удаленка

vtriobxetuizlen
09:55 24.12.2020
3 2767
Читайте KP40.RU:
я согласен с автором удаленка это не средство защиты детей это все ложь!наши так называемые защитники ничего и никогда в помощь обычным людям не делали и не делают..доказательство рост цен на лекарства в период пандемии..я лично убедился в этом в ихней же сети гос аптек.да удаленка это сознательное обезличивание и отупление.Создают человека потребителя..американская модель...а свои дети уатся в основном за рубежом..есть быдло ,а есть господа..
eyJpdiI6IlFNUytJZCtFNXVMMWRmVjZCZStqTnc9PSIsInZhbHVlIjoiek9xbDFsOFdpYmY3MUpPczJselFqejJtd1g4WE5EWW8yaC9CcE51MGw1bnU2WU5MN2xzWjNxYWJMd1hhSXV6UkNSUjVGMzZBL2FVUFRCUVc2U1drRzdpd0FYYkwzNTlpR3dDelhpbHJmQVd6RFdBV1lnTjJuS0tZdE1zSUVWTUs0bFVORlFNY1p1a3NmOUN3VU9BQTNLS2ovekd2NmpWZy80R1JPcTBEcVloY09tQmtMMWdBaUFZcXB5eDNmOHNieE0rNnQvVTFzUlQxL3FNTS83V3Zpa0V3dXI3bjZDRE1rOG9ySWZsTkZDNGwzK2MxOGpyZU0wcExiVEkzd2RqejFPTmh6M3plb1Q0TFdwQ1JrekFjQzB0eFV0OEhmOU9RdkFXTERIUGJtcjNUQllYd2dDdVlyNTBZYkVDWHhvTUtiUW5RVU9JUksxcTA4aXRoaFJrWFZJV3NZWGtIajdMWHZSSnc1VHA2SHJaWm1sRzVKZXJHRjI2T0w1VEdvTXVJdEVmYnoyRFlVT1pmMkdlS0p0Y2ZUeWV2MU9xa01lN3FNUHNyTkpKTTk1eHFpeFJiUjdGWTB2Y254RCtYSVBOa3pJNXVmOHVLVzNyQ1VBbnAxakE3UUFXUGFXalVUZUo0c2JyVzlSaCtOaHFYZk12RXJveUlzelRpQW9raHl4bXlsQ290cyt0Q1dxNzVsT0dFaVJwTGhxK3hHTVA3cTJiall6RkpZTWVhVnhSMGI4L2xxanQ1ZTE1eUUyWlBxRG4rMWNLYTVVQkNjZTFUTldZWTRnb3BRVE5GSkthVDU1N2VUQ285dkZwU3JrRHR3dXIwSm9QK0Y2Uk1GYUs1SENnYjdUNnJ5T2dtN3hnbDBsV1d5bmk4VmErUHVGK3QzUHdoOVh4VWJmak84R2x2TTNUYmhvcTdhODBMUU1xdE40NWxBVjFrcUc5QVlETy9nRmUzMCtjclREcElUVmNSWWxvb3MrZ1BNWmJEVWM2SVdDWHFhT0xCWjZab2tpY1liOXNaIiwibWFjIjoiOGIxMDkzMWQxYjlmYzAzNzIyY2Y2NGM2ZWEzODZhYWMwZmQxMWIyN2IzZTFhMjBkZDFlZmU2MjAzMjRlMDY5NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkphWGl4S1REYVhlWlhPenhOdkpzUFE9PSIsInZhbHVlIjoibFEyVUhEZ0IwMERCU1B1OW01VGVVWmc2ZDlWejBnZit3Y2NrSVZDUVg4VEF4VlZROEJvZjlGU0NkTUdhazl1WXVSNG1IMm9NNGRjUHNWb2w2T3BtRWdUd2w5SDUrekMzaGY0ck94UjFTWUdSUWVkZ1B2MGhldElEM0NubFYzaUZEeUtPMmZLeHRYbm9FNnRzeUFCK2pEN2U0NXNNZ2UraG1NWE5HN1dscGFOK0lqcjk3T0ExS1hUK3FwV1JNbkFZaDlkUUltQTFyUUdBWHlGSnJGbFk1OHZkZ2tkSkdyMVNiZnNvekcyMHk0UUFkbkZpM1VIdkg5WkIvdHVtMkt5c29VVVk2Q1RDS0l1bVdZNG9oZ0lUQktyTC9pQm82RXY4cVJLSmRORXdYbmhWNEsyUGtFcUEwZWVHSG5HWkpIMEJDZHdBZ2JPVGJUZ0JEZ0h6UVhwVmZpZ3Y5YXAvWHIwQmVya1pzc0ROTlNCWldMVm1uWThoTWdxZGIySHRvQTlXcmFNVHphdHpjeDNRSDRVQ2UrL0hxU1NORlpWeUFIdW9PMHNLTmtveFpGVXdhcWVrTmRBbEg2UUx5Y2hhQlJoSkFjWE1hanREZ2pxUjRid0dXT0dQVmlrNjBVVTZkSVZ6RTZRU0R1MjRZVFZZZU1FajJqWk1BbFViZTYyZWxNVk1MVDNtV3VzNTRJSHVpZDNjTVJWRzVpcFpIWGdBUzA5ZmtRMjFvVkVTYjFOOFZvK3N5OWVmYWZ5OVJlRWpERHNwNzlORjZyOHFWNmFoU1QzQ0ZTamJVT2sxYnRXMkMzOGFESGp2SS9jVXF2Sm5XRXhIYWVRNzZqK0kwdnNubUphcTV5UGlTTnNYalF0OVFhU0NvWUUwdndkdlFhTUVFdC9mRFI0TndVQ0RKZVJpdHg1MVVlb09lT3NvMUMvSHZIcDNNdFNvZFFsdlFyczh0aGtEdHRBM1VBPT0iLCJtYWMiOiI2MTNmY2Q5NjFhM2ExNjg1MjdiYjEwY2YwYzYxOTkzMTdkYWEzMzMyN2E3Y2JkNDU1MWZhZTQ2YWZjOTUwNGEyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1Qbzd6SEhaS0l0aUM2SG9ib0RKdmc9PSIsInZhbHVlIjoiTUxxL2s0KyszK2ZjaGRBdlVHYUJpS0hZdUt2WGZTYnk0b3dkQW1OTTNncGVoNU9FdEU3UFlLL2oxTVhsZFpNTFJhL3o0SXdqbUk0eVE3VjdRTUk1bWVubE8yTUlRbDRrcXR3U1RFQldWdEFCUVhCcXVOTStrYWh5VVZaSWlCRzI0TGtpYVBZOWxlRGlUelJSQWozWU05TWM4aE1zRXgreEZUMDdFcXNLMG1PWXkyOWRHNXRDYUtwUmZBYnF5dllJaElvekgrSzBxTkg4d3NwUlJuSXNNRFhmemF6STVHdXU1YzJNR3BXdUlMVEtCVW1rVkg5ZW1LeTcrYVRzVExSVkFmNXovTU01ZnpiT25CVmM0d0ZBZEpWN3lVazRvcDJhd3RLTlNqbUI1aFROWW5LakhYaHdSUHMrSnFWNGJIaWovcVhoc2UzRGtMTFROajVWUUNNdU95bHBCR29UVTVROXBSMVEyVERCM1hiVzJkMk5obklvQkVDNVlSQUVRc3h0ZDNnaUtXbVBRVys5TnVJQ1lIRVpoaWh3NTdVTy9DNzRmZ2xPZTdXOGovWG9NRXk4Z09hZ2ZzVmtzdjdRSGw4WjBnc3FPTVRrekZqUDl5bnhkT1hxU1hKK2lWbDk4Y1U5N01FbG9IWEtXajg9IiwibWFjIjoiMTU0NGJhNmRlMWNjZTcxNWExMWMxODFjYmU4ZTgwMjYxNWY3YzNkZDdlMTg5ZDJmM2Y4ZGQ3ODAwYTU3ZGExMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpHY3RpSGVGRHk2SEkrb3BMR1Z5OHc9PSIsInZhbHVlIjoic042ZHpqZ2pJRm9ZbDAweGlGdVFyQUF5c25uMm5odUpwQnRuWlF0WUF3bDYwWkYzVHRQUUVCOXlwaGRheGpDNHdjOFR3Q1dLMmZoWXpRZCt2eWVabG5oeGd3VUtmeFB6SC9GVXBQOGdna1AwTDBjTnFrS0VRMUNQNW9FUUlzVTZCODl4MlVHNEcwZHVUNGtva2VHb2U4M3RyaS9zVjBwTmtTT2FOcGtLMVdrRFpEZTQvazFPU1VuTlpkVitmem5ncUxkNzdOeTlzMG9RL1hyS3BUbFhUb3ZIeW01SGJ1MmwxNWQ4TE05OG1JYUVhekVmMXJ6Y2dadXdJK0ZXaGlaRjZKMEM2UWNsQWhBdmZBV1NYNEFRbWZkY1ZGYXNOWVBaZENzb3djKzF4Nzk3ejk4d2xkcld1MGtDcEo5RVUwV1ZCdW9ETDBLTm1VQVUyU2cybll1Rit2K1VReTFod29ZY1pkb1JPRUc0QTh4ajNvdzkzbk9FdTg2UkcyV04vL1hjMEZNRUxudUpFeTFPaGNHcGlVMTF4czFIVzBwalgzRTJSVTVCRnl1YmZRa2ZnSlRVUmFYM1BoTGRIRjI2OEdTdmR1Rjl2QzNVUyt1OXE4WlU2NHlHVVVuUU5mdDZvNllORWYwUngrbXBjQlU9IiwibWFjIjoiZTE1NDNlYjViNjJiN2U3MTY3NzExOGUzOGExNDUzMjgzN2IwNTg3Y2UzYzFhMmRkY2ZhOTBlMGI2NjhiMzc1MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikl0Wnh5VGlZSDV0V0U1MVhPZ0ZZQVE9PSIsInZhbHVlIjoiWXVWWXRodFc0QmtsYXVXN3U2Nm1qWUdaYzJJazRxdWMrcWVaa2ZTNHMyV3dRSk9JWlpsY0NXVG5uZmVSZmJYeDdaQzZVL2NLSktNQVRhc1pMQ2M4N3JFRjdVVnBPU3RQL0lZTUJ1M1NXaVpCbW9TbWdzeFJadXVCci9RejdmU3Q0clc5TGJhQWtURVZyNTc4alBDTWxOTno4b3Vwa0RtTHRYK1hXei8rVGQ5TmdUMjJHM2ZWNUhWWmJEWS9WbXdLVGxIUlRFVGM5R1V2elQrcXpNMW1JOTkrYWc0SGFla1VSMTlUTkFiWStqSFk5d0U5WFIyaEtyTCtyQzFLWWZsdFkyclZsSG8zNEN5TXVnN2NWMGhYRFN5SkR2Z0ExQmp4ZkZRQjRhdDNCQzlRZzg5MndXaDBxczdTcE4vUkREeXIvNDJtdVowV2tnc0M3M0V5YTFaTzlsSmVFY2w3Y0VsdndUb2VWWldEck9mQ0hNL0ZmOEp3OUJ2RC93TVR5Z2JlUXJCU3hGOTFKTXB4QUVIOVVXTTJvRGFHTTFGYVJ0N25YaGhxRzlDUXlYb1RERkpHWHhZRzJXUmF1Z0xkZnduUnowYkNxYXorelFQVUNKTHVqWS83eVpCVzVaYmYvVFRNTnV3MFBBVlovR25nTXlLcnI4SUt2aDRzd0ZYYkFxb1VUSks0TkJGU0Mrb0I4WldkYXpZV2JTdS81cHlPNzF0NVhkbTN2dTYvNXRjSlRBS1FhaGtzODVQSnVIZHlTNGozNzNwaTZsaHpsMG5OUXpCd1pRakhyQW5oT1VjQllody9WNjluUEpESDRDdHR0OGlZTzVTTzhqN0FjM3puQ1F0NyIsIm1hYyI6Ijc5NjViYjg3MjAzZTkyNGI2YWY5ZmJlMzAxNzUwYTJiYzNjMzkxNGUwMzdhMWVkYjEzNzJlMTM3MzBmNzIzZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkgxSkNQd0Y0aGVsK1l1RXN2ZEMwWkE9PSIsInZhbHVlIjoiYmNEV0lDUFRvN3FhK0UzNWxzcno2UGszdFhkdktuRmp2SGhyNHoxcXZaQ1BlYUNHaDN4VTVyeTVRRGwxYzN0RXdqbGc1RG5WR3p1STFKYXpYcThTdmJXSWZGaVR6TzdpeG1lTHMvQVAwU0dXSWFWN1dKaTlxRlY2NTZQek9DUVR4ODkwamtER094WWYzRjR5WnN6eEEvdkpsWkZoNUU1SjFvQnVjY0ViandWNjc1RjI4Y1pzaWFSMWhBM2g1YzBUMktvWlVvOEsxV09kSnFVR3o0UDhNZUxZM1RpWmlKNGlNMmVpY2x1d0NoaytQa1BYajBNVDV0ek93YWNmOWlCbnIreTdleDExRjFZdnlXRm1RdWdvRStuUGlEQUFIUnRvSkdTMVNCQTR3TndsR0JiM0hDbk5rMzYrL0k4cXNlY1BDUE1YdEZ5NTdDcmVTMWFYMFVQbnlFYzljSVdsWmYvNEYxYUJXY3dJWmhyV2RXcXRyU1h1YWxGS3ZuNmZ2RC8vTHdJV016R1YvbUFFdWJDYXMrT3Vtcm9BUDF2MkZzMGhYT3E5eUlVTytLeGRSKy9mNmVJeTdySDhLZ3RvMyt0dVNMWCt3amhUSFIyRjYrblJxM3I3SThubUcrZnR6SHcwbXZXSjJmWW9sTFZqVHEvMXA0RVkwSWNxOHVVUElyYllaejlDTEVNb0FoSVdhTEVxNkFtN1QzSTFYWld4anJkQi85V3JDdWFrTldLR3VKUFlRb3FMN0I1SE1BSk4vOW9taEJVR1NBbE1QS2tvUmxCZ3MrZnBoWE1xTTFNd2hrbXkzSkJJekRyZ0VXb1M5Qk16RXRCVElzdGRmSXlzMXVWS2hZRFNzOWdBUDJ0aUlqdWN4b0xSV3Q5NWZxa1IvNUJLSk0ySXdFclQ5Nk1QbVVpWXpxalNnQUFDZTE5QmJUNngiLCJtYWMiOiI5MGMyM2QyNjYwODdlMmExNTBlNDkwN2Y0YmRkNTQyZTBmZjQyMDA4MGVkNjYyNmY3M2VkZTk1MzgwMjc2OGI3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkRheHpORlc3UG0rcGJrWkw0RWwyY3c9PSIsInZhbHVlIjoiNTZET05EMWRjeXVVR0hqRmNLK092eTJFMlk1YTU5S0psTjdLQmxIelk1WVR5Rjlja2lJSTN2NE9NanVTc0xlaGZ5cUt5aXI5NkFqT3FiS0kwTE93RzRUdS9DeDduVThneG5zQlhXOFhIR0hiQlVLbC8vN2xFTUVjT05OZGR5VENlb3JUeTlKbjlqNjFXNUhvYzBmUHl4RGo3T2VPS0hHNm5RWW5kNnluUmpRcWx1UmdtQ1lMRE5zeWJRWXk5NVJHUXhMRXVSbEpzTi9SM0w3d2NaL0ZyZXJLZ25WLzZabGxBSFZRMkM1YkNmUC9wd2ZKWTR3Um5CRjNWaWN5aGVkMHFIek0xamFmTFMxZDQ0aHVJK1JQakpyU2hZc3NuSmF6NnhUSjV6WGt4REZENmt2eHl4eG9Yd0hlblR0WXRld05HREQ1SlZWRjV2VlVDT0hMRkpVSW9WUUZYUnh1d2taNmtIN1lZNjVveXBxK3RjbDRqZlFBQnoxZUtvZlJQUEo5dXlwK1R4UFdaTWZBb2doaHV4OHJVeDVkYmliZ0syN25tVU9GR28vNXcrSUFtVlVub2Q5UGlKMXp3MnZaajFudiIsIm1hYyI6IjFkYjliN2NjZjA4ZWVjMjk2MzUxMmY0ZGM0OGUwNDczY2I5OTU1NTM2ZjhkYWZiZWEwZTk5NWU0MzBkZjY4YTUiLCJ0YWciOiIifQ==