBISVcraFBlN0kxK0U5ZlFucXAyb281RW0xQkhiSDFObnZHTUNZc0ZBRXIwM0c5My8zV01HK1g3aW8yaWVwUmJRcEJiNTl3VWUwcU1YV2dKYXB6UkVHVGNoZGtlQm9PdUNoREdHaUJpU2txSjNWUUlodUdrWTJwd28rYVRkcGZjOTBYWm81d0RnRWVpWmJ0aFk3dHJyZ3MzWGJGTHBrd1FianFrSWwxVDhLVEFFMDIvWkJUKzlhc3llSlFwMDVSSFRTUmV4bUc4T0N5UERBdSttQjJkbFVSV080S3BOVjJNaE5FN0gvL09VbTZkYTBIWFhGU1NRNWpnbk1wZTRJTGs3OExaM1ZrY3dsOEVwMlVNVjUvY05sUzJxNTVYVk1Xdit6U0g3RjJqMkh3dDIrL1pvb3pFdm5OaGNDa0pBcXFPUUVJcCsyQ3dRb3cvclNRL2lvbVRXckc2a000ZEY1Ti9vM3FlTExtSlVaN0tUYjV3U3FxMEtVNDJtMzJrWXB1WTFYdGJmSzRUMFFVdDdQeFpOdGFVNEZ5Sk1EcUVkTSs0SGxuRTEzZkhTNTl0eW1RPT0iLCJtYWMiOiI0ODc5Mzg1NDJhYjZhYjI1NzM3OWZhNzViMzJkYzgyMmZhMTlhMTY0OThlNDhkMjBmMDQ1ZGI5M2ZmZTljZDBlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhxcDFvQmUyRVA0RjdRWmJyb3d3Z3c9PSIsInZhbHVlIjoidzdvTUJ5QkNaeUhrZ3JzdjBEcnU4SWV5cG5HdmxYM3o4UzkzSHc2eXR0a3ZjelhqTlQ1OXpINm9RT1lUK1VGbXFqWTJhTy9PQXVhVWFRc2VvYWhmbDZaZFNyNHRrUGpQdTlsZ2paNEljODkyaWJaU0RzdWlNZ09STldCUmpONjJYRVp6L21MdTYxbFlESTZoeDJTaHVhZXJoZDJYTEJJRkxpVk9ZU1NNL3lhMXJ3TU82dWZZVnVsNDZITGMybms4dWJSWnBOdzZ2cWZaV0E5SnF5d2NMTjUzb3lOVzJGa2pqUWJmbUJBMHdGVitXRDh1ajZiT2RBVk9UVHNhMXlGNGZHazFIRFkxSHRTYnhVTkZkSUNicldmeEthTk83NDBORVFlL3Mwc0lLUmlwOE5hYUFvNHlHUU42L3pGR1d2SGZTaTRBQXZ3eTBBZ3N1WC9XVVZuMEJaTmY2NUh6R3VxUXcvaEluRFZ2LzYxa2htNHpZMDVOYTlvQ1dadzkrZUdCY0p3THRKaFRYeVFyRytueVRNeEZkZGpiQTFIdytvL2REbmJCTDYvV25TRnlrc2JWK1BheW5sdEtyZk5jbDNsUXJnUGZqd1RvZm8xeTNuZUhMNHZkc0loMEFkTlpPMkp1Mk1JVHBWMXgwSkk9IiwibWFjIjoiZGVlZDQ2NzY5NzUzYzkzNjNjMTk0NmJiZjUzNmQxNzQyOGEyNWE1YWJlMjYxMjJlNjQ0Y2E2YWE5MzFlYzA2NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik0yZ0IwVXdHWDYyQUxtWkpJdHUwTFE9PSIsInZhbHVlIjoiTUVGTzh0SGVJbk1mV0NaV0tlK203NTE0aVhJY1RiYjBKL2o2T0I5V1pTK3B0UjlYclplc1FkZEhKT294eE1IQTFtY1kxLzZweUxhbkQwVmxqVFJvNW5hSjk4SEh6WTVqZW9OeEcwMlNnR25RdTFCM0xlWFRJbG5IL1hveGFENGtUUUNJMFI2VHlBeEdxZ3VYREZsNTBRc3dWam1vNmtrWW44YUxDbGsyTURCdzI3NEZQMHhjeDl2N05QZ0FDcTlMYmZYMUpZNnV5dG1WWlpzNEJRZmRHcllkaVNZdjVVbHhNblRneGRSbXh3VUFjWFFuaVdWZVpZbkNmcnhyaUxoS3FZQ0RWbEl0ckIxbVVNV0E3QU5ERkprZ3Qva1VTeWx2Y3JyNVhGRUN0WWh1S2ZZdTE3QW40Vis3U3NPS1d4MVJDaU01eDg5MDRzWkJnSWlVYnloQ1p3bE9ZY2lPclFOTjVhNjd2cExkNSt4VHpRbmQ1Y0lKTXd2dm42dmdrR29keUpCUk1XSUkvSk9mOGJOOHFCR0NCMFRPd2NOd2Fyd1VLYVdPODZxRklpUG9JTDByTHBtaVMvYjFaMmxMS2g3KytpQjduR2x6SHZyZnNvR1dtWEs5M0haZXczTGwyMEVMSVUzTTlxczZIdkk9IiwibWFjIjoiY2RlZmFhOGVjYzlmODI0MWYyOTQxYjE5ZWJjY2Y5ZjU0ZmM4NjAyZWU1ZTQzY2ZmMzcxNDg4MDUxODU0NmFiNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImEwWHZjSFZhM3B0OFpSZXdKaFFuZXc9PSIsInZhbHVlIjoiczF1OGdDN0dzaGxpVzFkZzlSZjFNNXFpSG5rWXdwR2MvN2lUM3o3ZTJuQlBjaGdRM0djZzF5aEhHYUZaV0FEc29nbGVFRHJzckdMR2hJSFFjWlNYUE9CVGxqUk9DZnJNZ0hPdjFyQ2ZmYjN2a0RsNEhBb2tNRXQyL3lrdUFlb2hJZTVIQk9TU2pZMHpmWFk0b1Z1eU9YNjFaT3VtbjNtdWlxYXZRMzczeThhVTExc1NobThyNzg5bnoySkNKR2Y2QnZGMnk5eGRWZkNKbXZ5ek5hQTlqUTEvdkJ2UkQ3Y3dURVpWVVBaUzREUHJ0L0JKd2x3YVJheGJwY2RJV21VdDJFUHE2bzY3S1FNUkVQMG1VZU41ZE1jY0JHMlhEck5IM3MwUlRoVERMN2JweVpkMmhBTzhGSDYxcTFPQ2ErZjdoSy9wVi80WEhsOFlSWHRPVmlEOG1pTmJQL3BycWErWFdqWEQwTWhlQWRyNElQeHlWUXpQdUVnQ2dJOVd6TDBJZEZzTXVHalJ6eGZRS1hDLzRvbzhZbEoxbG52Ym1BbjNYVUNGK3JWdTFnVFpaRnhLL2E5bXhXcXFuUXhnekF2RlJkbXFuKzNHNkRETWFzSnByekppVHdBQjZFVllCc2V4MERjNWhCU0VqeC9Kb1VyblZpMTJvZ2E5Ty8xRUJxTDJCV3FWRGxLZjFCNS9ydFVlNTk3Vyt5VUMzeG9rUjB5UjBGZ05EK1IreWo4TUtkMzZGZG9FTDhoakJ2U0FoMnRrU1RnUjhvV1UvV3dQbFZ2eU85K1VndXB0OHI5NHk5S1Rta3cyWEl6RkhDVzc2VHNYUGZTSVJiRnlDRE1IblNQTyIsIm1hYyI6ImU0NTA4MDdmYTMxZDIzMmQ2MjdkMTRjM2Y5YzYyYzQ0OTA2MmY1ZGVhYTI4YzIxNTQzMTRiMjU4Y2M5ZDZiNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjR5WmtLSURLUi93UlB4TmhBRzRTeFE9PSIsInZhbHVlIjoibjloWll4NGFGV0JiVlU5OXVDMVRKcnBCZkI4d0E3SEVCZGdHK2hLc251dUhhTkg3Snp5YlhURllDWUhlSVZNcUFiTTV4TkUvb3FBd2srVnlneENvN2IxNkR4Q0U1M0F3ZmZjb1VsNnpsZ2lBdnhBdTRDTG91Yy91Qyt4MTd0aFh5MUoveDVmL2NuVTVBSmtxT3hBMzhWYmtSdVM0NVVGZDF4SVU1d1Fzek5WdTRFZzA3RHJncUlRcS9FYWh0VE9rTis4Y1hrWVVTZFIzK294R3ZZRUxJUjQ2L0tmYS85aUlaejd5SFVvWnFjWkE2ZGlXTWxOdm11K2dPT1YzM2NVNEJlZjNUUCtCcytmVklMYjV1a2w2c3VRdU56dEF2aHZIa0lsenVBODB1bHBHMjlKMGhFanpOZ2dZM0NIZzJ6R2s4OHNzaCtDQTFLUGpYbFpEb0RvQlI3cW91Tmt4b0MwRjVVb2phWXVHa3dkbmIzZkJlRk5kZ3hWeUZwNWpBTEUrNDZLMlhBSWMzL2VMckRKaUFCZnBKdkpPSk9IbG1vN0NQc0FScC9ZN1pnL2hWMHVwTm9zZWZnOWpyYkhjWFNGWER5Mnpaeitwa1RsMERnc21SckpxWVppZmVDYzd2R21XZmcxMENBRGdJWHY3LzV0STRXTG8yZlo3THp3OTNobk95Z3NqU1Fzb1NqTHJmRXIvbTNMdXh0cUMzYm13eWs5a0pxdkNyb2oyZGZLS2U2alNaeHl2MVl3RGxQZGJBZnV6TVovMjk0ZFNWUEVESG14aUNmemU4L1BLWlc3dXlNTHNVQUVHc28yTC9NWG83c01jVWJRdU9IUVE2V3QzNHJrNkJVUXVSZm1iSHZ4cThTWEJ0SlBhc0JnY1dzNkhpL25mYTVGODlrUVp5YllNK2JyMTNPWUdzSUhqUWd2OWFoc3QiLCJtYWMiOiJmY2E4MDkwNzU0ODViYjQyOGQ2NDYwYjE0ODkwNDNkNmY5M2UzYzlkYWNhNWMxNjk3NTM2YTg4OGNhZTM0ZDBiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InoxM202bVNSdGF4R1MvL1dzSnh4ckE9PSIsInZhbHVlIjoicjl0WlAwVnVOcmpndVdDZWd5MWhWSndHTlZYVVlXZmYyRzhQbVB3VHJwenFFeVQ3SzRpdGZrWFBNYXNaNjlHeW90TmRWL0lBNlBieFVEUjZNeGVhNHprLzdMZXV6ckRTUGcvTmVuQ01jUERrV2RVeVpqKzk0QVAzL3NNU253bU4wYVRXV29hbmFLVzNzak9RMXpXVC9ac2hraFlFVmRyMWEvOGFxZGJQYlBlbm1WUWhyL2Q0aFdLb1JhS0hKTFBuK0hIV00vWHVtTEZpWGlVWW5QZG00aGNMeVMzU29obzNwcE1IbFIwcHcyU2Eyc1ZwdWluOFZIQkUwcjZqejFmdGxhNktDSjV4U3huTXRQVHdDZDhiR0thTVhiek82bk8yVkIraUhpSm9XeDY2VEJreS9BcHVJb1dQUzlrZ0xsZVV1TGNaNDdXbnNBemxUQzlNUk5SMGswRHBKQnJwMUFqSjFtVlEzZHR1NitlQzZESWltVUt1UGJmdVJ5QXhhVVlUQzIza1ZsVG9iZGxhZjVobkp0R0JwaFN6cW1DNjhVL2l1TVdNOEJSTzNvd2tzQnhpTU1pL2Y0SGtnRUUxdG9KKyIsIm1hYyI6ImUzOGFhOGJiNmYwYTM3NGYyMmZhZGE2MTM5NGIxMzI4MjA1MjExNGFiNGVlZGRlMWMxMGI2Njk3MzNmMTM0YjciLCJ0YWciOiIifQ==