Контроль над гостевыми рабочими

Ochello Mastroianni
10:41 10.05.2020
9 17341
Читайте KP40.RU:
В центре Калуги по адресу ул. Октябрьская 9А бригада гостевых рабочих выполняют ремонт кровли с полным несоблюдением всех норм. Я уж молчу про маски, посмотрите они в шлёпанцах (!) перемещаются по крыше. Касок нет, монтажных поясов нет. Я просто не раз наблюдал как соответствующие ведомства тщательно проверяют соблюдение норм охраны труда на предприятиях, но почему то на подобные площадки они закрывают глаза...
eyJpdiI6ImF4MXBJYWNBNDFWKzdrS0VyaFUxQVE9PSIsInZhbHVlIjoidUdjZll5djZZMUFZdEtoa3hSUDk0MC9XVkpVZTB0V1k1eGRFUlI4QmhxUW0zUlJ2NERFNEtuYVFEckc3Qk92OXdYUXBreWVLTkhCTVo4cFhrRXJ5OWFvc1lRS3ZCK1lkZlgyV3ZOQzU3MWIvVDlNZEt3Y0hQRFFiYmlMd0ZwM0htcFdHZ1dkQzFVTmV5NFIvTUhpVEthNFZWWEhab2tYemRyTGdJaXpVVEp0M2dpTCtsajRwNHBZZVc0dEk4MldsNVd5V3luWWRNRERvZEY1cEVUMGFFMXNaVFp6dVNMREFEN3RQclYxdkFVWUg0d0lET2VmM0FJdXFycFZlcjBxT2ZySmUyRGZzczdaV1Vxd05NbzNXa1Mxc3I1bk4zeEdoVzgvWnhKbWR0K3hyREY0T1BBWEhZVlBHeXUrMzVNQmRXVkVEN2wrc1hSTkQ5cHRvOWJnSVdyZkNLOXdFWGNUZ3FCVDA3WDdlZnVuMitHcHV1SlB1WHVVRnRjVmFQc0h2c01yMkI3dHpZUFZRMW1WZ0hXb3haOHZScG0wcTgxNitNRUphMndBWGZiSHdQNzBjZzlndEdqU05EV3NrdzFpSTVLZ0tFNlQ4bWk0a0lnTXlpTlZGK2V4NnVNRUhJaC8xeVloV1E0K1hmMEVqRjVUa0dkZVRpTXNkRE9hZ0JMSGVUZnB4eGFnRjNPdzVJSUtWNVI5MlVnaHJNNFNMaUh4UUNyc0VWTThwN3hxcFh4ZWFpV1FMbW5yTzNGK1NUNXI1Ymk1L0hZTjFJU0MrZWtwL05MWGtsOGtwTDlKOUptK1hMNFpDajRkais1R0h2SjdhUXBBYys3cVhTQUFOY0JqcGh4U2FMK2k2OHk2RVIrWUVLTlB1dmduNEMyNUNYcW05a0xOZ2pBU2NvZnNIMEJvT0RTQmtaSGc2VnFwN1VLS1VTdVMzbEZiUW41c1dGMG0yM01Kd2dFYmhmRVdZUU9GMnUyYnpmb1ExajdNSnVUSjZ4TVA5eXBrK3RYNVorakxmIiwibWFjIjoiNDYwZmZjNGJiOTZjYjhmOTQ4N2M1ZDAzZTAzNGE1ZTMzZmMxNjc1N2FkYjE5MjJmYjE3N2ZmZTk3ZTQ3MjI5YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhkU1hab1F3cGs1K0p2VENCR0phNGc9PSIsInZhbHVlIjoid24rbHE4OTJnNk85NFN3byt0eGJNTHRWWjRDZW1WYVZYZmo3UjVocVlhNHBwek03dlo5Ly9POVFBNHM1ejNnemt1QW1xYXdSbXl1Ni9PaXVNcm4yNEdvNFkvVktTOFVpUVRhSG9JT3l6cnFTY2RXdTBJK2V0RXpiNHVZYktrMGd1cmpWUHBkVFBqYmVlNmFmU0pLN0YvV1MyVCtvZy9LZm5COVkrOFN1aVN4OUo4Z1ozTUNWN1ZCREEzN3Jrd3U0RVMwb2NyVnJCOTlZSXZXbmlsUyt5WEhCek9LdGpPUnc3S1YxdWpSVTlqYm1qTkRnMFFrMElBN1RNZjVQYVBwNGhWRGVhWUUwWGRaTGJmUmc2eVVIY05zb0ZjYVFabWZBQlN2VkJ0SWxONEJUNnJWRUMyMFZvWlZiVlJqRUhRU0hnSjNIZnRIbGVTaTRpTnRscHZoSHNXdVZxVzNYVnM5UUtmVVJPRUoreG0zdTdxa2ZIK3JTbmJNd1N1bDQzNEJTeis3UDc2dUowVHV3UWtwczlwdS9jNkpNbU1Lb1Y2enY4cHVXZnNycmtJSm1LTXVQWmo3THFXNWFlaWQvLzBLM3VqdEQzN1JrTGxPelRTM1FvYnlwa3hKVnVEVmNxeFF2SDNzM05PdlZYSmNXOGE4NVVnaitNQnllOVFGRE5lbjQ4REVUWW90UEUrLzNXTGV4RG1rTFUxVVpraGVoWEwxQnhlQnNjeVp1Tmt5SEJtN1V4NVZabXM1cDM2WXBVUmVpOFhVbWZSMHBxL1QyS29RcVhyVTVHVUZsOXU5U0ExemFvdlJVKzQ3NHc5MzE5bHUzM3YveTFYTzQxQWZPSWlCcWxIN3h3RjNSVU9FRHZUU016M0E4T1pnV2toSEJyV1NLeTNIenhPTGpaUmNzdWZuNG1xNUdFVFJPQ1BwOFpKZlZlSUNYV0JHbThBUVlzbTRhcmd2a3FRPT0iLCJtYWMiOiJkMjJhZjk4MTA3NDRiNmI0ZTg1OTZmMmNkZTc3OGY0NDhhM2NhYjZlN2I4M2UzMzQ4MDU2ZjMwMWIxYzY1ZTJmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 9 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZuSllJa0xCZG5OSFU4SXNJcG5tVUE9PSIsInZhbHVlIjoiTXc5dllHTVJTM3hTU0FwKzdPc0wxL1VDaTI3eDVueno3R3M3QXNKMExBZkhmTnlwd2N3Q1l4bU5FMURUaGx0bjc4dzIvb2xhNzhGZExyTWRxZkpOcmpYaUl3b0dnTmloaXVIQVd5Z2JYc1N5c25Cbk9xNXZLNC8xRVYwdEJWbnUrdEt6aDdKR1preS9JUEhrcFA2VjVsOGF4eEZidU0vbzVES0ZIbVlOOXNwck8vK1dObUxuY2xkbUxWZFJWNnVadmxRbjdqd0JvckhjVmIyYWgvaXpNZkdTYm5WZHpwd2FFUzQzWFdlTkhidXUvWmYyRVNtckJwa2xPQTAycm5XTUZOWnJaZVdaZjVJTlBnWjFMVTlXUXpJQ2VQMTBJUG5LVnJGNFA0YVBoRUl1YUFkazNtOFhXcWI5dXo0S3JVbTF4SS9FWGVzcm9uc284QTMydzczMkZzUnpKbSs1V21jcW9FMHRacGdyc3F1RXNxRkFhV2JFSThlOVg2U3NTbzdDOHlNQVZpUjV3Mi9qaVFrK3dlZjdoN09vc0E3bXFoNXBtUWJWbFlJajlyc0lCVXZiaW00YncybC8ycnluTzN2ZnlKZFVtcWlIa09NK2FJUFJnTGFFTHRoVE1xRGdHdGtxRUQ1MjVTV252clE9IiwibWFjIjoiYTYzNzNhMTQ0YWU2MzRlY2QwN2EyOTU4OGY4MmVkMGJhMzYxMjNmOTRjZTlmYmQ4OWQ2ZjNhZjA4MWI1NDVmYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlN3ei9uZ0ZGdSs0dUIzdmNBWEp4R3c9PSIsInZhbHVlIjoiQkRNSVp2MHErWFNLVVRzWlRHUDlYZjhBNFltVCt3akpQV3BiUURIUGNhQ3RrcHRIS1BWNXlZSzhQeGVGWGNsL3doY1FieWZRdEs1bHZyNVdadTJmVTdiYkgzV0ZFUUZLU21IYUZMSjIyZmUwWkpFL25YclFCNHBmM0R3OHZrWWdJSk00dnBDRDRnOHEzUzdNSWlubUl1TzJ4Rk9xV1BCOGlCKzdFQUZOa1pVTjFoSjNiUDY1UlVPZ1BPd0cxWlFxU3FObVBDL0ttTUcrUlpHMHJQTWZDWko3VHRObnJESzMvdzJJNUJ6WXFWZUJEaGEvaWNhbHNqSjJJdERtL1M5ZkszN1JlZDRJeXZFYTN6NWxUMW5sVlF6dzBJRU9Bem9JYkhob2p5RUFnUEh0eGVQQ2xobmtkVDFSZy9UWEhTYURVbDRqN3JBaEI2WW5icXZJcnhCemp2am9Sek5HRDZ6YndpdEJHVHJrMU52TjJ1VUNsNnZPajRPVjlta2V5NHpIRy9NS1NJQXIrdEV2SUdmOHBXdkhseExDRjBZTVdVSXoxVkY3VmREd1NiVC9ndThhYzMvOC9kZEw2NW1VcmZLMkJCRkgxTTRsMlBPSm8wYy84eUZpWE5tZGs3MFQ4aGZRRHYzWWYyaFdVK1k9IiwibWFjIjoiNjY0Y2E1MGRiZWRjODY2MWI5MDU3MTk4YjZmOGYzZjNhNDM2MTczZWVlZTQxNjJkYjUyZTllYTYxZTNjMDhjZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkY0eTBtbERieEs3S29Ddlo5M212N2c9PSIsInZhbHVlIjoiRjFwNzVmRTNoeW5oUndlR3dOc243TmZyOUF1WUs0ZEkrL2VScWU2MW5jWkovcjFFUk1ZbnBTSGkwQ2pRaVhVVSt2TDhxb0ZOYkc1dllzcElrRnZJaXE2VmJmVGpLWDVJOHd3d2tjTWdTYkhYb0djZ01XWk55a0NTOGt6MmRKTTZOYTVrdFhLS29wMW5FRVR6UHVIcXBha1EvUlNhd1J4bTA3MnFUMjRSVkxlc1lJcnBMOWtmUXNERXR2cEZmVS9CQ01QWUxDYXk2WXM4bU56NGMyT3ZvSFo5S1M3TnhxQVlxckhPdE80TTBrTnM0MmtkTU83VmJJY3FsanFDWVFubEQ0bjZWTGU4RDVzZkVpZTNzU0FxOFpBcVdPYnh4SVdkY0JIRDQ3SGFiekJnQ1FVQTdjQzVsbGtrM0pLYzdUb2lsVHgzdnZXcU1uNnZwK0YyVFhoSWhaVVBRRS9KZHV6dVNXV3prUnpJVnU3eVdFaExlNmNWc1kxcFhLVEZaV2piaE9sQ2puR08wQ2luWFNxZThHTWt5YVdTOUdSRHRDaVJIUjBocnlmTVErc1J5cFBZMFZ6THBLSG5qQlZ2c2M0Q2x2dTRZcGdETzFZeGU5MUFEMlkzaExnd3dEZUMzMXc1TVJRMTRHYW9wajlmbXdGZUZNazlmR3dpL2xrVzljK1V5UkVyTFRreWZmS3ZXdW9IN1IyaU9JVm5LZkZOUFo4Tkw4bWtpVktjYnJudnViZ1htWHAvR29mazRCSFdEN2crR0ZnTFgrS2NpVHlBN2R2SWJHQVMxamsxVzJpQ1JPT0xSLzg2eDhieDE3TzJWUklLeTZoYUxWRTk4ZWgwMC9GSiIsIm1hYyI6ImE0YWFmNjNmMmY1ODAxNzFiMTk1YzAwYmE3ZmNiYTM1ODdlYjJjM2RmOTRkMzU1NzdmODIzNjIzYzgxNGY5MDciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Ik9CTHZsM1FqV3d2T1ZndmI1S1h0UXc9PSIsInZhbHVlIjoiamNERktEdmE2L0U1SWNhTi9VQ3hmRlRnNndiRzJpRHpQVldhVFdwVlo1TW5VVGNaOUp3VTNrWEhxVWs2V092WXg1ZGZXTXNzZUNvcmNqenRsV0o3dktiZ2pTRDl2VWRNU0tmcmV5NWtoT2NaM2hKME5HVDlCWDhOOTNKR0U3bFA5SGJqTFErbStJb3ZMWHhzcDVWV3pSbXFtbnI5azI3b3I5V3U5N3cvOXVBQlF0dy9jTmw4QkdPaWwyampCU1o0YW1xYWNHajVQRnliWGRNaThrcE45VFRXUk1aMVVkSGpWNzF3Uyt5SHlTSmZRNnc0UHd1Y3YxZ1pqTHZwVXZDdHhCSVJqSi9nSDNYVGZ5S281Ny9tYjFuQVZUUkxrRkdWcTczZDQxTmkveEF4YVZJMnM0K0NuTXlWRHBFdldrZ0pPZ0h2bEZEaHBoZGpVOUhhMEd5MWJtSmVUaTRVT0t0dCt2dDBidWJVK0N0K0laNVo0RG4rN2IzOWlobTF2U2Ztc2JJV3JlWE04WEkvQ2gzNm1BSTlPSEdCcktnWThIL2ZLc3RLLzFBTjQ3WEdmcmw2aEdlRVpwbVFUZmJlTUxHd0E2Rk5zQUFsRzJsUXBYc2FsYjk4a09OUTlKTU5qZHB5Y3MrZ2NuTlA1a0w2eXgwVHcwRFRlcWdmNVQzWHJ2UzhEM3hRQ1AycHpLVEhWMEVmU09qOU5wbkI5OVRlVUdnQUZhWnJDRTBES0NLcjRrWHJtMnNZWThyZitMeVE2Z1VqZzVOVVJjZEhkSW9VdlVGMHQ2bHhpZktPc3dNaDJwVllkZ2RraE9ORVF0SU1SV2NDakM3TjZzQnNYbUtsM05jcjdTRlNCejFDSW51eldGZkp5Tm1BZTYxa2E5ZTNsSFAzK1pLWUhlamVuWU9OZ0FWUWZ5SWVDdUkreXVRNVhVY1oiLCJtYWMiOiIyMzIxYjhlYzg2NGE5MmM3YTYyMWU1Y2VhMjJiOTk0NGM1YWMyZGJiY2Y5ZTIxZjg5YWU2Y2NmYjQxMjM5MzU1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InYyU0hmUERUeHI5WkYyTCtjY0d2TlE9PSIsInZhbHVlIjoiaXVOTGZNTGNWSFBqSjZuem01dnhIL3BzQkgrL0taMGR6aUxLZ1NNZ3RBQzJiNjFnSWJHMXpTWFlrNldxMkQ0Vm1oUTk0MExnZFVUM0tlbllxRnlacHRnUldqS1plSmViV3VVT0k0Y2w4K2lHOUJmK3dGdGU1QWlyN3gzR2FsQm5VdWx2VHRkQ2dGcTZnb1UxMHJlcEdwNmlKMlNycWVLWGlndnlBWWdhVVZCMlJndXQ4bVlsVWdha0hBNXIrWitMUFFOQzdzcnZlREtBRTViTXI0cUZCNlYwcHU2WDI4RlhwQ2hFVjdndTJLY3E2SEZiQXdXTzVQN1VGdnRjK3hPZnMxcGpVYk1IdE9ISnlkSHdYZEVDQjBJZHBBaDJ6MERZd25UZEh0WnZtNzQrTmxrU1pPRVN3VytFN3dQZ1RUVWxxNE5PMnZyRTMrYzFIMkNqb0I5NFUwUHNUR1ZBOVVraTBDWUxiK3c0b2U0ckpVVElBNXRSYkQ4dnRIamwzdmdhZzU5SGpCaU9PTWh3M3lmbVlZZGMyWVNUNHlCVHBRT29qN3pycHdsTUprb3QzMVZ0bVJ4SmUvUyszN1RPMzJJYSIsIm1hYyI6ImYxZWMxODQ1YTJhMGNjM2EzOGM0MWRhMjM2Mzk1YjUyZDZlMzYxYzFhNmI0YjIxNDVmYTlkNjdmZWI3MTRjNDAiLCJ0YWciOiIifQ==