В Калуге добавят автобус на маршрут №72

Он ездит от Минской, 36 через детский сад «Карусель» до «ФуяоСтеклоРус».
Дмитрий Ивьев
11:07 23.03
0 4186
Читайте KP40.RU:

Он ездит от Минской, 36 через детский сад «Карусель» до «ФуяоСтеклоРус».

Еще один автобус среднего размера дополнит те, что используются сейчас, с понедельника, 25 марта, рассказали в управлении городского хозяйства.

Чиновники обещают мониторить ситуацию и вносить изменения в график работы маршрута, если это понадобится.

Расписание автобуса №72 в Калуге с 25 марта.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImtpR2h2YWxuL1prbWI3NE1NdUhJR0E9PSIsInZhbHVlIjoiYkdyQ1RIUzVJSXRVNDVOcnIwTlVoNnNWM1RhYW4zS1FqUTZVRDdqaFFaYjh6WDBEak1jR2R1K3VLR0h1Q1Q0NUpEY0pxM3RtYzZWWTJveW5Rek92Z1JLbzlPc2orc0dVYk5XWjh2MVVVOVp2WXZ2dEpuTlp3YUY5dnJ6ZFBBUXI5V00vcDRkM1JNZTViYzl0UWh4djh3R29maVRZQ3hiVUFMdVNpQkc5dEZ1ZWpuR0RTTUk5Z3I1ZG9nVm9rNVdZbm50TGxDVGZBTWQwQ3l3VFhaVDk3bDdrYUlacjh5L2ZXc3VrRndvQWlHYmtIUGduSHFSUGNqdkZrcFpGamdqTzdrOHg5dm56RitkTDVDNllKUHd2SWp1Y2hyOGcyUUdyejRmanhnNHpneFdweTd0T0pTN2hRcEhDaktlNTdBS3JVaHpBN3ZZeENaQUVQUmtETmI3MmJEQ0M4TVdQZi93amp0c1RtdHk1cHV6R1N2cG8yV2ZxMERoUkdxZ1FLYk9kN1cvUkxqdUNKM1Bpamk0Y1JtSXR4dmtMVGdhb09hTk1NbEhueDVteGdNd0hHTXYwSjlMVlRYRDFVMk5PTDA1b1F5VHQyK2ZMTFdVUFJsNmg4cWI4eGNwRnI2enBQckFLSUwyVlEvRGtqYU1LRUlFc1dFYzB6bXVGZ0hmWmdvWTRKNHhnc01Id0h0YzVJbGowRmJDOUlmK1N5anY5ZHVaUFVsSEs4Q0t1WGpOMTdtcGpwL1FFRThiZElIMS93QWxMRnM3VlpJeGhxOXovTkFYc1d5WlVVajlHZnE2ck1qTzgrdCtjMTErejJXek9KajRJcS8yaDczY2o0eVQ5T1lTcUhEaWlwT0phbE94b2x1UGc2RGlzMEdYU1Z0TytQT05BZERXWkhyTXQrMnRoL1NKRGh1WWp1KzlYUXZZVDVEdy9rNjN1RVhEc09BcnVOMmgyOUgzZ1dpZWh5K2tsWUdlQk5CYW9MZEg4M1Rja2l0MkxrZXQzWGhRU3A1OTAyenJSIiwibWFjIjoiOGFhZTg0NGE3NjFkMDdjOWY5MWEwMzVjYzBkMmFjNTEzOTlhMjEzMTAwOTI4YzRhZDFiN2JkZTI0ZGZlMGJlYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRqQTlOM25HK2YxaXl2Q0JDZEY4YWc9PSIsInZhbHVlIjoiNkV4TzlqREJXNlRDSVNjWDA2SzhKOFZleGt0cjE3VWlDK25vcE1BakNUWUl5TzhMY3FtT2ZlVEUwWlFxTzRGY05MNGlOUFB3bW5oUWtnMmxFWE9vL0hUT2JaTitpM2d6Qy9WclBVckpCbmcyTUlPc2ZNYWZEYU00UHVxSTREd0F2ZnFUeTM1NXp1NWlPRVZNU0VyTVRYOEloN1ZkekxTdmh1NmtBb1BmL2l4ejB2T2xmcWRRYWpRWnpTTUhicEFQRjRlV0MxdG5qdVlsQ1Z1ZXhqVTU4L0xpbnlTQnQ4b052U21HcEtWbUI4NWFMNzhnMEJjUHEydFgwNmpIRmV1TUp1eWd6cXVQM1BmWFM2R1FjQzhvanVDRVRLM2RoTGdpcldhVmFsUnJHSHZFWWtTdXlNM04xWDRTSWdJUmNSc3RubjFGL0xiQnZ6QmMzYzhnODEzRjFNM3EvT1hCSjFtWWxCU3VTdmNYVkdXWkh0Z3VxQ0hqS0NWYkIzRDVDS3VSc2d6NkZqWkhwdVdGaTFObmlhbU9KMTFxM3VEU3RJVlpBOEZ3eWthQ1JmenAxa0xnc3dZUnd4ZVV0S09uMXd3R1RabWc1dkUrUkRxcWRUclhFcmxOa3cvekpXUWV2Sk92Y3lHZDNVTWlkdHRlYUxzeEVJZmNKZDFVbzM1SHJrN04vRVd5QkNwZU1EVmhkWXNocE9ZazdHd2lTTWltTXg3L2RZZEhCbUJCYTR3SnovZ3Ixc0dtMXh0d3FlNEpjaUZybFZlejRVN3B5NW9pTDlPei96K3I2TGF5K25xRlhyTUlrdnpTaXd1Zlp1a1pmbU1FNGNQVGxqN0Y4MVRsdTVkSUdFVW1uZmtpaHgyNGxud3U4T0tmTnhYdFY3dStURTVaSDJjQzFaT1o3VmFOMExBN2FEQ1hGN0wvWmtHamhDcktIU0dxRDg2SDlsQnZON2llRTFlaE13PT0iLCJtYWMiOiI0ZDA1OTMwZTQ0NTFjYTY4ZmI2MmE2NDhjMzBjM2I2OWU4NDZmNzYwYzc1MDVjMDVhZTgzN2RmYzc2OGViYTRlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
47 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRkUEdBUVJoSGZGUkgxSUREdzZldHc9PSIsInZhbHVlIjoiVm8wWGhXU3JobUIwVHVFQUNYanZZalcwL0gxT2JjZ1NDMVg1MGZWL0c4Y2pxUkdCTFFWQWhzQzFqK25IdVZEd00zSzV4cnFmSnd4ejNnVGdLVEdVeWpUYWJTalJlc1RJYnNmQ2hzWnJvdFpGTkM3Znd0aGFibFc2Vm9Zd0JqaUxOcE1pNnBkN2ZlanBVWmppVGJiM2p1d25Lc3d1cU5wOGJObTFFVDk2MHp1Z2g4L0JoMXV4OTlwNVV6UlViOVp0VVd5Mk1vNE5td3g1d0xIbE5WM2g0Yk9LL3NYUWJGQnBSOFVIUDU5enJHdXdVaEQ5d1g5QXdqaGptVVFWcjgzdW9wSjRWWTd0dzFVdXhqRHB0cEVNaHlJd3NjNU5TU1N0SHBiSEJtVDltcUIwZXlsR1cyODlvVzc2SXRvaGlHNlNZeGc5b0RDQkZqdkRTR2RxZFlteTE5MEl0WkpvWlh0cnEvSmFRb3BrcHdQbTJaYnR5UXVyUnV5RldqcitVQnBmL2ptR3o4eUN3R1pVQ0xYMGRUS2ZmWDJrd3R1MVBKZVVTVzFoQjl1UDUrUlZtaUJpUTJaZERTNGY1ZGdVRjY1Zkh0aEJsdTZJSmRpZmtOdngyTUVYaXV0NGpZaXBlUkY1bU15UWhPQ3ZKT1U9IiwibWFjIjoiZjZiNDFkOWQyMjM0NGY0ZGRmN2Y5MDU0NDI4YzBhOWI3YThjY2E1NDFlNzQyMDEwY2UzMDg2NmI3NDUxM2Q2YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik9CamZ5b3Mxc0w3U3Q5emlpdUJaY3c9PSIsInZhbHVlIjoiOFZvUjVYeURtMTgzN3RVYldyNmtuM25Sdkp4dmVDR3pTSnJZakk4cG93aGh6a1hhWGFaN28zSGVyVGYyWTJKYjNzaUZ0ekN4YXAxbzhwNCt3cFR1bHVhdlZYRlNBU2lXbVNGaGQ1bGhsOGlDcW9haURsaUMwcFJxTjBwc01hcUhnVnF4T3dBeFVESk4yT3JtOWx6YzV2MzRSZ1puVng1TnJFTEM5MkwvQzVJRS85QjJDaHJIdS9HTUtELzZsdVBqRFlyOENNN1M1cnVKS2J3OFdaZUQxaHQvSWJQNk5Tc0dQQ0tjQlhoSkxHcVcrSDIzMldEYVF4MjZHcTAwYmtxMElHem94UXBieEFZZlViYkxQRHFPTUxkR3I3VkdocGJGR3BNNytTSloxQjdjM3BzeDFKT1FSSnRobkNJRk5IZ085N25EbENISGhVWWpUVm1vU1RJMmhraFFpVGhSOEkyeVhvcFlERk5ZUmE3cm5QcVp4YXBpZ0NtUy83VkZqTWNuMjJVUlNvNDE0VzQxTmNISDZvajJIM3ZEZ0tzM3BHWWhUYzNxQTZFZDZBQTJGSVlSSDA5MlVCNWduNkxKWjdySUtHa0k1SGQzeWhuTWdkdDhqNyswbzB2emJKY3o1dUQ1WlgydUlBb3M0eG89IiwibWFjIjoiOWM0ZGFjYWJlNjNhZWE5Yzk5NmE5ZWEyMTE5ODcwYWI2Yzc0NmEyZjEyYTZkY2YyYmNlY2E1YjM5YjU0M2Y5ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlwbXJNNlJ5Z3EyWGdML05JS05WbHc9PSIsInZhbHVlIjoid2VvVnFxcWltSDcybWY3UVBoQUxMSFVDNHpuNmsvNTNYcUJkbzNpSVlWSUlmM1lWU09aU09URTNHVWpNcUhCR2ptZHc5SlVmay9wT3JhVzN4VkdadndZTStWVkNkTnJDWElHa2F5UHpkRUV1NTFEM1c0TXZ4VU5ORGpqZGdpc2ZSWmZHekNuMTE1SHUzVDBoWmpQRGNkdGJpWUJJVzZlN1dXY1VZUHVFaExnQnBNSFpreEt1WS96dEc3aHJ5MHdIck9VTWJWMkVUeXJTNTFGK3c5UGRTRTluZitRZjAzd3lxb0xQQzNBZDBCRjIyWUFOVVZYNVBhZ0lLeXpGMGkwWjRUYUF3ckp6UmwzVGFtWjVwNXBUVDI1SGRRbjU5dGRYZGQ3K0hMZzVoREk1dERPbUl1eTIwb0ZYTHM0MjZrK3pueEhCMUpBVTNIU2pLalZMeGFZMmsvcHgxMFVZdThIQXZWV2g3Q2xER1NMeHhGOGs5bTlOM0dKQU10ZnVaYnVYYkluSFZHR290NTlGaU1YeUl0Y0FXQ1FJMDNHTENuTkU5VzEvdWErSWVreXV2by9CQUl3ZjExbTBudlZuN2xHSkZvMFN5S09zU2I0aytGU0hZQlllY2RVbnJSeDV0N2hWcGlJRG9uNDJOTlhtMVE0N0ZQTW1iQXdJTWpkM1FUbGh4L2dzWUFEaFpSSjRYb3dwNTZtbWF2VEdyKzhiZjR0aUxPWDF1aTFwVExReEp6TXBuamdMTEF1K3IrVHBkK3VpcE85dTg0bWlUWTdWU0xLb0IvMW9VTERQczhIbyttTWd4NE4vRmFmY1U4VnF1elhVMCtGeHM4SVZPcG1ORCtaVSIsIm1hYyI6IjhhZGY2ZDZmM2MzZTQ1NTA5ZDk5NTNkNGE5YWVjNmVlODRhNGZkMDk1N2RiOGE5NjM4N2JmMjFiZGIzYWQ1ZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6ImR4WG5rOCtoWXRMeUNvR1NZSWhBUVE9PSIsInZhbHVlIjoicTVBN0FZYW1ZWTVvUFFINno2T3VQaTF3WEdmMDhJTHRJRWFueC9XVGdDR0JDMnNaWnhtL3I1ZXhLK015amhTNDdvQWF0R1JHa1RvOFQrMExOcjVrWWZocUpRelg2L1ExYVk0TkF0MHlaeStvV0R1R3dPd1JTWEZKb05wLzRKZ3JETWlGYmdIU01XaTJzSFRoRFNIYlZ1VVJwbUwrQ0RqNnNFdDRxcmRBQjluclV3TkZ3bnRHelZrTjQvRzlBRzBJdDUwQnNvRlRubXR0V3RsbzdDK2phNTdwWkcrVk5uTkNBRzdsckRPQ3huZTVhUHFUeHVINHYvUGxvdThYVlpBa3VacitLVW5pYlhHaDhWZzg4QU1yWEIxeFJvVFdzTnJUT0VqMllCckp0cDZTeXMwLzRDNjc2Um01TjRXVTdpRzVNNHFFZFpmU2FXRUFSNFZLK1NzUmdTUVlHZlYraXY5UjJvNFluVitsQjVqUjZKb0R5aGpucHgxbnlyMS9IYXlOa2dwdU0rY3BaSXlaV1JRTHQxSDJLM2syQVR0Y1V5UWVTYlN6cGVMcGQweTdwbFJ3NEl4WERIYVp2cFBYcDNHNTBTS0kwZ3R2Tkx6WHljMGorUVQwRUNBZEhkQVN4SDlNdlk2SGc4QnVaZkFDbUpyZy9UWDRGUmtpbjhVaEtuTEg5K0gxODU4a1k4RkZnNjVyYmJZM1ZyWnFlNlRkb3E3aWJYUlFWZVcvbjBMeEJLNysrNWdYY3lLRU4wUWRNVEp6V3RZTzdTQzkyVE5GbDdISkVnV29KOVBhaU9DcXZoQXFNMU0xWXIya1N3cHVlTTZ5WDhLaWh1ckMzM0pLRUxhbW54cXJOMTBlR1U1bkdHWFFZZU8zajc2dVhZZWNJWm5vSFgzMFJNeXMyZFNjSlNWK3JaRllxYmxWM2Z5TVBUOGoiLCJtYWMiOiI0NjVmYzQ4OWMwYzA1Y2NkZjRkZDU5Y2I1MGYxNmU5YTg1Njk4YTY5ZmU4Mzc5ZDlmOWZhNzNhYzg0MjQzMTY4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkVLV1ZTU3E1REhhU2YyLzQ2cWgwUlE9PSIsInZhbHVlIjoiWkNTR2NMKzVpdFUvN1llbzdBS09MMXZLS0RVK3pPYWJjbEdEcmsxTjNQTklpOU04M3V6MHA5R1NNdDIwOGNlS1J2OXFMcW1YanMveTRjK3l5M0UxeGFQNWVXNCtIc3dDczlicjhWUGcvRTdtYVI5QldtRGtKWWVBWEJVWGc1V0VFa3haRTBOQmtKQlc2eEpqa0RZQmp4a05jRDVYUXplUGlmd1BYeUZLRXZzS3FHS1VvT2dWZ3RlOHF1L2hlbHJJbGdoek9WNTAvbDY5YVQrQWRwaFNGMy8wSE1FUGdBaW1sQzRGWERIcTV6ckFnc0NFcEl0TmhFbWU0US9KeHU0UHk2UGtDVFB5dnhmY2xuc2MzOWt5ejk1NlpmRGVid1I0NUNrZzlldDJhVXh6RHhmTEtEcm1vYkY3QUt2ZkdjMmMrSC82bGpGSmVoZFVyd0UxU1RqMmRkdndIK3VwRVBiaFNCS05IclFXV1pWaWNudllSMURnOERRMVhFajVuNVIvb1czVG5kbjYzU1haTWZpTlMxam1LOVFkVXBwMGFFL0tya3UvSFNEOHBJRERQaWdnUWp4RFBHc0M3L3djSThOSiIsIm1hYyI6ImRkOGFhZWZjMjI0ZjgzMjNmOTJiNGExYzRmOGFjYWI0NDhlYjRhNzc0NzkxY2FiOGNiZDk3YmY1YmJkYjBkYTgiLCJ0YWciOiIifQ==