Значит украли???

Геннадич
20:21 16.11.2020
6 3608
Читайте KP40.RU:
Турынино-3, на повороте после подъема и пешеходного перехода. Вот уже года 3 точно нет люка. А ведь тут был ремонт дороги в рамках БЕЗОПАСНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ.... Кто то скажет: "ну он же не на дороге...". Да, но никто, получается, не видел, когда клали асфальт, делали отсыпку, сдавали.... Хотя, судя по тому в каком там всё это состоянии, вряд ли кто принимал по месту. Чисто в кабинете за вознаграждение (судя по последнему кадру). У города же нет ни асфальта, ни щебенки лишней.
Хочется услышать г-жу Арен.
eyJpdiI6Ikk1TFVVeUlYS1NJQjYyQmgrNmZzK1E9PSIsInZhbHVlIjoiekJET1dIZWdHcEdhMG9RNkFhak1US0syRHpVVWVDQWw5eGdoT0t0UEdSbmJQY1JMdEp3citaTCtWR2NzNTZwSVZFeDRJL0p0TXk2QkNic2plTlJ3UlFnYTdFekp5RHNFN0tmd3NvMU9La1F2Q0I4V0NhbVJJNEtoR2xGQmtIb2E1ZUZNbDZWK2pTVlBEaE5DRmRObWVRVVhHcGsxb3Z1RDBTenI3cDl3Q0tHTSsybUtwQ0xHTUNzZ2piejQ2T3RYMjlDOXJIdnJHS08vamppdHArL1RDWnBSb1dLUEZDNnVxSU0rYnZoRWRRRElBaUtuUHRFUkxhdWI0bGNIdTE1QzNpNklpMUdhNVJONGM4RjJQQnpBQUI4MXFVajM1NjV0WG9HRGJlTWFEQnpWL1c4T3laVWVDR3VtTXErMm9mNjV0S1Jub0NFRi91OSs4amJyekQ1d3ZyUCtETlpUZ0xaSEgvWE1COTBHd1lIQnlhMVQ5cXdmZklvODlqeE11ck5IQmdjeUE3YjAyK0J2dVRTb21FNCtEZGNvL3ZlWWZWZk5CbUZLYnBFT1hzTFp2d016b0RLbjZvMkIzRTM2WTVNZTVHTmExTSthb2ZPQWRWejUvMHB2cHU2L0hEejZqNFBLa3N3TkYwYklyTEZIa1RTaS9mUTdMbXpmK0gvbTFBRXpoUm5MVWluWXpoQk03L0QySUhFQ1hmejZybktrZDJ1RGcwb3QzMVFUcVpQaC9nSGlHaUY3dUgxM1dQUUdhcnJqdUV2WEVOK1dNUllvSHZua0RDUGp1UUE0L3NHSGdQT3VXVVd5RlJESnJFc3JQUGhHR2NWdHhiclhmMHF5a1pRRTBjT055NGVSRlpOTzZtLzhzNVJQbmg4MXdwdUxWcktodjNRSjFOeHJCYUw5TjRDWUg5amZ3b0doT2Z6ZVVxWndyUFJRa29lZzZVRG8xUEhrY2l4NnlRUGltRE4wWEVRVEZIZmFVM1BVWTJ3Y3RrbFQ3R3gvV3NOeHNoOUtwNWx1IiwibWFjIjoiMTczMjA5MTBhM2VjMzMxNGExYjAwZjc2NDI5ZjI0ZWU0NjVlNDY0NmRmMDM2ZjNjZjZkY2I5NTI4MjQzODUzMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkFDVHk2Z0xMbHoxbjQ0V0F4RkVZWVE9PSIsInZhbHVlIjoiYVRtQ0ZPTURQcTg2dGJUS3RKUlZpU2VDVVd0bmRTNk1relZ4UWF4UFYzYjFXL0c5aklqRiticCtyM1lSajZRZnBHYWZsREVZWHFTMVFqK0VUc0M2bmF3NjB1d2pyZTR2a3oyamQ4SHpLOFlDWlRRMHNCNFFVVnRvcWFJWmI4Z0JleUcyZmdFNytLbWFPQ0tKYkdxQjArc0VxaUZOa3ZaZzNETHRxQlNUeWt4NWFJZFhFMldRbUsvT0xsQktDdTRWU3ZBaWdCa3NyT2NVY3dUR2FSTzlncmxoUTVQU01EeURwb0RlSUh0dXg2U3hhNHcrZGtGOHoweFVjQkFDNWh0bE5BdFVEUXlzLzBwV0N1N1RQY0E2ZjQ5bEZYYWlnaThBSVJDdDQ1dW9pMWNPbDUwMGJFRmhZVk9aYjZodmc5SSt1NWZXOVVaVGh3T1dLRGh5VUlTNE1iQXQxZjhCWXFKWTdLVmFTcVltU2dpYUkxWHdwVmJTRERSOUtFcmdEZHJHbVpFcm5YZDdoQXVCbVJaZzJnMkp1Uy9LU2VEQmkzMk02L3FkTDhwM09JcmZPVXZVNXFYeGQ3REIrZWQ5KzBYVUxrMWhhM29GYUVFZEw5M1Y3RFVVaEZwcS9TTkhCc29WZEkxeXpBVEszeXpadysvcUFrRWJuS3JvcHZ4SVNsR3NVM2hCdEtyTE4yWURMU2V6eDFwNHVLampSeVRPSXBKZnlRMU43d0R5QkdONHg2NkdIZG5LRElaQXN2dmdXbUpLTW8xUjk0emhUNUJ2bVRMTjZOVUxWZEhrVStRTGNLK1JLbm40djgrL2pTVDFmQnloVVVHeDRtRmNvT1B4MFIzZ0xTaENndWNwek1QUzZxWWZQYlg4UEpuY2ZpeGhMUytyMDN4R2hzTTFOeEJEbVJhLzgxZ3JjdCs2Qmh4bWVOZE5TMTQ3ZmYzQ3FDMEZFQ0hGeVp5WE5RPT0iLCJtYWMiOiI2ZDc3MDUyOWY5NjNlNGRiYTNlYzNlYzJjNzBkYzkwNDRhMjZjN2JkMDUyN2FjYzI1OTRhMjhjMDkyZjMzOGNmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpXNmtGNFdQNnFGWnZ0TUJnKzIva2c9PSIsInZhbHVlIjoiOE9aV243YmtIZWRTN1lNNEJOcnVic3ZLdXd4a3ByS21pcU16c2xBaWMxSDhQVjN3bnlEWEw0c3hpSENrMW8wd0dvc29rUWxzcGsvWjhvZFhwUXZ5U1d1cEFZRVpMcWVrb1Z3UjAyR3lhTFdIMDcya0JzVUhFRjdQS1ZiMzF4aWplY29GdUYwRFNRY3NhSDkxZjE1ZzNlbkU0UllwaFlJVHhHNFlLZS9iK3hCbCtHVmxyRnFBdTcxbTIwTHRQN2tnTC90Um9Ea1lxbmUzV0hOVUhyRWNrSEZHT2hPZlQ2ZmdncVlPS2I3UXNvTDM1cXh6VzhMSGRtdmJsU2pjL2I0a3VVajRkMXZsanVRb3lHRU5mQkkxUEZaSXQrcGprL1hwOGpmbFBGNnEzTVh2Z0pEcDZmN1ZHaDZQa05CbmduL1N6VWFNRWU5TEhuZHdlQlhrTWUzUXZ4b3dwWWtvVGVCVktaVVJFT3I1ZjU3S3pJRnhhU1VjSFFZbDVsRVR3Z3lUekNJM1JLSUo0ZHdrVHVSd21IK3FickFnNVZQSkF4MkJuRExpYjBJamdQUkpIa3AxZ2lKTEFZa1VROEp0emNqVmQ3ZG9SZ1VzMWw0OTdqdCtWcUtwU1c0OVFVRGcvay93TGc5R3VVdWl2eUU9IiwibWFjIjoiMGQ3OWMxZDU0YmJlZmRhMzRlZGE1OTdmYWQ0YzM0NGMwMTA0YjhmNWQ1YmU4OTg0ZTc2YzhiODA3ZTk5ZDU5OSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IktmTHNkZm9UdWxRNnFQMHZNL1RDM1E9PSIsInZhbHVlIjoiS2xsOFRlOXNqSWo2d01yTmp4VGRWQXlMelBTTXZJRWl6ek5oak1HZkJ0dmk1ZXk3NkpKRlZKY0dPYXlsSnBMa0NtU09yNGE3UmU4dnFaNkI0aTI3cFgrWlc4cVA5WkxOYTZlWmZTZ1FWK2JVa3NTWkp0am5UMnVnSHVHZVBCckZGMFRCZkRjRzkvaDBSM0V6NlZTSzM4M3ZYMmtzcFRacnNneW1SUWJlUkxzVDREcTRHSEZMbGU4eU1DTi9xL2pXZjE3eFMyWjdSS29vdjJuc29XeGpkVTdwNENKZDhIVU01dUZDREE5ZWFjdnNNcjNDVXBRY0Z4VUc4cUpGdmt1eTJWb09wUlhGRTYvWHpKQlNiSEkzWUlPMEJGbCsvdzFSaWk1d0Nhb0hrSGRKdzhZRUNGRDUwRlVKcXZKamhPd1lnSnRGS1F5SCt6K0FBL2d5Z21aZFlXbkFENWV5bVY4T2dPQzJmZnFDUGIrK3Vzc2tVc2Rzc1loS0d4d3pkclpkT2UyczNST3dXcUw2bC9LNENYWHF3MWpTL0pUbnNlMzZHUWErdjNBZm5qOGNKMnp1bWNoTFFmN01PRnorWkdBL3BvQ3RyOUdPNUdEa1BqZGhRSEVsdnpveVMzMk5DT2ZFUTBzRXVEUHl4RFU9IiwibWFjIjoiZDVlNzMyZTM1NmUzNzU2MDc3OWE5NGUxZDZmNTIxNTk4ZWFhZjM5ZjUyNGFlMDA3NDYxNmQ2MDQ5MDRjYjQ2MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhkbnJYd1BVT2lCTlVPUjlVT0NmMUE9PSIsInZhbHVlIjoiUUFFNDR2MTgyM1dRd3dQaEQ4NDNFTHlERWthSkNRVnB4N1VDdzV0UWwwUGZtZ29xTWtsRlFZa1BDNkNMSm5VZTVJam9kOER1TGkxeHFrK2dCQ0ZwQ0tZMFVTRDUvcnZsTFN5RG90RTJZRk0wT0k0R0JrVjZmMHdJRlVreDg5L0pIc0dtcHA0Wmg5d0I1bHVpUXBXNEx5MWZpRkRYNWhWRDdyem1LdE5sOEM0RTNmblBob210eWtkNGNad0E4b25tazFLSW5zcUJNTjNIYktnNlo5b0c5b3lhVjZyMlUyeE9GU2dtNHBwUlkvQ2N2TjJBU0pBbDZldVcydTN1aGY4MmRIYmIwS2ZnekRtcU5GMlNOVTNaeHlyczZjQTY5b0tYaFJrYXZGTVhKYUtzSzVuL3pkWTArbWxyTWxTL3RydkpzSkNySGQvYUVWaGZ3SVFuNWZ3MkppbVRGOTlZdm9LT0M5K0toaTJaM2tkTHU2VDFKL1UrUjhxV25xbkRFNTVLMFQvcGtEUTdhUlBvM2hjZlNxVVZaVFNNeE1TUGJjKy9id2J5b0xSQy9pMEhHL1dyRnR0YXovRUxWei83cDdzbmZBcXlHRVVrWkdielI2Q003RkZrWTlTUmt6dnozaWtienpTcGc1Rm5icXgvdWhUeDBnZTVHdjl2NWtlaVhjNVFqc0lENXYwWWFQNnFyYmF3L29HVitJeXMvbmdSYWRSZVMzZHlXbGxONnZJOGJtWnUwaVBqd0Rwb1VvMU5sblBTVmh0SEE1V3FUVndYa3MvL3BiZGlRdE14VW5od0Ivekh0L0JpMDVuYm9oRU1VMjNaNUlrTklpRHcwUUp6Q095ZCIsIm1hYyI6ImE3YjUwY2U5ODUyZTA1MzliOTFkOWIwZDJjNzFmOWM5NTg0Mzk0ZTE2ZDBiMTI1ZWRhYWFlZTRjODdhZmExODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InJzVTltYzZTM1NKWWFNaTBLdGVlamc9PSIsInZhbHVlIjoiV1g3M0RKWktndmR6MzZOMDBDZ1NBbFg1cFlVNjRKZEp3TFZiWkY5R2M1VURjVE9OSFZucXg3cU8yNWE1dDVPU2JaWjhJbXhnVHBpVE01RGNZWWpyRWJ5cEtGaEdZZ25DUzVKYUgwcjVwNVVNSm52Zm9tQndqTkVXb216enFRWmV6K3FJNHMrZTlTdS9qMGhqVTNlU3M4WDl5TEhQL2R5eXFrUVVzbjZDZXI2YUkvbEtGNklCNWhyZS80UmdiUHhoNXRWWnlJdlNIR0ZPUlJLa3J1T0oySkhCR0VMSkZiQXIyTWxPVWlGUEY2TFBYRjkyN3RaSVdkMThVV1E2cDhveE9Ga1V1RXBXRE9vb2daUkI0VitMcHZ6T2JZMzRyM0o4MHNIdEduVm1NbVl4QmtMMytxTHBjS2VXY3lJNzFVUzRNdDhKN1BWT1k4S1hUNDNhRWRLeGIydGJhMnpobTJVaUdBanQzYVhkMGlIWGU3UnE3eWVkTEhrcFAvWG5VejRqOThCU29pWC8zcUxsaS9ueVF4SkprMjZBUDRpL2cyNUJzOVFOOGhtM09tTGl5U0VBZC9hSThTMWdSL01tYlBJcTNZMDB4dlhUS3doeGlxc0hCZWlnZm9LSWJ0RXFsdkJEenErMFlsRy83d1U2LzE2YTM0K0E2WStkVTVyZmpyMFI5ZVBKM0Z5SkFRS1E3Qm5VR2c0Wi9VVjRYZitKKzlzTXdaeGlKSlFpN1FLNTBuRTFtSlhHb0JIVDJtNThCTHBUcmE3Y2lRalpkcm9DM1IrRk5vd2lGbzJKYnViTWoxNE01a2RSOFVXa0gyUWRkVVJPN0NVS1ZZam84Wk1yUHJJN1NYSFVBZDFQeWF2QVpiUXQ3M1RkcFNrVk5hcUErYldKWGg5N0tqVW43L3plYzIxbjlWcld5L0tiSHN0TW5FMTUiLCJtYWMiOiJhYjczMTFmNDUxYmU4Y2NjNDhhNGNjZTQ1OGZjNmU5MzY1OTk4ZmY2M2ZkYWQyZDEwNjM3ZTgwY2U0MzJjNWIwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlF6OHJJQUlBdFBrQ3Bkd0ZadDNHWUE9PSIsInZhbHVlIjoidGpnWTQrQzhBelBKL2t6ODRKVWVLS2xUQmtDKzFXQ0JMT3NEdmlaM242b0c0NHh0QzRUMVRrVXJOUVNDN3pHck92VU5FVWN2eE4zRXFvaC9rdTlGTm9lL3NrN3hoZ0xYTUQxK3d0Rk5tTUR0UkQ4N1BLeGs2NWkzeEJIM0U3aDU3ay9JZllaOTA5eng4YkcwYk16by9OZklGTjhBOTlTRFR3blNBYW9KV0pPaitLZnY4VzBzQVNUUUViZnBGTVU2K0orbTA0S1VXTmNLRm9SeExPWThqSnA4dXQ1cXl3TTJwRm9tYjhBV3hHRjVPWm1Pd0I2clVzaERmSWdUdW5tTkx0S0VSaGdxcUlXZGJVWDFqcXJYczUrcnJzZFpiK0tiaUtNSzJHdTNUTlQxSUN3RUp0ZXF3dmlHZFpRMzRHbHF2VFJ4bldQR0VzSk96Z1NBNFRmQi84dVYrU01zTHArT08xTmk4OFdIZ2pubEwzRTQxemlWYUVKNU5xWGhKK1FjVzNsRU5GbEg5T09tSHlaQlZCZmR6ZzlzejJ6OXVIKzBwVVEyZSsxYjZHNjhjLzQ2a1dPNHMxZ095MmpUaFRJViIsIm1hYyI6ImYwNzNkMmE1NDcxNDIxYWYzZDMyNmNkNzJiM2Q2ZTQyNWNlYTg0NTQwNTJmYTJkNjBjM2VmMTQ0ZTA4MjJmZGYiLCJ0YWciOiIifQ==