Набережная

caesar
20:23 21.11.2020
2 1983
Читайте KP40.RU:
Сделали набережную, плохо или хорошо но сделали, но почему не чистят снег, на авто стоянке почистили а вот пешеходам нет, ходите по снегу. Уважаемый губернатор, дайте пинка, сами знаете кому, чистиь надо и автомобилистам и пешеходам, тем более там всего и надо проехать трактору по верхней части и по нижней.
eyJpdiI6Imh2eTVEQ0dtVzVaQzg5RjhqWFB0NWc9PSIsInZhbHVlIjoiWkVBRWV3WXFoeVJSLzFjcTJoeWJnd3ExK09xaW1SdFJkbXBsYkd3ZVFtUUkzenZQZTZOTExNS0MyTXBjczZBQ1RWTUNLczFUeHI5S1NsNHB3TmtJeDlOSkZWMkUvR2pMVVlhcGxyNWI0Qkh3ZnU0MW9aTXpSbUNncURKN1FIRmRLOGswWXphTEt0SVhMUWVxYjJHTG9DM2lJV0hwTFZFSFB0VHh6SGloNllocVZsenQwU3RBblhqTlBibjdmREp5Ty9hZGxkUXpRYTd2RU92NnVsZzBVNVJZRmswMUZhUnMwZTQ4ekllSGgxakptMHRZY3Nkb1c4d3BmNUMxS3NGRUpyM2lRWFdmR1I5LzBmcEx4K2lDS25abGxnSW1GZ1A4M1ZnK1RoQnExRzc2ZE45RCs2M2E4SFAvdi9sUDdKSWRaSmJKeXZNakFXNHo3T2FTT3VlV1VIcE5BRkxoWWdiMmRpc01ndHc0bmZFay9qY2ZkcGpyK3lQWG9DL25kR2FRSE90K0ZKVjVrdjZ0Smo4RHYwdXpaSEVHZVdxLzloU0g0M1ZyaXFPMFR0R21PMkdlQVhIc0M3QUlOOTJoZHlkZEFXNkVpek0yamg2RjhhdmF5NzdLNFIydGp3dld6d1c1N0xTV2NrdzRjTnBvaXFqK3M4SHhOK2w1OEliNThIek5UMUQzVElaWWpib2JyT1Q3b1ZGcWZQMTFsOUh3bEREVGV6cC9tclZHZHVkQ1VoS0IwTmVKTHpyQkcxR2ZWR2pyTEVWUCtWMWcyZC90WWJZSmF6YWthMG5ZQ3pBOEZFTkNIYm1aays2NkNvQUo5MkdOcHBEakxYK252MGVZNHhvRk1oZytZbnl2MUVaWjJCVnh1eXc4V256NWhKa2ZkbmJZUHF6dVNBaHZWVFZnMkdHZHBQNS9RRVBhMWNMaUpNTUF3WldGQytPVTJSZjgwUnliTmM3dElRcmVrb1UrcGpSdjRsZktXTlRlekRGK0xwTDZrNWN0TFVVSjk2ZVFHUHpnIiwibWFjIjoiMDdhM2NlZDkyNTVjMTQyNDIxZjExYzNiYzg5NjVhNjFlMzZjMjAzODE4MmM5MTBmOGU5ZTJiOGIwOWQ5YzQwMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVvVFh2aHY1amhpMTY5NE95TDE2TVE9PSIsInZhbHVlIjoiNDJpWm9EaXVXMkllbW41NWlLT1pNVU13d2dLSWEvRFdvTXVmODdBbHR1Sk95RFUwUEVCT0k1T1dzTkhhTloxZXR1TlFsMVJqQlJrWlNLemwyME5wdDg5U2pZQjEyRTBYb2JlTXBIbG8vM1orUjJraUlrRmxXWVczR1JBNWxkWmNKakpSaFpKSGFGYU9mRVp6aHhpSWNWQ3Ivc2hONVZCMS9nSFNBbFo1L2JwNnZJYUJ0ZE9aUm5CMlJqZHNzbUxTZ0lEcnhWOTJPYWEzSXBXWU0zL25SMFRLdm9xc3VYRlhhSHJHVGpTYlR4UTJJYzdlanRRNmtFTEFiWFJTOEtRMkVHTHpKVXBQOUNpdHdjMzE0R1dYNUtmUSswdDAraHBWSnJIaWZlUStXKytmdmNtZ2tFdEF3SnZxUDczV0czanM3RCtqZnpsWnBuaUJrYUhySVdzYUVFaXRVMFczY05VcUh3Vno1TDVyQ1lMSjNOMTJWdHZOSXVGcldFT1pYMzc4TFFoTW5POUFSYTAySXNOZmFSODkxQ3ZpVEdDckpvK1BUNFFtMklkRGVMWVhPczB2L09SWkFKaFpHOGlLZDVhSXFrZlRkQytIMm1STmdST25EeTNYU0F1SkZmUHNCYmJ1Y1VrcDd2SnNEZE9yanlnbktsNThkY2ZjdnJWZ1grNXduOS9vMHRmWnVlZTNGZVR6U1N3OGdFTVdPSWFWWFlFNEhtRTlSQ0RlaURJQnN4bzFITDBHU2hXSlkwWXcvN2ZBQlpIWmlKc0tIQXhvaEU4VWZnUDBVZUVLaGVCdHNENmFLTVpnSDBQL3QxRTNmSHU5dHJkWjJQUTZTS054ODlhS2l0Wk1aUnp1S244M2ZMZHJXWlZmaCtTdHB2V3RDNVNiTnV4a0Vwa082ZSt4QnJteEJyYTN3dnpoQ2hVbk8xYTUvUFRLK3RMSHdtdWh1RlhXWG5QOWl3PT0iLCJtYWMiOiIwOWRmOTA4ZDAxYmRkNjZiNmY5NDA3MGM0OGI0MTkyY2E4YzIxZTViZGYwOTdjMzMzMWY2MjMzYzhhMGQ3ZDEzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNLUVBQakoxNVZsaEZsM2NnVDZJNHc9PSIsInZhbHVlIjoiTEV3aUdubzUwZVg0ZkduRldXWnI0YWhEd1J5ejM0N3BrVTNsVkpiZFNscjNYNjNXVmR5SThNY3dtbGh4bWZ0ckJYZm05SjlvOEVDZWNuQVplS1cxSWtneVcrWEVzS25UQkRxallUTXdCVnB5ckdKclZjdlJEcjZBcDhpWFQxNVpGMmFQanR5TWhRcFdhWlgvVUM1UDc3VE9tNUMzdENXSlZLZHI5TkRRN1Z1Uk5WMmZPUUdNa2szWWZmNWNQanV6SmRaNUdyZmhPV1BTZ0pZd2J1WEk0V1hPTVdFNU8wd0FQQ0NYNkFCamRqTGhGektIMTZVQmh0dDNjWUgvUWJXQVpkZnprdE1kZlVZWWVrNVhYbzJnamRtK0hTVVVXaTBuMmtoamRvU3dKSHhpRnFJcEs0VDdlRXBFS01ZUjhKcEtFVXB4MlliejJUZXF4Wm9yT3RkMVhENmwxejR2RjZTZGpkN2hXY09Zc2IwUk8wZkF1RXhmbldqcHJVTm94YUs1aDBRNmdWZEdUMG50WlRRS01xTGpzV1VsaFNrc2NXQ0d5em0wMmpUNHY3c3RIdUJ5Z2JVYWlrTWdJNlZRZnNtbFBCRG9KdzQvcVhuaWZxNFV0Zlg0T2Zmekl5VE0vNWNldGNmUVMzNFIyS2s9IiwibWFjIjoiZTY4ODBiZjY5YzcyMmQzYTA1NTc2YTY0MjIzMDY2MGFhY2M5NTQ1ZjRmNzg0OGExMjY5MmJlMmVkY2I1MWZhNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhlTUt3NXRVb2dEMVVTVDRpbVFIdFE9PSIsInZhbHVlIjoiaWV3bFpHcDVpaVRySlE1MU00VFVFME10cHFMeUdUNGpINmhtb1lBREdpcnhGMzBCOFhyT042Z2lMQ01idFV0c1M2WlJLbnBscGdNM2ZsT0d4QUY4RTJzMWpFRXFPV1ZxY2pIdktma2V1RmlGVnNNLzhESVRlZDBLSEQxY0hKMHJpUVRzSmk2NCt0WGh2QVkvUnRqUkIzeVYzbmp1bzRrU3p4VDRNdnpHVmo0L0lzbXF3VGt1WHJFQS9oWWRTSnRvQnZYL0RxOHFXR0hOY0RyaGVPNHVmY0h3N3FOakxzY0hzYUVyQzZ1MGVwZU5Dc0NGZHMyUGEwc25sbmk5KzV6eDdIa1BDaDFKZFkzYzUwc3BhOTVIU0RsaTdMYW93REsyVnhVY0F3aXZkUEtwZWE3THUyK2JXY3d6MFliOFhIVVI0QllkRHBoQWpBVnM4RmluMUVKTE1nK2ZrdSthZzBzNE5iQTJOTm1TNTRhN2JtemZZT1BldHNDby9wQTBPbElGVmF4RkpLcUluSmJNaE5LRG15clp2Yk5JQndxVXc3YXFCMXVhWDFycnNkcXJGa2JHZzR4WlQ5OXZ5Q2I2dWRtQjlOekZoTjlVa29sNzdIcVQrbFJ3RXlLOXh2UWw5NGVkQ1k5L3psV1dQWWc9IiwibWFjIjoiOTc2MWMwOTljYWNhMDZiMDliNzJmNGQyNjBjMzhhZjE3NGI3MTdiNjNiYzBjYjE2MzVkZmJkZTRlYzcwYmQ4MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJjQjNKMk93VWhkeEpPVEJxMlIzcnc9PSIsInZhbHVlIjoiN29NL0NDcmZ5ZE5oZ0p4V3dqR2FyMDJnckwxMEkrQTVSWDRJY2hTYWFMVW5ZWEMvblhTWkl1T2V6amVTOFdZOFpyVmRLVXg5S1JvQ2VudjRSM3RKMjR3dlFNbVVPYXZrS2Q5ZDVUbnpMRmdZQnBkZXNWbWhHL1lSb2U4d204SDk5Ykx0S1dDNmh3VXZ1TFRtRXhzbVBKNWlvRGRDSldHV0Fva0E5UmZ5SXJkV3JMQWlZeFJIdElSZXlxRWw1YTlzWjVZL05Ucld1QXhGcHltSkRUNklWUWpFR3JERDdQaUE2RHFPa0h0RStTb2trMWVJWDFSOEpBS1hVYS9ydldRTm1DYzFucVdORktVb2xmempHZW1pN0loZHMvQmkvUGNvTGNrMXVDOHdvSEVLMHN6cml2ZGQ4Tm45aUREZ3ZuSTRsN1EwdmJoSjFBVnV0YTB3MjlTYXNGRnptek1uaGs1eGN3RGovQUoxSzJPU2ZVbkVHdXJpR0IxeHY4ckVxdFJhTURQQ1ZoRVhTZGhpSEs5WVMrYktUdjFKZm1yTHBaZDJaZ1YrMm92cG5nV2l1THkxMXEzMlE2TzRQYjlDa29vcXhmNVZJTGN3YzZuSCtyRmN3RjZ0WjBub2RLbWxGcDBIdjluVWN1SVBoMkcwRVhiSldLVUZlVG81TTJmK0tjNFc5ZEF2UnlleWZkd2pocEE4TWw5a0F3U1lWaXFWTEFvREhwOXcvdHJIVThlYnIrUXlMMy8yNmd4RW5yS3RQRk9lSmRrYnRBaU1oREhESWcrN3hHUFoxbVM0VUVnY01aTi9JNGJxRllxWUEzWCtCa3Z0QU9UQjJyK1BuTkFOZXN6bSIsIm1hYyI6ImJmMzAyNzQzOTQ1NzZjYTI3NDUxZWYxNjQwMDAyYzQ5YzVjZDVhYzNmOTFjZDVhODkzNjE3MmM2NGY4NmJjZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImpjZk5VMHErQVluMW5vMkdHQzhXbHc9PSIsInZhbHVlIjoiKzRlWDhBMkFjeGdyZnY1UTVXeFM3OHVDK1JmOWtxUWVOR3lSb2VxQVYycHd3VUQ4ODVXaFZLaUlkZDFNZHVNMlo2Nm1hMDZRbk9ERno5cFFFaGh6M1BLdHZ3dys1dFN2eGROaUFPcFhoNHFQMVdvN24vQm1SbmFzdHA2OHYxQS9NL3MvNmRKNWluVlBnOVNmZXFPZk5UZ2RWMU44UVIwSnNTdmYxRGZITTRsb0ZxS2hMT0NQTFFWM2psY3ZqeXlJdTB0WS9JUmE2OG9ob1NLdUIydXk5V0JqeGtvSVIxMU5SOVVGZ3BMN1oxcjhLZjZUc1dwMWVoZmpBdjVGTU5hUmZaRG8wa1I2bWE2Z1JyaUFvU3ViYzArelMzZDZFVmtreW9NM1Y0czRrZEg4R092VFZSOGEwYU1KMEVWTXBraHJIRFJFemh0RXhrdVVGSDRSSFRsc3ozLzRyY3BzUURHNyt1NnhaU0V6a0poUmpRNU9KcGZjaG95VnFWdVlrSDdIdXFSTkNuN2pQQkYvZWlncml3Tkc1eDIvR3FjdFh6bE1oSzdBUTY2Mms3Q3d4NmpKQk50SHNtN0JYN3prNHRNMzh1YkpDdUNRYUQ5OWJVMEVtVzJaUDhKK3Q0U09DQnBCK0xkMzZRM1lUMis0NDRCdHBsMW9qU1QxRXJ3TkZXQzRUalhQZkhucDFDbitSSE5JcnNkVUkvZVIvQXVzK3dYK2w4WDNnUTZxaWoxL0MvNHlLSFMycStuSFZETjl3RHVzMU9BTHlnOG1kdmRUNXR6SnI4K3YyVDJrRmR3eDJaeG9mQmtWYXY2WFdReE5YcmdjbDBWdU5yTEVSMzQ1bHNnVDFTWk0yRHQ0RlZiUk9hbFJCQXUrczIxZnpzUkFieTNZS3oybW5jekhISklHdXFqQ0RZTldLU04xUTRtYnJYK3MiLCJtYWMiOiI1NzhkMTMzNzU3NjE1YjNjYTU1YzM1ZjJhNGM5ZDBhY2YzODg2ZjViNzM5YzEwMTdmMDI2YjViODc2MjIyZWUzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjBKQXR1emlqT3Ziejkrc0tNMkh0WlE9PSIsInZhbHVlIjoiUHg0RFUwSlhqOC92Z2xqb1NsbkxrZ3RqOHhibGVJUWVaSHZKYlNLeGdFemVEQkpvcWkwSTJBYUxldkxibUJGOVRid3p5WEdIU2sxTkRXWVArdXBqUzhaMi9rQWNPVjIwMTBuT0E5Y1pnT3cyYjdyTnFLdEQ1NEo0MkNQQWVORWU0UUNPMVB6YnFSUnhMVVlCY04zUTBwQkFwRjJVVVlwV3E3anhBWHlSM3MrZU9QdGVYWjhWZlAyTG9rMTFVTFc2QXdUYVVaamdSUHgzVFVuT2haZEZXbTEvZTRMYzYzSW5hVVpBbXpIdi9JNjZTWE42UW02dkZvdmIwc252UHF6N3pvODV2cWRIUTIwT3RFVk1oNFNvZE85dCtGc3R0Yk52b0xmT3hkNEtSMmdFNGVZRll0RkJxU2hUMmtrK2lwSHhzanR0d1dyZUE3dU93SktnN0JMTnNZdmFRMW0xOVF0SmFhV2xVeG4wYnhFczJ2a1ZCdE9rUnZORkRha0s1Q3JUM0ZWdVpFaTdFb25BR2tZTUZ6Ukt3R0o5VERxeWwzSERpOGlrSWh0QUFiSHppaFRveTdpTmJDKzRMUVdnbzg5NSIsIm1hYyI6IjE5MzlkYjEyNGZlZWI5ZjIwOWJmY2RiYWU1ZWFiMjQ1MGNhNzczZmE4M2E5ZjIyMzg1NmNjYzhhNDJjYjViOTQiLCJ0YWciOiIifQ==