Преподаватель вуза в Калужской области попался на взятке в 20 тысяч

Педагогу из Калужской области грозит крупный штраф.
Дмитрий Ивьев
17:40 07.03.2020
5 10047
Читайте KP40.RU:

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении преподавателя одного из вузов города. Мужчине грозит крупный штраф либо от трёх до восьми лет лишения свободы за получение взятки от студента, рассказали KP40 в пятницу, 6 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 28 февраля преподаватель получил от студента 20 тысяч рублей за успешную сдачу экзамена на комиссионной пересдаче.

Сейчас продолжается расследование.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlUzcGVMK1JHU3ZoNlFvL2M4M0MrS3c9PSIsInZhbHVlIjoiWlVaSHF4dGszYzYyVk1xWHZUelZJNmJMZVJGbEZRZG15akpackFIQWdTT2QyZTFZSXZiMThKR2c4SEhRYmNad0crL0dRK0NTZUtyZ3FOcmtYQ2VJbFNOL2VIVDJxY3d3WTBxRlBtUTMrd0RNNlpUQ1g4Yk41dE9xd0NXQjF3cU41NFA1Ny81TmtucjlqNFYwb2NXVkZCSjVYdlNqRmpnS3VmQkNmS1NYTjM4blkzSGJTeW9DcmM2ZmhjWmlDWEozN3pGL3lXL1lLdzF2MEUzaUFaWXZCWG0reXdSTlZMRkREZ0REcCtleGtodFBlU0pjVXVyTnJIUHRiNmRtb0l3NlZvRTBjT1dJV09NUFZyYU1GRGZrWU5WUEIxV0VxdjEwbnZ5YTQ0Uk8rM256OFArN2FzNEZTNmpXRENINWdPa0ZvcmlJb1lBemtab1NZV3JrcmoyeXlTZEJyRTdqdmE3ZmZQUzBtYXJZMDRES0FCbk9meGMxdEkvUE9KS2tzNm9SS1ZBaml0NDk2ckt2VFByQWhZSERuNytBWEFXUXBVei8vVGw0QWRTVVpJZkgzNTNjckllSytmckRQUk9iRERaU3RGRUM4RERoQUpOMlhCbkhUcUd3RkNWSzNQMUt6SFUvMVFGeU4rajdkNW56MnVSRlZzQXlnSm1vVmNkdHE3a29IZlRIbHozT2t3S3QvQ3hQcnQrdU41N296Y2NDa2hTWURKUHBGa3haRm9OZitkK3BYMTZaSTFxdXlHV0tlWFRYRUY3WVlaZG5xRlZpeWV3QjdoQlJjYXZuNHRkR3VmOW1FdUdjVTlyY2xyTlpMRW52STc2UmJCSlh0MUxOeFNHVTlFZWVkbGJqQlBmREc1WXhqNTBzWU0rY01BM0xYWEpGMm04YW1QN0srRTV4bmJWbXlmbjRjN2l3NEM3R2lja0RCSmxlUFdMUUVVN1lqUVNhdzFiRVJHbktWZ3FrZlBQZ1gwMFVVb3FMWE8vV2NwWTVKOVR5c2dRdkNGbHYzaVJ5IiwibWFjIjoiZWNiMWJjNzMxMzQzMGEyZGRkOWI2NTVhZjdlNmRmMmUzYmNjN2QzYjBjYWFlYTM1OWNlOWZlNThjMGE1ZDFiMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9HNDh0TlJFMjlRaDJtZ1R5cFVZeVE9PSIsInZhbHVlIjoiRHJVS01WQXkrRUJsdlJob2d3OEFzVElBU0N1N2ZEam4wNjV5OS9oOWI3RFZwZVhEWnhWUHU3TUZmeW40Z1RlK2VTWUJkVzJ0d0dMaW5kL3JLc3FYWmEwcnFUYVRodlVxenlBQWZVS0hhbzBZSm5PQUR6RkJscHU0UmNvOHJreFZnaHhEeWlnVW44TnRyd1N5dmtBTGFqdUUySWFZSlJDd2tJbzUyeEJBNElNVzJVMldpeUNMdEhCQ0RkOHh3WXNRR1VZd2lKYklJdGxUcjFRSjI3VlVnTmpFdjNXbmZvbnRyekRIazFScERrbVg2RHl0dUpndmVjT3pGYVYzQ0FJcUZHRWk5eGhRTEg4NGdnVnhTbHFuVm5QSTlCcklEaXdoT25wUFlmYlRpTml1MWRGUE9NT3FYaFZTWnpJMjU3a1c4VmdSY3pVeVd1NlNHYmRpVDhldkFGMW8ybjQyVkdaSm1YQ1NKaXJNaE5Kci9naDFLUXJOSmYwb0FVWElFUGhxS1pjRnVoWjBRLzg5a0tqSmswTEV2U3hhQkxaT0dUaDdoK2lRa2tLMW10ekdyOHV1MmpzeDJwbzBXMDNCZWhYM2ZHZmtUbUZMYUwvV0hsNjc0WktZODFlQnU0V0c5YkdpZTVHbWM3QUhJTmE1MGRPOXRzT0Jsb0hrTlhDZ2J0YnpOY2QwOTlQYklpRHdZbXVGek9LakwvVHQ3aERUUGdaZGxGZFMzV2xvZG5RSWxZUkJ0d0tQeFY3MGxkTUlVOTVYMkxaUW5sMDhZVmMvQkdPSTBZc0oxTWlmdlRVRFZrdEZySk41TEJ6aFZObFUyck1Ocnl6NDU0SXR6K21CUFdpNmJDV0RhUVhtS3RXVTFsc3JRWkhuNU9pV1lYNjFWVTA1OUVCaVFCZVBaWkRSMStnckVHblNGTHZ4dllyVWVDK29EQlRLQmhzMFJxMFZUdkRNVEVaVTZnPT0iLCJtYWMiOiJkNDdmYjM2YmVmODE0NGNiODY0ZWNmMmI5YmMyYzdlMjVjYTIwNGUxZTg1ZGM4OTRiMjNhMDA5ZjgzYzhlNDYxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFEU0k1QzRKZEwrL081SEk1eDJWTHc9PSIsInZhbHVlIjoiK0NTbkFsQms5akVHR0c4Yjg2RVdoWVcyRlVzcU1XTXd4ZDBXdkxnMS9oTjh2VnNxSVNMMkMyUDdkNENtWlV6RGZlVkJjQ1hoZmhwZTE2cDJVendPajcvZXdQOWZEMWVleHVPZmdwU05zYytibS9VU3FiRklsdUhBOVlIOStTZTBZcE9tckxEMnpTd2p1UW9qOVBwbkJUdjVWMmNURFlCTzdJb1dsTEV1NzBWYjZsMjVvL0htc21reFVUTkJpNFZUMlVlOFBnOURqM0t3MlV5S2E4ZVNvRHZXL1dtNjRodEhHNVpwM2dzdXVvVDJMT3VvN2pvNFRTdWtMbE5QbjJpMWwzR0NhMW5mTGdZMVowUUxzZkpxb1ZLbGNLeUhSbldycEI2TThvYUhhYlBSZkdJbUlkOFQ2SFlRL2dQVmwzbkhwR1dIZjhITUhjd0trck1QY1BMTzVYRlJLSmtUU2VOLzlwSXhzSVF3QlNxN01OWm96blFLeFVYMVVNNmdUVW93VDgvRTRudHJQWlNBSXVOd0hmbmZiSUJBSm9NeUxLRFZwL3JQKzJKemVveUwxZEtYb0J0K2o2WUVuTDJ2VGNRWXZiaEl3cE1qU0JRelVETnVLV2libWV4aU1zMG85ZFdPK0JIUnRCM3ZXaXc9IiwibWFjIjoiYWYxMTg2MWZiZWJlMjllZTY2ZWNlYTVhNTYzOTNmODk4MzFiNzhkMDBmN2U2NjIwZDUwNDZhMzQ4YmRkZDNjMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImpvV3BIRk4rYUxlTE9ONWI2Q1kxZUE9PSIsInZhbHVlIjoiUmZzdnRaTHpWUEIwdSsvWXZvcUpVdjEzbTFHZTlzM0dvMDM1K216aHZDekhxTWlDZ3RrRUk2bFQ5UWJrKy85OUYzaXlCUEdMVklMSGN5THhFWnNDZE5XWnB0MDhKb3JYK25wNVlxRHo2dDlYa3VxMitxb1orc2tRR0R5RHV1M1VmWktsWmdoSWJnNU91L3JuU0tQYk05b3B0MmF3VnZpSzNITkpYZUV0OGRMWXlvN2d2UGx4RGZpMDU0THAxdjZnNXllWDByOGlWVXhoNk82NXJiUHBMMjUvTGNCK0U5MExJei9FcHhsVE84aU1iMDdFUUdlSU1KMWlORzZCaERLc2hod3AyeEQ5bDJxOTBueGRWRzNZVzROS0lNTytUWVlaS3ZqM3RVeDB5WmhPUUlFU05oekpYMmF6VjdxZEhQQ2xvNnpwZmU3MFFjVlhlamJqVUhsWlBBRE5KYjRWalNUekdVWkgwUlVQWjlTc2xCRFlSSjF6S1E4UnYxL2lJL0xaL29OQ3JvWTllMTdkK1VJQmVoNE9FWlFpZFRYcm5GY0xMVnRVSU9FeWFkcG1kZitZWHg1RStpMmJ2VXFwWDVpZmluSnkwTERiNEZKWVBsSGVoaWxJTnc3NWFiOVZuK0FKM3lWUHJDdll6VjQ9IiwibWFjIjoiYzViNzFjNTBmMTIzODhmMWRkZmUzZmZiMGFjN2I0NmY4ZmY4MDQ5M2IzMGJkOWI4MTQzMDBkMDdiODc4MmZkOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjFLbmNSZ1I1Y3JZUDRodkFVZWZkNVE9PSIsInZhbHVlIjoibHpRazFtR1hiSGJwRDcvM0M2d1NINlFSR0ErcElMQ3RRellhTWJCTmhtTHkrT0J0cTNhRlNUeHV1c0dGekJMRm9DRXJmSFBVQ045cGdzMDVYZEh5SkkyY1lHUTZGdC96OXZKNGtmNUJSdzNocUFQaktzTk1zTDZidzE1bG1VY3VyVFJxTyttZzdoR3E4dUN4bm9ldjR0bTZtN0wxQnFnUVdpR05vYkdxbnAyM0cvZm1yeTNzUG5CbFhtdU1SMUgyYktsMEpuTzN4YXVQN0MrVUtKVXFkTWlndEdJVjN3Tm9KMVcxb3F1dmh4WGJZK1R2RmkvcGZJbkhvWXhlRzljQTRqdzN5WHVVcVhWdXA4SWZ1bWVBRmtMd3JtU0tFT09iMjFsbnA0MDZyN1YzV25UY016RGtQRnlpUVBjNytidWVYNW5JcDJVK3FmSjVxVFlVUkJMT3UxTVA4czUwWGxSK1NybzlBNW82WnRUNHZvWUI4UVlVZ1JqcTdhaVB0T0QrZm1nUjVqdy91aWlGSHpEN2pETU8vaDU4NVZXbnkrVXhEZ2dUSGR3Z1RYM3czcURhbjFFbG0vUDV1V1hVMzd6MkIvajZ0bzA3Ym1seVNZY1ZxRzdzbXMvK1lIRjYwY0oyT3NRd1ZZWFNzVUZyMm5hWDZOeFIrVlVQQTZpUlJySjNIL1NPdXJIdUFESFhxVDhhaEtDSGgyUERoRTJ5ckNxbmc5eDMxRzlkTTAzaG1Nak9Hb1BYbEYyUnRybE1vT3ZuWWxJcGhwT3NqWmlOdVFNMkc1NEY4VldlOUtBTEJSZ3gveTNTYjBLelBlNVoyelNIWFNvbStoMFdpajRTSTM5RSIsIm1hYyI6ImY3ZmJjNjJmOGQ0MDljMTdhNjVlMDZkMTU0MmZhODk4MTdiMDgwZDdmNTkwY2JmMWM4NTExOTY0ZmEzOThjMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6ImtLYTJzMmpHbmVtYWxCWXdEMllQQnc9PSIsInZhbHVlIjoiREg5bFNDOUxnVE52UDRuVEFRRE00dDNFSVBTYzdZYnBlRGFIMER0RTIra3JtOEV0KzFSdUQ5d0VqUlNRYWxaTWx3VHVacjh0TCtBUTYrUWRwRTNNSVFEa29ZMVB1ZFBtc0N1MmhhS05DRGJ2QVBUNzhwT0s3dUJyY2x0UVU3NlN2UVMwVzRXeDJKT1NuV09zQ2xVSTg5d1QreUlEMFRyZFR2NUxMLzIwc2lGUnZWQ3RIYjhybHlTcHl1RXVwaUZDZ24xSENQRzJFeHBkbU91aWlpL1hZNW1MSWFqOHBDUDBsbWljSHoyazlyQzA5UUZCdEtJZ2MyMjhnK0RhaUZqRVFMWTIrYm5Icy93V0E3Rk0wbTU1cGZDZjVYTThyZzNTWkNtM3ZyVWY3N3VFQ3Z2WnlodThzVm1INTBEc2huQ1Q2cGtlU0pHbkd4cmt5WncwclVxL1lzd2gzdEFyYnpFSG5vRDRGMW5qdjNSc01mNG5PNHNGRlRYTjE5VjVTOHFraHJqcDdud0NyYktQVmF5YXRRT1ZiOTV0Q1lFbWt4SklIcytKOGVmQ2c5RzBrc3RXcUd2V2xMTFhCN281YllUY1NJMkZ5cnNxRlVBOGFnV1VncDZJODZ2NUI3Smd0Y3krMHNHTlR2MGFDRC9hMmF5Nkh6UnBQc3pKblFISHRjTlk3SkVTVzFEQVgyNDNNMTRBVmd0OWxDY1B0SDRxeW1nYlUzdjVHNDBNWEFaWFFCOUFpRTFXSUNPUmRuenpYT2ZtblFiclpOTkJTelpMNkN3dmpFcHhNblVXWEhKVHZlQi9rNGdRY1FxeE5rN2UvRE5hMENpcWxXamdKbDlvVi9Gb2RIVDBzdWhwNlczVDlUcUFRN2cwN21nUkFheDZ3SEVEZHJOYkVVb2F3K1NtUEVPVmV2Z0NHcE5ZM01kSHV6VGEiLCJtYWMiOiIwNWY5ZDYwMmQyZTMyYmRiZjg3Yzk0MzQ4NjhkNjgzNTExYmY2NjQ3YjZmZWRkYjEzZTU1NTZmOGQxMWVkMjMzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlhaTW1Yb3hnQTd5Q1BFblI1K0hKcFE9PSIsInZhbHVlIjoiN2MxcjQrYUhVV3BhOTI1aERwMkZuTEg0aWRkMlFpN0pWdVdDZXBtVVpXdzBxdndqaVBwcnlFei9yR2pJeVhqY1NFZ2FwRXY1UTBUV1dvek9uOFVFMENUdGJFTmhVTUY0RDA0RDZWQ0ZMYWlIZ2RNcjh5YjNRcVRjREVTSEZxeEVkb05YRXo5QXhMTFdpN1FqZFI3eDNVVnp6NjFFMWxFVGhDK2pTbndJNnJGa1NwV01BeERGSkU2TE5zZGlOL1BQQmRocFhXMklNMStoTVluZ2JUOUhuZDdzR1N0Z3VHZzBER1dmNkJwVDZISzFHZ1hVakxMRHRtRFVNRVRVTyswWDB5RHVHaWVxRWY5L1hRazIxUlY2L0FFUzdnYUZYSFlrbmZjTU9pRXdvcGJ1NVlFZjV6RDNLOXBVSVFvcVptMTdFME0yMlhjUkQyRmVIOFhiWDVkU29iUElYVEFDUG5xZ2tFWE5Wc0dtV1UzVFdBRTJJWTFNMWN4YXBTNVVucFZJT1llQXhjTTVDV0lOV2hYVUNya0w0OU1HWEkrVFdiSmtQWTYyR2RqWmkyQmpmVW1XY1lJMDhwVzNTdVU2R2xScyIsIm1hYyI6ImQwZDIzNzBkYTUzODQ4ODcyOTQzYzhhNzRhMTQyYTNiYzI4NDdkYjFiZGY3MWRmM2VkYmJiYWNlNDVjMDBmYzAiLCJ0YWciOiIifQ==